Zarządzenie nr 1/2009 w sprawie wysokości
pogotowia kasowego dla Urzędu Gminy w Zakrzewie
na rok 2009
 Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-24 11:03:18 | Data modyfikacji: 2010-03-01 13:51:22.
Zarządzenie nr 2/2009 w sprawie udzielenia
pełnomocnictwa Dyrektorowi PSP im.Jana
Kochanowskiego w Zakrzewie i Szkoły Filialnej w
Mleczkowie PSP w Zakrzewie
 2 - 2009.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-24 11:15:13 | Data modyfikacji: 2010-03-01 13:52:30.
Zarządzenie nr 3/2009 w sprawie udzielenia
pełnomocnictwa Dyrektorowi PSP im. Jana Pawła II
w Woli Taczowskiej
 3-2009.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-24 11:15:33 | Data modyfikacji: 2010-03-01 13:53:18.
Zarządzenie nr 4/2009 w sprawie udzielenia
pełnomocnictwa Dyrektorowi PSP w Wacynie
 4-2009.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-24 11:16:48 | Data modyfikacji: 2010-03-01 13:53:54.
Zarządzenie nr 5/2009 w sprawie udzielenia
pełnomocnictwa Dyrektorowi PSP w Janiszewie
 5-2009.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-24 11:17:08 | Data modyfikacji: 2010-03-01 13:54:28.
Zarządzenie nr 6/2009 w sprawie udzielenia
pełnomocnictwa Dyrektorowi PSP w Cerekwi
 6-2009.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-24 11:17:27 | Data modyfikacji: 2010-03-01 14:54:41.
Zarządzenie nr 7/2009 w sprawie udzielenia
pełnomocnictwa Dyrektorowi PSP w Dąbrówce
Podłężnej
 7-2009.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-24 11:18:06 | Data modyfikacji: 2010-03-01 13:55:43.
Zarządzenie nr 8/2009 w sprawie udzielenia
pełnomocnictwa Dyrektorowi PSP w Gulinie
 8-2009.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-24 11:18:36 | Data modyfikacji: 2010-03-01 13:56:13.
Zarządzenie nr 9/2009 w sprawie udzielenia
pełnomocnictwa Dyrektorowi Publicznego Gimnazjum
Nr 1 im. H.Sienkiewicza w Zakrzewie
 9-2009.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-24 11:19:00 | Data modyfikacji: 2010-03-01 13:57:03.
Zarządzenie nr 10/2009 w sprawie ustalenia
układu wykonawczego budżetu Gminy Zakrzew na
2009 rok
 10-2009.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-24 11:19:19 | Data modyfikacji: 2010-03-01 13:58:24.
Zarządzenie nr 11/2009 w sprawie wytycznych
Wójta Gminy Zakrzew z dnia 16 stycznia 2009 roku
do działalności w zakresie pozamilitarnych
przygotowań obronnych w gminie w 2009 roku, planu
zasadniczych przedsięwzięć w 2009 roku,
wytycznych Wójta Gminy z dnia 16 stycznia 2009
roku do szkolenia obronnego na 2009 rok, planu
szkolenia obronnego gminy na 2009 rok, wytycznych
Wójta Gminy w sprawie zasad przygotowania
służby zdrowia do działań w przypadku
wystąpienia zdarzeń nadzwyczajnych, sytuacji
kryzysowych, zagrożenia państwa i w czasie wojny
w 2009 roku, programu szkolenia obronnego na lata
2009-2011
 11-2009.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-24 11:19:41 | Data modyfikacji: 2010-03-01 14:02:06.
Zarządzenie nr 12/2009 w sprawie wysokości normy
zużycia paliwa na 100 km przebiegu dla samochodu
AUTOSAN WRA 41R4 I CITROEN BERLINGO WRA 9W53
 12-2009.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-24 11:20:06 | Data modyfikacji: 2010-03-01 14:03:14.
Zarządzenie nr 13/2009 w sprawie ustalenia zasad
korzystania z transportu autobusem szkolnym
zakupionym przez Gminę Zakrzew przez placówki
oświatowe na cele inne niż dowożenie uczniów
do szkół
 13-2009.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-24 11:20:27 | Data modyfikacji: 2010-03-01 14:04:15.
Zarządzenie nr 14/2009 w sprawie wytycznych
Wójta Gminy i Planu zasadniczych przedsięwzięć
w zakresie zarządzania kryzysowego i obrony
cywilnej na 2009 rok
 14-2009.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-24 11:21:29 | Data modyfikacji: 2010-03-01 14:05:10.
Zarządzenie nr 15/2009 w sprawie powołania
komisji konkursowej do rozstrzygnięcia zadania
publicznego w zakresie upowszechniania kultury
fizycznej i sportu
 15-2009.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-24 11:21:50 | Data modyfikacji: 2010-03-01 14:06:26.
Zarządzenie nr 16/2009 w sprawie przedłożenia
sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zakrzew za
2008 rok RadzieGminy oraz Regionalnej Izbie
Obrachunkowej
 16-2009.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-24 11:23:30 | Data modyfikacji: 2010-03-01 14:07:34.
Zarządzenie nr 17/2009 w sprawie zmiany
regulaminu pracy Urzędu Gminy Zakrzew
 17-2009.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-24 11:23:50 | Data modyfikacji: 2010-03-01 14:08:27.
Zarządzenie nr 18/2009 w sprawie ustalenia
Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Zakrzew
 18-2009.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-24 11:24:18 | Data modyfikacji: 2010-03-01 14:09:22.
Zarządzenie nr 19/2009 w sprawie powołania
obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia
wyborów do Parlamentu Europejskiego
 19-2009.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-24 11:24:43 | Data modyfikacji: 2010-03-01 14:10:40.
Zarządzenie nr 20/2009 w sprawie przeniesienia
wydatków wewnątrz działu w ramach uprawnień
otrzymanych od Rady Gminy
 20-2009.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-24 11:25:03 | Data modyfikacji: 2010-03-01 14:11:49.
Zarządzenie nr 21/2009 w sprawie otwartego
konkursu ofert na zorganizowanie kolonii
socjoterapeutycznych lub profilaktycznych
12-dniowych w okresie wakacji letnich dla 40
dzieci z terenu Gminy Zakrzew
 21-2009.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-24 11:25:24 | Data modyfikacji: 2010-03-01 14:13:00.
Zarządzenie nr 22/2009 w sprawie otwartego
konkursu ofert za zorganizowanie pozaszkolnych
zajęć profilaktycznych i imprez sportowych
mających wyraźne odniesienie w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych i
przeciwdziałania narkomanii dla dzieci i
młodzieży z terenu Gminy Zakrzew w świetlicach
prowadzonych przez organizacje pozarządowe
 22-2009.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-24 11:25:55 | Data modyfikacji: 2010-03-01 14:14:59.
Zarządzenie nr 23/2009 w sprawie wprowadzenia
Regulaminu Wynagradzania pracowników Urzędu
Gminy w Zakrzewie
 Zarządzenie Nr 23 - 2009.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-24 11:26:13 | Data modyfikacji: 2012-03-06 13:08:08.
Zarządzenie nr 24/2009 w sprawie maksymalnego
miesięcznego wynagradzania kierowócw jednostek
organizacyjnych Gminy Zakrzew
 24-2009.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-24 11:26:31 | Data modyfikacji: 2010-03-01 14:16:48.
Zarządzenie nr 25/2009 w sprawie przeniesienia
wydatków wewnątrz działu w ramach uprawnień
otrzymanych od Rady Gminy
 25-2009.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-24 11:28:05 | Data modyfikacji: 2010-03-01 14:17:08.
Zarządzenie nr 26/2009 w sprawie przeniesienia
wydatków wewnątrz działu w ramach uprawnień
otrzymanych od Rady Gminy
 26-2009.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-24 11:28:26 | Data modyfikacji: 2010-03-01 14:17:28.
Zarządzenie nr 27/2009 w sprawie sposobu
przeprowadzenia służby przygotowawczej i
organizowania egzaminu kończącego tę służbę
 27-2009.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-24 11:28:46 | Data modyfikacji: 2010-03-01 14:18:18.
Zarządzenie nr 28/2009 w sprawie przeniesienia
wydatków wewnątrz działu w ramach uprawnień
otrzymanych od Rady Gminy
 28-2009.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-24 11:29:06 | Data modyfikacji: 2010-03-01 14:18:37.
Zarządzenie nr 29/2009 w sprawie powołania
komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na
stanowisko Dyrektora SP ZOZ w Zakrzewie oraz
regulaminu pracy komisji konkursowej
 29-2009.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-24 11:29:26 | Data modyfikacji: 2010-03-01 14:19:44.
Zarządzenie nr 30/2009 w sprawie przeniesienia
wydatków wewnątrz działu w ramach uprawnień
otrzymanych od Rady Gminy
 30-2009.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-24 11:29:46 | Data modyfikacji: 2010-03-01 14:20:02.
Zarządzenie nr 31/2009 w sprawie przedłożenia
informacji o wykonaniu budżetu gminy Zakrzew oraz
informacji z przebiegu wykonania planu finansowego
samorządowej instytucji kultury oraz
samodzielnego publicznego zakładu opieki
zdrowotnej za I półrocze roku budżetowego
RadzieGminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej
 31-2009.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-24 11:30:09 | Data modyfikacji: 2010-03-01 14:22:48.
Zarządzenie nr 32/2009 w sprawie powołania
Komisji Egzaminzacyjnej do przeprowadzenia
postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela
kontraktowego ubiegającego sie o stopień
nauczyciela mianowanego
 32-2009.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-24 11:31:23 | Data modyfikacji: 2010-03-01 14:24:19.
Zarządzenie nr 33/2009 w sprawie powołania
Komisji Egzaminzacyjnej do przeprowadzenia
postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela
kontraktowego ubiegającego sie o stopień
nauczyciela mianowanego
 33-2009.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-24 11:31:52 | Data modyfikacji: 2010-03-01 14:24:46.
Zarządzenie nr 34/2009 w sprawie wprowadzenia w
Urzędzie Gminy Zakrzew regulaminu okresowej oceny
pracowników
 34.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-24 13:07:58 | Data modyfikacji: 2010-03-01 14:25:31.
Zarządzenie nr 35/2009 w sprawie ustalenia
regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska
urzednicze, w tym kierownicze stanowiska
urzędnicze w Urzędzie Gminy w Zakrzewie
 35-2009.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-24 11:34:57 | Data modyfikacji: 2010-03-01 14:49:19.
Zarządzenie nr 41/2009 w sprawie przeniesienia
wydatków wewnątrz działu w ramach uprawnień
otrzymanych od Rady Gminy
 41-2009.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-24 11:35:25 | Data modyfikacji: 2010-03-01 14:50:48.
Zarządzenie nr 42/2009 w sprawie przygotowania
sie i udziału w ćwiczeniu
gminno-powiatowo-obronnym pk."Radomka 2009" we
współdziałaniu z gminnymi służbami
 42-2009.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-24 11:36:07 | Data modyfikacji: 2010-03-01 14:54:28.
Zarządzenie nr 43/2009 w sprawie przeniesienia
wydatków wewnątrz działu w ramach uprawnień
otrzymanych od Rady Gminy
 43-2009.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-24 11:36:30 | Data modyfikacji: 2010-03-01 15:00:25.
Zarządzenie nr 44/2009 w sprawie przeniesienia
wydatków wewnątrz działu w ramach uprawnień
otrzymanych od Rady Gminy
 44-2009.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-24 11:36:50 | Data modyfikacji: 2010-03-01 15:01:12.
Zarządzenie nr 45/2009 w sprawie przeniesienia
wydatków wewnątrz działu w ramach uprawnień
otrzymanych od Rady Gminy
 45-2009.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-24 11:37:14 | Data modyfikacji: 2010-03-01 15:01:31.
Zarządzenie nr 46/2009 w sprawie ochrony
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów
budowlanych i terenów
 46-2009.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-24 11:37:53 | Data modyfikacji: 2010-03-01 15:02:32.
Zarządzenie nr 47/2009 w sprawie zakresu oraz
sposobu organizacji działania w przypadku, gdy
ewakuację I stopnia zarządzi organ kierujący
akcją ratunkową w sytuacji masowego zagrożenia
 47-2009.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-24 11:38:13 | Data modyfikacji: 2010-03-01 15:03:49.
Zarządzenie nr 48/2009 w sprawie przeniesienia
wydatków wewnątrz działu w ramach uprawnień
otrzymanych od Rady Gminy
 48-2009.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-24 11:38:33 | Data modyfikacji: 2010-03-01 15:04:14.
Zarządzenie nr 49/2009 w sprawie przeniesienia
wydatków wewnątrz działu w ramach uprawnień
otrzymanych od Rady Gminy
 49-2009.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-24 11:38:52 | Data modyfikacji: 2010-03-01 15:04:41.
Zarządzenie nr 50/2009 w sprawie przedłożenia
projektu Budżetu Gminy Zakrzew na 2010 rok
 50-2009.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-24 11:39:50 | Data modyfikacji: 2010-03-01 15:05:12.
Zarządzenie nr 51/2009 w sprawie sposobu
przekazywania, przechowywania i udostępniania
dokumnetów z wyborów posłów do Parlamentu
Europejskiego
 51-2009.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-24 11:40:13 | Data modyfikacji: 2010-03-01 15:06:03.
Zarządzenie nr 52/2009 w sprawie przeniesienia
wydatków wewnątrz działu w ramach uprawnień
otrzymanych od Rady Gminy
 52-2009.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-24 11:40:39 | Data modyfikacji: 2010-03-01 15:06:24.
Zarządzenie nr 53/2009 w sprawie przeniesienia
wydatków wewnątrz działu w ramach uprawnień
otrzymanych od Rady Gminy
 53-2009.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-24 11:42:32 | Data modyfikacji: 2010-03-01 15:06:40.
Zarządzenie nr 55/2009 w sprawie przeniesienia
wydatków wewnątrz działu w ramach uprawnień
otrzymanych od Rady Gminy
 55-2009.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-24 11:44:40 | Data modyfikacji: 2010-03-01 15:07:07.
Zarządzenie nr 56/2009 w sprawie powołania
Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia
postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela
kontraktowego ubiegającego się o stopień
nauczyciela mianowanego
 56-2009.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-24 11:45:01 | Data modyfikacji: 2010-03-01 15:08:09.
Zarządzenie nr 58/2009 w sprawie przeniesienia
wydatków wewnątrz działu w ramach uprawnień
otrzymanych od Rady Gminy
 58-2009.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-24 11:45:35 | Data modyfikacji: 2010-03-01 15:08:32.
Zarządzenie nr 59/2009 w sprawie przeniesienia
wydatków wewnątrz działu w ramach uprawnień
otrzymanych od Rady Gminy
 59-2009.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-24 11:46:00 | Data modyfikacji: 2010-03-01 15:08:50.
Zarządzenie nr 62/2009 w sprawie wprowadzenia
zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy
w Zakrzewie
 62-2009.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-24 11:46:18 | Data modyfikacji: 2010-03-01 15:09:35.
Data wprowadzenia: 2010-02-24 11:46:18
Data modyfikacji: 2010-03-01 15:09:35
Opublikowane przez: Marta Podgórska