GODZINY PRACY URZĘDU
Poniedziałek:   7.30 - 16.30
Wtorek: 7.30 - 15.30
Środa: 7.30 - 15.30
Czwartek: 7.30 - 15.30
Piątek: 7.30 - 14.30

 

 GODZINY PRACY PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY
Poniedziałek: 14.15 - 16.30

GMINA ZAKRZEW
NAZWA GMINY Gmina Zakrzew
RODZAJ gmina wiejska
LOKALIZACJA woj. mazowieckie, pow. radomski
KOD 26-652
MIEJSCOWOŚĆ Zakrzew, 51
KONTAKT

tel. +48 48 610-51-22
fax +48 48 610-51-43
e-mail: gmina@zakrzew.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza : /1sb9k8g9j6/skrytka

Wójt Gminy

Leszek Margas 
tel. +48 48 610-51-22
e-mail: gmina@zakrzew.pl

Przewodniczący Rady Gminy

Janusz Stawczyk
tel. +48 48 610-51-26
e-mail: radagminy@zakrzew.pl

Sekretarz Gminy

Bernadeta Domińczak
tel. +48 48 610-51-22
e-mail: sekretarz@zakrzew.pl

Skarbnik Gminy

Agnieszka Świątkowska 
tel. +48 48 610-51-13
e-mail: skarbnik@zakrzew.pl

NIP Gminy Zakrzew

796 295 93 18

REGON Gminy Zakrzew

670 22 40 77

NIP Urzędu Gminy Zakrzew

796 17 33 635

REGON Urzędu Gminy Zakrzew

000 54 99 21

Numer konta

37 9147 0009 0021 6906 2000 0004

 

KLAUZULA INFORMACYJNA - RODO

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Podmiot o danych ujawnionych powyżej.
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z wyżej wzmiankowanym podmiotem.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

7. Inspektorem Ochrony Danych jest p. Bartłomiej Kida adres email: bodo.radom@gmail.com

 

 

 

Opublikowane przez: Andrzej Kosiec | Data wprowadzenia: 2003-08-25 10:25:54 | Data modyfikacji: 2022-03-07 12:55:50.
Data wprowadzenia: 2003-08-25 10:25:54
Data modyfikacji: 2022-03-07 12:55:50
Opublikowane przez: Andrzej Kosiec