Zarządzenie nr 1/2008 w sprawie wprowadzenia
zmian w dokumentacji przyjętych zasad
 1-2008.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-24 12:06:12 | Data modyfikacji: 2010-03-02 07:50:15.
Zarządzenie nr 1a/2008 w sprawie wysokości
pogotowia kasowego dla Urzędu Gminy w Zakrzewie
na rok 2008
 1a-2008.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-24 12:06:34 | Data modyfikacji: 2010-03-02 07:50:56.
Zarządzenie nr 2/2008 w sprawie wytycznych Wójta
Gminy Zakrzew z dnia 02 stycznia 2008 roku do
działalności w zakresie pozamilitarnych
przygotowań obronnych w gminie w 2008 roku, planu
zsadniczych przedsięwzięć w 2008 roku,
wytycznych Starosty Radomskiego z dnia 02 stycznia
2008 roku do szkolenia obronnego realizowanego
przez Wójta Gminy wykonującego zadania obronne
na 2008 rok, Planu Szkolenia Obronnego Gminy na
2008 rok
 2-2008.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-24 12:07:09 | Data modyfikacji: 2010-03-02 08:02:24.
Zarządzenie nr 3/2008 w sprawie powołania
Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na
stanowisko pełnomocnika ds. rozwiązywania
problemów alkoholowych w Urzędzie Gminy w
Zakrzewie
 3-2008.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-24 12:07:24 | Data modyfikacji: 2010-03-02 08:08:28.
Zarządzenie nr 4/2008 w sprawie powołania
komisji konkursowej do rozstrzygnięcia zadania
p[ublicznego w zakresie upowszechniania kultury
fizycznej i sportu
 4-2008.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-24 12:07:40 | Data modyfikacji: 2010-03-02 08:13:42.
Zarządzenie nr 5/2008 w sprawie ustalenia ukladu
wykonawczego budżetu Gminy Zakrzew na 2008 rok
 5-2008.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-24 12:07:55 | Data modyfikacji: 2010-03-02 08:14:18.
Zarządzenie nr 6/2008 w sprawie regulaminu
udzielania zamówień publicznych
 6-2008.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-24 12:08:10 | Data modyfikacji: 2010-03-02 08:14:53.
Zarządzenie nr 7/2008 w sprawie powłanmia
Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu
pisemnego nieograniczonego na sprzedaż
nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr. 39/3 o
powierzchni 0,1070 ha, w miejscowości Zakrzew
 7-2008.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-24 12:08:25 | Data modyfikacji: 2010-03-02 08:17:43.
Zarządzenie nr 8/2008 w sprawie przedłożenia
sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zakrzew za
2007 rok Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie
Obrachunkowej
 8-2008.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-24 12:08:46 | Data modyfikacji: 2010-03-02 08:18:39.
Zarządzenie nr 9/2008 w sprawie zmiany
Zarządzenia nr.44/2006 z dnia 19.10.2006r.
ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Wojeówdztwa
Mazowieckiego nr.226 poz.8457 z 2006r. w sprawie
wymagań, jakie powinien spełniać
przedsiębiorca ubiegający sie o uzyskanie
zezwolenia na zbiórkę stałych odpadów
komunalnych, próżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu odpadów na terenie
gminy Zakrzew
 9-2008.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-24 12:09:02 | Data modyfikacji: 2010-03-02 08:26:43.
Zarządzenie nr 10/2008 w sprawie wprowadzenia
zmian w Zarządzeniu Nr 50 Wójta Gminy w
Zakrzewie z dnia 7 grudnia 2005r.
 10-2008.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-24 12:09:18 | Data modyfikacji: 2010-03-02 08:27:23.
Zarządzenie nr 11/2008 w sprawie ustalenia
regulaminu przetargu nieograniczonego pisemnego
(ofertowego) na sprzedaż nieruchomości Gminy
Zakrzew
 11-2008.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-24 12:09:38 | Data modyfikacji: 2010-03-02 08:33:37.
Zarządzenie nr 12/2008 w sprawie przenisienia
wydatków wewnątrz działu w ramach uprawnień
otrzymanych od Rady Gminy
 12-2008.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-24 12:09:55 | Data modyfikacji: 2010-03-02 08:49:05.
Zarządzenie nr 13/2008 w sprawie wprowadzenia
zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy
w Zakrzewie
 13-2008.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-24 12:10:10 | Data modyfikacji: 2010-03-02 08:50:40.
Zarządzenie nr 14/2008 w sprawie przeprowadzenia
odbioru technicznego inwestycji: Budowa Domu
Ludowego w m. Gulinek
 14-2008.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-24 12:10:26 | Data modyfikacji: 2010-03-02 08:51:31.
Zarządzenie nr 15/2008 w sprawie powołania
Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru
na stanowisko podinspektora w Urzędzie Gminy w
Zakrzewie
 15-2008.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-24 12:10:57 | Data modyfikacji: 2010-03-02 08:52:14.
Zarządzenie nr 16/2008 w sprawie sposobu
przekazywaniam, przechowywania i udostepniania
dokumentów z wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 16-2008.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-24 12:11:15 | Data modyfikacji: 2010-03-02 08:53:18.
Zarządzenie nr 17/2008 w sprawie przedłużenia
powierzenia stanowiska dyrektora PSP w Cerekwi
Pani Elżbiecie Kumiędze
 17-2008.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-24 12:11:34 | Data modyfikacji: 2010-03-02 08:54:14.
Zarządzenie nr 18/2008 w sprawie przenisienia
wydatków wewnątrz działu w ramach uprawnień
otrzymanych od Rady Gminy
 18-2008.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-24 12:11:51 | Data modyfikacji: 2010-03-02 08:54:33.
Zarządzenie nr 19/2008 w sprawie przenisienia
wydatków wewnątrz działu w ramach uprawnień
otrzymanych od Rady Gminy
 19-2008.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-24 12:12:09 | Data modyfikacji: 2010-03-02 08:54:49.
Zarządzenia nr 20/2008 w sprawie powołania
Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru
na stanowisko podinspektora w Urzędzie Gminy w
Zakrzewie
 20-2008.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-24 12:12:29 | Data modyfikacji: 2010-03-02 11:29:59.
Zarządzenie nr 21/2008 w sprawie powołania
Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
 21-2008.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-24 12:13:04 | Data modyfikacji: 2010-03-02 11:30:54.
Zarządzenie nr 22/2008 w sprawie dokumenatcji
przyjętych zasad rachunkowości
 22-2008.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-24 12:13:48 | Data modyfikacji: 2010-03-02 11:31:44.
Zarządzenie nr 23/2008 w sprawie powołania
komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia
postępowania egzaminacyjnego dla nauczycilea
kontraktowego ubiegającego się o stopień
nauczyciela mainaowanego
 23-2008.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-24 12:14:12 | Data modyfikacji: 2010-03-02 11:32:52.
Zarządzenie nr 24/2008 w sprawie przedłożenia
informacji o wykonaniu budżetu gminy Zakrzew oraz
informacji z przebiegu wykonania planu finansowego
samorządowej instytucji kultury oraz
samodzielnego publicznego zakładu opieki
zdrowotnej za I półrocze roku budżetowego
Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej
 24-2008.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-24 12:14:33 | Data modyfikacji: 2010-03-02 11:34:33.
Zarządzenie nr 25/2008 w sprawie powołania
Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru
na stanowisko podinspektora w Urzędzie Gminy w
Zakrzewie
 25-2008.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-24 12:14:54 | Data modyfikacji: 2010-03-02 11:35:30.
Zarządzenie nr 26/2008 w sprawie przeprowadzenia
odbioru technicznego inwestycji: Budowa drogi
Zakrzew Szkoła
 26-2008.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-24 12:15:22 | Data modyfikacji: 2010-03-02 11:37:37.
Zarządzenie nr 27/2008 w sprawie przeprowadzenia
odbioru technicznego inwestycji: Budowa zatoki
autobusowej z chodnikami w m.Janiszew
 27-2008.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-24 12:15:43 | Data modyfikacji: 2010-03-02 11:38:46.
Zarządzenie nr 28/2008 w sprawie przenisienia
wydatków wewnątrz działu w ramach uprawnień
otrzymanych od Rady Gminy
 28-2008.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-24 12:16:03 | Data modyfikacji: 2010-03-02 11:39:09.
Zarządzenie nr 29/2008 w sprawie ochrony danych
osobowych w Urzędzie Gminy w Zakrzewie
 29-2008.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-24 12:16:22 | Data modyfikacji: 2010-03-02 11:39:37.
Zarządzenie nr 31/2008 w sprawie powołania
Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru
na stanowisko podinspektora w Urzędzie Gminy w
Zakrzewie
 Zarządzenie Nr 31.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-24 13:09:09 | Data modyfikacji: 2010-03-02 11:40:41.
Zarządzenie nr 32/2008 w sprawie wprowadzenia
zmian w dokumentacji przyjętych zasad
rachunkowości
 ZARZĄDZENIE Nr 32 2008.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-24 13:09:39 | Data modyfikacji: 2010-03-02 11:41:46.
Zarządzenie nr 33/2008 w sprawie powołania
Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu
pisemnego nieograniczonego na sprzedaż
nieruchomości gruntowej niezabudowanej działka
nr 321/8 o pow. 8512 m2, działka nr 321/10 o pow.
7788 m2, w miejscowości Milejowice
 ZARZĄDZENIE NR 33.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-24 13:10:00 | Data modyfikacji: 2010-03-02 11:44:11.
Zarządzenie nr 34/2008 w sprawie powołania
komisji inwetaryzacyjnej dla przeprowadzenia
inwentaryzacyjnej sprzętu OC znajdującego się w
magazynie Urzędu Gminy
 Zarządzeni nr 34.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-24 13:10:22 | Data modyfikacji: 2010-03-02 11:45:50.
Zarządzenie nr 35/2008 w sprawie przenisienia
wydatków wewnątrz działu w ramach uprawnień
otrzymanych od Rady Gminy
 ZARZĄDZENIE Nr 35.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-24 13:10:41 | Data modyfikacji: 2010-03-02 11:46:14.
Zarządzenie nr 36/2008 w sprawie upoważnienia
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Zakrzewie do przeprowadzenia postępowania w
sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego a
także do wydawania w tych sprawach decyzji
 36-2008.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-24 13:11:39 | Data modyfikacji: 2010-03-02 11:48:49.
Zarządzenie nr 37/2008 upoważnienia Pani Ilony
Jaworskiej pracownika Urzędu Gminy w Zakrzewie do
podejmowania działąń wobec dłużników
alimentacyjnych oraz prowadzenia dalszego
postępowania a także do wydawania w tych
sprawach decyzji administracyjnych
 37-2008.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-24 13:12:08 | Data modyfikacji: 2010-03-02 11:53:13.
Zarządzenie nr 38/2008 w sprawie ustalenia
terminu rozpoczęcia sezonu grzewczego 2008/2009
 38-2008.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-24 13:12:24 | Data modyfikacji: 2010-03-02 11:53:47.
Zarządzenie nr 39/2008 w sprawiw przeprowadzenia
odbioru technicznego drogi Zakrzew Kolonia- Ławki
 39-2008.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-24 13:12:43 | Data modyfikacji: 2010-03-02 11:56:12.
Zarządzenie nr 40/2008 w sprawie powołania
Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu
pisemnego nieograniczonego na sprzedaż
nieruchomości gruntowej niezabudowanej działka
nr 321/10 o pow. 7788 m2, w m.Milejowice
 40-2008.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-24 13:14:00 | Data modyfikacji: 2010-03-02 11:58:37.
Zarządzenie nr 41/2008 w sprawie przedłożenia
projektu Budżetu Gminy Zakrzew na 2009 rok
 41-2008.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-24 13:14:20 | Data modyfikacji: 2010-03-02 11:59:09.
Zarządzenie nr 42/2008 w sprawie przenisienia
wydatków wewnątrz działu w ramach uprawnień
otrzymanych od Rady Gminy
 42-2008.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-24 13:14:48 | Data modyfikacji: 2010-03-02 11:59:29.
Zarządzenie nr 43/2008 w sprawie wprowadzenia w
Urzędzie Gminy Zakrzew instrukcji postępowania w
zakresie przeciwdziałania wprowadzeniu do obrotu
finansowego wartości majątkowych pochodzących z
nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz
przeciwdziałania finansowaniu teroryzmu
 43-2008.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-24 13:15:03 | Data modyfikacji: 2010-03-02 12:01:34.
Zarządzenie nr 43a/2008 w sprawie upoważnienia
pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Zakrzewie do przeprowadzenia postepowania w
sprawie świadczeń rodzinnych a także do
wydawania w tych sprawach decyzji
administracyjnych
 43a-2008.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-24 13:15:22 | Data modyfikacji: 2010-03-02 12:02:48.
Zarządzenie nr 44/2008 w sprawie przenisienia
wydatków wewnątrz działu w ramach uprawnień
otrzymanych od Rady Gminy
 44-2008.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-24 13:15:36 | Data modyfikacji: 2010-03-02 12:03:10.
Zarządzenie nr 45/2008 w sprawie przenisienia
wydatków wewnątrz działu w ramach uprawnień
otrzymanych od Rady Gminy
 45-2008.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-24 13:15:54 | Data modyfikacji: 2010-03-02 12:03:28.
Zarządzenie nr 46/2008 w sprawie wprowadzenia
zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy
w Zakrzewie
 46-2008.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-24 13:16:14 | Data modyfikacji: 2010-03-02 12:04:12.
Zarządzenie nr 47/2008 w sprawie ustalenia
czynszu za lokale mieszkalne stanowiące
mieszkaniowy zasób gminy
 47-2008.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-24 13:16:33 | Data modyfikacji: 2010-03-02 12:05:00.
Zarządzenie nr 48/2008 w sprawie przenisienia
wydatków wewnątrz działu w ramach uprawnień
otrzymanych od Rady Gminy
 48-2008.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-24 13:16:48 | Data modyfikacji: 2010-03-02 12:05:41.
Zarządzenie nr 49/2008 w sprawie przenisienia
wydatków wewnątrz działu w ramach uprawnień
otrzymanych od Rady Gminy
 49-2008.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-24 13:17:04 | Data modyfikacji: 2010-03-02 12:06:07.
Data wprowadzenia: 2010-02-24 13:17:04
Data modyfikacji: 2010-03-02 12:06:07
Opublikowane przez: Marta Podgórska