Zarządzenie nr 1/2010 w sprawie wysokości
pogotowia kasowego dla Urzędu Gminy w Zakrzewie
 ZARZĄDZENIE Nr 1.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-24 08:57:22 | Data modyfikacji: 2010-02-24 14:40:26.
Zarządzenie nr 2/2010 w sprawie opracowania planu
finansowego zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych jst.
odrębnymi ustawami
 ZARZĄDZENIE NR 2.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-24 08:58:24 | Data modyfikacji: 2010-02-24 14:43:16.
Zarządzenie nr 3/2010 w sprawie udzialenia
pełnomocnictwa Pani Krystynie Smolińskiej
dyrektorowi Publicznego Gimnazjum Nr 1 im.
H.Sienkiewicza w Zakrzewie
 ZARZĄDZENIE NR 3.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-24 08:59:25 | Data modyfikacji: 2010-02-24 14:45:29.
Zarządzenie nr 4/2010 w sprawie udzielenia
pełnomocnitcwa Pani Ewie Bartel PSP
im.J.Kochanowskiego w Zakrzewie i Szkoły
Filialnej w Mleczkowie PSP w Zakrzewie
 ZARZĄDZENIE NR 4.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-24 08:59:54 | Data modyfikacji: 2010-02-24 14:46:48.
Zarządzenie nr 5/2010 w sprawie udzielenia
pełnomocnictwa Pani Danucie Wielocha dyrektorowi
PSP im.Jana Pawła II w Woli Taczowskiej
 ZARZĄDZENIE NR 5.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-24 09:00:14 | Data modyfikacji: 2010-02-24 14:47:52.
Zarządzenie nr 6/2010 w sprawie udzielenia
pełnomocnictwa Pani Małgorzacie Szczepanowskiej
dyrektorowi PSP w Wacynie
 ZARZĄDZENIE NR 6.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-24 09:00:42 | Data modyfikacji: 2010-02-24 14:51:19.
Zarządzenie nr 7/2010 w sprawie udzielenia
pełnomocnictwa Pani Emilii Jaworskiej dyrektorowi
PSP w Janiszewie
 ZARZĄDZENIE NR 7.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-24 09:01:13 | Data modyfikacji: 2010-02-24 14:51:58.
Zarządzenie nr 8/2010 w sprawie udzielenia
pełnomocnictwa Pani Elżbiecie Kumięga
dyrektorowi PSP w Cerekwi
 ZARZĄDZENIE NR 8.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-24 09:01:31 | Data modyfikacji: 2010-02-24 14:52:52.
Zarządzenie nr 9/2010 w sprawie pełnomocnictwa
Panu Mirosławowi Kowalikowi dyrektorowi PSP w
Dąbrówce Podłężnej
 ZARZĄDZENIE NR 9.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-24 09:01:49 | Data modyfikacji: 2010-02-24 14:53:35.
Zarządzenie nr 10/2010 w sprawie udzielenia
pełnomocnictwa Pani Małgorzacie Jakubiak
dyrektorowi PSP w Gulinie
 ZARZĄDZENIE_10_10.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-24 09:02:19 | Data modyfikacji: 2010-02-24 14:54:23.
Zarządzenie nr 11/2010 w sprawie udzielenia
pełnomocnictwa Pani Barbarze Ślusarczyk
dyrektorowi Przedszkola Samorządowego w Zakrzewie
 ZARZĄDZENIE_11_10.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-24 09:02:52 | Data modyfikacji: 2010-02-24 14:55:17.
Zarządzenie nr 12/2010 w sprawie wprowadzenia
zmian w Regulaminie Organizacyjnym
 ZARZĄDZENIE Nr 12.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-24 09:03:34 | Data modyfikacji: 2010-02-24 14:55:59.
Zarządzenie nr 13/2010 w sprawie upoważnienia
Sekretarza i Skarbnika Gminy oraz innych
pracowników Urzędu Gminy Zakrzew do podpisywania
decyzji administracyjnych, umów i pism
 ZARZĄDZENIE Nr 13 z 2010.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-24 09:26:13 | Data modyfikacji: 2011-06-02 08:34:58.
Zarządzenie nr 14/2010 w sprawie wyskości normy
zużycia paliwa na 100 km przebiegu dla samochodu
AUTOSAN WRA 41R4 i CITROEN BERLINGO WRA 9W53
 ZARZĄDZENIE 14 2010.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-03-25 11:44:00 | Data modyfikacji: 2010-03-25 11:52:10.
Zarządzenie nr 15/2010 w sprawie zmian w planie
dochodów i wydatków zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami oraz na realizacje
własnych zadań bieżących gmin
 ZARZĄDZENIE NR 15 2010.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-03-25 11:46:46 | Data modyfikacji: 2010-03-26 08:16:49.
Zarządzenie nr 16/2010 w sprawie przedłożenia
sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zakrzew za
2009 rok oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.
Przedłożenia sprawozdania finansowego za 2009
rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Zakrzewie oraz Gminnej Biblioteki
Publicznej w Zakrzewie
 ZARZĄDZENIE NR 16 2010.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-03-25 11:55:04 | Data modyfikacji: 2010-03-26 08:18:07.
Zarządzenie nr 17/2010 w sprawie zmian w planie
dochodów i wydatków zadań z zakresu
administacji rzadowej oraz innych zadań zleconych
gminie ustawami oraz na realizacje własnych
zadań bieżacych gmin oraz przeniesienia
wydatków wewnątrz działu w ramach uprawnień
otrzymanych od Rady Gminy

ZARZĄDZENIE nr 17 2010.doc

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-04-22 13:13:27.
Zarządzenie nr 18/2010 w sprawie powołania
komisji konkursowej do rozstrzygnięcia zadania
publicznego w zakresie upowszechniania kultury
fizycznej i sportu

ZARZĄDZENIE 18-2010.doc

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-04-22 13:17:04.
Zarządzenie nr 19/2010 w sprawie otwartego
konkursu ofert na zorganizowanie kolonii
socjoterapeutycznych lub profilaktycznych 12-
dniowych w okresie wakacji letnich dla 35 dzieci z
terenu Gminy Zakrzew

ZARZĄDZENIE NR 19 2010.doc

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-04-22 13:21:09.
Zarządzenie nr 20/2010 w sprawie otwartego
konkursu ofert na zorganizowanie pozaszkolych
zajęć profilaktycznych i imprez sportowych
mających wyraźne odniesienie w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych i
przeciwdziałania narkomanii dla dzieci i
młodzieży z terenu Gminy Zakrzew w świetlicach
prowadzonych przez organizacje pozarządowe

ZARZĄDZENIE NR 20 2010.doc

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-04-22 13:23:34.
Zarządzenie nr 21/2010 w sprawie utworzenia
Systemu Stałych Dyżurów Wójta Gminy na
potrzeby podwyższania gotowości obronnej
państwa oraz uruchamiania realizacji zadań
obronnych wynikających z wyższych stanów
gotowości obronnej państwa
 ZARZĄDZENIE 21 10.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-05-21 08:17:02.
Zarządzenie nr 22/2010 w sprawie nadania
regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w
Zakrzewie
 ZARZĄDZENIE 22 10.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-05-21 08:23:08.
Zarządzenie nr 23/2010 w sprawie zmian w planie
dochodów i wydatków zadańz zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami oraz na realizację
własnych zadań bieżących gmin oraz
przeniesienia wydatków wewnątrz działu w ramach
uprawnień otrzymanych od Rady Gminy
 ZARZĄDZENIE 23-2010.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-05-21 08:26:08.
Zarządzenie nr 24/2010 w sprawie zmian w planie
dochodów i wydatków z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
ustawami, oraz na realizację własnych zadań
bieżących gmin oraz przeniesienia wydatków
wewnątrz działu w ramach uprawnień otrzymanych
od Rady Gminy.
 ZARZĄDZENIE 24-2010.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-05-21 08:30:24 | Data modyfikacji: 2010-12-02 09:55:12.
Zarządzenie nr 25/2010 w sprawie wprowadzenia
zasad (polityki) rachunkowości obowiązujących
przy realizacji Projektu Współfinansowanego ze
środków UE realizowanego w ramach PROGRAMU PROW
– zadanie inwestycyjne „Budowa Centrum wsi
Cerekiew II Etap”.
 Zarządzenie 25-2010.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-07-26 14:38:07 | Data modyfikacji: 2010-12-02 09:53:55.
Zarządzenie nr 26/2010 w sprawie zmian w planie
dochodów i wydatków zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami oraz na realizację
własnych zadań bieżących gmin oraz
przeniesienia wydatków wewnątrz działu w ramach
uprawnień otrzymanych od Rady Gminy
 ZARZĄDZENIE 26 10.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-05-21 08:47:33.
Zarządzenie nr 27/2010 w sprawie powołania
obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia
wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 ZARZĄDZENIE 27-2010.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-06-07 14:06:21.
Zarządzenie nr 28/2010 w sprawie zmian w planie
dochodów i wydatków zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami oraz na realizację
własnych zadań bieżących gmin oraz
przeniesienia wydatków wewnątrz działu w ramach
uprawnień otrzymanych od Rady Gminy
 ZARZĄDZENIE 28-2010.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-06-14 12:48:01 | Data modyfikacji: 2010-12-09 15:05:39.
Zarządzenie nr 29/2010 w sprawie przeprowadzenia
odbioru technicznego przebudowy drogi gminnej w m.
Cerekiew (przy ul.Wapiennej)
 ZARZĄDZENIE 29-2010.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-06-07 14:08:28.
Zarządzenie nr 30/2010 w sprawie powołania
Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia
Powszechnego Spisu Rolnego 2010r.
 ZARZĄDZENIE 30-2010.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-06-14 12:50:24.
Zarządzenie nr 31/2010 w sprawie zmian w planie
dochodów i wydatków zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami, oraz na realizację
własnych zadań bieżących gmin oraz
przeniesienia wydatków wewnątrz działu w ramach
uprawnień otrzymanych od Rady Gminy
 Zarządzenie 31 2010.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-06-29 10:55:29 | Data modyfikacji: 2010-12-02 09:53:19.
Zarządzenie nr 32/2010 w sprawie wprowadzenia
zmian do Zarządzenia Nr 27/2010 z dnia 31 maja
2010r.
 ZARZĄDZENIE 32-2010.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-06-29 10:56:39 | Data modyfikacji: 2010-12-02 09:53:32.
Zarządzenie nr 33/2010 w sprawie zmian w planie
dochodów i wydatków zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami, oraz na realizację
własnych zadań bieżących gmin oraz
przeniesienia wydatków wewnątrz działu w
ramach uprawnień otrzymanych od Rady Gminy
 Zarządzenie nr 33 z dnia 30.czerwca 2010r..doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-07-07 15:11:14 | Data modyfikacji: 2010-12-02 09:54:51.
Zarządzenie nr 34/2010 w sprawie określenia
sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w
Urzędzie Gminy Zakrzew i jednostkach
organizacyjnych Gminy Zakrzew oraz zasad jej
koordynacji
 Zarządzenie Nr 34 2010.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-12-07 15:09:40.
Zarządzenie nr 35/2010 w sprawie przeprowadzenia
odbioru technicznego budowy Centrum wsi Cerekiew -
II etap
 ZARZĄDZENIE nr 35-2010.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-12-02 08:33:08 | Data modyfikacji: 2010-12-02 08:39:15.
Zarządzenie nr 36/2010 w sprawie zmian w planie
dochodów i wydatków zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminieustawami oraz na realizację
własnych zadań bieżących gmin oraz
przeniesienia wydatków wewnątrz działu w ramach
uprawnień otrzymanych od Rady Gminy
 ZARZĄDZENIE NR 36-2010.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-12-02 08:44:31.
Zarządzenie nr 37/2010 w sprawie powołania
Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia
postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela
kontraktowego ubiegającego się o stopień
nauczyciela mianowanego
 ZARZĄDZENIE NR 37 2010.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-12-02 08:46:32.
Zarządzenie nr 38/2010 w sprawie przedłożenia
informacji z wykonania budżetu Gminy Zakrzew oraz
informacji z przebiegu wykonania planu finansowego
samorządowej instytucji kultury oraz
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej za I półrocze roku budżetowego
Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej
 ZARZĄDZENIE NR 38-2010.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-12-02 08:48:28.
Zarządzenie nr 39/2010 w sprawie powołania
Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia
postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela
kontraktowego ubiegającego się o stopień
nauczyciela mianowanego
 ZARZĄDZENIE NR 39 2010.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-12-02 08:49:49.
Zarządzenie nr 40/2010 w sprawie powołania
Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia
postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela
kontrakotwego ubiegającego się o stopień
nauczyciela mianowanego
 ZARZĄDZENIE NR 40 2010.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-12-02 08:51:19.
Zarządzenie nr 41/2010 w sprawie powołania
Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia
postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela
kontraktowego ubiegającego się o stopień
nauczyciela mianowanego
 ZARZĄDZENIE NR 41 2010.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-12-02 08:53:21.
Zarządzenie nr 42/2010 w sprawie powołania
Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia
postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela
kontraktowego ubiegającego się o stopień
nauczyciela mianowanego
 ZARZĄDZENIE NR 42 2010.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-12-02 08:55:03.
Zarządzenie nr 43/2010 w sprawie powołania
Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia
postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela
kontraktowego ubiegającego się o stopień
nauczyciela mianowanego
 ZARZĄDZENIE NR 43 2010.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-12-02 08:57:01.
Zarządzenie nr 44/2010 w sprawie zmian w planie
dochodów i wydatków zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami oraz na realizację
własnych zadań bieżących gmin oraz
przeniesienia wydatków wewnątrz działu w ramach
uprawnień otrzymanych od Rady Gminy
 ZARZĄDZENIE NR 44-2010.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-12-02 08:59:30.
Zarządzenie nr 45/2010 w sprawie powołania
komisji ds. zakłócenia stosunków wodnych na
gruncie
 ZARZĄDZENIE Nr 45 - 2010.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-12-02 11:58:17 | Data modyfikacji: 2010-12-02 11:58:49.
Zarządzenie nr 46/2010 w sprawie upoważnienia
Pani Renaty Barszcz do podpisywania decyzji,
zawiadomień i aktów pełnomocnictwa z zakresu
rejstru wyborców
 Z A R Z Ą D Z E N I E NR 46 - 2010.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-12-02 12:06:41.
Zarządzenie nr 47/2010 w sprawie zmian w planie
dochodów i wydatków zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami oraz na realizację
własnych zadań bieżących gmin oraz
przeniesienia wydatków wewnątrz działu w ramach
uprawnień otrzymanych od Rady Gminy
 ZARZĄDZENIE NR 47 2010.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-12-09 14:44:25.
Zarządzenie nr 48/2010 w sprawie zmian w planie
dochodów i wydatków zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami oraz na realizację
własnych zadań bieżących gmin oraz
przeniesienia wydatków wewnątrz działu w ramach
uprawnień otrzymanych od Rady Gminy
 ZARZADZENIE NR 48-2010.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-12-02 09:40:13.
Zarządzenie nr 49/2010 w sprawie zmian w planie
dochodów i wydatków zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami oraz na realizację
własnych zadań bieżących gmin oraz
przeniesienia wydatków wewnątrz działu w ramach
uprawnień otrzymanych od Rady Gminy
 ZARZADZENIE 49-2010.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-12-02 09:42:51.
Zarządzenie nr 50/2010 w sprawie powołania
komisji inwentaryzacyjnej dla przeprowadzenia
inwentaryzacji sprzętu OC znajdującego się w
magazynie Urzędu Gminy
 Zarządzenie 50-2010.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-12-02 09:52:35.
Zarządzenie nr 51/2010 w sprawie ustalenia
terminu rozpoczęcia sezonu grzewczego 2010/2011
 ZARZĄDZENIE 51-2010.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-12-02 09:44:48.
Zarządzenie nr 52/2010 w sprawie wyznaczenia
nauczyciela do zastępowania dyrektora Publicznej
Szkoły Podstawowej w Wacynie na czas jego
nieobecności
 ZARZĄDZENIE NR 52-2010.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-12-02 09:45:42.
Zarządzenie nr 53/2010 w sprawie odwołania Pani
Małgorzaty Szczepanowskiej z funkcji dyrektora
Publicznej Szkoły Podstawowej w Wacynie
 zarządzenie nr 53-2010.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-12-02 09:46:51.
Zarządzenie nr 54/2010 w sprawie zmian w planie
dochodów i wydatków zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami oraz na realizację
własnych zadań bieżących gmin oraz
przeniesienia wydatków wewnątrz działu w ramach
uprawnień otrzymanych od Rady Gminy
 ZARZADZENIE 54-2010.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-12-02 09:50:01 | Data modyfikacji: 2010-12-02 10:04:02.
Zarządzenie nr 55/2010 w sprawie ustalenia
dokumentacji opisującej przyjęte zasady
rachunkowości
 zarządzenie nr 55 2010.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-12-09 14:51:12 | Data modyfikacji: 2011-01-03 10:50:27.
Zarządzenie nr 56/2010 w sprawie przedłożenia
projektu Budżetu Gminy Zakrzew na 2011 rok oraz
projektu Uchwały w sprawie WPF Gminy Zakrzew na
lata 2011-2014
 ZARZADZENIE 56-2010.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-12-09 14:53:50.
Zarządzenie nr 57/2010 w sprawie powierzenia
pełnienia obowiązków dyrektora Publicznej
Szkoły Podstawowej w Wacynie
 Zarządzenie Nr 57-2010.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-12-02 12:28:37.
Zarządzenie nr 58/2010 w sprawie zmian w planie
dochodów i wydatków zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami oraz na realizację
własnych zadań bieżących gmin oraz
przeniesienia wydatków wewnątrz działu w ramach
uprawnień otrzymanych od Rady Gminy
 ZARZĄDZENIE NR 58 2010.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-12-09 14:57:23.
Zarządzenie nr 59/2010 w sprawie przeprowadzenia
inwentaryzacji w jednostkach organizacyjnych Gminy
Zakrzew
 ZARZĄDZENIE NR 59 2010.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-12-09 15:01:39.
Zarządzenie nr 60/2010 w sprawie zmian w planie
dochodów i wydatków zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
bieżących gmin oraz przeniesienia wydatków
wewnątrz działu w ramach uprawnień otrzymanych
od Rady Gminy
 ZARZĄDZENIE NR 60 2010.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-12-09 15:03:10.
Zarządzenie nr 61/2010 w sprawie zmian w planie
dochodów i wydatków zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami oraz na realizację
własnych zadań bieżących gmin oraz
przeniesienia wydatków wewnątrz działu w ramach
uprawnień otrzymanych od Rady Gminy
 ZARZĄDZENIE Nr 61-2010.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-12-09 15:05:16.
Zarządzenie nr 62/2010 w sprawie upoważnienia
Sekretarza i Skarbnika Gminy oraz innych
pracowników Urzędu Gminy Zakrzew do podpisywania
decyzji administracyjnych, umów i pism
 ZARZĄDZENIE Nr 62 z= 2010.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-12-31 11:00:48 | Data modyfikacji: 2012-03-01 11:06:47.
Zarządzenie nr 63/2010 w sprawie zmian w planie
dochodów i wydatków zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami oraz na realizację
własnych zadań bieżących gmin oraz
przeniesienia wydatków wewnątrz działu w ramach
uprawnień otrzymanych od Rady Gminy
 ZARZĄDZENIE NR 63 2010.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-12-31 11:05:46.
Zarządzenie nr 64/2010 w sprawie zmian w planie
dochodów i wydatków zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami oraz na realizację
własnych zadań bieżących gmin oraz
przeniesienia wydatków wewnątrz działu w ramach
uprawnień otrzymanych od Rady Gminy
 ZARZĄDZENIE nr 64 2010.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-12-31 11:09:45.
Zarządzenie nr 65/2010 w sprawie zmian w planie
dochodów i wydatków zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami oraz na realizację
własnych zadań bieżących gmin oraz
przeniesienia wydatków wewnątrz działu w ramach
uprawnień otrzymanych od Rady Gminy
 ZARZĄDZENIE 65-2010.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2011-01-11 11:21:34.
Zarządzenie nr 66/2010 w sprawie zmian w planie
dochodów i wydatków zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami oraz na realizację
własnych zadań bieżących gmin oraz
przeniesienia wydatków wewnątrz działu w ramach
uprawnień otrzymanych od Rady Gminy
 ZARZĄDZENIE nr.66.2010 z dn. 31.12.10.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2011-01-31 10:11:02.
Data wprowadzenia: 2011-01-31 10:11:02
Opublikowane przez: Marta Podgórska