Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Zakrzew  www.zakrzew.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy

Ogłoszenia o konkursach

Decyzje, obwieszczenia, postanowienia, zawiadomienia

Informacje bieżące
° Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
° 
Obwieszczenia o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody
° Postanowienia
° Obwieszczenia
° Ogłoszenia różne
-
OGŁOSZENIE - FEIT 7331/14,1a/10
-
FEIT 7331/108,1a/10
-
Ogłoszenie w spprawie otwartego konkursu ofert na zorganizowanie 12-dniowych kolonii z programem profilaktycznym w okresie wakacji letnich dla 35 dzieci z terenu Gminy Zakrzew
-
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania FEIT 7670/10,1/10
-
Ogłoszenie o wykazie sprzedaży nieruchomości w miesjcowości Milejowice
-
Ogłoszenie w sprawie naboru wniosków
-
Ogłoszenie - FEIT 6733.18c.1a.11
-
Zawiadomienie - FEIT 6733.18c.1.11
-
Ogłoszenie o zakończeniu postępowania dowodowego - FEIT 6220.6.10.11
-
Obwieszczenie - zawiadomienie o zakończeniu postępowania
-
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - FEIT 6220.2.1.2012
-
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania - FEIT 6220.7.10.2011,2012
-
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania FEIT 6220.4.1.2012
-
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania FEIT 6220.5.1.2012
-
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania FEIT 6220.6.1.2012
-
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego
-
Zawiadomienie o wszczęciu postepowania - FEIT 6220.7.1.2012
-
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania FEIT 6220.9.1.2012
-
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania FEIT 6220.8.1.2012
-
OGŁOSZENIE - FEIT 6733.36c.1a.2012
-
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego
-
FEIT 766.1.2013
-
Decyzja Nr 1/2008 na świadczenie usług - FEIT 766.1.08
-
Zawiadomienie Starosty Radomskiego
-
Projekt uchwały - program współpracy na 2014 rok
-
Decyzja Nr 2038.2013 + zawiadomienie
-
Zawiadomienie FEIT 6721.1.2013
-
OGŁOSZENIE - FEIT 6721.1.1.2013
-
Zawiadomienie - FEIT 6721.1.2013
-
Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest
-
FEIT 6232.azbest.1.2015
-
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Radomia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu dokumentu strategicznego pn. "Zintegrowany system transportu zbiorowego w Radomksim Obszarze Funkcjonowania (ROF)"
-
Obwieszczenie Wójta Gminy Przytyk - OŚR.604.1.2015
-
Obwieszczenie Prezydenta Radomia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu dokumentu strategicznego pn. "Zintegrowany program zarządzania zasobami przyrodniczymi i wodnymi ROF"
-
Program usuwania azbestu na lata 2011-2032
-
Wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej na terenie Gminy Zakrzew
-
Informacja Wójta Gminy Przytyk o wydaniu decyzji
-
Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego - SKO.ZP.35.596.2015
-
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Radomia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu dokumnetu strategicznego pn. "Zintegrowany program inwestycji i rozwoju miejsc pracy w obszarach rewitalizowanych Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego"
-
Projekt Programu określającego zasady współpracy gminy Zakrzew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącycmi działalność pożytku publicznego na 2016 rok
-
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
-
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania - FEIT 6220.3.10.2015
-
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania - FEIT 622.4.10.2015
-
Projekt programu określającego zasady współpracy gminy Zakrzew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalnośc pożytku publicznego na 2017 rok.
-
Program okreslający zasady współpracy Gminy Zakrzew z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok
- Ogłoszenie o naborze partnerów do projektu
-
Informacje o wszczęciu postępowania WA.RUZ.421.52.2018.EP z dn.20.02.2018
-
Analiza Stanu Gospodarki Odpadami Komunlanymi dla Gminy Zakrzew za 2017 rok
-
PZ-II.7322.3.110.2017.MSI, WA.RUZ.421.43.2018.RB
-
Progam określający zasady współpracy z organizacjami pożytku publicznego na 2019 rok - konsultacje społeczne
-
Zawiadomienie o czynnościach wzonienia znaków granicznych w m. Gustaów dz. 467 i 586
-
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi dla Gminy Zakrzew za 2018 rok
-
Ogłoszenie Wójta Gminy Zakrzew z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomosci 200/2 w miejscowości Taczów przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego
-
Ogłoszenie Wójta Gminy Zakrzew z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomosci 302 w miejscowości Taczów przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego
-
Ogłoszenie o przystapieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obrębu geodezyjnego Jaszowice w gminie Zakrzew, powiat radomski, woj.mazowieckie
-
Program określający zasady współpracy gminy Zakrzew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok - konsultacje społeczne
-
Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Taczów działki: 302 – o powierzchni 0,0800 ha
-
Informacja o zasadach wydobycia piasku, żwirku z przeznaczeniem na własne potrzeby dla osoby fizycznej
-
Ogłoszenie na realizacje zadania publicznego
-
Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia przebiegu granic, wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości
- Ogłoszenie Wójta Gminy Zakrzew z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomosci 302 w miejscowości Taczów przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego.
-
Uchylenie zarządzenia Wójta Gminy Zakrzew z dnia 30 marca 2020 r.
-
Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych
-
Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Taczów - działka nr 302 o powierzchni 0,0800 ha
-
Ogłoszenie o zakończeniu postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym
-
Obwieszczenie w sprawie budowy drogi Mleczków-Cerekiew
-
Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Taczów - działka nr 302 o powierzchni 0,0800 ha
-
Zawiadomienie o toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie stwierdzenia nabycia przez Gminę Zakrzew nieruchomości Mleczków Kolonia działka nr 569/1 oraz Mleczków działka nr 188
-
Decyzja Starosty Radomskiego w sprawie uznania za mienie gromadzkie dz. 328/1 oraz 328/2 w miejscowości Milejowice
- Decyzja Starosty Radomskiego o uznaniu za mienie gromadzkie dz. nr 118 obręb Stefanów gm. Przytyk
-
Obwieszczenie wojewody mazowieckiego odnośnie decyzji umarzającej postępowanie odwoławcze od decyzji Starosty Radomskiego Nr 1508.2020
-
Zawiadomienie o toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie stwierdzenia nabycia prawa własności przez Województwo Mazowieckie działki numer 528/1
° 
Infomracje o osiągniętych pozimoach recyklingu
° TŁUMACZ JĘZYKA MIGOWEGO W URZĘDZIE GMINY ZAKRZEW
° Zaświadczenia o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
Strategia Rozwoju Gminy Zakrzew na lata 2017-2027

Klauzule informacyjne dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
Organy
Wybory
Rada
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Projekt porządku obrad sesji
Sesje Rady Gminy - Protokoły
Sesje Rady Gminy - nagrania
Uchwały Rady
Imienne wykazy głosowań radnych Gminy Zakrzew
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
SPRAWOZDANIA
Podatki i opłaty
Sprawozdania finansowe
Zagospodarowanie przestrzenne
Inne
Jednostki pomocnicze
Gminna Biblioteka Publiczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Szkoły
Przetargi
Zamówienia poniżej 30tysięcy euro
Oświadczenia majątkowe
Udostępnianie informacji publicznej
Rejestr instytucji kultury
Raport o stanie gminy
Wykaz danych o środowisku
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 
Informacje bieżące
 > Ogłoszenia różne > 
Obwieszczenie w sprawie budowy drogi Mleczków-Cerekiew
strona główna 


Obwieszczenie w sprawie budowy drogi Mleczków-Cerekiew
Obwieszczenie w sprawie budowy drogi
Mleczków-Cerekiew
 image233550.pdf
Obowiązuje od: 2020-08-05   Data wprowadzenia informacji 2020-08-04 15:29:38, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Joanna Skorupska

Zobacz:
 
OGŁOSZENIE - FEIT 7331/14,1a/10
 .  
Ogłoszenie w spprawie otwartego konkursu ofert na zorganizowanie 12-dniowych kolonii z programem profilaktycznym w okresie wakacji letnich dla 35 dzieci z terenu Gminy Zakrzew
 .  
FEIT 7331/108,1a/10
 .  
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania FEIT 7670/10,1/10
 .  
Ogłoszenie o wykazie sprzedaży nieruchomości w miesjcowości Milejowice
 .  
Ogłoszenie w sprawie naboru wniosków
 .  
Ogłoszenie - FEIT 6733.18c.1a.11
 .  
Zawiadomienie - FEIT 6733.18c.1.11
 .  
Ogłoszenie o zakończeniu postępowania dowodowego - FEIT 6220.6.10.11
 .  
Obwieszczenie - zawiadomienie o zakończeniu postępowania
 .  
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - FEIT 6220.2.1.2012
 .  
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania - FEIT 6220.7.10.2011,2012
 .  
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania FEIT 6220.4.1.2012
 .  
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania FEIT 6220.5.1.2012
 .  
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania FEIT 6220.6.1.2012
 .  
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego
 .  
Zawiadomienie o wszczęciu postepowania - FEIT 6220.7.1.2012
 .  
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania FEIT 6220.9.1.2012
 .  
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania FEIT 6220.8.1.2012
 .  
OGŁOSZENIE - FEIT 6733.36c.1a.2012
 .  
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego
 .  
FEIT 766.1.2013
 .  
Decyzja Nr 1/2008 na świadczenie usług - FEIT 766.1.08
 .  
Zawiadomienie Starosty Radomskiego
 .  
Projekt uchwały - program współpracy na 2014 rok
 .  
Decyzja Nr 2038.2013 + zawiadomienie
 .  
Zawiadomienie FEIT 6721.1.2013
 .  
OGŁOSZENIE - FEIT 6721.1.1.2013
 .  
Zawiadomienie - FEIT 6721.1.2013
 .  
Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest
 .  
FEIT 6232.azbest.1.2015
 .  
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Radomia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu dokumentu strategicznego pn. "Zintegrowany system transportu zbiorowego w Radomksim Obszarze Funkcjonowania (ROF)"
 .  
Obwieszczenie Wójta Gminy Przytyk - OŚR.604.1.2015
 .  
Obwieszczenie Prezydenta Radomia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu dokumentu strategicznego pn. "Zintegrowany program zarządzania zasobami przyrodniczymi i wodnymi ROF"
 .  
Program usuwania azbestu na lata 2011-2032
 .  
Wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej na terenie Gminy Zakrzew
 .  
Informacja Wójta Gminy Przytyk o wydaniu decyzji
 .  
Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego - SKO.ZP.35.596.2015
 .  
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Radomia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu dokumnetu strategicznego pn. "Zintegrowany program inwestycji i rozwoju miejsc pracy w obszarach rewitalizowanych Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego"
 .  
Projekt Programu określającego zasady współpracy gminy Zakrzew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącycmi działalność pożytku publicznego na 2016 rok
 .  
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
 .  
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania - FEIT 6220.3.10.2015
 .  
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania - FEIT 622.4.10.2015
 .  
Projekt programu określającego zasady współpracy gminy Zakrzew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalnośc pożytku publicznego na 2017 rok.
 .  
Program okreslający zasady współpracy Gminy Zakrzew z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok
 .  Ogłoszenie o naborze partnerów do projektu .  
Informacje o wszczęciu postępowania WA.RUZ.421.52.2018.EP z dn.20.02.2018
 .  
Analiza Stanu Gospodarki Odpadami Komunlanymi dla Gminy Zakrzew za 2017 rok
 .  
PZ-II.7322.3.110.2017.MSI, WA.RUZ.421.43.2018.RB
 .  
Progam określający zasady współpracy z organizacjami pożytku publicznego na 2019 rok - konsultacje społeczne
 .  
Zawiadomienie o czynnościach wzonienia znaków granicznych w m. Gustaów dz. 467 i 586
 .  
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi dla Gminy Zakrzew za 2018 rok
 .  
Ogłoszenie Wójta Gminy Zakrzew z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomosci 200/2 w miejscowości Taczów przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego
 .  
Ogłoszenie Wójta Gminy Zakrzew z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomosci 302 w miejscowości Taczów przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego
 .  
Ogłoszenie o przystapieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obrębu geodezyjnego Jaszowice w gminie Zakrzew, powiat radomski, woj.mazowieckie
 .  
Program określający zasady współpracy gminy Zakrzew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok - konsultacje społeczne
 .  
Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Taczów działki: 302 – o powierzchni 0,0800 ha
 .  
Informacja o zasadach wydobycia piasku, żwirku z przeznaczeniem na własne potrzeby dla osoby fizycznej
 .  
Ogłoszenie na realizacje zadania publicznego
 .  
Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia przebiegu granic, wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości
 .  Ogłoszenie Wójta Gminy Zakrzew z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomosci 302 w miejscowości Taczów przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego.  .  
Uchylenie zarządzenia Wójta Gminy Zakrzew z dnia 30 marca 2020 r.
 .  
Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych
 .  
Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Taczów - działka nr 302 o powierzchni 0,0800 ha
 .  
Ogłoszenie o zakończeniu postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym
 .  
Obwieszczenie w sprawie budowy drogi Mleczków-Cerekiew
 .  
Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Taczów - działka nr 302 o powierzchni 0,0800 ha
 .  
Zawiadomienie o toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie stwierdzenia nabycia przez Gminę Zakrzew nieruchomości Mleczków Kolonia działka nr 569/1 oraz Mleczków działka nr 188
 .  
Decyzja Starosty Radomskiego w sprawie uznania za mienie gromadzkie dz. 328/1 oraz 328/2 w miejscowości Milejowice
 .  Decyzja Starosty Radomskiego o uznaniu za mienie gromadzkie dz. nr 118 obręb Stefanów gm. Przytyk .  
Obwieszczenie wojewody mazowieckiego odnośnie decyzji umarzającej postępowanie odwoławcze od decyzji Starosty Radomskiego Nr 1508.2020
 .  
Zawiadomienie o toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie stwierdzenia nabycia prawa własności przez Województwo Mazowieckie działki numer 528/1
 . 
wersja do druku