Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Zakrzew  www.zakrzew.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy

Ogłoszenia o konkursach

Decyzje, obwieszczenia, postanowienia, zawiadomienia

Informacje bieżące
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
Strategia Rozwoju Gminy Zakrzew na lata 2017-2027

Klauzule informacyjne dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
Organy
Wybory
Rada
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Projekt porządku obrad sesji
Sesje Rady Gminy - Protokoły
Sesje Rady Gminy - nagrania
Uchwały Rady
Imienne wykazy głosowań radnych Gminy Zakrzew
Zarządzenia Wójta
° 2003
° 2004
° 2005
° 2006
° 2007
° 2008
° 2009
° 2010
° 2011
° 2012
° 2013
° 2014
° 2015
° 2016
° 2017
° 2018
° 2019
° 2020
Mienie gminy
SPRAWOZDANIA
Podatki i opłaty
Sprawozdania finansowe
Zagospodarowanie przestrzenne
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Przetargi
Zamówienia poniżej 30tysięcy euro
Oświadczenia majątkowe
Udostępnianie informacji publicznej
Rejestr instytucji kultury
Raport o stanie gminy
Wykaz danych o środowisku
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zarządzenia Wójta > 2016 strona główna 

2016
Zarządzenie Nr 2/2016 w sprawie ustalenia
harmonogramu czynności w postępowaniu
rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym
na rok szkolny 2016/2017 dla przedszkoli,
oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych i klas pierwszych szkół
podstawowych.
 Zarządzenie Nr 2 -2016.doc
Obowiązuje od: 2016-02-22   Data wprowadzenia informacji 2016-02-22 15:26:34 Informację zaktualizowano 2016-03-30 14:56:26, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Marzenna Nosowska
Zarządenie Nr 3/2016 w sprawie
Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie
w 2016 roku zadania publicznego w zakresie
wspierania i upowszechniania kultury
fizycznej.
 Zarzadzenie 3-2016.doc
Obowiązuje od: 2016-02-22   Data wprowadzenia informacji 2016-03-30 14:49:49 Informację zaktualizowano 2016-03-30 14:54:41, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Elżbieta Bilska

Zarządzenie Nr 4/2016 w sprawie zmian w planie
dochodów i wydatków zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami, oraz na realizację
własnych zadań bieżących gmin oraz
przeniesienia wydatków wewnątrz działu w ramach
uprawnień otrzymanych od Rady Gminy .
 Zarządzenie 4-2016 doc..doc
Obowiązuje od: 2016-02-29   Data wprowadzenia informacji 2016-03-30 15:28:15, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Danuta Seweryn

Zarządzenie Nr 6/2016 w sprawie ogłoszenia
otwartego konkursu ofert na zorganizowanie 12
-dniowych koloni z programem profilaktycznym w
okresie wakacji letnich dla 40 dzieci z terenu
Gminy Zakrzew.
 Zarządzenie Wójta Gminy Zakrzew doc.doc
Obowiązuje od: 2016-03-10   Data wprowadzenia informacji 2016-03-14 09:30:28 Informację zaktualizowano 2016-03-30 15:29:04, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Kinga Seweryn

Zarządzenie Nr 7/2016 w sprawie powaołania
komisji konkursowej do rozstrzygnięcia zadania
publicznego w zakresie upowszechniania kultury
fizycznej i sportu .
 Zarządzenie 7-2016 doc..doc
Obowiązuje od: 2016-03-10   Data wprowadzenia informacji 2016-03-31 13:14:17, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Elżbieta Bilska

Zarządzenie Nr 8/2016 w sprawie wprowadzenia
regulaminu udzielenia zamówień publicznych,
których wartość nie przekracza wyrażonej w
złotych równowartości kwoty 30 000 euro.
 Zarządzenie 8-2016 doc..doc
Obowiązuje od: 2016-03-15   Data wprowadzenia informacji 2016-03-31 13:42:32, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Krzysztof Siek

Zarządzenie Nr 9/2016 w sprawie sprawozdania
rocznego z wykonania budżetu Gminy Zakrzew za
2015 rok Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz
Radzie Gminy.Przedłożenia sprawozdania
finansowego za 2015 rok Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zakrzewie oraz
Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakrzewie
(instytucji kultury) Radzie Gminy
 Zarządzenie 9-2016 doc..doc
Obowiązuje od: 2016-03-29   Data wprowadzenia informacji 2016-04-01 13:56:07, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Danuta Seweryn

Zarządzenie Nr 10/2016 w sprawie upoważnienia
pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Zakrzewie do prowadzenia postępowań w sprawie
świadczeń wychowawczych.
 Zarządzenie 10-2016 doc..docx
Obowiązuje od: 2016-04-01   Data wprowadzenia informacji 2016-04-01 14:09:22 Informację zaktualizowano 2016-04-01 14:41:44, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Krystyna Czerwonka

Zarządzenie Nr 11/2016 w sprawie upoważnienia
pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Zakrzewie do prowadzenia postępowań świadzceń
wychowawczych .
 Zarządzenie 11-2016 doc..docx
Obowiązuje od: 2016-04-01   Data wprowadzenia informacji 2016-04-01 14:28:07, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Krystyna Czerwonka

Zarządzenie Nr 12/2016 w sprawie upoważnienia
pracownika Gminnego ośrodka Pomocy Społecznej w
Zakrzewie do prowadzenia postępowań w sprawie
świadczeń wychowawczych i świadczeń rodzinnych
.
 Zarządzenie12-2016 doc..docx
Obowiązuje od: 2016-04-01   Data wprowadzenia informacji 2016-04-01 14:35:14, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Krystyna Czerwonka

Zarządzenie Nr 13/2016 w sprawie pracownika
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie
do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń
wychowawczych i świadczeń rodzinnych.
 Zarządzenie 13-2016 doc..docx
Obowiązuje od: 2016-04-01   Data wprowadzenia informacji 2016-04-01 14:47:23, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Krystyna Czerwonka

Zarządzenie Nr 14/2016 w sprawie ogłoszenia
wyników otwartego konkursu ofert na realizację
zadań publicznych z zakresu wspierania i
upowszechniania kultury fizyczej i sportu w 2016
r.
 Zarządzenie 14-2016.doc
Obowiązuje od: 2016-04-01   Data wprowadzenia informacji 2016-04-08 10:36:46, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Elżbieta Bilska

Zarządzenia Nr 15/2016 w sprawie zmiany
zarządzenia Nr 24/2012 Wójta Gminy Zkzrew z dnia
29 czerwca 2012 roku w sprawie wprowadzenia zasad
(polityki) rachunkowości
 ZARZĄDZENIE Nr 15-2016.docx
Obowiązuje od: 2016-04-01   Data wprowadzenia informacji 2016-07-15 13:12:42, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Danuta Sewryn

Zarządzenie Nr 16/2016 w sprawie pracownika
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie
do prowadzenia postępowania w sprawach pomocy
społecznej, a także do wydania w tych sprawach
decyzji administracyjnych.
 Zarządzenie 16-2016 doc.pdf
Obowiązuje od: 2016-04-11   Data wprowadzenia informacji 2016-05-06 13:12:24, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Czerwonka Krystyna

Zarządzenie Nr 17/2016 w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
gminy oraz w planie finansowym zadań z zakresu
administracji rządowej na 2016 rok.
 Zarządzenie 17- 2016.doc
Obowiązuje od: 2016-04-15   Data wprowadzenia informacji 2016-05-06 13:17:18, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Danuta Seweryn

Zarządzenie Nr 18/2016 w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy oraz w planie finansowym zadań z zakresu
administracji rządowej na 2016 rok.
 Zarządzenie 18 2016.doc
Obowiązuje od: 2016-04-29   Data wprowadzenia informacji 2016-05-06 13:22:11, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Danuta Sewryn

Zarządzenie Nr 19/2016 w sprawie komisji
konkursowej do rozstrzygnięcia otwartego konkursu
ofert na zorganizowanie 12-dniowych kolonii
profilaktycznych w okresie wakacji letnich dla 40
dzieci z terenu Gminy Zakrzew
 Zarządzenie 19-2016 doc..doc
Obowiązuje od: 2016-05-11   Data wprowadzenia informacji 2016-05-12 10:08:10, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Małgorzata Musiałek

Zarządzenie Nr 20/2016 w sprawie rozstrzygnięcia
otwartego konkursu ofert na zorganizowanie
12-dniowych kolonii profilaktycznych w okresie
wakacji letnich dla 40 dzieci z Gminy Zakrzew
 zarządzenie - wynik.doc
Obowiązuje od: 2016-05-13   Data wprowadzenia informacji 2016-05-18 08:34:04, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Małgorzata Musiałek

Zarządzenie Nr 21/2016 w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
gminy oraz w planie finansowym zadań z zakresu
administracji rządowej na 2016 rok.
 Zarządzenie 21-2016.doc
Obowiązuje od: 2016-05-16   Data wprowadzenia informacji 2016-05-25 07:57:06, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Danuta Sewryn

Zarządzenie Nr 22/2016 w sprawie ogłoszenia
otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji
zadania publicznego w 2016 roku w zakresie
wykorzystania Światowych Dni Młodzieży jako
promocji Gminy Zakrzew- jej walorów
turystyczno-krajoznawczych i kulturalnych.
 Zarządzenie 22-2016.doc
Obowiązuje od: 2016-05-20   Data wprowadzenia informacji 2016-05-25 08:21:39, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Małgorzata Musiałek

Zarządzenie Nr 23/2016 w sprawie stanowisk
kierowania i zapasowego miejsca pracy w systemie
kierowania bezpieczeństwem narodowym na terenie
Gminy Zakrzew
 ZARZĄDZENIE 23-2016 doc..doc
Obowiązuje od: 2016-05-20   Data wprowadzenia informacji 2016-06-16 10:57:22, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Elżbieta Bilska

Zarządzenie Nr 24/2016 w sprawie powołania
komisji konkursowej do rozstrzygnięcia otwartego
konkursu ofert na wykorzystanie Światowych Dni
Młodzieży jako promocji Gminy Zakrzew - jej
walorów turystyczno - krajoznawczych i
kulturalnych.
 zarządzenie 24 -2016 doc.doc
Obowiązuje od: 2016-06-15   Data wprowadzenia informacji 2016-06-20 13:04:40 Informację zaktualizowano 2016-06-20 13:07:12, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Małgorzata Musiałek

Zarządzenie Nr 25/2016 w sprawie rozstrzygnięcia
otwartego konkursu ofert na wykorzystanie
Światowych Dni Młodzieży jako promocji Gminy
Zakrzew - jej walorów turystyczno-krajoznawczych
i kulturalnych.
 zarządzenie - wynik (003).doc
Obowiązuje od: 2016-06-21   Data wprowadzenia informacji 2016-06-28 10:47:17, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Małgorzata Musiałek

Zarządzenie Nr 26/2016 w sprawie upoważnienia
pracownika Urzędu Gminy w Zakrzewie do wydania
odpisów aktów stanu cywilnego w imieniu
Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
 Zarządzenie 26 -2016.odt
Obowiązuje od: 2016-06-21   Data wprowadzenia informacji 2016-06-28 14:31:29, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Elżbieta Bilska

Zarządzenie Nr 27/2016 w sprawie wytypowania
punktów do wydawania tabletek jodowych oraz
opracowania planu dystrybucji tabletek jodowych

 Zarządzenie 27-2016.docx
Obowiązuje od: 2016-06-21   Data wprowadzenia informacji 2016-06-28 14:35:44, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Elżbieta Bilska

Zarządzenie Nr 28/2016 w sprawie wprowadzenia
regulaminu udzielania zamówień publicznych o
wartości nie przekraczającej kwoty, o której
mowa w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień
publizcnych, na których współfinansowanie
przyznano pomoc lub złożono wniosek o przyznanie
pomocy ze środków Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
 Zarządzenie Nr -2016.doc
Obowiązuje od: 2016-06-24   Data wprowadzenia informacji 2016-07-01 13:44:27, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Krzysztof Siek

Zarządzenie Nr 29/2016 w sprawie przeprowadzenia
otwartego konkursu ofer na zorganizowanie
pozaszkolnych zajęć z programem profilaktycznym
dla dzieci z terenu Gminy Zakrzew
 zarządzenie (005).doc
Obowiązuje od: 2016-06-30   Data wprowadzenia informacji 2016-06-30 13:15:47, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Małgorzata Musiałek

Zarządzenie Nr 30/2016 w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy oraz w planie finansowym zadań z zakresu
administracji rządowej na 2016 rok.
 Zarządzenie 30-2016 doc..doc
Obowiązuje od: 2016-06-30   Data wprowadzenia informacji 2016-07-07 14:03:01, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Danuta Seweryn

Zarządzenia Nr 31/2016 w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zakrzew na
lata 2016-2022.
 Zarządzenie 31-2016.pdf
Obowiązuje od: 2016-06-30   Data wprowadzenia informacji 2016-07-07 14:23:58 Informację zaktualizowano 2016-07-07 14:26:29, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Seweryn Danuta

Zarządzenie Nr 32/2016 w sprawie określenia
sposobu postępowania przy załatwieniu spraw z
zakresu działalności lobbingowej w Urzędzie
Gminy Zakrzew.
 ZARZĄDZENIE 32-2016.doc
Obowiązuje od: 2016-07-07   Data wprowadzenia informacji 2016-07-07 14:58:32, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Marzenna Nosowska

Zarządzenie Nr 33/2016 w sprawie ustalenia
,,Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń
Socjalnych" w Urzędzie Gminy w Zakrzewie.
 Regulamin ZF+ÜS.doc
Obowiązuje od: 2016-07-07   Data wprowadzenia informacji 2016-07-19 13:34:32, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Skarbnik Danuta Seweryn

Zarządzenie Nr 34/2016 w sprawie powołania
komisji konkursowej do rozstrzygnięcia otwartego
konkursu ofert na zorganizowanie pozaszkolnych
zajęć z programem profilaktycznym dla dzieci i
młodzieży z terenu Gminy Zakrzew
 zarządzenie - powołanie komisji (003).doc
Obowiązuje od: 2016-07-27   Data wprowadzenia informacji 2016-07-27 14:07:01 Informację zaktualizowano 2016-07-27 14:08:58, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Małgorzta Musiałek

Zarządzenie Nr 35/2016 w sprawie zmiany
maksymaknego wynagrodzenia zasadniczego w
załączniku nr 1 do Regulaminu Wynagradzania
pracowników Urzędu Gminy Zakrzew wprowadzonego
Zarządzeniem Nr 63/2016 Wójta Gminy Zakrzew z
dnia 11.12.2014 roku.
 ZARZĄDZENIE 35 -2016.doc
Obowiązuje od: 2016-07-27   Data wprowadzenia informacji 2016-09-21 13:42:05, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Bilska Elżbieta

Zarządznie Nr 36/2016 w sprawie rostrzygnięcia
otwartego konkursu ofert na zorganizowanie
pozaszkolnych zajęć z programem profilaktycznym
dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy
Zakrzew.
 zarządzenie 36-2016.doc
Obowiązuje od: 2016-07-29   Data wprowadzenia informacji 2016-08-03 14:33:00, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Małgorzata Musiałek

Zarządzenie Nr 37/2016 w sprawie przedłużenia
powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola
Samorządowego w Zakrzewie Pani Barbarze
Ślusarczyk
 zarządzenie 37-2016.doc
Obowiązuje od: 2016-07-29   Data wprowadzenia informacji 2016-08-03 14:38:19, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Marzenna Nosowska

Zarządzenie Nr 38/2016 w sprawie przedłużenia
stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły
Podstawowej w Wacynie Pani Małgorzacie
Jakubiak
 zarządzenie 38-2016.doc
Obowiązuje od: 2016-08-01   Data wprowadzenia informacji 2016-08-03 14:42:33, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Marzenna Nosowska

Zarzadzenie Nr 39/2016 w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy oraz w planie finansowym zadań z zakresu
adminstracji rządowej na 2016 rok.
 Zarządzenie 39-2016.doc
Obowiązuje od: 2016-07-29   Data wprowadzenia informacji 2016-08-05 08:47:52, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Danuta Seweryn

Zarządzenie Nr 40/2016 w sprawie określenia
godzin pracy poszczególnych świetlic z terenu
Gminy Zakrzew
 Zarządzenie 40-2016.docx
Obowiązuje od: 2016-08-03   Data wprowadzenia informacji 2016-08-05 08:50:34, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Elżbieta Bilska

Zarządzenie Nr 41/2016 w sprawie powołania
Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia
postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela
kontraktowego ubiegającego się o stopień
nauczyciela mianowanego.
 Zarządzenie 41-2016.docx
Obowiązuje od: 2016-08-09   Data wprowadzenia informacji 2016-08-10 13:10:53, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Marzenna Nosowska

Zarządzenie Nr 42/2016 w sprawie przedłożenia
za I półrocze 2016 informacji wykonania budżetu
Gminy Zakrzew, informacji z przebiegu wykonania
planu finansowego Samorządowej Instytucji
Kultury, informacji z przebiegu wykonania planu
finansowego Samorządowego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej , informacji o kształtowaniu
się wieloletniej prognozy finansowej
 Zarządzenie 42-2016.doc
Obowiązuje od: 2016-08-12   Data wprowadzenia informacji 2016-08-24 15:03:21 Informację zaktualizowano 2016-08-24 15:05:45, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Danuta Seweryn

Zarządzenie Nr 43/2016 w sprawie powołania
Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia
postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela
kontraktowego ubiegającego się o stopień
nauczyciela mianowanego
 ZARZĄDZENIE 43-2016.docx
Obowiązuje od: 2016-08-24   Data wprowadzenia informacji 2016-09-09 12:04:39 Informację zaktualizowano 2016-09-09 12:05:50, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Marzenna Nosowska

Zarządzenie Nr 44/2016 w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy oraz w planie finansowym zadań z zakresu
administracji rządowej na 2016 rok.
 Zarządzenie 44-2016.doc
Obowiązuje od: 2016-08-31   Data wprowadzenia informacji 2016-09-09 12:31:15, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Seweryn Danuta

Zarządzenie Nr 46/2016 w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy oraz w planie finansowym zadań z zakresu
administracji rządowej na 2016 rok.
 Zarządzenie 46-2016.doc
Obowiązuje od: 2016-09-30   Data wprowadzenia informacji 2016-10-19 08:33:35, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Danuta Seweryn

Zarządzenie Nr 47/2016 w sprawie kontroli
podatkowej u podatników podatku od
nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków
transportowych na terenie Gminy Zakrzew
 Zarzadzenia 47-2016.doc
Obowiązuje od: 2016-10-10   Data wprowadzenia informacji 2016-10-19 08:42:07 Informację zaktualizowano 2016-10-19 08:49:49, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Michał Chudziak

Zarządzenie Nr 48/2016 w sprawie wprowadzenia
zmian do Zarządzenia Nr 12/2015 z dnia 23 lutego
2015 roku
 Zarządzenie 48 2016.docx
Obowiązuje od: 2016-10-10   Data wprowadzenia informacji 2016-10-19 08:45:46, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Danuta Seweryn

Zarządzenie Nr 50/2016 w sprawie zmiany
Zarządzenia nr 40/2016 Wójta Gminy Zakrzew z
dnia 3 sierpnia 2016 roku w sprawie określenia
godzin pracy poszczególnych świetlic z tereniu
Gminy Zakrzew
 Zarządzenie 50-2016.docx
Obowiązuje od: 2016-10-17   Data wprowadzenia informacji 2016-10-20 11:20:24, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Małgorzata Musiałek

Zarządzenie Nr 51/2016 w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy oraz w planie finansowym zadań z zakresu
administracji rządowej na 2016 rok.
 Zarządzenie 51-2016.doc
Obowiązuje od: 2016-10-17   Data wprowadzenia informacji 2016-11-02 12:43:24, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Danuta Seweryn

Zarządzenie Nr 52/2016 w sprawie regulaminu
kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Zakrzewie
oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy
Zakrzew.
 ZARZĄDZENIE 52-2016.doc
Obowiązuje od: 2016-10-21   Data wprowadzenia informacji 2016-11-02 12:47:10, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Marzenna Nosowska

Zarządzenie Nr 53/2016 w sprawie organizacji
przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków
oraz petycji kierowanych do Urzędu Gminy w
Zakrzewie oraz jednostek organizacyjnych Gminy
Zakrzew.
 ZARZĄDZENIE 53 -2016.doc
Obowiązuje od: 2016-10-21   Data wprowadzenia informacji 2016-11-02 12:53:17 Informację zaktualizowano 2017-05-04 16:03:49, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Marzenna Nosowska

Zarządzenie Nr 54/2016 w sprawie procedury
zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy w
Zakrzewie.

ZARZĄDZENIE 54 -2016.doc

 
Obowiązuje od: 2016-10-21   Data wprowadzenia informacji 2016-11-02 12:57:44 Informację zaktualizowano 2018-07-23 11:52:07, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Marzenna Nosowska

Zarządzenie Nr 55/2016 w sprawie zmian w planie
dochodów i wydatków budżetu Gminy oraz w planie
finansowym zadań z zakresu administracji
rządowej na 2016 rok.
 ZARZĄDZENIE 55-2016.doc
Obowiązuje od: 2016-10-31   Data wprowadzenia informacji 2016-11-09 15:08:22 Informację zaktualizowano 2016-11-09 15:10:14, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Danuta Seweryn

Zarządzenie Nr 56/2016 w sprawie przedłożenia
projektu Budżetu Gminy Zakrzew na 2017 rok oraz
projektu Uchwały w sprawie WPF Gminy Zakrzew na
lata 2017-2023
 Zarządzenie Nr 56-2016.docx
Obowiązuje od: 2016-11-15   Data wprowadzenia informacji 2016-12-13 11:29:31, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Seweryn Danuta

Zarządzenie Nr 57/2016 w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy oraz w planie finansowym zadań z zakresu
administracji rządowej na 2016 roku
 ZARZĄDZENIE 57-2016.doc
Obowiązuje od: 2016-12-18   Data wprowadzenia informacji 2016-12-13 08:29:03 Informację zaktualizowano 2016-12-13 08:30:04, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Danuta Sewryn

Zarządzenie Nr 58/2016 w sprawie powołania
Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na
stanowisko informatyka w Urzędzie Gminy w
Zakrzewie
 ZARZĄDZENIE 58-2016.doc
Obowiązuje od: 2016-11-18   Data wprowadzenia informacji 2016-12-13 08:35:09, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Elżbieta Bilska

Zarządzenie Nr 59/2016 w sprawie wprowadzenia
zmian w planie wydatków budżetu Gminy oraz w
planie finansowym zadań z zakresu administracji
rządowej na 2016 rok.
 ZARZĄDZENIE 59-2016.doc
Obowiązuje od: 2016-11-30   Data wprowadzenia informacji 2016-12-13 09:11:26, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Danuta Seweryn

Zarządzenie Nr 60/2016 w sprawie zmian w planie
dochodów i wydatków budżetu Gminy oraz w planie
finansowym zadań z zakresu administracji
rządowej na 2016 rok.
 ZARZĄDZENIE 60-2016.doc
Obowiązuje od: 2016-12-08   Data wprowadzenia informacji 2016-12-27 13:58:53, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Danuta Seweryn

Zarządzenie Nr 61/2016 w sprawie wprowadzenia
zmian do zarządzenia Nr 22/2010 Wójta Gminy w
Zakrzewie z dnia 19.04.2010r.
 
Obowiązuje od: 2016-12-14   Data wprowadzenia informacji 2017-01-16 14:52:44 Informację zaktualizowano 2017-01-16 14:53:12, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Marzenna Nosowska

Zarządzenie Nr 62/2016 w sprawie zasad
centralizacji rozliczeń podatku od towaru i
usług (VAT) w Gminie Zakrzew i jej jednostkach
organizacyjnych.
 Zarządzenie 62- 2016.doc
Obowiązuje od: 2016-12-15   Data wprowadzenia informacji 2017-01-25 09:26:31 Informację zaktualizowano 2017-01-25 09:26:49, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Danuta Seweryn

Zarzadzenie Nr 65/2016 w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy oraz w planie finansowym zadań z zakresu
administracji rządowej na 2016r.
 Zarządzenie 65-2016.doc
Obowiązuje od: 2016-12-23   Data wprowadzenia informacji 2017-01-16 08:58:43, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Danuta Seweryn

Zarządzenie Nr 66/2016 w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy oraz w planie finansowym zadań z zakresu
administracji rządowej na 2016r.
 Zarządzenie 66-2016 doc..doc
Obowiązuje od: 2016-12-30   Data wprowadzenia informacji 2017-01-25 09:05:32, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Danuta Sewryn
wersja do druku