Zarządzenie Nr 2/2016 w sprawie ustalenia
harmonogramu czynności w postępowaniu
rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym
na rok szkolny 2016/2017 dla przedszkoli,
oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych i klas pierwszych szkół
podstawowych.
 Zarządzenie Nr 2 -2016.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marzenna Nosowska | Data wprowadzenia: 2016-02-22 15:26:34 | Data modyfikacji: 2016-03-30 14:56:26.
Zarządenie Nr 3/2016 w sprawie
Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie
w 2016 roku zadania publicznego w zakresie
wspierania i upowszechniania kultury
fizycznej.
 Zarzadzenie 3-2016.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Elżbieta Bilska | Data wprowadzenia: 2016-03-30 14:49:49 | Data modyfikacji: 2016-03-30 14:54:41.

Zarządzenie Nr 4/2016 w sprawie zmian w planie
dochodów i wydatków zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami, oraz na realizację
własnych zadań bieżących gmin oraz
przeniesienia wydatków wewnątrz działu w ramach
uprawnień otrzymanych od Rady Gminy .
 Zarządzenie 4-2016 doc..doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Danuta Seweryn | Data wprowadzenia: 2016-03-30 15:28:15.

Zarządzenie Nr 6/2016 w sprawie ogłoszenia
otwartego konkursu ofert na zorganizowanie 12
-dniowych koloni z programem profilaktycznym w
okresie wakacji letnich dla 40 dzieci z terenu
Gminy Zakrzew.
 Zarządzenie Wójta Gminy Zakrzew doc.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Kinga Seweryn | Data wprowadzenia: 2016-03-14 09:30:28 | Data modyfikacji: 2016-03-30 15:29:04.

Zarządzenie Nr 7/2016 w sprawie powaołania
komisji konkursowej do rozstrzygnięcia zadania
publicznego w zakresie upowszechniania kultury
fizycznej i sportu .
 Zarządzenie 7-2016 doc..doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Elżbieta Bilska | Data wprowadzenia: 2016-03-31 13:14:17.

Zarządzenie Nr 8/2016 w sprawie wprowadzenia
regulaminu udzielenia zamówień publicznych,
których wartość nie przekracza wyrażonej w
złotych równowartości kwoty 30 000 euro.
 Zarządzenie 8-2016 doc..doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Krzysztof Siek | Data wprowadzenia: 2016-03-31 13:42:32.

Zarządzenie Nr 9/2016 w sprawie sprawozdania
rocznego z wykonania budżetu Gminy Zakrzew za
2015 rok Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz
Radzie Gminy.Przedłożenia sprawozdania
finansowego za 2015 rok Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zakrzewie oraz
Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakrzewie
(instytucji kultury) Radzie Gminy
 Zarządzenie 9-2016 doc..doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Danuta Seweryn | Data wprowadzenia: 2016-04-01 13:56:07.

Zarządzenie Nr 10/2016 w sprawie upoważnienia
pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Zakrzewie do prowadzenia postępowań w sprawie
świadczeń wychowawczych.
 Zarządzenie 10-2016 doc..docx

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Krystyna Czerwonka | Data wprowadzenia: 2016-04-01 14:09:22 | Data modyfikacji: 2016-04-01 14:41:44.

Zarządzenie Nr 11/2016 w sprawie upoważnienia
pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Zakrzewie do prowadzenia postępowań świadzceń
wychowawczych .
 Zarządzenie 11-2016 doc..docx

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Krystyna Czerwonka | Data wprowadzenia: 2016-04-01 14:28:07.

Zarządzenie Nr 12/2016 w sprawie upoważnienia
pracownika Gminnego ośrodka Pomocy Społecznej w
Zakrzewie do prowadzenia postępowań w sprawie
świadczeń wychowawczych i świadczeń rodzinnych
.
 Zarządzenie12-2016 doc..docx

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Krystyna Czerwonka | Data wprowadzenia: 2016-04-01 14:35:14.

Zarządzenie Nr 13/2016 w sprawie pracownika
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie
do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń
wychowawczych i świadczeń rodzinnych.
 Zarządzenie 13-2016 doc..docx

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Krystyna Czerwonka | Data wprowadzenia: 2016-04-01 14:47:23.

Zarządzenie Nr 14/2016 w sprawie ogłoszenia
wyników otwartego konkursu ofert na realizację
zadań publicznych z zakresu wspierania i
upowszechniania kultury fizyczej i sportu w 2016
r.
 Zarządzenie 14-2016.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Elżbieta Bilska | Data wprowadzenia: 2016-04-08 10:36:46.

Zarządzenia Nr 15/2016 w sprawie zmiany
zarządzenia Nr 24/2012 Wójta Gminy Zkzrew z dnia
29 czerwca 2012 roku w sprawie wprowadzenia zasad
(polityki) rachunkowości
 ZARZĄDZENIE Nr 15-2016.docx

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Danuta Sewryn | Data wprowadzenia: 2016-07-15 13:12:42.

Zarządzenie Nr 16/2016 w sprawie pracownika
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie
do prowadzenia postępowania w sprawach pomocy
społecznej, a także do wydania w tych sprawach
decyzji administracyjnych.
 Zarządzenie 16-2016 doc.pdf

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Czerwonka Krystyna | Data wprowadzenia: 2016-05-06 13:12:24.

Zarządzenie Nr 17/2016 w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
gminy oraz w planie finansowym zadań z zakresu
administracji rządowej na 2016 rok.
 Zarządzenie 17- 2016.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Danuta Seweryn | Data wprowadzenia: 2016-05-06 13:17:18.

Zarządzenie Nr 18/2016 w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy oraz w planie finansowym zadań z zakresu
administracji rządowej na 2016 rok.
 Zarządzenie 18 2016.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Danuta Sewryn | Data wprowadzenia: 2016-05-06 13:22:11.

Zarządzenie Nr 19/2016 w sprawie komisji
konkursowej do rozstrzygnięcia otwartego konkursu
ofert na zorganizowanie 12-dniowych kolonii
profilaktycznych w okresie wakacji letnich dla 40
dzieci z terenu Gminy Zakrzew
 Zarządzenie 19-2016 doc..doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Małgorzata Musiałek | Data wprowadzenia: 2016-05-12 10:08:10.

Zarządzenie Nr 20/2016 w sprawie rozstrzygnięcia
otwartego konkursu ofert na zorganizowanie
12-dniowych kolonii profilaktycznych w okresie
wakacji letnich dla 40 dzieci z Gminy Zakrzew
 zarządzenie - wynik.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Małgorzata Musiałek | Data wprowadzenia: 2016-05-18 08:34:04.

Zarządzenie Nr 21/2016 w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
gminy oraz w planie finansowym zadań z zakresu
administracji rządowej na 2016 rok.
 Zarządzenie 21-2016.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Danuta Sewryn | Data wprowadzenia: 2016-05-25 07:57:06.

Zarządzenie Nr 22/2016 w sprawie ogłoszenia
otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji
zadania publicznego w 2016 roku w zakresie
wykorzystania Światowych Dni Młodzieży jako
promocji Gminy Zakrzew- jej walorów
turystyczno-krajoznawczych i kulturalnych.
 Zarządzenie 22-2016.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Małgorzata Musiałek | Data wprowadzenia: 2016-05-25 08:21:39.

Zarządzenie Nr 23/2016 w sprawie stanowisk
kierowania i zapasowego miejsca pracy w systemie
kierowania bezpieczeństwem narodowym na terenie
Gminy Zakrzew
 ZARZĄDZENIE 23-2016 doc..doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Elżbieta Bilska | Data wprowadzenia: 2016-06-16 10:57:22.

Zarządzenie Nr 24/2016 w sprawie powołania
komisji konkursowej do rozstrzygnięcia otwartego
konkursu ofert na wykorzystanie Światowych Dni
Młodzieży jako promocji Gminy Zakrzew - jej
walorów turystyczno - krajoznawczych i
kulturalnych.
 zarządzenie 24 -2016 doc.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Małgorzata Musiałek | Data wprowadzenia: 2016-06-20 13:04:40 | Data modyfikacji: 2016-06-20 13:07:12.

Zarządzenie Nr 25/2016 w sprawie rozstrzygnięcia
otwartego konkursu ofert na wykorzystanie
Światowych Dni Młodzieży jako promocji Gminy
Zakrzew - jej walorów turystyczno-krajoznawczych
i kulturalnych.
 zarządzenie - wynik (003).doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Małgorzata Musiałek | Data wprowadzenia: 2016-06-28 10:47:17.

Zarządzenie Nr 26/2016 w sprawie upoważnienia
pracownika Urzędu Gminy w Zakrzewie do wydania
odpisów aktów stanu cywilnego w imieniu
Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
 Zarządzenie 26 -2016.odt

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Elżbieta Bilska | Data wprowadzenia: 2016-06-28 14:31:29.

Zarządzenie Nr 27/2016 w sprawie wytypowania
punktów do wydawania tabletek jodowych oraz
opracowania planu dystrybucji tabletek jodowych

 Zarządzenie 27-2016.docx

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Elżbieta Bilska | Data wprowadzenia: 2016-06-28 14:35:44.

Zarządzenie Nr 28/2016 w sprawie wprowadzenia
regulaminu udzielania zamówień publicznych o
wartości nie przekraczającej kwoty, o której
mowa w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień
publizcnych, na których współfinansowanie
przyznano pomoc lub złożono wniosek o przyznanie
pomocy ze środków Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
 Zarządzenie Nr -2016.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Krzysztof Siek | Data wprowadzenia: 2016-07-01 13:44:27.

Zarządzenie Nr 29/2016 w sprawie przeprowadzenia
otwartego konkursu ofer na zorganizowanie
pozaszkolnych zajęć z programem profilaktycznym
dla dzieci z terenu Gminy Zakrzew
 zarządzenie (005).doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Małgorzata Musiałek | Data wprowadzenia: 2016-06-30 13:15:47.

Zarządzenie Nr 30/2016 w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy oraz w planie finansowym zadań z zakresu
administracji rządowej na 2016 rok.
 Zarządzenie 30-2016 doc..doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Danuta Seweryn | Data wprowadzenia: 2016-07-07 14:03:01.

Zarządzenia Nr 31/2016 w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zakrzew na
lata 2016-2022.
 Zarządzenie 31-2016.pdf

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2016-07-07 14:23:58 | Data modyfikacji: 2016-07-07 14:26:29.

Zarządzenie Nr 32/2016 w sprawie określenia
sposobu postępowania przy załatwieniu spraw z
zakresu działalności lobbingowej w Urzędzie
Gminy Zakrzew.
 ZARZĄDZENIE 32-2016.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marzenna Nosowska | Data wprowadzenia: 2016-07-07 14:58:32.

Zarządzenie Nr 33/2016 w sprawie ustalenia
,,Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń
Socjalnych" w Urzędzie Gminy w Zakrzewie.
 Regulamin ZF+ÜS.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Skarbnik Danuta Seweryn | Data wprowadzenia: 2016-07-19 13:34:32.

Zarządzenie Nr 34/2016 w sprawie powołania
komisji konkursowej do rozstrzygnięcia otwartego
konkursu ofert na zorganizowanie pozaszkolnych
zajęć z programem profilaktycznym dla dzieci i
młodzieży z terenu Gminy Zakrzew
 zarządzenie - powołanie komisji (003).doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Małgorzta Musiałek | Data wprowadzenia: 2016-07-27 14:07:01 | Data modyfikacji: 2016-07-27 14:08:58.

Zarządzenie Nr 35/2016 w sprawie zmiany
maksymaknego wynagrodzenia zasadniczego w
załączniku nr 1 do Regulaminu Wynagradzania
pracowników Urzędu Gminy Zakrzew wprowadzonego
Zarządzeniem Nr 63/2016 Wójta Gminy Zakrzew z
dnia 11.12.2014 roku.
 ZARZĄDZENIE 35 -2016.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Bilska Elżbieta | Data wprowadzenia: 2016-09-21 13:42:05.

Zarządznie Nr 36/2016 w sprawie rostrzygnięcia
otwartego konkursu ofert na zorganizowanie
pozaszkolnych zajęć z programem profilaktycznym
dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy
Zakrzew.
 zarządzenie 36-2016.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Małgorzata Musiałek | Data wprowadzenia: 2016-08-03 14:33:00.

Zarządzenie Nr 37/2016 w sprawie przedłużenia
powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola
Samorządowego w Zakrzewie Pani Barbarze
Ślusarczyk
 zarządzenie 37-2016.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marzenna Nosowska | Data wprowadzenia: 2016-08-03 14:38:19.

Zarządzenie Nr 38/2016 w sprawie przedłużenia
stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły
Podstawowej w Wacynie Pani Małgorzacie
Jakubiak
 zarządzenie 38-2016.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marzenna Nosowska | Data wprowadzenia: 2016-08-03 14:42:33.

Zarzadzenie Nr 39/2016 w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy oraz w planie finansowym zadań z zakresu
adminstracji rządowej na 2016 rok.
 Zarządzenie 39-2016.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Danuta Seweryn | Data wprowadzenia: 2016-08-05 08:47:52.

Zarządzenie Nr 40/2016 w sprawie określenia
godzin pracy poszczególnych świetlic z terenu
Gminy Zakrzew
 Zarządzenie 40-2016.docx

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Elżbieta Bilska | Data wprowadzenia: 2016-08-05 08:50:34.

Zarządzenie Nr 41/2016 w sprawie powołania
Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia
postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela
kontraktowego ubiegającego się o stopień
nauczyciela mianowanego.
 Zarządzenie 41-2016.docx

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marzenna Nosowska | Data wprowadzenia: 2016-08-10 13:10:53.

Zarządzenie Nr 42/2016 w sprawie przedłożenia
za I półrocze 2016 informacji wykonania budżetu
Gminy Zakrzew, informacji z przebiegu wykonania
planu finansowego Samorządowej Instytucji
Kultury, informacji z przebiegu wykonania planu
finansowego Samorządowego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej , informacji o kształtowaniu
się wieloletniej prognozy finansowej
 Zarządzenie 42-2016.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Danuta Seweryn | Data wprowadzenia: 2016-08-24 15:03:21 | Data modyfikacji: 2016-08-24 15:05:45.

Zarządzenie Nr 43/2016 w sprawie powołania
Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia
postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela
kontraktowego ubiegającego się o stopień
nauczyciela mianowanego
 ZARZĄDZENIE 43-2016.docx

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marzenna Nosowska | Data wprowadzenia: 2016-09-09 12:04:39 | Data modyfikacji: 2016-09-09 12:05:50.

Zarządzenie Nr 44/2016 w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy oraz w planie finansowym zadań z zakresu
administracji rządowej na 2016 rok.
 Zarządzenie 44-2016.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2016-09-09 12:31:15.

Zarządzenie Nr 46/2016 w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy oraz w planie finansowym zadań z zakresu
administracji rządowej na 2016 rok.
 Zarządzenie 46-2016.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Danuta Seweryn | Data wprowadzenia: 2016-10-19 08:33:35.

Zarządzenie Nr 47/2016 w sprawie kontroli
podatkowej u podatników podatku od
nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków
transportowych na terenie Gminy Zakrzew
 Zarzadzenia 47-2016.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Michał Chudziak | Data wprowadzenia: 2016-10-19 08:42:07 | Data modyfikacji: 2016-10-19 08:49:49.

Zarządzenie Nr 48/2016 w sprawie wprowadzenia
zmian do Zarządzenia Nr 12/2015 z dnia 23 lutego
2015 roku
 Zarządzenie 48 2016.docx

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Danuta Seweryn | Data wprowadzenia: 2016-10-19 08:45:46.

Zarządzenie Nr 50/2016 w sprawie zmiany
Zarządzenia nr 40/2016 Wójta Gminy Zakrzew z
dnia 3 sierpnia 2016 roku w sprawie określenia
godzin pracy poszczególnych świetlic z tereniu
Gminy Zakrzew
 Zarządzenie 50-2016.docx

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Małgorzata Musiałek | Data wprowadzenia: 2016-10-20 11:20:24.

Zarządzenie Nr 51/2016 w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy oraz w planie finansowym zadań z zakresu
administracji rządowej na 2016 rok.
 Zarządzenie 51-2016.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Danuta Seweryn | Data wprowadzenia: 2016-11-02 12:43:24.

Zarządzenie Nr 52/2016 w sprawie regulaminu
kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Zakrzewie
oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy
Zakrzew.
 ZARZĄDZENIE 52-2016.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marzenna Nosowska | Data wprowadzenia: 2016-11-02 12:47:10.

Zarządzenie Nr 53/2016 w sprawie organizacji
przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków
oraz petycji kierowanych do Urzędu Gminy w
Zakrzewie oraz jednostek organizacyjnych Gminy
Zakrzew.
 ZARZĄDZENIE 53 -2016.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marzenna Nosowska | Data wprowadzenia: 2016-11-02 12:53:17 | Data modyfikacji: 2017-05-04 16:03:49.

Zarządzenie Nr 54/2016 w sprawie procedury
zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy w
Zakrzewie.

ZARZĄDZENIE 54 -2016.doc

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marzenna Nosowska | Data wprowadzenia: 2016-11-02 12:57:44 | Data modyfikacji: 2018-07-23 11:52:07.

Zarządzenie Nr 55/2016 w sprawie zmian w planie
dochodów i wydatków budżetu Gminy oraz w planie
finansowym zadań z zakresu administracji
rządowej na 2016 rok.
 ZARZĄDZENIE 55-2016.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Danuta Seweryn | Data wprowadzenia: 2016-11-09 15:08:22 | Data modyfikacji: 2016-11-09 15:10:14.

Zarządzenie Nr 56/2016 w sprawie przedłożenia
projektu Budżetu Gminy Zakrzew na 2017 rok oraz
projektu Uchwały w sprawie WPF Gminy Zakrzew na
lata 2017-2023
 Zarządzenie Nr 56-2016.docx

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2016-12-13 11:29:31.

Zarządzenie Nr 57/2016 w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy oraz w planie finansowym zadań z zakresu
administracji rządowej na 2016 roku
 ZARZĄDZENIE 57-2016.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Danuta Sewryn | Data wprowadzenia: 2016-12-13 08:29:03 | Data modyfikacji: 2016-12-13 08:30:04.

Zarządzenie Nr 58/2016 w sprawie powołania
Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na
stanowisko informatyka w Urzędzie Gminy w
Zakrzewie
 ZARZĄDZENIE 58-2016.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Elżbieta Bilska | Data wprowadzenia: 2016-12-13 08:35:09.

Zarządzenie Nr 59/2016 w sprawie wprowadzenia
zmian w planie wydatków budżetu Gminy oraz w
planie finansowym zadań z zakresu administracji
rządowej na 2016 rok.
 ZARZĄDZENIE 59-2016.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Danuta Seweryn | Data wprowadzenia: 2016-12-13 09:11:26.

Zarządzenie Nr 60/2016 w sprawie zmian w planie
dochodów i wydatków budżetu Gminy oraz w planie
finansowym zadań z zakresu administracji
rządowej na 2016 rok.
 ZARZĄDZENIE 60-2016.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Danuta Seweryn | Data wprowadzenia: 2016-12-27 13:58:53.

Zarządzenie Nr 61/2016 w sprawie wprowadzenia
zmian do zarządzenia Nr 22/2010 Wójta Gminy w
Zakrzewie z dnia 19.04.2010r.
 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marzenna Nosowska | Data wprowadzenia: 2017-01-16 14:52:44 | Data modyfikacji: 2017-01-16 14:53:12.

Zarządzenie Nr 62/2016 w sprawie zasad
centralizacji rozliczeń podatku od towaru i
usług (VAT) w Gminie Zakrzew i jej jednostkach
organizacyjnych.
 Zarządzenie 62- 2016.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Danuta Seweryn | Data wprowadzenia: 2017-01-25 09:26:31 | Data modyfikacji: 2017-01-25 09:26:49.

Zarzadzenie Nr 65/2016 w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy oraz w planie finansowym zadań z zakresu
administracji rządowej na 2016r.
 Zarządzenie 65-2016.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Danuta Seweryn | Data wprowadzenia: 2017-01-16 08:58:43.

Zarządzenie Nr 66/2016 w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy oraz w planie finansowym zadań z zakresu
administracji rządowej na 2016r.
 Zarządzenie 66-2016 doc..doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Danuta Sewryn | Data wprowadzenia: 2017-01-25 09:05:32.
Data wprowadzenia: 2017-01-25 09:05:32
Autor: Danuta Sewryn
ObowižEzuje od: 2016-12-30
Opublikowane przez: Marta Podgórska