Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Zakrzew  www.zakrzew.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy

Ogłoszenia o konkursach

Decyzje, obwieszczenia, postanowienia, zawiadomienia

Informacje bieżące
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
Strategia Rozwoju Gminy Zakrzew na lata 2017-2027

Klauzule informacyjne dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
Organy
Wybory
Rada
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Projekt porządku obrad sesji
Sesje Rady Gminy - Protokoły
Sesje Rady Gminy - nagrania
Uchwały Rady
Imienne wykazy głosowań radnych Gminy Zakrzew
Zarządzenia Wójta
° 2003
° 2004
° 2005
° 2006
° 2007
° 2008
° 2009
° 2010
° 2011
° 2012
° 2013
° 2014
° 2015
° 2016
° 2017
° 2018
° 2019
° 2020
Mienie gminy
SPRAWOZDANIA
Podatki i opłaty
Sprawozdania finansowe
Zagospodarowanie przestrzenne
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Przetargi
Zamówienia poniżej 30tysięcy euro
Oświadczenia majątkowe
Udostępnianie informacji publicznej
Rejestr instytucji kultury
Raport o stanie gminy
Wykaz danych o środowisku
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zarządzenia Wójta > 2011 strona główna 

2011
Zarządzenie nr 1/2011 w sprawie wysokości
pogotowia kasowego dla Urzędu Gminy w Zakrzewie
 ZARZĄDZENIE 1-2011.doc
Data wprowadzenia informacji 2011-01-14 09:31:52, wprowadzający: Marta Podgórska
Zarządzenie nr 2/2011 w sprawie udzielenia
pełnomocnictwa Pani Krystynie Smolińskiej
dyrektorowi Publicznego Gimnazjum Nr 1 im.
H.Sienkiewicza w Zakrzewie
 ZARZĄDZENIE 2-2011.doc
Data wprowadzenia informacji 2011-01-14 09:35:43, wprowadzający: Marta Podgórska
Zarządzenie nr 3/2011 w sprawie udzielenia
pełnomocnictwa Pani Ewie Bartel dyrektorowi
Publicznej Szkoły Podstawowej im.
J.Kochanowskiego w Zakrzewie i Szkoły Filialnej w
Mleczkowie Publicznej Szkoły Podstawowej w
Zakrzewie
 ZARZĄDZENIE 3-2011.doc
Data wprowadzenia informacji 2011-01-14 09:44:22, wprowadzający: Marta Podgórska
Zarządzenie nr 4/2011 w sprawie udzielenia
pełnomocnictwa Pani Danucie Wielocha dyrektorowi
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jan Pawła II w
Woli Taczowskiej
 ZARZĄDZENIE 4-2011.doc
Data wprowadzenia informacji 2011-01-14 09:47:25, wprowadzający: Marta Podgórska
Zarządzenie nr 5/2011 w sprawie udzielenia
pełnomocnictwa Pani Marzenie Zięba p.o.
dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Wacynie
 ZARZĄDZENIE 5-2011.doc
Data wprowadzenia informacji 2011-01-14 09:49:23, wprowadzający: Marta Podgórska
Zarządzenie nr 6/2011 w sprawie udzielenie
pelnomocnictwa Pani Emilii Jaworskiej dyrektorowi
Publicznej Szkoły Podstawowej w Janiszewie
 ZARZĄDZENIE 6-2011.doc
Data wprowadzenia informacji 2011-01-14 09:50:54, wprowadzający: Marta Podgórska
Zarządzenie nr 7/2011 w sprawie udzielenia
pełnomocnictwa Pani Elżbiecie Kumięga
dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej w
Cerekwi
 ZARZĄDZENIE 7-2011.doc
Data wprowadzenia informacji 2011-01-14 09:51:57, wprowadzający: Marta Podgórska
Zarządzenie nr 8/2011 w sprawie udzielenia
pełnomocnictwa Panu Mirosławowi Kowalikowi
dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej w
Dąbrówce Podłężnej
 ZARZĄDZENIE 8-2011.doc
Data wprowadzenia informacji 2011-01-14 09:53:02, wprowadzający: Marta Podgórska
Zarządzenie nr 9/2011 w sprawie udzielenia
pełnomocnictwa Pani Małgorzacie Jakubiak
dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej w
Gulinie
 ZARZĄDZENIE 9-2011.doc
Data wprowadzenia informacji 2011-01-14 09:53:59, wprowadzający: Marta Podgórska
Zarządzenie nr 10/2011 w sprawie pełnomocnictwa
Pani Barbarze Ślusarczyk dyrektorowi Przedszkola
Samorządowego w Zakrzewie
 ZARZĄDZENIE 10-2011.doc
Data wprowadzenia informacji 2011-01-14 09:55:13, wprowadzający: Marta Podgórska
Zarządzenie nr 11/2011 w sprawie przeprowadzenia
wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie
gminy Zakrzew
 ZARZĄDZENIE 11 = 2011.doc
Data wprowadzenia informacji 2011-01-20 12:28:36 Informację zaktualizowano 2011-02-04 13:28:42, wprowadzający: Marta Podgórska
Zarządzenie nr 12/2011 w sprawie ogłoszenia
otwrtego konkursu ofert na wykonanie w 2011 roku
zadania publicznego w zakresie wspierania i
upowszechniania kultury fizycznej
 ZARZĄDZENIE 12-2011.doc
Data wprowadzenia informacji 2011-01-20 12:31:39, wprowadzający: Marta Podgórska
Zarządzenie nr 13/2011 w sprawie opracowania
planu finansowego zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych jst.
odrębnymi ustawami
 zarz. nr 13 z dn.20.01.2011.doc
Data wprowadzenia informacji 2011-01-31 10:12:49, wprowadzający: Marta Podgórska
Zarządzenie nr 14/2011 w sprawie planu kontroli
zarządczej na 2011 rok w Urzędzie Gminy Zakrzew
i jednostkach organizacyjnych gminy
 ZARZĄDZENIE 14-2011.doc
Data wprowadzenia informacji 2011-03-10 14:27:22, wprowadzający: Marta Podgórska
Zarządzenie nr 15/2011 w sprawie powołania
komisji konkursowej do rozstrzygnięcia zadania
publicznego w zakresie upowaszechniania kultury
fizycznej i sportu
 ZARZĄDZENIE 15-2011.doc
Data wprowadzenia informacji 2011-03-10 14:51:50 Informację zaktualizowano 2011-03-14 14:26:29, wprowadzający: Marta Podgórska
Zarządzenie nr 16/2011 w sprawie wprowadzenia
zasad (polityki) rachunkowści obowiązujący przy
realizacji projektu pn. Rozwiązywanie problemów
sanitacji wsi w Gminie Zakrzew - "Budowa
przydomowych oczyszczalni ścieków"
 Zarządzenie 16-2011.doc
Data wprowadzenia informacji 2011-05-13 08:48:51, wprowadzający: Marta Podgórska
Zarządzenie nr 17/2011 w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt
organów gminy i związków międzygminnych oraz
urzędów obsługujących te organy i związki
oraz instrukcji archiwalnej
 ZARZĄDZENIE 17-2011.doc
Data wprowadzenia informacji 2011-03-10 14:53:08, wprowadzający: Marta Podgórska
Zarządzenie nr 18/2011 w sprawie powołania
koordynatora czynności kancelaryjnych
 ZARZĄDZENIE 18-2011.doc
Data wprowadzenia informacji 2011-03-10 14:53:57, wprowadzający: Marta Podgórska
Zarządzenie nr 19/2011 w sprawie zmiany
załącznika do Zarządzenia Nr 22/2010 Wójta
Gminy Zakrzew z dnia 19.04.2010r.
 ZARZĄDZENIE 19-2011.doc
Data wprowadzenia informacji 2011-03-10 14:55:21, wprowadzający: Marta Podgórska
Zarządzenie nr 20/2011 w sprawie określenia
Regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora
przedszkola i szkół prowadzonych przez Gminę
Zakrzew oraz trybu pracy komisji konkursowej
 ZARZĄDZENIE 20-2011.doc
Data wprowadzenia informacji 2011-03-10 14:56:36, wprowadzający: Marta Podgórska
Zarządzenie nr 21/2011 w sprawie wytycznych
Wójta Gminy i planu zasadniczych przedsięwzięć
w zakresie obrony cywilnej na 2011 rok
 ZARZĄDZENIE 21-2011.doc
Data wprowadzenia informacji 2011-03-14 14:28:40 Informację zaktualizowano 2011-03-14 14:31:00, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Bilska Elżbieta
Zarządzenie nr 22/2011 w sprawie wprowadzenia
zasad (polityki) rachunkowości obowiązujący
przy realizacji projektów: 1."Na zakrzewską
nutę - gramy i śpiewamy łączą pokolenia", 2.
"Ocalić od zapomnienia - obrzędy, zwyczaje i
kultura naszej Małęj Ojczyzny"
 Zarządzenie 22-2011.doc
Data wprowadzenia informacji 2011-05-13 08:52:21 Informację zaktualizowano 2012-01-10 13:04:37, wprowadzający: Marta Podgórska
Zarządzenie nr 23/2011 w sprawie wprowadzenia
zasad (polityki) rachunkowości obowiązujący
przy realizacji projektu pn."Budowa Centrum wsi
Dąbrówka Nagórna W" - duplikat
 ZARZĄDZENIE 23-2011.doc
Data wprowadzenia informacji 2012-01-16 08:17:23, wprowadzający: Marta Podgórska
Zarządzenie nr 24/2011 w sprawie ustalenia stawek
za 1 kilometr przebiegu pojazdu niebędącego
własnością pracodawcy używanego do celów
służbowych
 ZARZĄDZENIE 24-2011.doc
Data wprowadzenia informacji 2011-05-13 08:54:55, wprowadzający: Marta Podgórska
Zarządzenie nr 25/2011 w sprawie wysokości normy
zużycia paliwa na 100 km przebiegu dla
samochodów Urzędu Gminy Zakrzew
 ZARZĄDZENIE 25-2011.doc
Data wprowadzenia informacji 2011-05-13 08:56:24 Informację zaktualizowano 2012-01-10 13:04:53, wprowadzający: Marta Podgórska
Zarządzenie nr 26/2011 w sprawie przeprowadzeniua
odbioru technicznego budowy Przedszkola
Samorządowego w Zakrzewie
 ZARZĄDZENIE 26-2011.doc
Data wprowadzenia informacji 2011-05-13 08:57:23, wprowadzający: Marta Podgórska
Zarządzenie nr 27/2011 w sprawie przedłożenia
sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy
Zakrzew za 2010 rok oraz Regionalnej Izbie
Obrachunkowej. Przedłożenia sprawozdania
finansowego za 2010 rok Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zakrzewie oraz
Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakrzewie
(instytucji kultury)
 ZARZĄDZENIE 27-2011.doc
Data wprowadzenia informacji 2011-05-13 09:10:37, wprowadzający: Marta Podgórska
Zarządzenie nr 28/2011 w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt
organów gminy i związków międzygminnych oraz
urzędów obsługujących te organy i związki
oraz instrukcji archiwalnej
 ZARZĄDZENIE 28-2011.doc
Data wprowadzenia informacji 2011-05-13 09:12:11, wprowadzający: Marta Podgórska
Zarządzenie nr 29/2011 w sprawie zmian w planie
dochdów i wydatkow zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
ustawami oraz na realizację włąsnych zadań
bieżących gmin oraz przeniesienia wydatków
wewnątrz działu w ramach uprawnień otrzymnaych
od Rady Gminy
 Zarządzenie 29-2011.doc
Data wprowadzenia informacji 2011-05-13 09:14:00, wprowadzający: Marta Podgórska
Zarządzenie nr 30/2011 w sprawie przeprowadzenia
odbioru technicznego budowy Gminnego Centrum
Informacji, Edukacji i Kultury w Zakrzewie -
duplikat
 ZARZĄDZENIE 30-2011.doc
Data wprowadzenia informacji 2012-01-10 13:07:43 Informację zaktualizowano 2012-01-10 13:10:02, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Siek Krzysztof
Zarządzenie nr 31/2011 w sprawie powołania
Komisji przeprowadzającej konkurs na stanowisko
dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w
Zakrzewie - duplikat
 ZARZĄDZENIE 31-2011.doc
Data wprowadzenia informacji 2012-01-10 13:09:34, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Nosowska Marzenna
Zarządzenie nr 32/2011 w sprawie wprowadzenia
"Księgi Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Gminy
Zakrzew oraz w gminnych jednostkach
organizacyjnych" - duplikat
 ZARZĄDZENIE 32-2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-01-10 13:21:41 Informację zaktualizowano 2012-01-10 13:23:02, wprowadzający: Marta Podgórska
Zarządzenie nr 33/2011 w sprawie powierzenia
stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły
Podstawowej w Wacynie - duplikat
 ZARZĄDZENIE 33-2011.doc
Data wprowadzenia informacji 2012-01-10 13:24:08, wprowadzający: Marta Podgórska
Zarządzenie nr 34/2011 w sprawie powołania
Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu
pisemnego nieograniczonego na sprzedaż
nieruchomości gruntowej niezabudowanej działka
nr 321/10 o pow. 7788 m2, w miejscowości
Milejowice - duplikat
 ZARZĄDZENIE 34-2011.doc
Data wprowadzenia informacji 2012-01-10 13:26:11 Informację zaktualizowano 2012-01-10 13:26:55, wprowadzający: Marta Podgórska
Zarządzenie nr 35/2011 w sprawie upoważnienia
pracownika Urzędu Gminy Zakrzew do podpisywania
zaświadczeń - duplikat
 ZARZĄDZENIE 35-2011.doc
Data wprowadzenia informacji 2012-01-10 13:28:02, wprowadzający: Marta Podgórska
Zarządzenie nr 36/2011 w sprawie podania do
publicznej wiadomości wykazu osób prawnych i
fizycznych oraz jednostek organizacyjnych
osobowości prawnej, którym udzielono w roku 2010
pomocy publicznej - duplikat
 ZARZĄDZENIE 36-2011.doc
Data wprowadzenia informacji 2012-01-10 13:29:37, wprowadzający: Marta Podgórska
Zarządzenie nr 37/2011 w sprawie wprowadzenia
zasad (polityki) rachunkowości przy realizacji
projektu pn."Festyn rodzinny - Rycerze
Bogurodzicy" - duplikat
 ZARZĄDZENIE 37-2011.doc
Data wprowadzenia informacji 2012-01-10 13:30:55, wprowadzający: Marta Podgórska
Zarządzenie nr 38/2011 w sprawie zmian w planie
dochodów i wydatków zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami oraz na realizację
własnych zadań bieżących gmin oraz
przeniesienia wydatków wewnątrz działu w ramach
uprawnień otrzymanych od Rady Gminy - duplikat
 Zarządzenie 38-2011.doc
Data wprowadzenia informacji 2012-01-10 13:33:48, wprowadzający: Marta Podgórska
Zarządzenie nr 39/2011 w sprawie otwartego
konkursu ofert: na zorganizowanie kolonii
socjoterapeutycznych lub profilaktycznych
12-dniowych w okresie wakacji letnich dla 35
dzieci oraz konkurs na zorganizowanie dla dzieci i
młodzieży z terenu Gminy Zakrzew pozaszkolnych
zajęć profilaktycznych mających wyraźne
odniesienie w zakresie rozwiązywania problemów
alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii -
duplikat
 ZARZĄDZENIE nr 39-2011.doc
Data wprowadzenia informacji 2012-01-10 13:37:40, wprowadzający: Marta Podgórska
Zarządzenie nr 40/2011 w sprawie opracowania
Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Zakrzew w
warunkach zewnętrznego zagrożenia
bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny -
duplikat
 ZARZĄDZENIE 40-2011.doc
Data wprowadzenia informacji 2012-01-10 13:45:50, wprowadzający: Marta Podgórska
Zarządzenie nr 41/2011 w sprawie wprowadzenia
zmian do Zarządzenie Nr 14/2011 z dnia 31
stycznia 2011r. - duplikat
 ZARZĄDZENIE 41-2011.doc
Data wprowadzenia informacji 2012-01-10 13:46:54, wprowadzający: Marta Podgórska
Zarządzenie nr 42/2011 w sprawie zmian w planie
dochodów i wydatków zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami oraz na realizację
własnych zadań bieżących gmin oraz
przeniesienia wydatków wewnątrz działu w ramach
uprawnień otrzymanych od Rady Gminy - duplikat
 ZARZĄDZENIE 42-2011.doc
Data wprowadzenia informacji 2012-01-10 13:52:47 Informację zaktualizowano 2012-01-10 14:00:00, wprowadzający: Marta Podgórska
Zarządzenie nr 43/2011 w sprawie określenia
godzin pracy w poszczególnych swietlic z terenu
gminy - duplikat
 ZARZĄDZENIE 43-2011.doc
Data wprowadzenia informacji 2012-01-10 13:53:38 Informację zaktualizowano 2012-01-10 15:07:05, wprowadzający: Marta Podgórska
Zarządzenie nr 44/2011 w sprawie powołania
Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia
postepowania egzaminacyjnego dla nauczyciela
kontraktowego ubiegającego sie o stopień
nauczyciela mianowanego - duplikat
 ZARZĄDZENIE 44-2011.doc
Data wprowadzenia informacji 2012-01-10 14:02:20, wprowadzający: Marta Podgórska
Zarządzenie nr 45/2011 w sprawie przedłużenia
powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola
Samorządowego w Zakrzewie Pani Barbarze
Ślusarczyk - duplikat
 ZARZĄDZENIE 45-2011.doc
Data wprowadzenia informacji 2012-01-10 14:08:50, wprowadzający: Marta Podgórska
Zarządzenie nr 46/2011 w sprawie przedłużenia
powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej
Szkoły Podstawowej im.Jana Pawła II w Woli
Taczowskiej Pani Danucie Wielocha - duplikat
 ZARZĄDZENIE 46-2011.doc
Data wprowadzenia informacji 2012-01-10 14:10:04 Informację zaktualizowano 2012-01-10 15:07:29, wprowadzający: Marta Podgórska
Zarządzenie nr 47/2011 w sprawie regulaminu
kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Zakrzew
oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Zakrzew -
duplikat
 ZARZĄDZENIE 47-2011.doc
Data wprowadzenia informacji 2012-01-10 14:13:12 Informację zaktualizowano 2012-01-10 15:07:51, wprowadzający: Marta Podgórska
Zarządzenie nr 48/2011 w sprawie zmian w planie
dochodów i wydatków zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami oraz na realizacje
własnych zadań bieżących gmin oraz
przeniesienia wydatków wewnątrz działu w ramach
uprawnień otrzymanych od Rady Gminy - duplikat
 ZARZĄDZENIE 48-2011.doc
Data wprowadzenia informacji 2012-01-10 15:06:36, wprowadzający: Marta Podgórska
Zarządzenie nr 49/2011 w sprawie przedłożenia
informacji z wykonania budżetu Gminy Zakrzew oraz
informacji z przebiegu wykonania planu finansowego
samorządowej instytucji kultury oraz
Samodzielnego Publicznego Zakladu Opieki
Zdrowotnej za I półrocze roku budżetowego
Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej
- duplikat
 ZARZĄDZENIE 49-2011.doc
Data wprowadzenia informacji 2012-01-10 15:11:31 Informację zaktualizowano 2012-01-16 09:25:52, wprowadzający: Marta Podgórska
Zarządzenie nr 49a/2011 w sprawie zmiany w
Regulaminie Pracy Urzędu Gminy Zakrzew - duplikat
 ZARZĄDZENIE 49a-2011.doc
Data wprowadzenia informacji 2012-01-10 15:12:31, wprowadzający: Marta Podgórska
Zarządzenie nr 50/2011 w sprawie powierzenia
pełnienia obowiązków dyrektora Publicznej
Szkoły Podstawowej w Gulinie - duplikat
 ZARZĄDZENIE 50-2011.doc
Data wprowadzenia informacji 2012-01-10 15:13:37 Informację zaktualizowano 2012-01-10 15:14:07, wprowadzający: Marta Podgórska
Zarządzenie nr 51/2011 w sprawie zmian w planie
dochodów i wydatków zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami oraz na realizację
własnych zadań bieżących gmin oraz
przeniesienia wydatków wewnątrz działu w ramach
uprawnień otrzymanych od Rady Gminy
 ZARZĄDZENIE 51-2011.doc
Data wprowadzenia informacji 2012-01-13 14:20:13, wprowadzający: Marta Podgórska
Zarządzenie nr 52/2011 w sprawie powołania
obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia
wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej
Polskiej - duplikat
 ZARZĄDZENIE 52-2011.doc
Data wprowadzenia informacji 2012-01-11 11:36:46, wprowadzający: Marta Podgórska
Zarządzenie nr 53/2011 w sprawie wprowadzenia
zmian do Zarządzenia Nr 46/2010 z dnia 10
września 2010 roku - duplikat
 ZARZĄDZENIE 53-2011.doc
Data wprowadzenia informacji 2012-01-11 11:38:17, wprowadzający: Marta Podgórska
Zarządzenie nr 54/2011 w sprawie powołania
Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds.
przeciwdziałania przemocy w rodzinie
 ZARZĄDZENIE 54-2011.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-01-11 11:39:51, wprowadzający: Marta Podgórska
Zarządzenie nr 55/2011 w sprawie zmian w planie
dochodów i wydatków zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami oraz na realizację
własnych zadań bieżących gmin oraz
przeniesienia wydatków wewnątrz działu w ramach
uprawnień otrzymanych od Rady Gminy - duplikat
 ZARZĄDZENIE 55-2011.doc
Data wprowadzenia informacji 2012-01-11 11:41:46, wprowadzający: Marta Podgórska
Zarządzenie nr 56/2011 w sprawie zmian w planie
dochodów i wydatków zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami oraz na realizację
własnych zadań bieżących gmin oraz z
przeniesienia wydatków wewnątrz działu w ramach
uprawnień otrzymanych od Rady Gminy
 ZARZĄDZENIE 56-2011.doc
Data wprowadzenia informacji 2012-01-13 14:23:17, wprowadzający: Marta Podgórska
Zarządzenie nr 57/2011 w sprawie ustalenia
terminu rozpoczęcia sezonu grzewczego 2011/2012 -
duplikat
 ZARZĄDZENIE 57-2011.doc
Data wprowadzenia informacji 2012-01-11 11:44:11, wprowadzający: Marta Podgórska
Zarządzenie nr 58/2011 w sprawie procedury
zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Zakrzew -
duplikat
 ZARZĄDZENIE 58-2011.doc
Data wprowadzenia informacji 2012-01-11 11:51:16, wprowadzający: Marta Podgórska
Zarządzenie nr 59/2011 w sprawie organizacji
przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków
kierowanych do Urzędu Gminy Zakrzew oraz gminnych
jednostek organizacyjnych - duplikat
 ZARZĄDZENIE 59-2011.doc
Data wprowadzenia informacji 2012-01-11 11:52:40, wprowadzający: Marta Podgórska
Zarządzenie nr 60/2011 w sprawie zmian w planie
dochodów i wydatków zadań z zakresu
administracji rządowej oraz iinych zadań
zleconych gminie ustwami oraz na realizację
własnych zadań bieżących gmin oraz
przeniesienia wydatków wewnątrz działu w ramach
uprawnień otrzymanych od Rady Gminy - duplikat
 ZARZĄDZENIE 60-2011.doc
Data wprowadzenia informacji 2012-01-11 11:55:06, wprowadzający: Marta Podgórska
Zarządzenie nr 61/2011 w sprawie przeprowadzenia
odbioru technicznego inwestycji pn."Rozwiązywanie
problemów sanitacji wsi w Gminie Zakrzew - Budowa
przydomowych oczyszczalni ścieków II etap" -
duplikat
 ZARZĄDZENIE 61-2011.doc
Data wprowadzenia informacji 2012-01-11 11:56:41, wprowadzający: Marta Podgórska
Zarządzenie nr 62/2011 w sprawie przedłożenia
projektu Budżetu Gminy Zakrzew na 2012 rok oraz
projektu Uchwały w sprawie WPF Gminy Zakrzew na
lata 2012-2015 - duplikat
 ZARZĄDZENIE 62-2011.doc
Data wprowadzenia informacji 2012-01-16 08:20:13, wprowadzający: Marta Podgórska
Zarządzenie nr 63/2011 w sprawie udzielenia
pełnomocnictwa Pani Małgorzacie Jakubiak
dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej w
Wacynie - duplikat
 ZARZĄDZENIE 63-2011.doc
Data wprowadzenia informacji 2012-01-11 11:57:47, wprowadzający: Marta Podgórska
Zarządzenie nr 64/2011 w sprawie wprowadzenia
zmian do Zarządzenia Nr 28/2011 Wójta Gminy
Zakrzew z dnia 29.03.2011r.- duplikat
 ZARZĄDZENIE 64-2011.doc
Data wprowadzenia informacji 2012-01-11 11:59:10, wprowadzający: Marta Podgórska
Zarządzenie nr 65/2011 w sprawie powołania
Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia
postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela
kotraktowego ubiegającego sie o stopień
nauczyciela mianowanego - duplikat
 ZARZĄDZENIE 65-2011.doc
Data wprowadzenia informacji 2012-01-11 12:03:55, wprowadzający: Marta Podgórska
Zarządzenie nr 66/2011 w sprawie zmian w planie
dochodów i wydatków zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami oraz na realizację
własnych zadań bieżących gmin oraz
przeniesienia wydatków wewnątrz działu w ramach
uprawnień otrzymanych od Rady Gminy - duplikat
 ZARZĄDZENIE 66-2011.doc
Data wprowadzenia informacji 2012-01-11 12:05:44, wprowadzający: Marta Podgórska
Zarządzenie nr 67/2011 w sprawie wprowadzenia
zasad (polityki) rachunkowości obowiązujący
przy realizacji projektu pn."Indywidualizacja
nauczania uczniów klas I-III w Gminie Zakrzew
 ZARZĄDZENIE 67-2011.doc
Data wprowadzenia informacji 2012-01-13 14:27:12, wprowadzający: Marta Podgórska
Zarządzenie nr 68/2011 w sprawie zmian w planie
dochodów i wydatków zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami oraz na realizację
własnych zadań bieżących gmin oraz
przeniesienia wydatków wewnątrz działu w ramach
uprawnień otrzymanych od Rady Gminy - duplikat
 ZARZĄDZENIE 68-2011.doc
Data wprowadzenia informacji 2012-01-11 12:14:43 Informację zaktualizowano 2012-01-11 12:41:24, wprowadzający: Marta Podgórska
Zarządzenie nr 69/2011 w sprawie podwyższenia
maksymalnego wynagrodzenia zasadniczego w
załaczniku nr 1a do Regulaminu Wynagradzania
pozostałych pracownikówsamorządowych
wprowadzonego Zarządzeniem Nr 23/2009 Wojta Gminy
Zakrzew z dnia 14 grudnia 2011 roku
 ZARZĄDZENIE 69-2011.doc
Data wprowadzenia informacji 2012-01-11 12:28:09 Informację zaktualizowano 2012-01-11 12:41:35, wprowadzający: Marta Podgórska
Zarządzenie nr 70/2011 w sprawie zmian w planie
dochodów i wydatków zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami oraz na realizacje
własnych zadań bieżących gmin oraz
przeniesienia wydatków wewnątrz działu w ramach
uprawnień otrzymanych od Rady Gminy
 ZARZĄDZENIE 70-2011.doc
Data wprowadzenia informacji 2012-01-13 14:17:59, wprowadzający: Marta Podgórska
wersja do druku