Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Zakrzew  www.zakrzew.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy

Ogłoszenia o konkursach

Decyzje, obwieszczenia, postanowienia, zawiadomienia
° 
2020 rok
-
Obwieszczenie w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr 253/5 w Janiszewie
-
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działce nr 29 w Cerekwi
-
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci wodociągowej na działkach nr 119,113/1,109/1,339/1,337/3,337/1,335,107,188 w Dąbrówce Nagórnej
-
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działkach nr 68/18, 68/47 w Cerekwi
-
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działce nr 383/1 w Cerekwi
-
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działce nr 213/9 w Milejowicach
-
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działkach nr 170/4,30/6 w Janiszewie
-
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działkach 57/22,57/5,57/12,57/20 w Cerekwi
-
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działce 362/3 w Cerekwi
-
Obwieszczenia w sprawie budowy sieci gazowej na działkach nr 228/1, 262, 435/5 w Janiszewie
-
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działce nr 401 w Janiszewie
-
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działce nr 400/27 w miejscowości Janiszew
-
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działce nr 577/1,518 w miejscowości Milejowice
-
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działce 89/1 w miejscowości Wacyn
-
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działce nr 256 w miejscowości Milejowice
-
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazociągu na działkach nr 255/2, 256, 304, 378 w miejscowości Milejowice
-
Obwieszczeniew sprawie budowy sieci gazociągu na działkach 176, 470/5, 470/6 w Bielisze
-
Zawiadomienie/obwieszczenie o zapoznaniu się z uzgodnieniami i zakończeniu postępowania w sprawie rozbudowy drogi gminnej nr 351318W w miejscowości Mleczków
-
Obwieszczenie w sprawie budowy oświetlenia uliczego drogi wewnętrznej na części działek 285,560,213/9 obręb 0017 Milejowice
-
Obwieszczenie w sprawie budowy i przebudowy sieci elektroenergetycznej ŚN oraz budowa kanalizacji światłowodowej
-
Obwieszczenie w sprawie budowy odcinka gazociągu w miejscowości Cerekiew na działkach 68/18, 68/47
-
Zawiadomienie/obwieszczenie o zapoznaniu sie z uzgodnieniami i zakończeniu postepowania w sprawie budowy elektrowni fotowoltaicznej w miejscowości Cerekiew na dziłkach 49/11, 49/28, 153/2, 154/2
-
Zawiadomienie/obwieszczenie o zapoznaniu się z uzgodnieniami i zakończeniu postępowania w sprawie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 740 w miejscowości Mleczków
-
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działkach nr 338/12, 338/4, 338/11, 336 w Bielisze
-
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działce nr 141 w Bielisze
-
Obwieszczenie w sprawie budowy odcinka sieci wodociągowej i odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz ze studzienka zaworową na działce 43/25 w Cerekwi Kolonia
-
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działkach nr 26/13, 141/2, 43/5 w Cerekwi Kolonii
-
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działce nr 400/14 w Janiszewie
-
Obwieszczenie w sprawie budowy przyłącza kablowego SN i nN oraz Stacji Transformatorowej SN/nN dla zasilania zakładu produkcyjnego na działce nr 167/14 w Mleczkowie
-
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w sprawie budowy odcinka gazociągu na działkach nr 263/1, 313/3, 312/8, 312/14, 312/10 w Janiszewie
-
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci wodociągowej na działkach 119, 113/1, 109/1, 339/1, 337/1, 335,107,188 w Dąbrówce Nagórnej
-
Obwieszczenie w sprawie przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 740
-
Obwieszczenie w sprawie rozbudowy drogi gminnej Nr 351318 W relacji Mleczków - Cerekiew
-
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działce nr 57/22, 57/5, 57/12, 57/20 w miejscowości Cerekiew
-
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działce nr 213/9 w miejscowości Milejowice
-
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działce nr 383/1 w miejscowości Cerekiew
-
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działce nr 362/3 w miejscowości Cerekiew
-
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działce nr 228/1, 262, 435/5 w miejscowości Janiszew
-
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działce nr 89/1 w miejscowości Wacyn
-
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działce nr 401 w miejscowości Janiszew
-
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działce nr 400/27 w miejscowości Janiszew
-
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działce nr 577/1, 518 w miejscowości Milejowice
-
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działce nr 170/4, 48, 30/6 w miejscowości Janiszew
-
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działce nr 390 w miejscowości Cerekiew
-
Obwieszczenie o zapoznaniu się z uzgodnieniami i zakończeniem postępowania - kopalnia spółka ONYX
-
Obwieszczenie o rozbudowie drogi gminnej nr 351319 W stanowiącej ul. Traktorzystów i ul. Szafirową w miejscowości Wacyn
-
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - wodociąg Cerekiew IGK 6733.21c.1a.2020
-
Obwieszczenie o wydaniu decyzji IGK 6733.19c.11a.2020 w sprawie przyłącza SN/nN w Miejscowości Mleczków
-
Obwieszczenie o wydaniu decyzji IGK 6733.16c.11a.2020 w sprawie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Cerekiew na terenie gminy Zakrzew
-
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działce nr 338/12, 338/4, 338/11, 336 w miejscowości Bielicha
-
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działce nr 141 w miejscowości Bielicha
-
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działce nr 26/13, 141/2, 43/5 w miejscowości Cerekiew
-
Obiweszczenie w sprawie budowy sieci gazowej w m-ci Zakrzew, Zakrzew Kolonia, Natalin, Podlesie Mleczkowskie, Mleczków, Zdziechów, Milejowice
-
Informacja o wszczęciu postepowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
-
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci elektroenergetycznej w obrębie części działek w meiscjowości Cerekiew
-
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej w obrębie części działki nr 408/9 w miejscowości Milejowice
-
Obwieszczenie w sprawiebudowy sieci kablowej ŚN w miejscowości Cerekiew
-
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej w miejscowości Janiszew
-
Zawiadomienuie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji
-
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działce nr 400/14 w miejscowości Janiszew
-
Obwieszczenie w sprawie rozbudowy oświetlenia ulicznego drogi wewnętrznej w obrębie części działek nr 367,401/1,365/1 w miejscowości Milejowice
-
Obwieszczenie w sprawie budowy odcinka kanalizacji sanitarnej na części działek obręb 0014 Janiszew
-
Obwieszczenie w sprawie wydobycia kruszywa naturalnego ze złoża "Dąbrówka Podłężna III" w miejsocwości Kolonia Piaski
-
Zawiadomienie/obwieszczenie o zapoznaniu się z uzgodnieniami i zakończeniu postępowania - rozbudowa drogi gminnej Nr 351319W stanowiącej ul. Traktorzystów i ul. Szafirową w miejscowości Wacyn
-
Obwieszczenie w sprawie budowy odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Cerekiew
-
Obwieszczenie Starosty Radomskiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 3505W Jaszowice-Wacławów-Sławno
-
Obwieszczenie w sprawie budowy sici gazowej w m-ci Zdziechów
-
Obwieszczenie w sprawiebudowy sieci gazowej w m-ci Zdziechów
-
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Janiszew
-
Ogłoszenie o wyłozeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar geodezyjny 0022 Jaszowice
-
Obwieszczenie w sprawie budowy stacji bazwoej telefonii komórkowej w Dąbrówce Nagórnej
-
Obwieszczenie w sprawie robudowy oświtlenia ulicznego drogi wewnętrznej w m-ci Milejowice
-
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej w m-ci Milejowice
-
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci kablowej średniego napięcia wraz z kanalizacja kablowa w ramach przebudowy i rozbudowy linii SN POTKANÓW-JEDLIŃSK-RE RADOM
-
Budowa sieci elektroenergetycznej NN z projektowaną lokalizacją na terenie Gminy Zakrzew
-
Obwieszczenie o budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia w miejscowości Janiszew
-
Obwieszczenie o budowie sieci gazowej w obrębie części działek Obręb 0018 w miejscowości Cerekiew nr ew.424/7
-
Obwieszczenie o budowie sieci gazowej w obrębie części działek Obręb 0017 w miejscowości Milejowice nr ew.560, 201
-
Obwieszczenie o budowie sieci gazowej w obrębie części działek Obręb 0014 w miejscowości Janiszew nr ew.325/1
-
Obwieszczenie o budowie sieci gazowej w obrębie części działek Obręb 0017 w miejscowości Milejowice nr ew.523/7
-
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu
-
Zawiadomienie o zapoznaniu się z uzgodnieniami i zakończeniu postępowania odnośnie rozbudowy drogi gminnej Nr 351319 W w miejscowości Wacyn
-
Obwieszczenie o budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowościach Mleczków obręb 0037, Zdziechów obręb 0010
-
Obwieszczenie o budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowościach Milejowice obręb 0017, Zdziechów obręb 0010
-
Obwieszczenie o budowie sieci gazowej w miejscowości Janiszew nr ew. 151/16
-
Obwieszczenie o budowie sieci gazowej w miejscowości Janiszew nr ew 19/2
-
Obwieszczenie o budowie sieci gazowej w miejscowości Wacyn nr ew 89/1
-
Obwieszczenie dotyczące rozbudowy drogi gminnej nr 351318W Mleczków-Cerekiew
-
Obwieszczenie przebudowa drogi gminnej NR 351319 W w miejscowości Wacyn
-
Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjetymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujacego obszar geodezyjny 0022 Jaszowice ETAP I
- Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjetymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki ne ew. 385/2 położonej w obrębie gruntów 0014 Janiszew
-
Decyzja środowiskowa IGK 6220.1.10a.2.2019.2020 z dnia 9.07.2020 r.
-
Obwieszczenie o budowie sieci gazowej w miejscowości Janiszew nr ew. 409/14
-
Obwieszczenie o budowie sieci wodociągowej w miejscowości Cerekiew nr ew. 43/5
-
Obwieszczenie o budowie sieci gazowej w miejscowości Wacyn nr ew. 165/6, 165/26
-
Obwieszczenie o budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Janiszew nr ew. 325/1
-
Obwieszczenie o budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Milejowice nr ew. 523/7
-
Obwieszczenie o budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Milejowice nr ew. 560,201
-
Obwieszczenie o budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Cerekiew nr ew. 424/7
-
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Zakrzew
-
Obwieszczenie o rozbudowie budynku szatni sportowej na potrzeby stadionu sportowego w obrebie części działki Obręb 0040 TACZÓW w miejscowości TACZÓW nr ew. 320/13
-
Obwieszczenie w sprawie budowy drogi Mleczków-Cerekiew
-
Obwieszczenie w sprawie budowy instalacji fotowoltanicznej w m. Cerekiew
-
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia dz. 89/1 w miejscowości Wacyn obręb 0016 Wacyn
-
Ogłoszenie o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym na wykonanie gazu w m. Cerekiew na wniosek Starosty Powiatu radomskiego GKN-II.6821.47.2020.JL z dnia 07.08.2020 r.
-
Obwieszczenie o wydaniu decyzji pozwolenia Wodnoprawnego "Rozbudowa drogi gminnej 351318W"
-
Obwieszczenie Starosty Radomskiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 3505 w Młódnice - Jarosławice - Cerekiew - Radom wraz z budowa ścieżki rowerowej na wysoko
-
Obwieszczenie w sprawie budowy odcinka sieci wodociagowej w m. Cerekiew nr ew. 424/7,425/13
-
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej średniego cisnienia w obrębie dz.nr ew. 19/2 w m. Janiszew
-
Obwieszczenie w sparwie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia dz. nr ew. 165/6, 165/26 w m. Wacyn
-
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia dz. nr ew. 151/16 w m. Janiszew
-
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci wodociągowej dz. nr ew. 43/5 w m. Cerekiew
-
Obwieszczenie w sprawie rozbudowy budynku sztni sportowej na dz. nr ew. 320/13 w m Taczów
-
Obwieszczenie w sprawie budowy i przebudowy sieci elektroenergetycznej ŚN, budowy kanalizacji swiatłowodowej, budowy kontenerowej stacji tranformatorowej w m. Cerekiew, Zdziechów, Milejowice
-
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej dz. nr ew. 345, 277/3, 276/2, 313, 319/19, 319/2 w m. Bielicha
-
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na dz. nr ew. 345,252/5,252/10,252/13,252/18 w m. Bielicha obręb 0001
-
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na dz. nr ew. 252/18,252/52,252/30,252/36,252/41,252/44,252/51 obręb 0001 Bielicha
-
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na dz. nr ew. 239/2 obręb 0001 Bielicha
-
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na dz. nr ew.239/11,345,239/10,238/1,239/2 obręb 0001 Bielicha
-
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej sredniego cisnienia na dz. nr ew. 409/14 obręb 0014 Janiszew
-
Obwieszczenie w sprawie budowy instalacji paneli fotowoltaicznych na dz. nr ew.518 obręb 0021 Dąbrówka Podłężna
-
Obwieszczenie w sprawie Eksploatacji piasków skalniowo-kwarcowych ze złoża ,,Dąbrówka Podłężna II,, do celów ogólnobudowlanych na dz. nr ew. 329,330,331/1,331/2,332,333 obręb 0021 Dąbrówka Podłężna
-
Informacja o wszczeciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodno prawnego Zakrzewska Wola 2
-
Obwieszczenie w sprawie budowy odcinka sieci wodociagowej w obrębie dz. nr. ew. 144/1, 146 w obrebie dz. nr. ew. 158,43/4,43/3,122/8,122/6,122/9,122/10,188/1,188/3
-
Obwieszczenie w sprawie budowy odcinka sieci wodociągowej dz. nr ew. 27/5,27/19,28/1 obręb Cerekiew
-
Obwieszczenie w sprawie budowy odcinka sieci gazowej na dz. nr ew. 58/7 i 274 obręb 0025 Cerekiew
-
Obwieszczenie w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej NR WRA Zakrzew - Dabrówka Nagórna 26251/87300
-
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji umarzajacej dla celu publicznego budowy masztu w Dąbrówce Nagórnej
-
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji umarzającej celu publicznego masztu w Janiszewie

Informacje bieżące
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
Strategia Rozwoju Gminy Zakrzew na lata 2017-2027

Klauzule informacyjne dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
Organy
Wybory
Rada
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Projekt porządku obrad sesji
Sesje Rady Gminy - Protokoły
Sesje Rady Gminy - nagrania
Uchwały Rady
Imienne wykazy głosowań radnych Gminy Zakrzew
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
SPRAWOZDANIA
Podatki i opłaty
Sprawozdania finansowe
Zagospodarowanie przestrzenne
Inne
Jednostki pomocnicze
Gminna Biblioteka Publiczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Szkoły
Przetargi
Zamówienia poniżej 30tysięcy euro
Oświadczenia majątkowe
Udostępnianie informacji publicznej
Rejestr instytucji kultury
Raport o stanie gminy
Wykaz danych o środowisku
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 
Decyzje, obwieszczenia, postanowienia, zawiadomienia
 > 
2020 rok
 > 
Obwieszczenie w sprawie budowy instalacji fotowoltanicznej w m. Cerekiew
strona główna 


Obwieszczenie w sprawie budowy instalacji fotowoltanicznej w m. Cerekiew
Obwieszczenie w sprawie budowy instalacji
fotowoltanicznej w m. Cerekiew
 image29563.pdf
Obowiązuje od: 2020-08-05   Data wprowadzenia informacji 2020-08-05 11:26:40, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Joanna Skorupska

Zobacz:
 
Obwieszczenie w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr 253/5 w Janiszewie
 .  
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działce nr 29 w Cerekwi
 .  
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci wodociągowej na działkach nr 119,113/1,109/1,339/1,337/3,337/1,335,107,188 w Dąbrówce Nagórnej
 .  
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działkach nr 68/18, 68/47 w Cerekwi
 .  
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działce nr 383/1 w Cerekwi
 .  
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działce nr 213/9 w Milejowicach
 .  
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działkach nr 170/4,30/6 w Janiszewie
 .  
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działkach 57/22,57/5,57/12,57/20 w Cerekwi
 .  
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działce 362/3 w Cerekwi
 .  
Obwieszczenia w sprawie budowy sieci gazowej na działkach nr 228/1, 262, 435/5 w Janiszewie
 .  
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działce nr 401 w Janiszewie
 .  
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działce nr 400/27 w miejscowości Janiszew
 .  
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działce nr 577/1,518 w miejscowości Milejowice
 .  
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działce 89/1 w miejscowości Wacyn
 .  
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działce nr 256 w miejscowości Milejowice
 .  
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazociągu na działkach nr 255/2, 256, 304, 378 w miejscowości Milejowice
 .  
Obwieszczeniew sprawie budowy sieci gazociągu na działkach 176, 470/5, 470/6 w Bielisze
 .  
Zawiadomienie/obwieszczenie o zapoznaniu się z uzgodnieniami i zakończeniu postępowania w sprawie rozbudowy drogi gminnej nr 351318W w miejscowości Mleczków
 .  
Obwieszczenie w sprawie budowy oświetlenia uliczego drogi wewnętrznej na części działek 285,560,213/9 obręb 0017 Milejowice
 .  
Obwieszczenie w sprawie budowy i przebudowy sieci elektroenergetycznej ŚN oraz budowa kanalizacji światłowodowej
 .  
Obwieszczenie w sprawie budowy odcinka gazociągu w miejscowości Cerekiew na działkach 68/18, 68/47
 .  
Zawiadomienie/obwieszczenie o zapoznaniu sie z uzgodnieniami i zakończeniu postepowania w sprawie budowy elektrowni fotowoltaicznej w miejscowości Cerekiew na dziłkach 49/11, 49/28, 153/2, 154/2
 .  
Zawiadomienie/obwieszczenie o zapoznaniu się z uzgodnieniami i zakończeniu postępowania w sprawie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 740 w miejscowości Mleczków
 .  
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działkach nr 338/12, 338/4, 338/11, 336 w Bielisze
 .  
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działce nr 141 w Bielisze
 .  
Obwieszczenie w sprawie budowy odcinka sieci wodociągowej i odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz ze studzienka zaworową na działce 43/25 w Cerekwi Kolonia
 .  
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działkach nr 26/13, 141/2, 43/5 w Cerekwi Kolonii
 .  
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działce nr 400/14 w Janiszewie
 .  
Obwieszczenie w sprawie budowy przyłącza kablowego SN i nN oraz Stacji Transformatorowej SN/nN dla zasilania zakładu produkcyjnego na działce nr 167/14 w Mleczkowie
 .  
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w sprawie budowy odcinka gazociągu na działkach nr 263/1, 313/3, 312/8, 312/14, 312/10 w Janiszewie
 .  
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci wodociągowej na działkach 119, 113/1, 109/1, 339/1, 337/1, 335,107,188 w Dąbrówce Nagórnej
 .  
Obwieszczenie w sprawie przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 740
 .  
Obwieszczenie w sprawie rozbudowy drogi gminnej Nr 351318 W relacji Mleczków - Cerekiew
 .  
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działce nr 57/22, 57/5, 57/12, 57/20 w miejscowości Cerekiew
 .  
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działce nr 213/9 w miejscowości Milejowice
 .  
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działce nr 383/1 w miejscowości Cerekiew
 .  
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działce nr 362/3 w miejscowości Cerekiew
 .  
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działce nr 228/1, 262, 435/5 w miejscowości Janiszew
 .  
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działce nr 89/1 w miejscowości Wacyn
 .  
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działce nr 401 w miejscowości Janiszew
 .  
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działce nr 400/27 w miejscowości Janiszew
 .  
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działce nr 577/1, 518 w miejscowości Milejowice
 .  
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działce nr 170/4, 48, 30/6 w miejscowości Janiszew
 .  
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działce nr 390 w miejscowości Cerekiew
 .  
Obwieszczenie o zapoznaniu się z uzgodnieniami i zakończeniem postępowania - kopalnia spółka ONYX
 .  
Obwieszczenie o rozbudowie drogi gminnej nr 351319 W stanowiącej ul. Traktorzystów i ul. Szafirową w miejscowości Wacyn
 .  
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - wodociąg Cerekiew IGK 6733.21c.1a.2020
 .  
Obwieszczenie o wydaniu decyzji IGK 6733.19c.11a.2020 w sprawie przyłącza SN/nN w Miejscowości Mleczków
 .  
Obwieszczenie o wydaniu decyzji IGK 6733.16c.11a.2020 w sprawie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Cerekiew na terenie gminy Zakrzew
 .  
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działce nr 338/12, 338/4, 338/11, 336 w miejscowości Bielicha
 .  
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działce nr 141 w miejscowości Bielicha
 .  
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działce nr 26/13, 141/2, 43/5 w miejscowości Cerekiew
 .  
Obiweszczenie w sprawie budowy sieci gazowej w m-ci Zakrzew, Zakrzew Kolonia, Natalin, Podlesie Mleczkowskie, Mleczków, Zdziechów, Milejowice
 .  
Informacja o wszczęciu postepowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
 .  
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci elektroenergetycznej w obrębie części działek w meiscjowości Cerekiew
 .  
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej w obrębie części działki nr 408/9 w miejscowości Milejowice
 .  
Obwieszczenie w sprawiebudowy sieci kablowej ŚN w miejscowości Cerekiew
 .  
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej w miejscowości Janiszew
 .  
Zawiadomienuie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji
 .  
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działce nr 400/14 w miejscowości Janiszew
 .  
Obwieszczenie w sprawie rozbudowy oświetlenia ulicznego drogi wewnętrznej w obrębie części działek nr 367,401/1,365/1 w miejscowości Milejowice
 .  
Obwieszczenie w sprawie budowy odcinka kanalizacji sanitarnej na części działek obręb 0014 Janiszew
 .  
Obwieszczenie w sprawie wydobycia kruszywa naturalnego ze złoża "Dąbrówka Podłężna III" w miejsocwości Kolonia Piaski
 .  
Zawiadomienie/obwieszczenie o zapoznaniu się z uzgodnieniami i zakończeniu postępowania - rozbudowa drogi gminnej Nr 351319W stanowiącej ul. Traktorzystów i ul. Szafirową w miejscowości Wacyn
 .  
Obwieszczenie w sprawie budowy odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Cerekiew
 .  
Obwieszczenie Starosty Radomskiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 3505W Jaszowice-Wacławów-Sławno
 .  
Obwieszczenie w sprawie budowy sici gazowej w m-ci Zdziechów
 .  
Obwieszczenie w sprawiebudowy sieci gazowej w m-ci Zdziechów
 .  
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Janiszew
 .  
Ogłoszenie o wyłozeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar geodezyjny 0022 Jaszowice
 .  
Obwieszczenie w sprawie budowy stacji bazwoej telefonii komórkowej w Dąbrówce Nagórnej
 .  
Obwieszczenie w sprawie robudowy oświtlenia ulicznego drogi wewnętrznej w m-ci Milejowice
 .  
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej w m-ci Milejowice
 .  
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci kablowej średniego napięcia wraz z kanalizacja kablowa w ramach przebudowy i rozbudowy linii SN POTKANÓW-JEDLIŃSK-RE RADOM
 .  
Budowa sieci elektroenergetycznej NN z projektowaną lokalizacją na terenie Gminy Zakrzew
 .  
Obwieszczenie o budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia w miejscowości Janiszew
 .  
Obwieszczenie o budowie sieci gazowej w obrębie części działek Obręb 0018 w miejscowości Cerekiew nr ew.424/7
 .  
Obwieszczenie o budowie sieci gazowej w obrębie części działek Obręb 0017 w miejscowości Milejowice nr ew.560, 201
 .  
Obwieszczenie o budowie sieci gazowej w obrębie części działek Obręb 0014 w miejscowości Janiszew nr ew.325/1
 .  
Obwieszczenie o budowie sieci gazowej w obrębie części działek Obręb 0017 w miejscowości Milejowice nr ew.523/7
 .  
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu
 .  
Zawiadomienie o zapoznaniu się z uzgodnieniami i zakończeniu postępowania odnośnie rozbudowy drogi gminnej Nr 351319 W w miejscowości Wacyn
 .  
Obwieszczenie o budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowościach Mleczków obręb 0037, Zdziechów obręb 0010
 .  
Obwieszczenie o budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowościach Milejowice obręb 0017, Zdziechów obręb 0010
 .  
Obwieszczenie o budowie sieci gazowej w miejscowości Janiszew nr ew. 151/16
 .  
Obwieszczenie o budowie sieci gazowej w miejscowości Janiszew nr ew 19/2
 .  
Obwieszczenie o budowie sieci gazowej w miejscowości Wacyn nr ew 89/1
 .  
Obwieszczenie dotyczące rozbudowy drogi gminnej nr 351318W Mleczków-Cerekiew
 .  
Obwieszczenie przebudowa drogi gminnej NR 351319 W w miejscowości Wacyn
 .  
Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjetymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujacego obszar geodezyjny 0022 Jaszowice ETAP I
 .  Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjetymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki ne ew. 385/2 położonej w obrębie gruntów 0014 Janiszew
 .  
Decyzja środowiskowa IGK 6220.1.10a.2.2019.2020 z dnia 9.07.2020 r.
 .  
Obwieszczenie o budowie sieci gazowej w miejscowości Janiszew nr ew. 409/14
 .  
Obwieszczenie o budowie sieci wodociągowej w miejscowości Cerekiew nr ew. 43/5
 .  
Obwieszczenie o budowie sieci gazowej w miejscowości Wacyn nr ew. 165/6, 165/26
 .  
Obwieszczenie o budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Janiszew nr ew. 325/1
 .  
Obwieszczenie o budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Milejowice nr ew. 523/7
 .  
Obwieszczenie o budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Milejowice nr ew. 560,201
 .  
Obwieszczenie o budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Cerekiew nr ew. 424/7
 .  
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Zakrzew
 .  
Obwieszczenie o rozbudowie budynku szatni sportowej na potrzeby stadionu sportowego w obrebie części działki Obręb 0040 TACZÓW w miejscowości TACZÓW nr ew. 320/13
 .  
Obwieszczenie w sprawie budowy drogi Mleczków-Cerekiew
 .  
Obwieszczenie w sprawie budowy instalacji fotowoltanicznej w m. Cerekiew
 .  
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia dz. 89/1 w miejscowości Wacyn obręb 0016 Wacyn
 .  
Ogłoszenie o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym na wykonanie gazu w m. Cerekiew na wniosek Starosty Powiatu radomskiego GKN-II.6821.47.2020.JL z dnia 07.08.2020 r.
 .  
Obwieszczenie o wydaniu decyzji pozwolenia Wodnoprawnego "Rozbudowa drogi gminnej 351318W"
 .  
Obwieszczenie Starosty Radomskiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 3505 w Młódnice - Jarosławice - Cerekiew - Radom wraz z budowa ścieżki rowerowej na wysoko
 .  
Obwieszczenie w sprawie budowy odcinka sieci wodociagowej w m. Cerekiew nr ew. 424/7,425/13
 .  
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej średniego cisnienia w obrębie dz.nr ew. 19/2 w m. Janiszew
 .  
Obwieszczenie w sparwie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia dz. nr ew. 165/6, 165/26 w m. Wacyn
 .  
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia dz. nr ew. 151/16 w m. Janiszew
 .  
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci wodociągowej dz. nr ew. 43/5 w m. Cerekiew
 .  
Obwieszczenie w sprawie rozbudowy budynku sztni sportowej na dz. nr ew. 320/13 w m Taczów
 .  
Obwieszczenie w sprawie budowy i przebudowy sieci elektroenergetycznej ŚN, budowy kanalizacji swiatłowodowej, budowy kontenerowej stacji tranformatorowej w m. Cerekiew, Zdziechów, Milejowice
 .  
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej dz. nr ew. 345, 277/3, 276/2, 313, 319/19, 319/2 w m. Bielicha
 .  
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na dz. nr ew. 345,252/5,252/10,252/13,252/18 w m. Bielicha obręb 0001
 .  
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na dz. nr ew. 252/18,252/52,252/30,252/36,252/41,252/44,252/51 obręb 0001 Bielicha
 .  
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na dz. nr ew. 239/2 obręb 0001 Bielicha
 .  
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na dz. nr ew.239/11,345,239/10,238/1,239/2 obręb 0001 Bielicha
 .  
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej sredniego cisnienia na dz. nr ew. 409/14 obręb 0014 Janiszew
 .  
Obwieszczenie w sprawie budowy instalacji paneli fotowoltaicznych na dz. nr ew.518 obręb 0021 Dąbrówka Podłężna
 .  
Obwieszczenie w sprawie Eksploatacji piasków skalniowo-kwarcowych ze złoża ,,Dąbrówka Podłężna II,, do celów ogólnobudowlanych na dz. nr ew. 329,330,331/1,331/2,332,333 obręb 0021 Dąbrówka Podłężna
 .  
Informacja o wszczeciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodno prawnego Zakrzewska Wola 2
 .  
Obwieszczenie w sprawie budowy odcinka sieci wodociagowej w obrębie dz. nr. ew. 144/1, 146 w obrebie dz. nr. ew. 158,43/4,43/3,122/8,122/6,122/9,122/10,188/1,188/3
 .  
Obwieszczenie w sprawie budowy odcinka sieci wodociągowej dz. nr ew. 27/5,27/19,28/1 obręb Cerekiew
 .  
Obwieszczenie w sprawie budowy odcinka sieci gazowej na dz. nr ew. 58/7 i 274 obręb 0025 Cerekiew
 .  
Obwieszczenie w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej NR WRA Zakrzew - Dabrówka Nagórna 26251/87300
 .  
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji umarzajacej dla celu publicznego budowy masztu w Dąbrówce Nagórnej
 .  
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji umarzającej celu publicznego masztu w Janiszewie
 . 
wersja do druku