Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Zakrzew  www.zakrzew.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy

Ogłoszenia o konkursach

Decyzje, obwieszczenia, postanowienia, zawiadomienia

Informacje bieżące
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
Strategia Rozwoju Gminy Zakrzew na lata 2017-2027

Klauzule informacyjne dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
Organy
Wybory
Rada
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Projekt porządku obrad sesji
Sesje Rady Gminy - Protokoły
Sesje Rady Gminy - nagrania
Uchwały Rady
Imienne wykazy głosowań radnych Gminy Zakrzew
Zarządzenia Wójta
° 2003
° 2004
° 2005
° 2006
° 2007
° 2008
° 2009
° 2010
° 2011
° 2012
° 2013
° 2014
° 2015
° 2016
° 2017
° 2018
° 2019
° 2020
Mienie gminy
SPRAWOZDANIA
Podatki i opłaty
Sprawozdania finansowe
Zagospodarowanie przestrzenne
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Przetargi
Zamówienia poniżej 30tysięcy euro
Oświadczenia majątkowe
Udostępnianie informacji publicznej
Rejestr instytucji kultury
Raport o stanie gminy
Wykaz danych o środowisku
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zarządzenia Wójta > 2009 strona główna 

2009
Zarządzenie nr 1/2009 w sprawie wysokości
pogotowia kasowego dla Urzędu Gminy w Zakrzewie
na rok 2009
 Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-02-24 11:03:18 Informację zaktualizowano 2010-03-01 13:51:22, wprowadzający: Marta Podgórska
Zarządzenie nr 2/2009 w sprawie udzielenia
pełnomocnictwa Dyrektorowi PSP im.Jana
Kochanowskiego w Zakrzewie i Szkoły Filialnej w
Mleczkowie PSP w Zakrzewie
 2 - 2009.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-02-24 11:15:13 Informację zaktualizowano 2010-03-01 13:52:30, wprowadzający: Marta Podgórska
Zarządzenie nr 3/2009 w sprawie udzielenia
pełnomocnictwa Dyrektorowi PSP im. Jana Pawła II
w Woli Taczowskiej
 3-2009.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-02-24 11:15:33 Informację zaktualizowano 2010-03-01 13:53:18, wprowadzający: Marta Podgórska
Zarządzenie nr 4/2009 w sprawie udzielenia
pełnomocnictwa Dyrektorowi PSP w Wacynie
 4-2009.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-02-24 11:16:48 Informację zaktualizowano 2010-03-01 13:53:54, wprowadzający: Marta Podgórska
Zarządzenie nr 5/2009 w sprawie udzielenia
pełnomocnictwa Dyrektorowi PSP w Janiszewie
 5-2009.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-02-24 11:17:08 Informację zaktualizowano 2010-03-01 13:54:28, wprowadzający: Marta Podgórska
Zarządzenie nr 6/2009 w sprawie udzielenia
pełnomocnictwa Dyrektorowi PSP w Cerekwi
 6-2009.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-02-24 11:17:27 Informację zaktualizowano 2010-03-01 14:54:41, wprowadzający: Marta Podgórska
Zarządzenie nr 7/2009 w sprawie udzielenia
pełnomocnictwa Dyrektorowi PSP w Dąbrówce
Podłężnej
 7-2009.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-02-24 11:18:06 Informację zaktualizowano 2010-03-01 13:55:43, wprowadzający: Marta Podgórska
Zarządzenie nr 8/2009 w sprawie udzielenia
pełnomocnictwa Dyrektorowi PSP w Gulinie
 8-2009.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-02-24 11:18:36 Informację zaktualizowano 2010-03-01 13:56:13, wprowadzający: Marta Podgórska
Zarządzenie nr 9/2009 w sprawie udzielenia
pełnomocnictwa Dyrektorowi Publicznego Gimnazjum
Nr 1 im. H.Sienkiewicza w Zakrzewie
 9-2009.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-02-24 11:19:00 Informację zaktualizowano 2010-03-01 13:57:03, wprowadzający: Marta Podgórska
Zarządzenie nr 10/2009 w sprawie ustalenia
układu wykonawczego budżetu Gminy Zakrzew na
2009 rok
 10-2009.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-02-24 11:19:19 Informację zaktualizowano 2010-03-01 13:58:24, wprowadzający: Marta Podgórska
Zarządzenie nr 11/2009 w sprawie wytycznych
Wójta Gminy Zakrzew z dnia 16 stycznia 2009 roku
do działalności w zakresie pozamilitarnych
przygotowań obronnych w gminie w 2009 roku, planu
zasadniczych przedsięwzięć w 2009 roku,
wytycznych Wójta Gminy z dnia 16 stycznia 2009
roku do szkolenia obronnego na 2009 rok, planu
szkolenia obronnego gminy na 2009 rok, wytycznych
Wójta Gminy w sprawie zasad przygotowania
służby zdrowia do działań w przypadku
wystąpienia zdarzeń nadzwyczajnych, sytuacji
kryzysowych, zagrożenia państwa i w czasie wojny
w 2009 roku, programu szkolenia obronnego na lata
2009-2011
 11-2009.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-02-24 11:19:41 Informację zaktualizowano 2010-03-01 14:02:06, wprowadzający: Marta Podgórska
Zarządzenie nr 12/2009 w sprawie wysokości normy
zużycia paliwa na 100 km przebiegu dla samochodu
AUTOSAN WRA 41R4 I CITROEN BERLINGO WRA 9W53
 12-2009.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-02-24 11:20:06 Informację zaktualizowano 2010-03-01 14:03:14, wprowadzający: Marta Podgórska
Zarządzenie nr 13/2009 w sprawie ustalenia zasad
korzystania z transportu autobusem szkolnym
zakupionym przez Gminę Zakrzew przez placówki
oświatowe na cele inne niż dowożenie uczniów
do szkół
 13-2009.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-02-24 11:20:27 Informację zaktualizowano 2010-03-01 14:04:15, wprowadzający: Marta Podgórska
Zarządzenie nr 14/2009 w sprawie wytycznych
Wójta Gminy i Planu zasadniczych przedsięwzięć
w zakresie zarządzania kryzysowego i obrony
cywilnej na 2009 rok
 14-2009.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-02-24 11:21:29 Informację zaktualizowano 2010-03-01 14:05:10, wprowadzający: Marta Podgórska
Zarządzenie nr 15/2009 w sprawie powołania
komisji konkursowej do rozstrzygnięcia zadania
publicznego w zakresie upowszechniania kultury
fizycznej i sportu
 15-2009.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-02-24 11:21:50 Informację zaktualizowano 2010-03-01 14:06:26, wprowadzający: Marta Podgórska
Zarządzenie nr 16/2009 w sprawie przedłożenia
sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zakrzew za
2008 rok RadzieGminy oraz Regionalnej Izbie
Obrachunkowej
 16-2009.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-02-24 11:23:30 Informację zaktualizowano 2010-03-01 14:07:34, wprowadzający: Marta Podgórska
Zarządzenie nr 17/2009 w sprawie zmiany
regulaminu pracy Urzędu Gminy Zakrzew
 17-2009.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-02-24 11:23:50 Informację zaktualizowano 2010-03-01 14:08:27, wprowadzający: Marta Podgórska
Zarządzenie nr 18/2009 w sprawie ustalenia
Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Zakrzew
 18-2009.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-02-24 11:24:18 Informację zaktualizowano 2010-03-01 14:09:22, wprowadzający: Marta Podgórska
Zarządzenie nr 19/2009 w sprawie powołania
obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia
wyborów do Parlamentu Europejskiego
 19-2009.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-02-24 11:24:43 Informację zaktualizowano 2010-03-01 14:10:40, wprowadzający: Marta Podgórska
Zarządzenie nr 20/2009 w sprawie przeniesienia
wydatków wewnątrz działu w ramach uprawnień
otrzymanych od Rady Gminy
 20-2009.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-02-24 11:25:03 Informację zaktualizowano 2010-03-01 14:11:49, wprowadzający: Marta Podgórska
Zarządzenie nr 21/2009 w sprawie otwartego
konkursu ofert na zorganizowanie kolonii
socjoterapeutycznych lub profilaktycznych
12-dniowych w okresie wakacji letnich dla 40
dzieci z terenu Gminy Zakrzew
 21-2009.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-02-24 11:25:24 Informację zaktualizowano 2010-03-01 14:13:00, wprowadzający: Marta Podgórska
Zarządzenie nr 22/2009 w sprawie otwartego
konkursu ofert za zorganizowanie pozaszkolnych
zajęć profilaktycznych i imprez sportowych
mających wyraźne odniesienie w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych i
przeciwdziałania narkomanii dla dzieci i
młodzieży z terenu Gminy Zakrzew w świetlicach
prowadzonych przez organizacje pozarządowe
 22-2009.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-02-24 11:25:55 Informację zaktualizowano 2010-03-01 14:14:59, wprowadzający: Marta Podgórska
Zarządzenie nr 23/2009 w sprawie wprowadzenia
Regulaminu Wynagradzania pracowników Urzędu
Gminy w Zakrzewie
 Zarządzenie Nr 23 - 2009.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-02-24 11:26:13 Informację zaktualizowano 2012-03-06 13:08:08, wprowadzający: Marta Podgórska
Zarządzenie nr 24/2009 w sprawie maksymalnego
miesięcznego wynagradzania kierowócw jednostek
organizacyjnych Gminy Zakrzew
 24-2009.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-02-24 11:26:31 Informację zaktualizowano 2010-03-01 14:16:48, wprowadzający: Marta Podgórska
Zarządzenie nr 25/2009 w sprawie przeniesienia
wydatków wewnątrz działu w ramach uprawnień
otrzymanych od Rady Gminy
 25-2009.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-02-24 11:28:05 Informację zaktualizowano 2010-03-01 14:17:08, wprowadzający: Marta Podgórska
Zarządzenie nr 26/2009 w sprawie przeniesienia
wydatków wewnątrz działu w ramach uprawnień
otrzymanych od Rady Gminy
 26-2009.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-02-24 11:28:26 Informację zaktualizowano 2010-03-01 14:17:28, wprowadzający: Marta Podgórska
Zarządzenie nr 27/2009 w sprawie sposobu
przeprowadzenia służby przygotowawczej i
organizowania egzaminu kończącego tę służbę
 27-2009.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-02-24 11:28:46 Informację zaktualizowano 2010-03-01 14:18:18, wprowadzający: Marta Podgórska
Zarządzenie nr 28/2009 w sprawie przeniesienia
wydatków wewnątrz działu w ramach uprawnień
otrzymanych od Rady Gminy
 28-2009.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-02-24 11:29:06 Informację zaktualizowano 2010-03-01 14:18:37, wprowadzający: Marta Podgórska
Zarządzenie nr 29/2009 w sprawie powołania
komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na
stanowisko Dyrektora SP ZOZ w Zakrzewie oraz
regulaminu pracy komisji konkursowej
 29-2009.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-02-24 11:29:26 Informację zaktualizowano 2010-03-01 14:19:44, wprowadzający: Marta Podgórska
Zarządzenie nr 30/2009 w sprawie przeniesienia
wydatków wewnątrz działu w ramach uprawnień
otrzymanych od Rady Gminy
 30-2009.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-02-24 11:29:46 Informację zaktualizowano 2010-03-01 14:20:02, wprowadzający: Marta Podgórska
Zarządzenie nr 31/2009 w sprawie przedłożenia
informacji o wykonaniu budżetu gminy Zakrzew oraz
informacji z przebiegu wykonania planu finansowego
samorządowej instytucji kultury oraz
samodzielnego publicznego zakładu opieki
zdrowotnej za I półrocze roku budżetowego
RadzieGminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej
 31-2009.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-02-24 11:30:09 Informację zaktualizowano 2010-03-01 14:22:48, wprowadzający: Marta Podgórska
Zarządzenie nr 32/2009 w sprawie powołania
Komisji Egzaminzacyjnej do przeprowadzenia
postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela
kontraktowego ubiegającego sie o stopień
nauczyciela mianowanego
 32-2009.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-02-24 11:31:23 Informację zaktualizowano 2010-03-01 14:24:19, wprowadzający: Marta Podgórska
Zarządzenie nr 33/2009 w sprawie powołania
Komisji Egzaminzacyjnej do przeprowadzenia
postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela
kontraktowego ubiegającego sie o stopień
nauczyciela mianowanego
 33-2009.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-02-24 11:31:52 Informację zaktualizowano 2010-03-01 14:24:46, wprowadzający: Marta Podgórska
Zarządzenie nr 34/2009 w sprawie wprowadzenia w
Urzędzie Gminy Zakrzew regulaminu okresowej oceny
pracowników
 34.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-02-24 13:07:58 Informację zaktualizowano 2010-03-01 14:25:31, wprowadzający: Marta Podgórska
Zarządzenie nr 35/2009 w sprawie ustalenia
regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska
urzednicze, w tym kierownicze stanowiska
urzędnicze w Urzędzie Gminy w Zakrzewie
 35-2009.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-02-24 11:34:57 Informację zaktualizowano 2010-03-01 14:49:19, wprowadzający: Marta Podgórska
Zarządzenie nr 41/2009 w sprawie przeniesienia
wydatków wewnątrz działu w ramach uprawnień
otrzymanych od Rady Gminy
 41-2009.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-02-24 11:35:25 Informację zaktualizowano 2010-03-01 14:50:48, wprowadzający: Marta Podgórska
Zarządzenie nr 42/2009 w sprawie przygotowania
sie i udziału w ćwiczeniu
gminno-powiatowo-obronnym pk."Radomka 2009" we
współdziałaniu z gminnymi służbami
 42-2009.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-02-24 11:36:07 Informację zaktualizowano 2010-03-01 14:54:28, wprowadzający: Marta Podgórska
Zarządzenie nr 43/2009 w sprawie przeniesienia
wydatków wewnątrz działu w ramach uprawnień
otrzymanych od Rady Gminy
 43-2009.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-02-24 11:36:30 Informację zaktualizowano 2010-03-01 15:00:25, wprowadzający: Marta Podgórska
Zarządzenie nr 44/2009 w sprawie przeniesienia
wydatków wewnątrz działu w ramach uprawnień
otrzymanych od Rady Gminy
 44-2009.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-02-24 11:36:50 Informację zaktualizowano 2010-03-01 15:01:12, wprowadzający: Marta Podgórska
Zarządzenie nr 45/2009 w sprawie przeniesienia
wydatków wewnątrz działu w ramach uprawnień
otrzymanych od Rady Gminy
 45-2009.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-02-24 11:37:14 Informację zaktualizowano 2010-03-01 15:01:31, wprowadzający: Marta Podgórska
Zarządzenie nr 46/2009 w sprawie ochrony
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów
budowlanych i terenów
 46-2009.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-02-24 11:37:53 Informację zaktualizowano 2010-03-01 15:02:32, wprowadzający: Marta Podgórska
Zarządzenie nr 47/2009 w sprawie zakresu oraz
sposobu organizacji działania w przypadku, gdy
ewakuację I stopnia zarządzi organ kierujący
akcją ratunkową w sytuacji masowego zagrożenia
 47-2009.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-02-24 11:38:13 Informację zaktualizowano 2010-03-01 15:03:49, wprowadzający: Marta Podgórska
Zarządzenie nr 48/2009 w sprawie przeniesienia
wydatków wewnątrz działu w ramach uprawnień
otrzymanych od Rady Gminy
 48-2009.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-02-24 11:38:33 Informację zaktualizowano 2010-03-01 15:04:14, wprowadzający: Marta Podgórska
Zarządzenie nr 49/2009 w sprawie przeniesienia
wydatków wewnątrz działu w ramach uprawnień
otrzymanych od Rady Gminy
 49-2009.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-02-24 11:38:52 Informację zaktualizowano 2010-03-01 15:04:41, wprowadzający: Marta Podgórska
Zarządzenie nr 50/2009 w sprawie przedłożenia
projektu Budżetu Gminy Zakrzew na 2010 rok
 50-2009.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-02-24 11:39:50 Informację zaktualizowano 2010-03-01 15:05:12, wprowadzający: Marta Podgórska
Zarządzenie nr 51/2009 w sprawie sposobu
przekazywania, przechowywania i udostępniania
dokumnetów z wyborów posłów do Parlamentu
Europejskiego
 51-2009.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-02-24 11:40:13 Informację zaktualizowano 2010-03-01 15:06:03, wprowadzający: Marta Podgórska
Zarządzenie nr 52/2009 w sprawie przeniesienia
wydatków wewnątrz działu w ramach uprawnień
otrzymanych od Rady Gminy
 52-2009.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-02-24 11:40:39 Informację zaktualizowano 2010-03-01 15:06:24, wprowadzający: Marta Podgórska
Zarządzenie nr 53/2009 w sprawie przeniesienia
wydatków wewnątrz działu w ramach uprawnień
otrzymanych od Rady Gminy
 53-2009.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-02-24 11:42:32 Informację zaktualizowano 2010-03-01 15:06:40, wprowadzający: Marta Podgórska
Zarządzenie nr 55/2009 w sprawie przeniesienia
wydatków wewnątrz działu w ramach uprawnień
otrzymanych od Rady Gminy
 55-2009.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-02-24 11:44:40 Informację zaktualizowano 2010-03-01 15:07:07, wprowadzający: Marta Podgórska
Zarządzenie nr 56/2009 w sprawie powołania
Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia
postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela
kontraktowego ubiegającego się o stopień
nauczyciela mianowanego
 56-2009.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-02-24 11:45:01 Informację zaktualizowano 2010-03-01 15:08:09, wprowadzający: Marta Podgórska
Zarządzenie nr 58/2009 w sprawie przeniesienia
wydatków wewnątrz działu w ramach uprawnień
otrzymanych od Rady Gminy
 58-2009.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-02-24 11:45:35 Informację zaktualizowano 2010-03-01 15:08:32, wprowadzający: Marta Podgórska
Zarządzenie nr 59/2009 w sprawie przeniesienia
wydatków wewnątrz działu w ramach uprawnień
otrzymanych od Rady Gminy
 59-2009.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-02-24 11:46:00 Informację zaktualizowano 2010-03-01 15:08:50, wprowadzający: Marta Podgórska
Zarządzenie nr 62/2009 w sprawie wprowadzenia
zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy
w Zakrzewie
 62-2009.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-02-24 11:46:18 Informację zaktualizowano 2010-03-01 15:09:35, wprowadzający: Marta Podgórska
wersja do druku