Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Zakrzew  www.zakrzew.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy

Ogłoszenia o konkursach

Decyzje, obwieszczenia, postanowienia, zawiadomienia

Informacje bieżące
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
Strategia Rozwoju Gminy Zakrzew na lata 2017-2027

Klauzule informacyjne dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
Organy
Wybory
Rada
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Projekt porządku obrad sesji
Sesje Rady Gminy - Protokoły
Sesje Rady Gminy - nagrania
Uchwały Rady
Imienne wykazy głosowań radnych Gminy Zakrzew
Zarządzenia Wójta
° 2003
° 2004
° 2005
° 2006
° 2007
° 2008
° 2009
° 2010
° 2011
° 2012
° 2013
° 2014
° 2015
° 2016
° 2017
° 2018
° 2019
° 2020
Mienie gminy
SPRAWOZDANIA
Podatki i opłaty
Sprawozdania finansowe
Zagospodarowanie przestrzenne
Inne
Jednostki pomocnicze
Gminna Biblioteka Publiczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Szkoły
Przetargi
Zamówienia poniżej 30tysięcy euro
Oświadczenia majątkowe
Udostępnianie informacji publicznej
Rejestr instytucji kultury
Raport o stanie gminy
Wykaz danych o środowisku
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zarządzenia Wójta > 2013 strona główna 

2013
Zarządzenie nr 1/2013 w sprawie wysokości
pogotowia kasowego dla Urzędu Gminy w Zakrzewie
na rok 2013
 ZARZĄDZENIE 1=2013.doc
Data wprowadzenia informacji 2013-02-13 14:27:04 Informację zaktualizowano 2013-03-21 14:30:32, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Danuta Seweryn
Zarządzenie nr 1a/2013 w sprawie opracowania
planu finansowego zadań z zakresu administracji
rządwoej oraz innych zadań zleconych jst
odrębnymi ustawami
 ZARZĄDZENIE 1a-2013.doc
Data wprowadzenia informacji 2013-03-21 14:29:18, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Danuta Seweryn
Zarządzenie nr 2/2013 w sprawie udzielenia
pełnomocnictwa Pani Krystynie Czerwonce
Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zakrzewie
 ZARZĄDZENIE 2-2013.docx
Data wprowadzenia informacji 2013-02-13 14:29:05, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Marzenna Nosowska
Zarządzenie nr 3/2013 w sprawie szczegółowych
zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej
dyrektorowi samorządowej instytucji kultury w
Zakrzewie
 ZARZĄDZENIE 3-2013.doc
Data wprowadzenia informacji 2013-02-13 14:52:08, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Elżbieta Bilska
Zarządzenie nr 4/2013 w sprawie maksymalnego
miesięcznego wynagrodzenia kierowników jednostek
organizacyjnych Gminy Zakrzew
 ZARZĄDZENIE 4-2013.doc
Data wprowadzenia informacji 2013-02-15 11:23:00, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Elżbieta Bilska
Zarządzenie nr 5/2013 w sprawie ogłoszenia
otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2013
roku zadania publicznego w zakresie wspierania i
upowszechniania kultury fizycznej
 ZARZĄDZENIE 5-2013.doc
Data wprowadzenia informacji 2013-02-15 11:24:45, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Elżbieta Bilska
Zarządzenie nr 6/2013 w sprawieustalenia zasad
powoływania członków Rady Sportu oraz ustalenia
jej działania
 ZARZĄDZENIE 6-2013.doc
Data wprowadzenia informacji 2013-02-15 11:26:58, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Elżbieta Bilska
Zarządzenie nr 7/2013 w sprawie pworwadzenia
Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Zakrzewie
 ZARZĄDZENIE 7-2013.doc
Data wprowadzenia informacji 2013-03-18 13:46:15 Informację zaktualizowano 2013-03-18 13:47:30, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Krystyna Czerwonka
Zarządzenie nr 8/2013 w sprawie zmian w planie
dochodów i wydatków zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami oraz na realizację
własnych zadań bieżących gmin oraz
przeniesienia wydatków wewnątrz działu w ramach
uprawnień otrzymanych od Rady Gminy
 ZARZĄDZENIE 8-2013.doc
Data wprowadzenia informacji 2013-03-18 13:50:54, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Danuta Seweryn
Zarządzenie nr 9/2013 w sprawie powołania
komisji w celu dokonania przeglądu wytworzonych
materiałów zawierających informacje niejawne w
Urzędzie Gminy Zakrzew
 ZARZĄDZENIE 9-2013.doc
Data wprowadzenia informacji 2013-03-18 13:52:25, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Jolanta Głowacka
Zarządzenie nr 10/2013 w sprawie powołania
komisji konkursowej do rozstrzygnięcia zadania
publicznego w zakresie upowszechnienia kultury
fizycznej i sportu
 ZARZĄDZENIE 10-2013.doc
Data wprowadzenia informacji 2013-03-18 14:11:56, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Elżbieta Bilska
Zarządzenie nr 11/2013 w sprawie otwartego
konkursu ofert na zorganizowanie dla dzieci i
młodzieży z terenu Gminy Zakrzew pozaszkolnych
zajęć profilaktycznych mających wyraźne
odniesienie w zakresie rozwiązywania problemów
alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii
 ZARZĄDZENIE 11-2013.doc
Data wprowadzenia informacji 2013-03-18 14:14:03, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Małgorzata Musiałek
Zarządzenie nr 12/2013 w sprawie odwołania
członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds.
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie ZARZĄDZENIE 12-2013.doc
Data wprowadzenia informacji 2013-03-28 10:09:32 Informację zaktualizowano 2013-05-07 15:02:31, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Krystyna Czerwonka
Zarządzenie nr 13/2013 w sprawie wprowadzenia
zmian do Zarządzenia Nr 27/2009 Wójta Gminy
Zakrzew z 30 czerwca 2009r. w sprawie zmiany
szczegółowego sposobu przeprowadzenia służby
przygotowawczej i organizowania egzaminu
kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy w
Zakrzewie


 ZARZĄDZENIE 13=2013.docx
Data wprowadzenia informacji 2013-03-28 10:16:33, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Marzenna Nosowska
Zarządzenie nr 14/2013 w sprawie przedłożenia
sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy
Zakrzew za 2012 rok Regionalnej Izbie
Obrachunkowej oraz Radzie Gminy. Przedłożenia
sprawozdania finansowego za 2012 rok Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zakrzewie
oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakrzewie
(instytucji kultury) Radzie Gminy


 ZARZĄDZENIE 14-2013.doc
Data wprowadzenia informacji 2013-05-07 14:39:19, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Danuta Seweryn
Zarządzenie nr 15/2013 w sprawie zatwierdzenia do
realizacji Planu Obrony Cywilnej Gminy Zakrzew


 ZARZĄDZENIE 15-2013.doc
Data wprowadzenia informacji 2013-05-07 14:40:37, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Elżbieta Bilska
Zarządzenie nr 16/2013 w sprawie rozstrzygnięcia
otwartego konkursu ofert na realizację zadań
publicznych w zakresie upowszechniania kultury
fizycznej i sportu


 ZARZĄDZENIE 16-2013.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-05-07 14:42:00, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Elżbieta Bilska
Zarządzenie nr 17/2013 w sprawie określenia
warunków ponownego wykorzystywania informacji
publicznej


 ZARZĄDZENIE 17-2013.docx
Data wprowadzenia informacji 2013-05-07 14:42:57, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Marzenna Nosowska
Zarządzenie nr 18/2013 w sprawie ustalenia stawek
za 1 kilometr przebiegu pojazdu niebędącego
własnością pracodawcy uzywanego do celów
służbowych ZARZĄDZENIE 18-2013.doc
Data wprowadzenia informacji 2013-05-07 14:47:33 Informację zaktualizowano 2013-05-07 14:48:27, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Marzenna Nosowska
Zarządzenie nr 19/2013 w sprawie zmian w planie
dochodów i wydatków zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami oraz na realizację
własnych zadań bieżących gmin oraz
przeniesienia wydatkówwewnątrz działu w ramach
uprawnień otrzymanych od Rady Gminy


 ZARZĄDZENIE 19-2013.doc
Data wprowadzenia informacji 2013-05-07 14:50:50, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Danuta Seweryn
Zarządzenie nr 20/2013 w sprawie wprowadzenia
dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Zakrzew


 ZARZĄDZENIE 20-2013.doc
Data wprowadzenia informacji 2013-05-07 14:51:44, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Elżbieta Bilska
Zarządzenie nr 21/2013 w sprawie powołania
Komisji polubownego szacowania szkody łowieckiej


 ZARZĄDZENIE 21-2013.doc
Data wprowadzenia informacji 2013-05-07 14:52:37, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Katarzyna Wencel
Zarządzenie nr 22/2013 w sprawie zmian w planie
dochodów i wydatków zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami oraz na realizację
własnych zadań bieżących gmin oraz
przeniesienia wydatków wewnątrz działu w ramach
uprawnień otrzymanych od Rady Gminy


 ZARZĄDZENIE 22-2013.doc
Data wprowadzenia informacji 2013-05-07 14:55:49, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Danuta Seweryn
Zarządzenie nr 23/2013 w sprawie otwartego
konkursu ofert na zorganizowanie 12-dniowych
kolonii socjoterpeutycznych lub profilaktycznych w
okresie wakacji letnich dla 35 dzieci z terenu
Gminy Zakrzew


 ZARZĄDZENIE 23-2013.doc
Data wprowadzenia informacji 2013-05-07 14:57:15 Informację zaktualizowano 2013-05-07 14:57:57, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Małgorzata Musiałek
Zarządzenie nr 24/2013 w sprawie wyznaczenia
nauczyciela do zastepowania dyrektora Publicznej
Szkoły Podstawowej w Wacynie w razie jego
nieobecności


 ZARZĄDZENIE 24-2013.docx
Data wprowadzenia informacji 2013-05-07 14:59:08, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Marzenna Nosowska
Zarządzenie nr 25/2013 w sprawie zmian w planie
dochodów i wydatków zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami oraz na realizację
własnych zadań bieżących gmin oraz
przeniesienia wydatków wewnątrz działu w ramach
uprawnień otrzymanych od Rady Gminy


 ZARZĄDZENIE 25-2013.doc
Data wprowadzenia informacji 2013-07-15 13:17:05, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Danuta Seweryn
Zarządzenie nr 26/2013 w sprawie wprowadzenia
zasad (polityki) rachunkowości obowiązujący
przy realizacji projektów


 ZARZĄDZENIE 26-2013.doc
Data wprowadzenia informacji 2013-07-15 13:18:38, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Danuta Seweryn
Zarządzenie nr 27/2013 w sprawie wprowadzenia
zmian do Zarządzenia Nr 9/2013 w sprawie
powołania komisji w celu dokonania przeglądu
wytworzonych materiałów zawierających
informacje niejawne w Urzędzie Gminy w Zakrzewie ZARZĄDZENIE 27-2013.doc
Data wprowadzenia informacji 2013-07-15 13:20:04 Informację zaktualizowano 2013-07-15 13:27:23, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Jolanta Głowacka
Zarządzenie nr 28/2013 w sprawie zmian w planie
dochodów i wydatków zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami oraz na realizację
własnych zadań bieżących gmin oraz
przeniesienia wydatków wewnątrz działu w ramach
uprawnień otrzymanych od Rady Gminy


 ZARZĄDZENIE 28-2013.doc
Data wprowadzenia informacji 2013-07-15 13:22:27, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Danuta Seweryn
Zarządzenie nr 29/2013 w sprawie dokonania
przeglądu ankiet bezpieczeństwa osobowego


 ZARZĄDZENIE 29-2013.doc
Data wprowadzenia informacji 2013-07-15 13:23:14, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Jolanta Głowacka
Zarządzenie nr 30/2013 w sprawie przedłużenia
powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej
Szkoły Podstawowej w Cerekwi Pani Elżbiecie
Kumiędze


 ZARZĄDZENIE 30-2013.doc
Data wprowadzenia informacji 2013-07-15 13:24:22, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Marzenna Nosowska
Zarządzenie nr 31/2013 w sprawie wprowadzenia
zasad (polityki) rachunkowości obowiązujący
przy realizacji projektów


 ZARZĄDZENIE 31-2013.doc
Obowiązuje od: 2013-07-12   Data wprowadzenia informacji 2013-10-29 10:52:24, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Danuta Seweryn
Zarządzenie nr 32/2013 w sprawie powołania
Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia
postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela
kontraktowego ubiegającego się o stopień
nauczyciela mianowanego


 ZARZĄDZENIE 32-2013.docx
Obowiązuje od: 2013-07-26   Data wprowadzenia informacji 2013-10-29 11:01:05, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Marzenna Nosowska
Zarządzenie nr 33/2013 w sprawie powołania
Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia
postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela
kontraktowego ubiegajacego się o stopień
nauczyciela mianowanego


 ZARZĄDZENIE 33-2013.docx
Obowiązuje od: 2013-07-26   Data wprowadzenia informacji 2013-10-29 11:05:05, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Marzenna Nosowska
Zarządzenie nr 34/2013 w sprawie powołania
Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia
postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela
kontraktowego ubiegającego się o stopień
nauczyciela mianowanego


 ZARZĄDZENIE 34-2013.docx
Obowiązuje od: 2013-07-26   Data wprowadzenia informacji 2013-10-29 11:09:09, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Marzenna Nosowska
Zarządzenie nr 35/2013 w sprawie powołania
Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia
postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela
kontraktowego ubiegającego się o stopień
nauczyciela mianowanego


 ZARZĄDZENIE 35-2013.docx
Obowiązuje od: 2013-07-26   Data wprowadzenia informacji 2013-10-29 11:15:46, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Marzenna Nosowska
Zarządzenie nr 36/2013 w sprawie powołania
Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia
postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela
kontraktowego ubiegającego sie o stopień
nauczyciela mianowanego


 ZARZĄDZENIE 36-2013.docx
Obowiązuje od: 2013-07-26   Data wprowadzenia informacji 2013-10-29 11:18:00, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Marzenna Nosowska
Zarządzenie nr 37/2013 w sprawie powołania
Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia
postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela
kontraktowego ubiegającego się o stopień
nauczyciela mianowanego


 ZARZĄDZENIE 37-2013.docx
Obowiązuje od: 2013-07-26   Data wprowadzenia informacji 2013-10-29 11:20:12, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Marzenna Nosowska
Zarządzenie nr 38/2013 w sprawie powołania
Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia
postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela
kotraktowego ubiegającego się o stopień
nauczyciela mianowanego


 ZARZĄDZENIE 38-2013.docx
Obowiązuje od: 2013-07-26   Data wprowadzenia informacji 2013-10-29 11:56:59, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Marzenna Nosowska
Zarządzenie nr 39/2013 w sprawie zmian w planie
dochodów i wydatków zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami oraz na realizację
własnych zadań bieżących gmin oraz
przeniesienia wydatków wewnątrz działu w ramach
uprawnień otrzymanych od Rady Gminy


 ZARZĄDZENIE 39-2013.doc
Obowiązuje od: 2013-07-26   Data wprowadzenia informacji 2013-10-29 12:54:34, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Danuta Seweryn
Zarządzenie nr 40/2013 w sprawie zmiany do
Zarządzenia Wójta Gminy Nr 34/2013 z dnia
26.07.2013r. dotyczącego powołania Komisji
Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania
egzaminacyjnego dla nauczyciela kontraktowego
ubiegającego się o stopień nauczyciela
mianowanego


 ZARZĄDZENIE 40-2013.docx
Obowiązuje od: 2013-08-23   Data wprowadzenia informacji 2013-10-29 13:04:25, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Marzenna Nosowska
Zarządzenie nr 41/2013 w sprawie przedłożenia
za I półrocze 2013r. informacji z wykonania
budżetu Gminy Zakrzew =, informacji z przebiegu
wykonania planu finansowego Samorządowej
Instytucji Kultury, informacji z przebiegu
wykonania planu finansowego Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, informacji
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy
Finansowej


 ZARZĄDZENIE 41-2013.doc
Obowiązuje od: 2013-08-23   Data wprowadzenia informacji 2013-10-29 13:48:52, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Danuta Seweryn
Zarządzenie nr 42/2013 w sprawie zmiany do
Zarządzenia Wójta Gminy Nr 35/2013 z dnia
26.07.2013r. dotyczącego powołania Komisji
Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania
egzaminacyjnego dla nauczyciela kontraktowego
ubiegającego się o stopień nauczyciela
mianowanego


 ZARZĄDZENIE 42-2013.docx
Obowiązuje od: 2013-08-23   Data wprowadzenia informacji 2013-10-29 13:52:54, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Marzenna Nosowska
Zarządzenie nr 43/2013 w sprawie zmiany do
Zarządzenia Wójta Gminy Nr 38/2013 z dnia
26.07.2013r. dotyczącego powołania Komisji
Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania
egzaminacyjnego dla nauczyciela kontraktowego
ubiegającego się o stopień nauczyciela
mianowanego


 ZARZĄDZENIE 43-2013.docx
Obowiązuje od: 2013-08-23   Data wprowadzenia informacji 2013-10-29 13:56:59, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Marzenna Nosowska
Zarządzenie nr 44/2013 w sprawie zmiany do
Zarządzenia Wójta Gminy Nr 36/2013 z dnia
26.07.2013r. dotyczącego powołania Komisji
Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania
egzaminacyjnego dla nauczyciela kontraktowego
ubiegającego sie o stopień nauczyciela
mianowanego


 ZARZĄDZENIE 44-2013.docx
Obowiązuje od: 2013-08-23   Data wprowadzenia informacji 2013-10-29 14:00:09, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Marzenna Nosowska
Zarządzenie nr 45/2013 w sprawie odwołania z
funkcji kierownika zakładu opieki zdrowotnej -
dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Zakrzewie


 ZARZĄDZENIE 45-2013.docx
Obowiązuje od: 2013-08-29   Data wprowadzenia informacji 2013-10-29 14:04:56, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Marzenna Nosowska
Zarządzenie nr 46/2013 w sprawie powołania Pana
Witolda Kępki na pełniącego obowiązki
dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Zakrzewie ZARZĄDZENIE 46=2013.docx
Obowiązuje od: 2013-08-30   Data wprowadzenia informacji 2013-10-29 14:06:27 Informację zaktualizowano 2013-11-16 10:41:25, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Marzenna Nosowska
Zarządzenie nr 47/2013 w sprawie powołania
osobowego składu Gminnej Komisji
Urbanistyczno-Architektonicznej


 ZARZĄDZENIE 47-2013.doc
Obowiązuje od: 2013-09-23   Data wprowadzenia informacji 2013-10-29 14:19:05, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Joanna Skorupska
Zarządzenie nr 48/2013 w sprawie zmiany
Regulaminu Pracy Gminnej Komisji
Urbanistyczno-Architektonicznej


 ZARZĄDZENIE 48-2013.doc
Obowiązuje od: 2013-09-23   Data wprowadzenia informacji 2013-10-29 14:22:20, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Joanna Skorupska
Zarządzenie nr 49/2013 w sprawie zmian w planie
dochodów i wydatków zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadan
zleconych gminie ustawami oraz na realizację
własnych zadań bieżących gmin oraz
przeniesienia wydatków wewnątrz działu w ramach
uprawnień otrzymanych od Rady Gminy


 ZARZĄDZENIE 49-2013.doc
Obowiązuje od: 2013-09-30   Data wprowadzenia informacji 2013-10-29 14:43:28, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Danuta Seweryn
Zarządzenie nr 50/2013 w sprawie powołania
komisji konkursowej do przeprowadznia konkursu na
stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zakrzewie ZARZĄDZENIE 50=2013.docx
Obowiązuje od: 2013-10-29   Data wprowadzenia informacji 2013-11-05 11:56:28 Informację zaktualizowano 2013-11-05 12:00:50, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Marzenna Nosowska
Zarządzenie nr 51/2013 w sprawie zmian w planie
dochodów i wydatków zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami oraz na realizację
własnych zadań bieżących gmin oraz
przeniesienia wydatków wewnątrz działu w ramach
uprawnień otrzymanych od Rady Gminy


 ZARZĄDZENIE 51-2013.doc
Data wprowadzenia informacji 2013-11-12 12:40:16, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Danuta Seweryn
Zarządzenie nr 52/2013 w sprawie wprowadzenia
dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Zakrzew

 ZARZĄDZENIE 52-2013.docx
Obowiązuje od: 2013-11-07   Data wprowadzenia informacji 2013-11-12 12:41:16 Informację zaktualizowano 2014-01-02 08:49:21, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Elżbieta Bilska
Zarządzenie nr 53/2013 w sprawie zmian w planie
dochodów i wydatków zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami oraz na realizację
własnych zadań bieżących gmin oraz
przeniesienia wydatków wewnątrz działu w ramach
uprawnień otrzymanych od Rady Gminy
 ZARZĄDZENIE 53-2013.doc
Obowiązuje od: 2013-11-29   Data wprowadzenia informacji 2014-01-02 10:20:10, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Danuta Seweryn
Zarządzenie nr 53/2013 w sprawie przedłożenia
projektu Budżetu Gminy Zakrzew na 2014 rok oraz
projektu Uchwały w sprawie WPF Gminy Zakrzew na
lata 2014-2020
 ZARZĄDZENIE 53=2013.doc
Obowiązuje od: 2013-11-15   Data wprowadzenia informacji 2014-01-15 15:19:18, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Danuta Seweryn
Zarządzenie nr 54/2013 w sprawie zatwierdzenia
dokumentacji bezpieczeństwa systemu
teleinformatycznego w Urzędzie Gminy w Zakrzewie
i udzielenia akredytacji bezpieczeństwa
teleinformatycznego dla systemu informatycznego
przeznaczonego do przetwarzania informacji
niejawnych o klauzuli "zastrzeżone"
 ZARZĄDZENIE 54-2013.doc
Obowiązuje od: 2013-12-04   Data wprowadzenia informacji 2014-01-02 10:25:11, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Jolanta Głowacka
Zarządzenie nr 55/2013 w sprawie zmian w planie
dochodów i wydatków zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami oraz na realizację
własnych zadań bieżących gmin oraz
przeniesienia wydatków wewnątrz działu w ramach
uprawnień otrzymanych od Rady Gminy
 ZARZĄDZENIE 55-2013.doc
Obowiązuje od: 2013-11-29   Data wprowadzenia informacji 2014-01-02 10:36:33 Informację zaktualizowano 2014-01-03 13:16:17, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Danuta Seweryn
Zarządzenie nr 55a/2013 w sprawie wprowadzenia
zasad (polityki) rachunkowości obowiązujący
przy realizacji projektów
 ZARZĄDZENIE 55a-2013.doc
Obowiązuje od: 2013-12-20   Data wprowadzenia informacji 2014-01-15 15:20:48, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Danuta Seweryn
Zarządzenie nr 56/2013 w sprawie zmian w planie
dochodów i wydatków zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami oraz na realizację
własnych zadań bieżących gmin oraz
przeniesienia wydatków wewnątrz działu w ramach
uprawnień otrzymanych od Rady Gminy
 ZARZĄDZENIE 56-2013.doc
Obowiązuje od: 2013-12-24   Data wprowadzenia informacji 2014-01-03 13:19:06, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Danuta Seweryn
Zarządzenie nr 57/2013 w sprawie zmian w planie
dochodów i wydtaków zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań na
realizację własnych zadań bieżących gmin oraz
przeniesienia wydatków wewnątrz działu w ramach
uprawnień otrzymanych od Rady Gminy
 
Obowiązuje od: 2013-12-31   Data wprowadzenia informacji 2014-01-15 15:24:58, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Danuta Seweryn
Zarządzenie nr 58/2013 w sprawie powołania
komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji
(kontroli) stanu kasy oraz druków ścisłego
zarachowania
 ZARZĄDZENIE 58-2013.doc
Obowiązuje od: 2013-12-31   Data wprowadzenia informacji 2014-01-15 15:26:15, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Danuta Seweryn
Zarządzenie nr 59/2013 w sprawie planu kontroli
zarządczej na 2014 rok w Urzędzie Gminy Zakrzew
i jednostkach organizacyjnych gminy
 ZARZĄDZENIE 59-2013.doc
Obowiązuje od: 2013-12-31   Data wprowadzenia informacji 2014-03-11 13:19:41, wprowadzający: Marta Podgórska, autor: Marzenna Nosowska
wersja do druku