2018

Zarządzenie Nr 1/2018 w sprawie wysokości
pogotowia kasowego dla Urzędu Gminy w Zakrzewie
na 2018 rok
 ZARZĄDZENIE 1-2018.docx

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Dorota Majchrzak | Data wprowadzenia: 2018-02-05 09:11:07.
Zarządzenie Nr 2/2018 w sprawie ogłoszenia
otwartego konkursu ofert na realizację zadania
publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu w
2018 r.
 ZARZĄDZENIE 2-2018.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Elżbieta Bilska | Data wprowadzenia: 2018-02-05 10:16:17.
Zarządzenie Nr 3/2018 w sprawie wykorzystania
dnia wolnego od pacy przez pracowników Urzędu
Gminy w Zakrzewie za święto przypadające dnia 6
stycznia 2018 roku
 ZARZĄDZENIE 3-2018.docx

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Elżbieta Bilska | Data wprowadzenia: 2018-02-21 13:22:27.
Zarządzenie Nr 4/2018 w sprawie określenia
terminów przeprowadzenia postępowania
rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,
w tym terminów składania dokumentów, na rok
2018/2019 do publicznych przedszkoli, oddziałów
przedszkolnych w publicznych szkołach
podstawowych i klas I publicznych szkół
podstawowych
 ZARZĄDZENIE 4-2018.docx

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marzenna Nosowska | Data wprowadzenia: 2018-02-21 13:29:10.
Zarządzenie Nr 5/2018 w sprawie powołania
komisji konkursowej w celu opiniowania ofert
złożonych w otwartym konkursie ofert na
realizację zadania publicznego z zakresu kultury
fizycznej i sportu, przez organizacje pozarządowe
oraz inne podmioty prowadzące działalność
pożytku publicznego na 2018 rok
 ZARZĄDZENIE 5-2018.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Elżbieta Bilska | Data wprowadzenia: 2018-02-21 13:31:45.
Zarządzenie Nr 6/2018 w sprawie zmiany
Zarządzenia Nr 70/2017 z dnia 29 września 2017
roku
 ZARZĄDZENIE 6-2018.docx

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Danuta Seweryn | Data wprowadzenia: 2018-02-23 12:44:21.
Zarządzenie Nr 7/2018 w sprawie upowaznienia
pracowników Urzędu Gminy Zakrzew do podpisywania
zaświadczeń
 ZARZĄDZENIE 7- 2018.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marzenna Nosowska | Data wprowadzenia: 2018-02-23 12:47:33 | Data modyfikacji: 2018-02-26 08:14:07.
Zarządzenie Nr 8/2018 w sprawie opracowania planu
finansowego zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych jst
ustawami oraz planu finansowego dochodów
związanych z realizacja zadań, które podlegają
do przekazania do budżetu państwa
 ZARZĄDZENIE 8-2018.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Danuta Seweryn | Data wprowadzenia: 2018-03-13 13:06:16 | Data modyfikacji: 2018-02-26 08:14:07.
Zarządzenie Nr 9/2018 w sprawie określenia
wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli
oraz innych form wychowania przedszkolnego
prowadzonych na terenie Gminy Zakrzew oraz
wysokości kosztów wychowania przedszkolnego i
oddziałów przedszkolnych na ucznia w
przedszkolach publicznych i oddziałach
przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Zakrzew
 ZARZĄDZENIE 9-2018.docx

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Danuta Seweryn | Data wprowadzenia: 2018-03-14 11:15:30 | Data modyfikacji: 2018-02-26 08:14:07.
Zarządzenie Nr 10/2018 w sprawie zmiany
Zarządzenia Nr 1/2018 z dnia 2 stycznia 2018 r.
 ZARZĄDZENIE 10-2018.docx

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2018-03-14 11:22:23 | Data modyfikacji: 2018-03-14 11:29:36.
Zarządzenie Nr 11/2018 w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów iwydatków budżetu Gminy
oraz w planie finansowym zadań z zakresu
administracji rządowej na 2018 rok
 ZARZĄDZENIE 11-2018.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2018-03-14 11:28:40 | Data modyfikacji: 2018-03-14 11:29:36.
Zarządzenie Nr 12/2018 w sprawie ogłoszenia
wyników otwartego konkursu ofert na realizacje
zadania w zakresie upowszechniania kultury
fizycznej i sportu w 2018 roku
 ZARZĄDZENIE 12-2018.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Elżbieta Bilska | Data wprowadzenia: 2018-04-03 12:57:29 | Data modyfikacji: 2018-03-14 11:29:36.
Zarządzenie Nr 13/2018 w sprawie instrukcji
ewidencji i kontroli druków ścisłego
zarachowania w Urzędzie Gminy w Zakrzewie
 ZARZĄDZENIE 13-2018.docx

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Danuta Seweryn | Data wprowadzenia: 2018-04-03 14:08:01 | Data modyfikacji: 2018-03-14 11:29:36.
Zarządzenie Nr 14/2018 w sprawie przedłożenia
sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy
Zakrzew za 2017 rok Regionalnej Izbie
Obrachunkowej oraz Radzie Gminy, przedłożenia
sprawozdania finansowego za 2017 rok Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zakrzewie
oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakrzewie
(instytucji kultury) Radzie Gminy
 ZARZĄDZENIE 14-2018.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Danuta Seweryn | Data wprowadzenia: 2018-04-03 14:24:59 | Data modyfikacji: 2018-03-14 11:29:36.
Zarządzenie Nr 15/2018 w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy oraz w planie finansowym zadań z zakresu
administracji rządowej na 2018 rok
 ZARZĄDZENIE 15-2018.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Danuta Sweryn | Data wprowadzenia: 2018-04-16 09:13:59 | Data modyfikacji: 2018-03-14 11:29:36.
Zarządzenie Nr 16/2018 w sprawie powołania
Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na
stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły
Podstawowej w Cerekwi
 ZARZĄDZENIE 16 -2018.docx

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marzenna Nosowska | Data wprowadzenia: 2018-04-16 09:15:51 | Data modyfikacji: 2018-04-17 14:10:45.
Data wprowadzenia: 2018-04-16 09:15:51
Data modyfikacji: 2018-04-17 14:10:45
Autor: Marzenna Nosowska
ObowižEzuje od: 2018-04-16
Opublikowane przez: Marta Podgórska