Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Zakrzew  www.zakrzew.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy

Ogłoszenia o konkursach

Decyzje, obwieszczenia, postanowienia, zawiadomienia

Informacje bieżące
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
Strategia Rozwoju Gminy Zakrzew na lata 2017-2027

Klauzule informacyjne dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
Organy
Wybory
Rada
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Projekt porządku obrad sesji
Sesje Rady Gminy - Protokoły
Sesje Rady Gminy - nagrania
Uchwały Rady
Imienne wykazy głosowań radnych Gminy Zakrzew
Zarządzenia Wójta
° 2003
° 2004
° 2005
° 2006
° 2007
° 2008
° 2009
° 2010
° 2011
° 2012
° 2013
° 2014
° 2015
° 2016
° 2017
° 2018
° 2019
° 2020
Mienie gminy
SPRAWOZDANIA
Podatki i opłaty
Sprawozdania finansowe
Zagospodarowanie przestrzenne
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Przetargi
Zamówienia poniżej 30tysięcy euro
Oświadczenia majątkowe
Udostępnianie informacji publicznej
Rejestr instytucji kultury
Raport o stanie gminy
Wykaz danych o środowisku
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zarządzenia Wójta > 2019 strona główna 

2019
Zarządzenie Nr 1/2019 w sprawie wprowadzenia
zmian w Zarządzeniu Nr 74/2017 z dnia 31.10.2017
r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego
Urzędu Gminy w Zakrzewie

ZARZĄDZENIE 1-2019.docx

 
Obowiązuje od: 2019-01-02   Data wprowadzenia informacji 2019-01-31 08:34:49, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Marzenna Nosowska
Zarządzenie Nr 2/2019 w sprawie określenia
terminów przeprowadzenia postępowania
rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego, w
tym terminów składania dokumentów, na rok
szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli,
oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach
podtsaowych i kłas I publicznych szkół
podstawowych

ZARZĄDZENIE 2-2019.docx

 
Obowiązuje od: 2019-01-28   Data wprowadzenia informacji 2019-01-31 08:44:04 Informację zaktualizowano 2019-01-31 08:44:20, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Świątkowska Anna
Zarządzenie Nr 3/2019 w sprawie upoważnienia
Sekretarz i innych pracowników Urzędu Gminy
Zakrzew do prowadzenia spraw i podpisywania pism,
decyzji i zaświadczeń z zakresu administracji
publicznej

ZARZĄDZENIE 3-2019docx.docx

 
Obowiązuje od: 2019-01-28   Data wprowadzenia informacji 2019-05-15 13:26:54, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Marzenna Nosowska
Zarządzenie Nr 4/2019 w sprawie wprowadzenia do
Zarządzenia Nr 63/2014 Wójta Gminy Zakrzew z
dnia 11.12.2014 roku w sprawie wprowadzenia
Regulaminu Wnagradzania Pracowników Urzędu Gminy
w Zakrzewie

ZARZĄDZENIE 4-2019.docx

 
Obowiązuje od: 2019-01-30   Data wprowadzenia informacji 2019-05-15 13:30:33, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Elżbieta Bilska
Zarządzenie Nr 4a/2019 w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy oraz w planie finansowym zadań z zakresu
administtacji rządowej na 2018 rok

ZARZĄDZENIE 4a-2019.doc

 
Obowiązuje od: 2019-01-31   Data wprowadzenia informacji 2019-05-15 13:31:56 Informację zaktualizowano 2019-05-15 13:32:12, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Danuta Seweryn
Zarządzenie Nr 5/2019 w sprawie określenia
podstawowej kwoty dotacji dla przedszkola oraz
dotacji dla niepublicznego przedszkola
prowadzonego na terenie Gminy Zakrzew na 2019 rok

ZARZĄDZENIE 5-2019.docx

 
Obowiązuje od: 2019-02-20   Data wprowadzenia informacji 2019-05-15 13:33:47, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Danuta Seweryn
Zarządzenie Nr 6/2019 w sprawie ogłoszenia
otwartego konkursu ofert na realizację zadania
publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu

ZARZĄDZENIE 6-2019.docx

 
Obowiązuje od: 2019-02-26   Data wprowadzenia informacji 2019-05-15 13:35:13, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Elżbieta Bilska
Zarządzenie Nr 7/2019 w sprawie przeniesienia
stołówki szkolnej z Publicznego Gminazjum nr 1
im. Henryka Sienkiewicza w Zakrzewie do Publicznej
Szkoły Podstawowej im.Jana Kochanowskiego w
Zakrzewie

ZARZĄDZENIE 7-2019.docx

 
Obowiązuje od: 2019-02-26   Data wprowadzenia informacji 2019-05-15 13:38:51 Informację zaktualizowano 2019-05-15 13:39:22, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Marzenna Nosowska
Zarządzenie Nr 8/2019 w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy oraz w planie finansowym zadań z zakresu
administracji rządowej na 2019 rok

ZARZĄDZENIE 8-2019.doc

 
Obowiązuje od: 2019-02-28   Data wprowadzenia informacji 2019-05-15 13:41:31, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Danuta Seweryn
Zarządzenie Nr 9/2019 w sprawie zmiany
Zarządzenia Nr 40/2016 Wójta Gminy Zakrzew z
dnia 3 sierpnia 2016 roku w srpawie określenia
godzin pracy poszczególnych świetlic z terenu
Gminy Zakrzew

ZARZĄDZENIE 9-2019.docx

 
Obowiązuje od: 2019-03-04   Data wprowadzenia informacji 2019-05-15 13:45:28, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Małgorzata Musiałek
Zarządzenie Nr 10/2019 w sprawie wprowadzenia
zmian w Zarządzeniu Nr 74/2017 z dnia 31.10.2017
r,. w spawie nadania regulaminu organizacyjnego
Urzędu Gminy w Zakrzewie
 
Obowiązuje od: 2019-03-04   Data wprowadzenia informacji 2019-05-15 13:47:35, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Marzenna Nosowska
Zarządzenie Nr 11/2019 w sprawie zatwierdzenia
diagnozy potrzeb w zakresie edukacji przedszkolnej
w Publicznej Szkole Podstawowej w Bielisze

ZARZĄDZENIE 11-2019.docx

 
Obowiązuje od: 2019-03-04   Data wprowadzenia informacji 2019-05-15 13:49:00, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Marzenna Nosowska
Zarządzenie Nr 12/2019 w sprawie planu kontroli
zarządczej na 2019 rok w Urzędzie Gminy Zakrzew
i jednostkach organizacyjnych gminy

ZARZĄDZENIE 12-2019.doc

 
Obowiązuje od: 2019-03-04   Data wprowadzenia informacji 2019-05-15 13:50:41, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Marzenna Nosowska
Zarządzenie Nr 13/2019 w sprawie powołania
komisji konkursowej w celu opiniowania ofert
złożonych w otwartym konkursie ofert na
realizację zadania publicznego z akresu kultury
fizycznej i sportu przez organizacje pozarządowe
oraz inne podmioty prowadzące działalność
pożytku publicznego na 2019 rok

ZARZĄDZENIE 13-2019.doc

 
Obowiązuje od: 2019-03-05   Data wprowadzenia informacji 2019-05-15 13:53:36, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Elżbieta Bilska
Zarządzenie Nr 14/2019 w sprawie wprowadzenia
zmian w przyjętych zasadach (polityki)
rachunkowości Zarządzeniem Nr 36/2019 z dnia
29.06.2019 r.

ZARZĄDZENIE 14-2019.docx

 
Obowiązuje od: 2019-03-25   Data wprowadzenia informacji 2019-05-15 13:56:35, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Danuta Seweryn
Zarządzenie Nr 15/2019 w sprawie przedłożenia
sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy
Zakrzew za 2018 rok Regionalnej Izbie
Obrachunkowej oraz Radzie Gminy, przedłożenia
sprawozdania finansowego za 2018 rok Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zakrzewie
oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakrzewie
(instytucji kultury) Radzie Gminy

ZARZĄDZENIE 15-2019.doc

 
Obowiązuje od: 2019-03-25   Data wprowadzenia informacji 2019-05-15 14:08:51, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Danuta Seweryn
Zarządzenie Nr 16/2019 w sprawie rozstrzygnięcia
otwartego konkursu ofert na realizację zadania
publicznego w Gminie Zakrzew w 2019 roku w
dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i
sportu

ZARZĄDZENIE 16-2019.doc

 
Obowiązuje od: 2019-03-25   Data wprowadzenia informacji 2019-05-15 14:11:04, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Elżbieta Bilska
Zarządzenie Nr 17/2019 w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatkw budżetu Gminy
oraz w planie finansowym zadan z zakresu
administracji rządowej na 2019 rok

ZARZĄDZENIE 17-2019.doc

 
Obowiązuje od: 2019-03-29   Data wprowadzenia informacji 2019-05-15 14:14:21, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Danuta Seweryn
Zarządzenie Nr 18/2019 w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów iwydatków budżetu Gminy
oraz w planie finansowym zadań z zakresu
administracji rządowej na 2019 rok

ZARZĄDZENIE 18-2019.doc

 
Obowiązuje od: 2019-04-30   Data wprowadzenia informacji 2019-05-15 14:15:55, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Danuta Seweryn
Zarządznie Nr 19/2019 w sprawie wyznaczenia
nauczyciela Przedszkola Samorządowego w Zakrzewie
zastępującego dyrektora przedszkola podczas
nieobecności

ZARZĄDZENIE 19-2019.docx

 
Obowiązuje od: 2019-05-02   Data wprowadzenia informacji 2019-05-15 14:17:21, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Marzenna Nosowska
Zarządzenie Nr 20/2019 w sprawie wprowadzenia
zmian do Zarządzenia Nr 74/2017 z dnia 21.10.2017
r. Wójta Gminy Zakrzew w sprawie: nadania
regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w
Zakrzewie

ZARZĄDZENIE 20-2019.docx

 
Obowiązuje od: 2019-05-02   Data wprowadzenia informacji 2019-05-15 14:18:57 Informację zaktualizowano 2019-05-15 14:21:44, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Marzenna Nosowska
Zarządzenia Nr 21/2019 w sprawie udzielenia
pełnomocnictwa Pani Justynie Golus nauczycielowi
mianowanemu, zastepującemu dyrektora Przedszkola
Publiczego w Zakrzewie

ZARZĄDZENIE 21-2019.doc

 
Obowiązuje od: 2019-05-06   Data wprowadzenia informacji 2019-05-15 14:20:52 Informację zaktualizowano 2019-05-15 14:21:13, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Marzenna Nosowska
Zarządzenie Nr 22/2019 w sprawie ogłoszenia
konkursu na realizację przedsięzwięć o
charakterze profilaktycznym, skierowanych do
dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich

ZARZĄDZENIE 22-2019.doc

 
Obowiązuje od: 2019-05-16   Data wprowadzenia informacji 2019-05-28 09:10:55 Informację zaktualizowano 2019-05-28 09:11:46, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Małgorzata Musiałek
Zarządzenie Nr 23/2019 w sprawie przedstawienia
Raportu o stanie gminy Zakrze za 2018 rok

ZARZĄDZENIE 23-2019.doc

 
Obowiązuje od: 2019-05-27   Data wprowadzenia informacji 2019-05-28 09:12:50 Informację zaktualizowano 2019-05-28 11:00:11, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Małgorzata Musiałek
Załącznik do Zarządzenia Nr 23/2019

załącznik - RAPORT O STANIE GMINY.docx

 
Obowiązuje od: 2019-05-27   Data wprowadzenia informacji 2019-05-28 11:02:05 Informację zaktualizowano 2019-05-29 09:30:27, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Małgorzata Musialek
Zarządzenie Nr 24/2019 w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy oraz w planie finansowym zadań z zakresu
administracji rządowej na 2019 rok

ZARZĄDZENIE 24-2019.doc

 
Obowiązuje od: 2019-05-29   Data wprowadzenia informacji 2019-06-06 11:29:55 Informację zaktualizowano 2019-06-06 11:31:07, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Danuta Seweryn
Zarządzenie Nr 25/2019 w sprawie powołania
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych

ZARZĄDZENIE 25-2019.docx

 
Obowiązuje od: 2019-06-11   Data wprowadzenia informacji 2019-06-21 09:42:13 Informację zaktualizowano 2019-06-21 09:43:12, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Małgorzta Musiałek
Zarządzenie Nr 26/2019 w sprawie rozstrzygnięcia
konkursu ofert pod tytułem: Organizacja
przedsięwzięć o charakterze profilaktycznym,
skierowanych do dzieci i młodzieży, w okresie
wakacji

ZARZĄDZENIE 26-2019.doc

 
Obowiązuje od: 2019-06-11   Data wprowadzenia informacji 2019-06-21 09:47:20 Informację zaktualizowano 2019-06-21 09:48:39, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Małgorzata Musiałek
Zarządzenie Nr 27/2019 w sprawie ustalenia
terminów przerw w funkcjonowaniu placówek
wyhcowania przedszkolnego prowadzonych przez
Gminę Zakrzew w roku szkolnym 2018/2019

ZARZĄDZENIE 27-2019.docx

 
Obowiązuje od: 2019-06-17   Data wprowadzenia informacji 2019-06-21 09:50:36, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Anna Świątkowska
Zarządzenie Nr 28/2019 w sprawie ustalenia
"Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń
Socjalnych" w Urzędzie Gminy w Zakrzewie

ZARZĄDZENIE 28-2019.doc

 
Obowiązuje od: 2019-06-21   Data wprowadzenia informacji 2019-06-26 09:50:01 Informację zaktualizowano 2019-06-26 09:51:33, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Marzena Kredowska
Zarządzenie Nr 29/2019 w sprawie ogłoszenia
konkursu ofert na realizację zadania -
organizację pozaszkolnych zajęć z programem
profilaktycznym

ZARZĄDZENIE 29-2019.doc

 
Obowiązuje od: 2019-06-25   Data wprowadzenia informacji 2019-06-28 12:17:15 Informację zaktualizowano 2019-06-28 12:20:07, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Małgorzata Musiałek
Zarządzenie Nr 30/2019 w sprawie przyjęcia
harmonogramu przeprowadzenia czynności
likwidacyjnych Publicznej Szkoły Podstawowej im.
Jana Kochanowskiego w Zakrzewie Szkoła Filialna w
Gulinie oraz Publicznego Gimnazjum Nr 1 im.
Henryka Sienkiewicza w Zakrzewie

ZARZĄDZENIE 30-2019.docx

 
Obowiązuje od: 2019-06-27   Data wprowadzenia informacji 2019-06-28 12:22:56 Informację zaktualizowano 2019-07-04 14:25:00, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Agnieszka Krzos
Zarządzenie Nr 31/2019 w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy oraz w planie finansowym zadań z zakresu
administracji rządowej na 2019 rok

ZARZĄDZENIE 31-2019.doc

 
Obowiązuje od: 2019-06-28   Data wprowadzenia informacji 2019-07-04 14:20:29 Informację zaktualizowano 2019-07-04 14:21:38, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Danuta Seweryn
Zarządzenie Nr 32/2019 w sprawie powołania
Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds.
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

ZARZĄDZENIE 32-2019.docx

 
Obowiązuje od: 2019-07-01   Data wprowadzenia informacji 2019-07-04 14:22:53 Informację zaktualizowano 2019-07-04 14:23:24, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Renata Dudek
Zarządzenie Nr 33/2019 w sprawie powołania
Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych
wykonanych zadania pn. Budowa kanalizacji
sanitarnej w ul. Zielonej w m. Janiszew w ramach
projektu: "Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego
w gminie Zakrzew, w aglomeracji Radom II etap"

ZARZĄDZENIE 33-2019.docx

 
Obowiązuje od: 2019-07-12   Data wprowadzenia informacji 2019-07-15 14:02:09 Informację zaktualizowano 2019-07-15 14:19:06, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Katarzyna Wojcieszak
Zarządzenie Nr 34/2019 w sprawie rozstrzygania
konkursu ofert pod tytułem: Organizacja
pozaszkolnych zajęć z programem profilaktycznym
dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Zakrzew

ZARZĄDZENIE 34-2019.doc

 
Obowiązuje od: 2019-07-12   Data wprowadzenia informacji 2019-07-15 14:07:39 Informację zaktualizowano 2019-07-15 14:17:55, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Małgorzata Musiałek
Zarządzenie Nr 35/2019 w sprawie powołania
Komisji ds. określenia stanu finansów Gminy
Zakrzew

image22481.pdf

 
Obowiązuje od: 2019-07-12   Data wprowadzenia informacji 2019-09-17 10:50:47 Informację zaktualizowano 2019-09-17 10:52:32, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Joanna Skorupska
Zarządzenie Nr 36/2019 w sprawie upoważnienia
Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i pracowników
Referatu Społeczno-Oświatowego Urzędu Gminy
Zakrzew do dostępu do pomieszczeń przeznaczonych
do przechowywania, wydawania, personalizowania
oraz archiwizowania publicznych dokumentów oraz
blankietów tych dokumentów

image22482.pdf

 
Obowiązuje od: 2019-07-12   Data wprowadzenia informacji 2019-09-17 10:58:13 Informację zaktualizowano 2019-09-17 11:00:15, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Elżbieta Bilska
Zarządzenie Nr 37/2019 w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy oraz w planie finansowym zadań z zakresu
adfministracji rządowej na 2019 rok

image22483.pdf

 
Obowiązuje od: 2019-07-31   Data wprowadzenia informacji 2019-09-17 11:03:18 Informację zaktualizowano 2019-09-17 11:05:27, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Świątkowska Agnieszka
Zarządzenie Nr 38/2019 w sprawie powołania
Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia
postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela
kontraktowego ubiegającego się o stopień
nauczyciela mianowanego

image22490.pdf

 
Obowiązuje od: 2019-08-01   Data wprowadzenia informacji 2019-09-17 11:10:43 Informację zaktualizowano 2019-09-17 11:18:15, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Nosowska Marzenna
Zarządzenie Nr 39/2019 w sprawie powołania
Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia
postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela
kontraktowego ubiegającego sie o stopień
nauczyciela mianowanego

image22491.pdf

 
Obowiązuje od: 2019-08-01   Data wprowadzenia informacji 2019-09-17 11:20:01 Informację zaktualizowano 2019-09-17 11:24:06, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Nosowska Marzenna
Zarządzenie Nr 40/2019 w sprawie powołania
Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia
postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela
kontraktowego ubiegającego sie o stopień
nauczyciela mianowanego

image22493.pdf

 
Obowiązuje od: 2019-08-01   Data wprowadzenia informacji 2019-09-17 11:31:59 Informację zaktualizowano 2019-09-17 11:41:12, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Nosowska Marzenna
Zarządzenie Nr 41/2019 w sprawie powołania
Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia
postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela
mianowanego

image22492.pdf

 
Obowiązuje od: 2019-08-01   Data wprowadzenia informacji 2019-09-17 11:36:56 Informację zaktualizowano 2019-09-17 11:39:12, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Nosowska Marzenna
Zarządzenie Nr 42/2019 w sprawie powołania
likwidatora jednostki budżetowej - Publicznego
Gimnazjum Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w
Zakrzewie

image22494.pdf

 
Obowiązuje od: 2019-08-01   Data wprowadzenia informacji 2019-09-17 11:44:03 Informację zaktualizowano 2019-09-17 11:47:49, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Nosowska Marzenna
Zarządzenie Nr 43/2019 w sprawie wprowadzenia
zasad (polityki) rachunkowości obowiązujący
przy realizacji projektów

image22495.pdf

 
Obowiązuje od: 2019-08-26   Data wprowadzenia informacji 2019-09-17 11:58:51 Informację zaktualizowano 2019-09-17 12:00:11, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Świątkowska Agnieszka
Zarządzenie Nr 44/2019 w sprawie wprowadzenia
Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych w Zakrzewie

image22502.pdf

 
Obowiązuje od: 2019-08-26   Data wprowadzenia informacji 2019-09-17 12:04:39 Informację zaktualizowano 2019-09-17 12:05:07, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Szczerbińska Małgorzata
Zarządzenie Nr 45/2019 w sprawie przedłożenia
informacji wykonania budżetu Gminy Zakrzew za I
półrocze 2019 roku i sprawozdań z wykonania
planów finansowych jednostek zaliczanych do
podsektora samorządowego oraz onformacji o
kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy
Finansowej

image22507.pdf

 
Obowiązuje od: 2019-08-27   Data wprowadzenia informacji 2019-09-17 12:09:10 Informację zaktualizowano 2019-09-17 12:19:24, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Świątkowska Agnieszka
Zarządzenie Nr 46/2019 w sprawie powołania
Komisji do odbioru końcowego robót budowlnych
wykonanch zadania pn. "Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej w ul. Leśnej, Wierzbowej, Jałowcowej,
Zachodniej, Azaliowej, Seledynowej, Białej,
Dębowej w m. Janiszew" w ramach projektu
"Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w gminie
Zakrzew", w aglomeracji Radom I etap"

image22529.pdf

 
Obowiązuje od: 2019-08-28   Data wprowadzenia informacji 2019-09-17 12:23:47 Informację zaktualizowano 2019-09-17 12:28:34, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Wojcieszak Katarzyna
Zarządzenie Nr 47/2019 w sprawie powołania
Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych
wykonanych zadania pn. "Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej w ul. Zachodniej, Jeżowej, Azaliowej,
Wschodniej w m. Janiszew" w ramach projektu:
"Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w gminie
Zakrzew, w aglomeracji Radom II etap"

image22530.pdf

 
Obowiązuje od: 2019-08-28   Data wprowadzenia informacji 2019-09-17 12:32:53 Informację zaktualizowano 2019-09-17 12:36:18, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Wojcieszak Katarzyna
Zarządzenie Nr 48/2019 w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy oraz w planie finansowym zadań z zakresu
administracji rządowej na 2019 rok

image22531.pdf

 
Obowiązuje od: 2019-08-30   Data wprowadzenia informacji 2019-09-17 12:50:04 Informację zaktualizowano 2019-09-17 12:53:41, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Świątkowska Agnieszka
Zarządzenie Nr 49/2019 w sprawie wprowadzenia
zmian do Zarządzenia Nr 74/2017 z dnia 21.10.2017
r. Wójta Gminy Zakrzew w sprawie: nadania
regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w
Zakrzewie

image22543.pdf

 
Obowiązuje od: 2019-08-30   Data wprowadzenia informacji 2019-09-17 12:57:15 Informację zaktualizowano 2019-09-17 12:58:18, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Nosowska Marzenna
Zarządzenie Nr 50/2019 w sprawie ogłoszenia
naboru na wolne stanowisko urzędnicze
samodzielnego referenta w Referacie Funduszy
Europejskich i Infrastruktury Technicznej w
Urzędzie Gminy w Zakrzewie

image22545.pdf

 
Obowiązuje od: 2019-09-06   Data wprowadzenia informacji 2019-09-17 13:01:13 Informację zaktualizowano 2019-09-17 13:05:44, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Bilska Elżbieta
Zarządzenie Nr 51/2019 w sprawie powołania
komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na
wolne stanowisko urzędnicze - samodzielnego
referenta w Referacie Funduszy Europejskich i
Infrastruktury Technicznej Urzędu Gminy w
Zakrzewie

image22550.pdf

 
Obowiązuje od: 2019-09-11   Data wprowadzenia informacji 2019-09-17 13:08:38 Informację zaktualizowano 2019-09-17 13:10:36, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Bilska Elżbieta
Zarządzenie Nr 52/2019 w sprawie zmian
Zarządzenia Wójta Gminy w Zakrzewie Nr 32/2019 z
dnia 01.07.2019 r. w składzie Zespołu
Interdyscyplinarnego w Zakrzewie

image22551.pdf

 
Obowiązuje od: 2019-09-12   Data wprowadzenia informacji 2019-09-17 13:12:31 Informację zaktualizowano 2019-09-17 13:13:44, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Czerwonka Krystyna
Zarządzenie Nr 53/2019 w sprawie ogłoszenia
konkursu ofert na realizacje przedsięwzięć
międzypokoleniowych o charakterze profilaktycznym

image22557.pdf

 
Obowiązuje od: 2019-09-17   Data wprowadzenia informacji 2019-09-18 10:46:38 Informację zaktualizowano 2019-09-18 10:48:02, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Małgorzata Musiałek
Zarządzenie Nr 54/2019 w sprawie wprowadzenia
legitymacji służbowej dla członków Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w
Zakrzewie

image22560.pdf

 
Obowiązuje od: 2019-09-17   Data wprowadzenia informacji 2019-09-18 12:01:25 Informację zaktualizowano 2019-09-18 12:01:48, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Małgorzata Musiałek
Zarządzenie Nr 55/2019 w sprawie upoważnienia
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Zakrzewie do przeprowadzania
kontroli w zakresie przestrzegania warunków
prowadzenia sprzedaży napojów alholowych

image22563.pdf

 
Obowiązuje od: 2019-09-18   Data wprowadzenia informacji 2019-09-18 13:54:41, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Malgorzata Musiałek
Zarządzenie Nr 56/2019 w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy oraz w planie finansowym zadań z zakresu
administracji rządowej na 2019 rok

image22833.pdf

 
Obowiązuje od: 2019-09-30   Data wprowadzenia informacji 2019-10-10 08:08:05 Informację zaktualizowano 2019-10-10 08:08:27, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Agnieszka Świątkowska
Zarządzenie Nr 57/2019 w sprawie rozstrzygnięcia
konkursu ofert pod tytułem: Organizacja
przedsięwzięć międzypokoleniowych o
charakterze profilaktycznym

image22843.pdf

 
Obowiązuje od: 2019-10-01   Data wprowadzenia informacji 2019-10-10 08:11:11, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Małgorzata Musiałek
Zarządzenie Nr 58/2019 w sprawie rozpoczęcia
sezonu grzewczego 2019/2020

image22845.pdf

 
Obowiązuje od: 2019-10-04   Data wprowadzenia informacji 2019-10-10 08:14:07 Informację zaktualizowano 2019-10-10 08:15:29, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Marzenna Nosowska
Zarządzenie Nr 59/2019 w sprawie gminnego Systemu
Wykrywania i Alarmowania na terenie Gminy Zakrzew

image23042.pdf

 
Obowiązuje od: 2019-10-04   Data wprowadzenia informacji 2019-11-06 10:33:58 Informację zaktualizowano 2019-11-06 10:35:06, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Elżbieta Bilska
Zarządzenie Nr 60/2019 w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy oraz w planie finansowym zadań z zakresu
administracji rządowej na 2019 rok

image23044.pdf

 
Obowiązuje od: 2019-10-10   Data wprowadzenia informacji 2019-11-06 10:36:26 Informację zaktualizowano 2019-11-06 10:39:01, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Agnieszka Świątkowska
Zarządzenie Nr 61/2019 w sprawie likwidacji kart
przydziału do formacji obrony cywilnej

image23050.pdf

 
Obowiązuje od: 2019-10-10   Data wprowadzenia informacji 2019-11-06 10:44:21 Informację zaktualizowano 2019-11-06 10:49:44, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Elżbieta Bilska
Zarządzenie Nr 62/2019 w sprawie powołania
Formacji Obrony Cywilnej na terenie Gminy Zakrzew

image23053.pdf

 
Obowiązuje od: 2019-10-10   Data wprowadzenia informacji 2019-11-06 10:54:28 Informację zaktualizowano 2019-11-06 10:55:38, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Elżbieta Bilska
Zarządzenie Nr 63/2019 w sprawie wprowadzenia
nowych zasad płatności należności z
otrzymanych faktur z wykazanym podatkiem VAT w
Gminie Zakrzew i jej jednostkach od 1 listopada
2019 r.
 image23055.pdf
Obowiązuje od: 2019-10-23   Data wprowadzenia informacji 2019-11-06 10:59:47, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Agnieszka Świątkowska
Zarządzenie Nr 64/2019 w sprawie określenia
podstawowej kwoty dotacji dla przedszkola oraz
dotacji dla niepublicznego przedszkola
prowadzonego na terenie Gminy Zakrzew na 2019 rok

image23059.pdf

 
Obowiązuje od: 2019-10-30   Data wprowadzenia informacji 2019-11-06 11:11:50 Informację zaktualizowano 2019-11-06 11:14:43, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Agnieszka Krzos
Zarządzenie Nr 65/2019 w sprawie ustalenia
maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia
zasadniczego i dodatku funkcyjnego dla kierownika
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzew

image23062.pdf

 
Obowiązuje od: 2019-10-30   Data wprowadzenia informacji 2019-11-06 11:16:37 Informację zaktualizowano 2019-11-06 11:17:58, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Elżbieta Bilska
Zarządzenie Nr 66/2019 w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy oraz w planie finansowym zadań z zakresu
administracji rządowej na 2019 rok

image23064.pdf

 
Obowiązuje od: 2019-10-31   Data wprowadzenia informacji 2019-11-06 11:21:46 Informację zaktualizowano 2019-11-06 11:23:40, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Agnieszka Świątkowska
Zarządzenie Nr 67/2019 w sprawie ustalenia dnia
wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w
Zakrzewie

image23314.pdf

 
Obowiązuje od: 2019-10-31   Data wprowadzenia informacji 2019-11-26 10:51:37 Informację zaktualizowano 2019-11-26 10:53:03, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Elżbieta Bilska
Zarządzenie Nr 68/2019 w sprawie przedłożenia
projektu Budżetu Gminy Zakrzew na 2020 rok oraz
projektu Uchwały w sprawie WPF Gminy Zakrzew na
lata 2020-2026

image23365.pdf

 
Obowiązuje od: 2019-11-08   Data wprowadzenia informacji 2019-11-26 10:54:31 Informację zaktualizowano 2019-11-26 11:20:26, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Agnieszka Świątkowska
Zarządzenie Nr 69/2019 w sprawie powołania
Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu
pisemnego nieograniczonego na sprzedaż
nieruchomości gruntowej niezabudowanej działka
nr 302 o pow. 0,0800 ha, w miejscowości Taczów

image23441.pdf

 
Obowiązuje od: 2019-11-08   Data wprowadzenia informacji 2019-11-26 11:05:58 Informację zaktualizowano 2019-11-26 11:19:09, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Magdalena Radomska
Zarządzenia Nr 70/2019 w sprawie upoważnienia
Sekretarza i innych pracowników Urzędu Gminy
Zakrzew do prowadzenia spraw i podpisywania pism,
decyzji i zaświadczeń z zakresu administracji
publicznej

image23429.pdf

 
Obowiązuje od: 2019-11-08   Data wprowadzenia informacji 2019-11-26 11:09:13 Informację zaktualizowano 2019-11-26 11:12:40, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Marzenna Nosowska
Zarządzenie Nr 71/2019 w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy oraz w planie finansowym zadań z zakresu
administracji rządowej na 2019 rok

image23432.pdf

 
Obowiązuje od: 2019-11-25   Data wprowadzenia informacji 2019-11-26 11:14:13 Informację zaktualizowano 2019-11-26 11:16:30, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Agnieszka Świątkowska
Zarządzenie Nr 72/2019 w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy oraz w planie finansowym zadań z zakresu
administracji rządowej na 2019 rok

image23639.pdf

 
Obowiązuje od: 2019-11-29   Data wprowadzenia informacji 2019-12-17 12:45:24 Informację zaktualizowano 2019-12-17 12:49:33, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Agnieszka Świątkowska
Zraządzenie Nr 73/2019 w sprawie zmiany
Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Zakrzew

image23651.pdf

 
Obowiązuje od: 2019-12-03   Data wprowadzenia informacji 2019-12-17 12:50:23 Informację zaktualizowano 2019-12-17 12:51:22, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Elżbieta Bilska
Zarządzenie Nr 74/2019 w srpawie wprowadzenia
zasad (polityki) rachunkowości obowiązującej
przy realizacji projektów

image23652.pdf

 
Obowiązuje od: 2019-12-06   Data wprowadzenia informacji 2019-12-17 12:52:39 Informację zaktualizowano 2019-12-17 12:55:07, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Agnieszka Świątkowska
Zarządzenie Nr 75/2020 w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy oraz w planie finansowym zadań z zakresu
administracji rządowej na 2019 rok

image23997.pdf

 
Obowiązuje od: 2019-12-16   Data wprowadzenia informacji 2020-01-30 14:05:50 Informację zaktualizowano 2020-01-30 14:07:24, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Agnieszka Świątkowska
Zarządzenie Nr 76/2019 w sprawie wprowadzenia
zmian w planie wydatków budżetu Gminy oraz w
planie finansowym zadan z zakresu administracji
rządowej na 2019 rok

image24006.pdf

 
Obowiązuje od: 2019-12-31   Data wprowadzenia informacji 2020-01-30 14:08:52 Informację zaktualizowano 2020-01-30 14:10:20, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Agnieszka Świątkowska
Zarządzenie Nr 77/2019 w sprawie nadania
regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w
Zakrzewie

image24013.pdf

 
Obowiązuje od: 2019-12-31   Data wprowadzenia informacji 2020-01-30 14:11:10 Informację zaktualizowano 2020-01-30 14:19:20, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Marzenna Nosowska
wersja do druku