Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Zakrzew  www.zakrzew.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy

Ogłoszenia o konkursach

Decyzje, obwieszczenia, postanowienia, zawiadomienia

Informacje bieżące
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
Strategia Rozwoju Gminy Zakrzew na lata 2017-2027

Klauzule informacyjne dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
Organy
Wybory
Rada
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Projekt porządku obrad sesji
Sesje Rady Gminy - Protokoły
Sesje Rady Gminy - nagrania
Uchwały Rady
Imienne wykazy głosowań radnych Gminy Zakrzew
Zarządzenia Wójta
° 2003
° 2004
° 2005
° 2006
° 2007
° 2008
° 2009
° 2010
° 2011
° 2012
° 2013
° 2014
° 2015
° 2016
° 2017
° 2018
° 2019
° 2020
Mienie gminy
SPRAWOZDANIA
Podatki i opłaty
Sprawozdania finansowe
Zagospodarowanie przestrzenne
Inne
Jednostki pomocnicze
Gminna Biblioteka Publiczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Szkoły
Przetargi
Zamówienia poniżej 30tysięcy euro
Oświadczenia majątkowe
Udostępnianie informacji publicznej
Rejestr instytucji kultury
Raport o stanie gminy
Wykaz danych o środowisku
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zarządzenia Wójta > 2017 strona główna 

2017
Zarządzenie Nr 1/2017 w sprawie wysokości
pogotowia kasowego dla Urzędu Gminy w Zakrzewie
na 2017 rok
 ZARZĄDZENIE 1-2017.doc
Obowiązuje od: 2017-02-02   Data wprowadzenia informacji 2017-04-06 12:42:10, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Danuta Seweryn
Zarzadzenie Nr 2/2017 w sprawie zmieniające
zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad
/polityki/ rachunkowości
 ZARZĄDZENIE 2-2017.docx
Obowiązuje od: 2017-01-12   Data wprowadzenia informacji 2017-04-06 13:57:42 Informację zaktualizowano 2017-04-06 14:08:37, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Danuta Seweryn
Zarządzenie Nr 3-2017 w sprawie wprowadzenia
zasad (polityki) rachunkowości obowiązujący
przy realizacji projektów
 ZARZĄDZENIE 3-2017.doc
Obowiązuje od: 2017-01-16   Data wprowadzenia informacji 2017-04-06 13:59:17, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Danuta Seweryn
Zarządzenie Nr 4/2017 w sprawie wprowadzenia
zmian do zarządzenia Nr 22/2010 Wójta Gminy w
Zakrzewie z dnia 19.04.2010 r.
 ZARZĄDZENIE 4-2017.docx
Obowiązuje od: 2017-01-16   Data wprowadzenia informacji 2017-04-06 14:02:45, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Marzenna Nosowska
Zarządzenie Nr 5/2017 w sprawie opracowania planu
fifnasowego zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych jst
ustawami oraz planu finansowego dochodów
związanych z realizacją zadań, które
podlegają do przekazania do budżetuc państwa
 ZARZĄDZENIE 5- 2017.doc
Obowiązuje od: 2017-01-31   Data wprowadzenia informacji 2017-04-06 14:12:07 Informację zaktualizowano 2017-04-06 14:14:22, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Danuta Seweryn
Zarządzenie Nr 6/2017 w sprawie powołania
Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na
stanowiska inspektorów w Referacie Funduszy
Europejskich i Infrastruktury Technicznej w
Urzędzie Gminy w Zakrzewie
 ZARZĄDZENIE 6-2017.doc
Obowiązuje od: 2017-01-31   Data wprowadzenia informacji 2017-04-06 14:14:54 Informację zaktualizowano 2017-04-06 14:18:44, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Elżbieta Bilska
Zarządzenie Nr 7/2017 w sprawie wyznaczenia
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie
do realizacji zadań z zakresu świadczenia o
wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"
 ZARZĄDZENIE 7-2017.docx
Obowiązuje od: 2017-02-01   Data wprowadzenia informacji 2017-04-06 14:21:48, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Krystyna Czerwonka
Zarządzenie Nr 8/2017 w sprawie wprowadzenia
"Księgi Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Gminy
Zakrzew oraz w gminnych jednostkach
organizacyjnych"
 ZARZĄDZENIE 8-2017.doc
Obowiązuje od: 2017-02-23   Data wprowadzenia informacji 2017-04-06 14:27:12, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Marzenna Nosowska
Zarządzenie Nr 9/2017 w sprawie ogłoszenia
otwartego konkursu ofert na realizację zadania
publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu w
2017 r.
 ZARZĄDZENIE 9- 2017.doc
Obowiązuje od: 2017-02-23   Data wprowadzenia informacji 2017-04-06 14:39:38 Informację zaktualizowano 2017-04-06 14:41:38, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Elżbieta Bilska
Zarzadzenie Nr 10/2017 w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy oraz w planie finansowym zadań z zakresu
administracji rządowej na 2017 rok
 ZARZĄDZENIE 10- 2017.doc
Obowiązuje od: 2017-02-28   Data wprowadzenia informacji 2017-04-06 14:46:08 Informację zaktualizowano 2017-04-06 14:48:32, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Danuta Seweryn
Zarządzenie Nr 11/2017 w sprawie powołania
Jednostki Realizującej Projekt dla projektu
pn."Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w
gminie Zakrzew, w aglomeracji Radom" który
uzyskał dofinansowanie z Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach
Osi Priorytetowej II - Ochrona Środowiska, w tym
adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.3
"Gospodarka wodno-ściekowa
 ZARZĄDZENIE 11-2017.docx
Obowiązuje od: 2017-03-01   Data wprowadzenia informacji 2017-04-06 14:48:50 Informację zaktualizowano 2017-04-06 14:53:43, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Krzysztof Siek
Zarządzenie Nr 12/2017 w sprawie ustalenia
harmonogramu czynności w postępowaniu
rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym
na rok szkolny 2017/2018 dla przedszkoli,
oddziałów przedszkolnych w szkołach
podtsawowych i klas pierwszych szkół
podstawowych
 ZARZĄDZENIE 12-2017.doc
Obowiązuje od: 2017-03-07   Data wprowadzenia informacji 2017-04-06 14:58:18, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Marzenna Nosowska
Zarządzenie Nr 13/2017 w sprawie powołania
Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na
stanowisko podinspektora w Referacie Finansowym w
Urzędzie Gminy w Zakrzewie
 ZARZĄDZENIE 13-2017.doc
Obowiązuje od: 2017-03-16   Data wprowadzenia informacji 2017-04-06 15:07:29, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Elżbieta Bilska
Zarządzenie Nr 14/2017 w sprawie Regulaminu
udzielania zamówień publicznych
 ZARZĄDZENIE 14-2017.doc
Obowiązuje od: 2017-03-16   Data wprowadzenia informacji 2017-04-07 07:50:05, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Danuta Dziesińska
Zarządzenie Nr 15/2017 w sprawie powołania
komisji konkursowej do rozstrzygnięcia zadania
publicznego w zakresie upowszechniania kultury
fizycznej i sportu
 ZARZĄDZENIE 15-2017.doc
Obowiązuje od: 2017-03-23   Data wprowadzenia informacji 2017-04-07 07:52:40, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Elżbieta Bilska
Zarządzenie Nr 16/2017 w sprawie przedłożenia
sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy
Zakrzew za 2016 rok Regionalnej Izbie
Obrachunkowej oraz Radzie Gminy, przedłożenia
sprawozdania finansowego za 2016 rok Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zakrzewie
oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakrzewie
(instytucji kultury) Radzie Gminy
 ZARZĄDZENIE 16- 2017.doc
Obowiązuje od: 2017-03-27   Data wprowadzenia informacji 2017-04-07 08:20:14 Informację zaktualizowano 2017-04-07 08:26:42, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Danuta Seweryn
Zarządzenie Nr 17/2017 w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy oraz planie finansowym zadań z zakresu
administracji rządowej na 2017 rok
 ZARZĄDZENIE 17-2017.doc
Obowiązuje od: 2017-03-28   Data wprowadzenia informacji 2017-04-07 08:28:18, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Danuta Seweryn
Zarządzenie Nr 18/2017 w sprawie ogłoszenia
wyników otwartego konkursu ofert na realizację
zadań publicznych w zakresie upowszechniania
kultury fizycznej i sportu w 2017 r.
 ZARZĄDZENIE 18-2017.doc
Obowiązuje od: 2017-04-05   Data wprowadzenia informacji 2017-04-07 08:31:35, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Elżbieta Bilska
Zarządzenie Nr 19/2017 w sprawie zmieniające
zarządzenie w sprawie wprowadzenia
zasad/polityki/rachunkowości
 ZARZĄDZENIE 19-2017.docx
Obowiązuje od: 2017-04-05   Data wprowadzenia informacji 2017-06-02 13:52:29, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Danuta Seweryn
Zarządzenie Nr 20/2017 w sprawie ogłoszenia
otwartego konkursu ofert na zorganizowanie
12-dniowych kolonii z programem profilaktycznym w
okresie wakacji letnich dla 40 dzieci z terenu
gminy Zakrzew
 ZARZĄDZENIE 20-2017.doc
Obowiązuje od: 2017-04-27   Data wprowadzenia informacji 2017-06-02 13:54:26, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Małgorzata Musiałek
Zarządzenie Nr 21/2017 w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy oraz w planie finansowym zadań z zakresu
administracji rządowej na 2017 rok
 ZARZĄDZENIE 21-2017.doc
Obowiązuje od: 2017-04-27   Data wprowadzenia informacji 2017-06-02 13:58:53, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Danuta Seweryn
Zarządzenie Nr 22/2017 w sprawie powołania
Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na
kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej
Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w
Zakrzewie
 ZARZĄDZENIE 22- 2017.docx
Obowiązuje od: 2017-05-08   Data wprowadzenia informacji 2017-06-02 14:05:31 Informację zaktualizowano 2017-06-02 14:07:21, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Marzenna Nosowska
Zarządzenie Nr 23/2017 w sprawie powołania
Kmisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na
kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej
Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w
Dąbrówce Podłężnej
 ZARZĄDZENIE 23 - 2017.docx
Obowiązuje od: 2017-05-08   Data wprowadzenia informacji 2017-06-02 14:12:05 Informację zaktualizowano 2017-06-02 14:14:25, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Marzenna Nosowska
Zarządzenie Nr 24/2017 w sprawie zatwierdzenia
konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej
Szkoły Podstawowej im. Orła Bialego w Dąbrówce
Podłężnej
 ZARZĄDZENIE 24-2017.docx
Obowiązuje od: 2017-05-15   Data wprowadzenia informacji 2017-06-02 14:15:50, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Marzenna Nosowska
Zarządzenie Nr 25/2017 w sprawie zatwierdzenia
konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej
Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w
Zakrzewie
 ZARZĄDZENIE 25-2017.docx
Obowiązuje od: 2017-05-15   Data wprowadzenia informacji 2017-06-02 14:23:04, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Marzenna Nosowska
Zarządzenie Nr 26/2017 w sprawie powołania
komisji konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu
ofert na zorganizowanie 12-dniowych kolonii
profilaktycznych w okresie wakacji letnich dla 40
dzieci z terenu Gminy Zakrzew
 ZARZĄDZENIE 26-2017.doc
Obowiązuje od: 2017-05-15   Data wprowadzenia informacji 2017-06-02 14:27:55, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Małgorzata Musiałek
Zarządzenie Nr 27/2017 w sprawie ogłoszenia
otwartego konkursu ofert na realizację
przedsięwzięć o charakterze profilaktycznym,
mającym na celu zagospodarowanie czasu wolnego
dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich,
których realizatorem są inne podmioty
 ZARZĄDZENIE 27-2017.doc
Obowiązuje od: 2017-05-18   Data wprowadzenia informacji 2017-06-02 14:33:25, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Małgorzata Musiałek
Zarządzenie Nr 28/2017 w sprawie rozstrzygnięcia
konkursu ofert na zorganizowanie 12-dniowych
kolonii z programem profilaktycznym w okresie
wakacji letnich dla 40 dzieci z Gminy Zakrzew
 ZARZĄDZENIE 28-2017.doc
Obowiązuje od: 2017-05-18   Data wprowadzenia informacji 2017-06-02 14:38:32, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Małgorzata Musiałek
Zarządzenie Nr 29/2017 w sprawie powierzenia
stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły
Podstawowej im. Orła Białego w Dąbróce
Podłężnej
 ZARZĄDZENIE 29-2017.doc
Obowiązuje od: 2017-05-22   Data wprowadzenia informacji 2017-06-02 14:41:42, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Marzenna Nosowska
Zarządzenie Nr 30/2017 w sprawie powierzenia
stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły
Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Zakrzewie
 ZARZĄDZENIE 30-2017.doc
Obowiązuje od: 2017-05-22   Data wprowadzenia informacji 2017-06-02 14:44:45, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Marzenna Nosowska
Zarządzenie Nr 31/2017 w sprawie przedłużenia
powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego
Gimnazjum Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w
Zakrzewie
 ZARZĄDZENIE 31-2017.doc
Obowiązuje od: 2017-05-22   Data wprowadzenia informacji 2017-06-02 14:48:11, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Marzenna Nosowska
Zarządzenie Nr 32/2017 w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy oraz w planie finansowym zadań z zakresu
administracji rządowej na 2017 rok
 ZARZĄDZENIE 32-2017.doc
Obowiązuje od: 2017-05-31   Data wprowadzenia informacji 2017-06-06 13:34:51, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Danuta Seweryn
Zarządzenie Nr 33/2017 w sprawie upoważnienia do
poświadczania za zgodność z oryginałem
odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę
na potrzeby prowadzonych postępowań
 ZARZĄDZENIE 33-2017.docx
Obowiązuje od: 2017-06-01   Data wprowadzenia informacji 2017-06-07 12:20:59, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Krystyna Czerwonka
Zarządzenie Nr 34/2017 w sprawie zmiany
Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Zakrzew
 ZARZĄDZENIE 34-2017.doc
Obowiązuje od: 2017-06-01   Data wprowadzenia informacji 2017-06-07 12:40:01, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Elżbieta Bilska
Zarządzenie Nr 35/2017 w sprawie przyznania
kierownikowi Urzędu Stanu Cywilnego prawa do
reprezentacyjnego ubioru służbowego
 ZARZĄDZENIE 35-2017.odt
Obowiązuje od: 2017-06-01   Data wprowadzenia informacji 2017-06-09 08:17:14, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Elżbieta Bilska
Zarządzenie Nr 36/2017 w sprawie powołania
komisji konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu
ofert pod nazwą: Realizacja przedsięwzięć o
charakterze profilaktycznym, mającym na celu
zagospodarowania czasu wolnego dzieci i
młodzieży w okresie wakacji letnich, których
realizatorem są inne podmioty
 ZARZĄDZENIE 36-2017.doc
Obowiązuje od: 2017-06-06   Data wprowadzenia informacji 2017-06-09 08:19:38, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Małgorzata Musiałek
Zarządzenie Nr 37/2017 w sprawie upoważnienia do
poświadczenia za zgodność z oryginałem
odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę
na potrzeby prowadzonych postępowań
 ZARZĄDZENIE 37-2017.docx
Obowiązuje od: 2017-06-06   Data wprowadzenia informacji 2017-06-09 08:21:24, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Krystyna Czerwona
Zarządzenie Nr 38/2017 w sprawie upoważnienia do
poświadczania za zgodność z oryginałem
odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę
na potrzeby prowadzonych postępowań
 ZARZĄDZENIE 38-2017.docx
Obowiązuje od: 2017-06-06   Data wprowadzenia informacji 2017-06-09 08:23:04, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Krystyna Czerwonka
Zarządzenie Nr 39/2017 w sprawie upoważnienia do
poświadczania za zgodność z oryginałem
odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę
na potrzeby prowadzonych postępowań
 ZARZĄDZENIE 39-2017.docx
Obowiązuje od: 2017-06-06   Data wprowadzenia informacji 2017-06-09 08:31:34, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Krystyna Czerwonka
Zarządzenie Nr 40/2017 w sprawie upoważnienia do
poświadczania za zgodność z oryginałem
odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę
na potrzeby prowadzonych postępowań
 ZARZĄDZENIE 40-2017.docx
Obowiązuje od: 2017-06-06   Data wprowadzenia informacji 2017-06-09 08:33:13, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Krystyna Czerwonka
Zarządzenie Nr 41/2017 w sprawie upoważnienia do
poświadczania za zgodność z oryginałem
odpisów dokumentów przedstawionych przez strone
na potrzeby prowadzonych postępowań
 ZARZĄDZENIE 41-2017.docx
Obowiązuje od: 2017-06-06   Data wprowadzenia informacji 2017-06-09 08:36:10, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Krystyna Czerwonka
Zarządzenie Nr 42/2017 w sprawie upoważnienia do
poświadczania za zgodność z oryginałem
odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę
na potrzeby prowadzonych postępowań
 ZARZĄDZENIE 42-2017.docx
Obowiązuje od: 2017-06-06   Data wprowadzenia informacji 2017-06-09 08:37:51, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Krystyna Czerwonka
Zarządzenie Nr 43/2017 w sprawie upoważnienia do
poświadczania za zgodność z oryginałem
odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę
na potrzeby prowadzonych postępowań
 ZARZĄDZENIE 43-2017.docx
Obowiązuje od: 2017-06-06   Data wprowadzenia informacji 2017-06-09 08:39:35, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Krystyna Czerwonka
Zarządzenie Nr 44/2017 w sprawie rozstrzygnięcia
konkursu ofert pod tytułem: Realizacja
przedsięwzięć o charakterze profilaktycznym,
mającym na celu zagospodarowanie czasu wolnego
dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich,
których realizatorem są inne podmioty
 ZARZĄDZENIE 44-2017.doc
Obowiązuje od: 2017-06-09   Data wprowadzenia informacji 2017-06-09 11:30:20, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Małgorzata Musiałek
Zarządzenie Nr 45/2017 w sprawie wprowadzenia
zmian do Zarządzenia Nr 22/2010 Wójta Gminy w
Zakrzewie z dnia 19.04.2010 r.
 ZARZĄDZENIE 45-2017.docx
Obowiązuje od: 2017-06-09   Data wprowadzenia informacji 2017-06-29 09:14:22, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Marzenna Nosowska
Załącznik do Zarządzenia Nr 45/2017
 STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU - NOWA 2017 (004).xls
Obowiązuje od: 2017-06-09   Data wprowadzenia informacji 2017-06-29 09:17:53, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Marzenna Nosowska
Zarządzenie Nr 46/2017 w sprawie przeprowadzenia
odbioru technicznego "Budowy obiektów
oświatowo-sportowych w miejscowości Bielicha"
 ZARZĄDZENIE 46-2017.doc
Obowiązuje od: 2017-06-14   Data wprowadzenia informacji 2017-06-29 09:19:33, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Krzysztof Siek
Zarządzenie Nr 47/2017 w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodow i wydatków budżetu Gminy
oraz w planie finansowym zadań z zakresu
administracji rządowej na 2017 rok
 ZARZĄDZENIE 47- 2017.doc
Data wprowadzenia informacji 2017-07-12 12:20:23 Informację zaktualizowano 2017-07-12 12:23:47, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Danuta Seweryn
Zarządzenie Nr 48/2017 w sprawie ustalenia
dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2017 roku dla
pracowników Urzędu Gminy w Zakrzewie
 ZARZĄDZENIE 48-2017.doc
Obowiązuje od: 2017-07-07   Data wprowadzenia informacji 2017-07-12 12:25:37, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Elżbieta Bilska
Zarządzenie Nr 49/2017 w sprawie wprowadzenia
zmian do Zarządzenia nr 33/2016 z dnia 7 lipca
2016 r. do "Regulaminu Zakładowego Funduszu
Świadczeń Socjalnych" w Urzędzie Gminy w
Zakrzewie
 ZARZĄDZENIE 49-2017.docx
Obowiązuje od: 2017-07-11   Data wprowadzenia informacji 2017-08-17 08:23:54, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Danuta Seweryn
Zarządzenie Nr 50/2017 w sprawie ogłoszenia
konkursu ofert na organizację pozaszkolnych
zajęć z programem profilaktycznym dla dzieci i
młodzieży z terenu Gminy Zakrzew
 ZARZĄDZENIE 50-2017.doc
Obowiązuje od: 2017-07-13   Data wprowadzenia informacji 2017-08-17 08:25:54, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Małgorzata Musiałek
Zarządzenie Nr 51/2017 w sprawie wprowadzenia
zasad (polityki) rachunkowości obowiązujący
przy realizacji projektów
 ZARZĄDZENIE 51-2017.docx
Obowiązuje od: 2017-07-14   Data wprowadzenia informacji 2017-08-17 08:30:05, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Danuta Seweryn
Zarządzenie Nr 52/2017 w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy oraz w planie finansowym zadań za zakresu
administracji rządowej na 2017 rok
 ZARZĄDZENIE 52-2017.doc
Obowiązuje od: 2017-07-28   Data wprowadzenia informacji 2017-08-17 08:31:47, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Danuta Seweryn
Zarządzenie Nr 53/2017 w sprawie wprowadzenia
okreslenia zasad i trybu przeprowadzenia
czynności likwidacyjnych Publicznej Szkoły
Podstawowej w Janiszewie
 ZARZĄDZENIE 53-2017.docx
Obowiązuje od: 2017-07-31   Data wprowadzenia informacji 2017-08-17 08:38:39, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Danuta Seweryn
Zarządzenie Nr 54/2017 w sprawie określenia
zasad i trybu przekształcenia Publicznej Szkoły
Podstawowej w Wacynie poprzez przeniesienie jej
siedziby
 ZARZĄDZENIE 54-2017.doc
Obowiązuje od: 2017-07-31   Data wprowadzenia informacji 2017-08-17 08:46:35, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Danuta Seweryn
Zarządzenie Nr 55/2017 w sprawie powołania
komisji konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu
ofert pod nazwą: Organizacja pozaszkolnych
zajęć z programem profilkatycznym dla dzieci i
młodzieży z terenu Gminy Zakrzew
 ZARZĄDZENIE 55 -2017.doc
Obowiązuje od: 2017-08-02   Data wprowadzenia informacji 2017-08-17 08:50:36 Informację zaktualizowano 2017-08-17 08:52:51, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Małgorzata Musiałek
Zarządzenie Nr 56/2017 w sprawie powołania
Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia
postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela
kontraktowego ubiegającego sie o stopień
nauczyciela mianowanego
 ZARZĄDZENIE 56-2017.docx
Obowiązuje od: 2017-08-02   Data wprowadzenia informacji 2017-08-17 08:55:34, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Marzenna Nosowska
Zarządzenie Nr 57/2017 w sprawie powołania
Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia
postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela
kontraktowego ubiegającego się o stopień
nauczyciela mianowanego
 ZARZĄDZENIE 57- 2017.docx
Obowiązuje od: 2017-08-02   Data wprowadzenia informacji 2017-08-17 09:13:42 Informację zaktualizowano 2017-08-17 09:16:56, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Marzenna Nosowska
Zarządzenie Nr 58/2017 w sprawie powołania
Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia
postepowania egzaminacyjnego dla nauczyciela
kontraktowego ubiegającego sie o stopień
nauczyciela mianowanego
 ZARZĄDZENIE 58-2017.docx
Obowiązuje od: 2017-08-02   Data wprowadzenia informacji 2017-08-17 09:17:31 Informację zaktualizowano 2017-08-17 09:19:36, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Marzenna Nosowska
Zarzędzenie Nr 59/2017 w sprawie powołania
Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia
postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela
kontraktowego ubeigającego sie o stopień
nauczyciela mianowanego
 ZARZĄDZENIE 59-2017.docx
Obowiązuje od: 2017-08-02   Data wprowadzenia informacji 2017-08-17 09:20:14 Informację zaktualizowano 2017-08-17 09:21:48, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Marzenna Nosowska
Zarządzenie Nr 60/2017 w sprawie zmiany
maksymalnego wynagrodzenia zasadniczego w
załaczniku nr 1 do Regulaminu Wynagradzania
pracowników Urzędu Gminy wprowadzonego
Zarządzeniem Nr 63/2014 Wójta Gminy Zakrzew z
dnia 11 grundia 2014 roku
 ZARZĄDZENIE 60-2017.doc
Obowiązuje od: 2017-08-02   Data wprowadzenia informacji 2017-08-22 10:09:16, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Elżbieta Bilska
Zarządzenie Nr 61/2017 w sprawie przedłożenia
za I półrocze 2017. informacji z wykonania
budżetu Gminy Zakrzew, informacji z przebiegu
wykonania planu finansowego Samorządowego
Instytucji Kultury, informacji z przebiegu
wykonania planu finansowego Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, informacji
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy
Finansowej
 ZARZĄDZENIE 61-2017.doc
Obowiązuje od: 2017-08-24   Data wprowadzenia informacji 2017-08-24 10:24:17, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Danuta Seweryn
Zarządzenie Nr 62/2017 w sprawie rozstrzygnięcia
konkursu ofert pod tytułem: Organizacja
pozaszkolnych zajęć z programem profilaktycznym
dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Zakrzew
 ZARZĄDZENIE 62-2017.doc
Obowiązuje od: 2017-08-24   Data wprowadzenia informacji 2017-08-25 08:14:06, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Małgorzata Musiałek
Zarządzenie Nr 63/2017 w sprawie udzielenia
pełnomocnictwa Pani Emilii Jaworskiej dyrektorowi
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Orła Białego
w Dąbrówce Podłężnej
 ZARZĄDZENIE 63-2017.doc
Obowiązuje od: 2017-08-28   Data wprowadzenia informacji 2017-08-31 10:02:23, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Marzenna Nosowska
Zarządzenie Nr 64/2017 w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy oraz w planie finansowym zadań z zakresu
administracji rządowej na 2017 rok
 ZARZĄDZENIE 64-2017.doc
Obowiązuje od: 2017-08-31   Data wprowadzenia informacji 2017-09-08 13:26:56, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Danuta Seweryn
Zarządzenie Nr 65/2017 w sprawie udzielenia
pełnomocnictwa Pani Małgorzacie Jakubiak
dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej w
Bielisze
 ZARZĄDZENIE 65-2017.doc
Obowiązuje od: 2017-09-01   Data wprowadzenia informacji 2017-09-08 13:28:58, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Marzenna Nosowska
Zraządzenie Nr 66/2017 w sprawie wprowadzenia
zmina w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy oraz w planie finansowym zadań z zakresu
administracji rządowej na 2017 rok
 ZARZĄDZENIE 66-2017.docx
Obowiązuje od: 2017-09-01   Data wprowadzenia informacji 2017-09-08 13:30:50, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Danuta Seweryn
Zarządzenie Nr 67/2017 w sprawie powołania
Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na
wolne stanowisko urzędnicze - informatyk w
Urzędzie Gminy w Zakrzewie
 ZARZĄDZENIE 67-2017.doc
Obowiązuje od: 2017-09-01   Data wprowadzenia informacji 2017-09-08 13:38:43, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Elżbieta Bilska
Zarządzenie Nr 68/2017 w sprawie udziału w
powiatowym ćwiczeniu obronnym we
współdziałaniu ze starostwem powiatowym,
służbami, inspekcjami, strażami z terenu
popwiatu radomskiego oraz Wojskową Komendą
Uzupełnień w Radomiu
 ZARZĄDZENIE 68-2017.doc
Obowiązuje od: 2017-09-11   Data wprowadzenia informacji 2017-09-25 15:20:48, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Elżbieta Bilska
Zarządzenie Nr 69/2017 w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy oraz w planie finansowym zadań z zakresu
administracji rządowej na 2017 rok
 ZARZĄDZENIE 69-2017.doc
Obowiązuje od: 2017-09-29   Data wprowadzenia informacji 2017-10-10 12:05:01, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Danuta Seweryn
Zarządzenie nr 70/2017 w sprawie wprowadzenia
zasad (polityki) rachunkowości obowiązujący
przy realizacji projektów
 ZARZĄDZENIE 70-2017.docx
Obowiązuje od: 2017-09-29   Data wprowadzenia informacji 2017-11-21 13:16:05, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Danuta Seweryn
Zarządzenie Nr 71/2017 w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy oraz w planie fifnansowym zadań z zakresu
administracji rządowej na 2017 rok
 ZARZĄDZENIE 71-2017.doc
Obowiązuje od: 2017-10-19   Data wprowadzenia informacji 2017-11-21 13:17:54, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Danuta Seweryn
Zarządzenie nr 72/2017 w sprawie określenia
wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli
oraz innych form wychowania przedszkolnego
prowadzonych na terenie Gminy Zakrzew
 ZARZĄDZENIE 72-2017.docx
Obowiązuje od: 2017-10-30   Data wprowadzenia informacji 2017-11-21 13:21:30, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Danuta Seweryn
Zarządzenie Nr 73/2017 w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy oraz w planie finansowym zadań z zakresu
administracji rządowej na 2017 rok
 ZARZĄDZENIE 73-2017.docx
Obowiązuje od: 2017-10-31   Data wprowadzenia informacji 2017-12-29 12:12:15 Informację zaktualizowano 2017-12-29 14:58:50, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Danuta Seweryn
Zarządzenie Nr 74/2017 w sprawie nadania
regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w
Zakrzewie
 ZARZĄDZENIE 74-2017.doc
Obowiązuje od: 2017-10-31   Data wprowadzenia informacji 2017-12-29 12:13:57 Informację zaktualizowano 2018-01-10 12:55:33, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Marzenna Nosowska
Zarządzenie Nr 75/2017 w sprawie upoważnienia
pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Zakrzewie do prowadzenia postępowania w sprawie
wiadczeń z funduszu alimentacyjnego
 ZARZĄDZENIE 75-2017.docx
Obowiązuje od: 2017-11-15   Data wprowadzenia informacji 2017-12-29 12:15:26, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Krystyna Czerwonka
Zarządzenie Nr 76/2017 w sprawie upoważnienia
pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Zakrzewie do prowadzenia postepowań w sprawie
świadczeń z funduszu alimentacyjnego
 ZARZĄDZENIE 76-2017.docx
Obowiązuje od: 2017-11-15   Data wprowadzenia informacji 2017-12-29 12:21:07, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Krystyna Czerwonka
Zarządzenie Nr 77/2017 w sprawie upoważnienia
pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Zakrzewie do prowadzenia postępowań w sprawie
świadczeń rodzinnych
 ZARZĄDZENIE 77-2017.docx
Obowiązuje od: 2017-11-15   Data wprowadzenia informacji 2017-12-29 12:22:56, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Krystyna Czerwonka
Zarządzenie Nr 78/2017 w sprawie upoważnienia
pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Zakrzewie do prowadzenia postępowań w sprawie
świadczeń rodzinnych
 ZARZĄDZENIE 78-2017.doc
Obowiązuje od: 2017-11-15   Data wprowadzenia informacji 2017-12-29 12:24:40, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Krystyna Czerwonka
Zarządzenie Nr 79/2017 w sprawie przedłożenia
projektu Budżetu Gminy na 2018 rok oraz projektu
Uchwały w sprawie WPF Gminy Zakrzew na lata
2018-2024
 ZARZĄDZENIE 79-2017.docx
Obowiązuje od: 2017-11-15   Data wprowadzenia informacji 2017-12-29 12:26:29, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Danuta Seweryn
Zarządzenie Nr 80/2017 w sprawie przeprowadzenia
naboru podmiotów spoza sektora finansów
publicznych na wspólne przygotowanie i realizacje
projektu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramaxch Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata
2014-2020
 ZARZĄDZENIE 80-2017.docx
Obowiązuje od: 2017-11-29   Data wprowadzenia informacji 2017-12-29 12:29:32, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Anna Świątkowska
Zarządzenie Nr 81/2017 w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy oraz w planie finansowym zadań z zakresu
administracji rządowej na 2017 rok
 ZARZĄDZENIE 81-2017.doc
Obowiązuje od: 2017-11-29   Data wprowadzenia informacji 2017-12-29 12:31:56, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Danuta Seweryn
Zarządzenie Nr 82/2017 w sprawie powołania
Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia
postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela
kotraktowego ubiegającego się o stopień
nauczyciela mianowanego
 ZARZĄDZENIE 82-2017.doc
Obowiązuje od: 2017-12-05   Data wprowadzenia informacji 2017-12-29 12:35:03, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Marzenna Nosowska
Zarządzenie Nr 83/2017 w sprawie powołania
Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia
postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela
kontraktowego ubiegającego sie o stopien
nauczyci8ela mianowanego
 ZARZĄDZENIE 83-2017.docx
Obowiązuje od: 2017-12-05   Data wprowadzenia informacji 2017-12-29 13:18:11, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Marzenna Nosowska
Zarządzenie Nr 84/2017 w sprawie wprowadzenia
regulaminu wydawania zezwoleń kategorii I na
przejazd pojazdów nienormatywnych na drogach
publicznych i wewnętrznych w granicach Gminy
Zakrzew
 ZARZĄDZENIE 84-2017.docx
Obowiązuje od: 2017-12-05   Data wprowadzenia informacji 2017-12-29 13:22:54, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Krzysztof Siek
Zarządzenie Nr 85/2017 w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy oraz z planie finansowym zadań z zakresu
administracji rządowej na 2017 rok
 ZARZĄDZENIE 85-2017.doc
Obowiązuje od: 2017-12-19   Data wprowadzenia informacji 2017-12-29 14:33:25, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Danuta Seweryn
Zarządzenie Nr 86/2017 w sprawie zmiany
Zarządzenia Wójta Gminy Zakrzew Nr 54/2017 z
dnia 26.09.2017 r. w składzie Zespołu
Interdyscyplinarnegow Zakrzewie
 ZARZĄDZENIE 86-2017.docx
Obowiązuje od: 2017-12-20   Data wprowadzenia informacji 2017-12-29 14:37:54, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Krystyna Czerwonka
Zarządzenie Nr 87/2017 w sprawie powołania
komisji konkursowej do rozstrzygnięcia naboru
podmiotów spoza sektora finansów publicznych na
wspólne przygotowanie i realizację projektu
wspólfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Regionalnego Prograsmu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
 ZARZĄDZENIE 87-2017.doc
Obowiązuje od: 2017-12-22   Data wprowadzenia informacji 2017-12-29 14:41:30, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Małgorzata Musiałek
Zarządzenie Nr 88/2017 w sprawie przeprowadzenia
weryfikacji aktywów i pasywów za rok 2017
 ZARZĄDZENIE 88-2017.docx
Obowiązuje od: 2017-12-22   Data wprowadzenia informacji 2018-02-05 08:51:10, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Danuta Seweryn
Zarządzenie Nr 89/2017 w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy oraz w planie finansowym zadań z zakresu
administracji rządowej na 2017 rok
 ZARZĄDZENIE 89-2017.doc
Obowiązuje od: 2017-12-29   Data wprowadzenia informacji 2018-02-05 08:53:07, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Danuta Seweryn
Zarządzenie Nr 90/2017 w sprawie zasad zwrotu
kosztów poniesionych przez pracowników w
związku z zakupem okularów korygujących wzrok
podczas pracy przy komputerach w Urzędzie Gminy
Zakrzew
 ZARZĄDZENIE 90-2017.docx
Obowiązuje od: 2017-12-29   Data wprowadzenia informacji 2018-02-05 08:56:38, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Elżbieta Bilska
Zarządzenie Nr 91/2017 w sprawie planu kontroli
zarządczej na 2018 rok w Urzędzie Gminy Zakrzew
i jednostkach organizacyjnych
 ZARZĄDZENIE 91-2017.doc
Obowiązuje od: 2017-12-29   Data wprowadzenia informacji 2018-02-05 08:58:52, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Marzenna Nosowska
Zarządzenie Nr 92/2017 w sprawie wprowadzenia
zmian do Zarządzenia Nr 56/2012 Wójta Gminy
Zakrzew z dnia 31.12.2012 roku
 ZARZĄDZENIE 92-2017.doc
Obowiązuje od: 2017-12-29   Data wprowadzenia informacji 2018-02-05 09:01:39, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Marzenna Nosowska
wersja do druku