Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Zakrzew  www.zakrzew.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Informacje bieżące
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
Strategia Rozwoju Gminy Zakrzew na lata 2017-2027

Klauzule informacyjne dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
Organy
Wybory
Rada
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Projekt porządku obrad sesji
Sesje Rady Gminy - Protokoły
Sesje Rady Gminy - nagrania
Uchwały Rady
Imienne wykazy głosowań radnych Gminy Zakrzew
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
SPRAWOZDANIA
Podatki i opłaty
Sprawozdania finansowe
Zagospodarowanie przestrzenne
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Przetargi
Zamówienia poniżej 30tysięcy euro
Oświadczenia majątkowe
Udostępnianie informacji publicznej
Rejestr instytucji kultury
Raport o stanie gminy
Wykaz danych o środowisku
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Udostępnianie informacji publicznej strona główna 

Udostępnianie informacji publicznej
``

Udostępnianie informacji publicznej

Ustawa z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej nakłada na organy administracji publicznej obowiązek udostępniania wszystkich informacji o sprawach publicznych, zwanych dalej informacjami publicznymi. Wyjątek stanowią informacje niejawne.

Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia:

- uzyskania informacji publicznej, w tym informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego,

- wglądu do dokumentów urzędowych,

- dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów

Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdej osobie.

Udostępnianie informacji publicznej następuje w drodze:

- ogłaszania w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej,

- udostępniania na wniosek osoby zainteresowanej,

- wyłożenia w powszechnie dostępnym miejscu,

- wstępu na posiedzenia organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej.

Wniosku o udostępnienie informacji publicznej nie trzeba uzasadniać.

Jeżeli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie musi składać wniosku pisemnego. 

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej odbywa się przez wykorzystanie informacji publicznej udostępnionej na stronie BIP, udostępnionej w sposób inny niż w BIP, udostępnionej w centralnym repozytorium lub przekazanej na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.

Przekazanie informacji publicznej w celu jej ponownego wykorzystywania następuje na wniosek, w przypadkach gdy:

- informacja publiczna nie została udostępniona w BIP lub w centralnym repozytorium, chyba że została udostępniona w inny sposób i zostały określone warunki jej ponownego wykorzystywania,

- wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację publiczną na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone.

W Urzędzie Gminy w Zakrzewie udostępnianie informacji do ponownego wykorzystywania opiera się na zasadach wskazanych w ustawie z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) Rozdział 2a.

Urząd Gminy nie ponosi odpowiedzialności za produkty i usługi wytworzone i wykonane na podstawie udostępnionej informacji publicznej. Ponosi odpowiedzialność tylko za treść przekazanej informacji publicznej.

Urząd może nałożyć opłatę za udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, jeżeli przygotowanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów
art. 23c w/w ustawy.

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17 stycznia 2012r. w sprawie wzoru wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej, ściśle określa wzór takiego wniosku. W celu ułatwienia dostępu do ponownego wykorzystywania informacji publicznej poniżej zamieszczony został wzór wniosku do pobrania.

 

 

 

 

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej

 
Data wprowadzenia informacji 2013-03-28 14:20:36 Informację zaktualizowano 2013-09-20 14:01:18, wprowadzający: Marta Podgórska
wersja do druku