Zarządzenie Nr 1/2017 w sprawie wysokości
pogotowia kasowego dla Urzędu Gminy w Zakrzewie
na 2017 rok
 ZARZĄDZENIE 1-2017.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Danuta Seweryn | Data wprowadzenia: 2017-04-06 12:42:10.
Zarzadzenie Nr 2/2017 w sprawie zmieniające
zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad
/polityki/ rachunkowości
 ZARZĄDZENIE 2-2017.docx

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Danuta Seweryn | Data wprowadzenia: 2017-04-06 13:57:42 | Data modyfikacji: 2017-04-06 14:08:37.
Zarządzenie Nr 3-2017 w sprawie wprowadzenia
zasad (polityki) rachunkowości obowiązujący
przy realizacji projektów
 ZARZĄDZENIE 3-2017.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Danuta Seweryn | Data wprowadzenia: 2017-04-06 13:59:17.
Zarządzenie Nr 4/2017 w sprawie wprowadzenia
zmian do zarządzenia Nr 22/2010 Wójta Gminy w
Zakrzewie z dnia 19.04.2010 r.
 ZARZĄDZENIE 4-2017.docx

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marzenna Nosowska | Data wprowadzenia: 2017-04-06 14:02:45.
Zarządzenie Nr 5/2017 w sprawie opracowania planu
fifnasowego zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych jst
ustawami oraz planu finansowego dochodów
związanych z realizacją zadań, które
podlegają do przekazania do budżetuc państwa
 ZARZĄDZENIE 5- 2017.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Danuta Seweryn | Data wprowadzenia: 2017-04-06 14:12:07 | Data modyfikacji: 2017-04-06 14:14:22.
Zarządzenie Nr 6/2017 w sprawie powołania
Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na
stanowiska inspektorów w Referacie Funduszy
Europejskich i Infrastruktury Technicznej w
Urzędzie Gminy w Zakrzewie
 ZARZĄDZENIE 6-2017.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Elżbieta Bilska | Data wprowadzenia: 2017-04-06 14:14:54 | Data modyfikacji: 2017-04-06 14:18:44.
Zarządzenie Nr 7/2017 w sprawie wyznaczenia
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie
do realizacji zadań z zakresu świadczenia o
wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"
 ZARZĄDZENIE 7-2017.docx

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Krystyna Czerwonka | Data wprowadzenia: 2017-04-06 14:21:48.
Zarządzenie Nr 8/2017 w sprawie wprowadzenia
"Księgi Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Gminy
Zakrzew oraz w gminnych jednostkach
organizacyjnych"
 ZARZĄDZENIE 8-2017.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marzenna Nosowska | Data wprowadzenia: 2017-04-06 14:27:12.
Zarządzenie Nr 9/2017 w sprawie ogłoszenia
otwartego konkursu ofert na realizację zadania
publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu w
2017 r.
 ZARZĄDZENIE 9- 2017.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Elżbieta Bilska | Data wprowadzenia: 2017-04-06 14:39:38 | Data modyfikacji: 2017-04-06 14:41:38.
Zarzadzenie Nr 10/2017 w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy oraz w planie finansowym zadań z zakresu
administracji rządowej na 2017 rok
 ZARZĄDZENIE 10- 2017.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Danuta Seweryn | Data wprowadzenia: 2017-04-06 14:46:08 | Data modyfikacji: 2017-04-06 14:48:32.
Zarządzenie Nr 11/2017 w sprawie powołania
Jednostki Realizującej Projekt dla projektu
pn."Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w
gminie Zakrzew, w aglomeracji Radom" który
uzyskał dofinansowanie z Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach
Osi Priorytetowej II - Ochrona Środowiska, w tym
adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.3
"Gospodarka wodno-ściekowa
 ZARZĄDZENIE 11-2017.docx

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Krzysztof Siek | Data wprowadzenia: 2017-04-06 14:48:50 | Data modyfikacji: 2017-04-06 14:53:43.
Zarządzenie Nr 12/2017 w sprawie ustalenia
harmonogramu czynności w postępowaniu
rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym
na rok szkolny 2017/2018 dla przedszkoli,
oddziałów przedszkolnych w szkołach
podtsawowych i klas pierwszych szkół
podstawowych
 ZARZĄDZENIE 12-2017.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marzenna Nosowska | Data wprowadzenia: 2017-04-06 14:58:18.
Zarządzenie Nr 13/2017 w sprawie powołania
Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na
stanowisko podinspektora w Referacie Finansowym w
Urzędzie Gminy w Zakrzewie
 ZARZĄDZENIE 13-2017.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Elżbieta Bilska | Data wprowadzenia: 2017-04-06 15:07:29.
Zarządzenie Nr 14/2017 w sprawie Regulaminu
udzielania zamówień publicznych
 ZARZĄDZENIE 14-2017.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2017-04-07 07:50:05.
Zarządzenie Nr 15/2017 w sprawie powołania
komisji konkursowej do rozstrzygnięcia zadania
publicznego w zakresie upowszechniania kultury
fizycznej i sportu
 ZARZĄDZENIE 15-2017.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Elżbieta Bilska | Data wprowadzenia: 2017-04-07 07:52:40.
Zarządzenie Nr 16/2017 w sprawie przedłożenia
sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy
Zakrzew za 2016 rok Regionalnej Izbie
Obrachunkowej oraz Radzie Gminy, przedłożenia
sprawozdania finansowego za 2016 rok Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zakrzewie
oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakrzewie
(instytucji kultury) Radzie Gminy
 ZARZĄDZENIE 16- 2017.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Danuta Seweryn | Data wprowadzenia: 2017-04-07 08:20:14 | Data modyfikacji: 2017-04-07 08:26:42.
Zarządzenie Nr 17/2017 w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy oraz planie finansowym zadań z zakresu
administracji rządowej na 2017 rok
 ZARZĄDZENIE 17-2017.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Danuta Seweryn | Data wprowadzenia: 2017-04-07 08:28:18.
Zarządzenie Nr 18/2017 w sprawie ogłoszenia
wyników otwartego konkursu ofert na realizację
zadań publicznych w zakresie upowszechniania
kultury fizycznej i sportu w 2017 r.
 ZARZĄDZENIE 18-2017.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Elżbieta Bilska | Data wprowadzenia: 2017-04-07 08:31:35.
Zarządzenie Nr 19/2017 w sprawie zmieniające
zarządzenie w sprawie wprowadzenia
zasad/polityki/rachunkowości
 ZARZĄDZENIE 19-2017.docx

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Danuta Seweryn | Data wprowadzenia: 2017-06-02 13:52:29.
Zarządzenie Nr 20/2017 w sprawie ogłoszenia
otwartego konkursu ofert na zorganizowanie
12-dniowych kolonii z programem profilaktycznym w
okresie wakacji letnich dla 40 dzieci z terenu
gminy Zakrzew
 ZARZĄDZENIE 20-2017.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Małgorzata Musiałek | Data wprowadzenia: 2017-06-02 13:54:26.
Zarządzenie Nr 21/2017 w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy oraz w planie finansowym zadań z zakresu
administracji rządowej na 2017 rok
 ZARZĄDZENIE 21-2017.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Danuta Seweryn | Data wprowadzenia: 2017-06-02 13:58:53.
Zarządzenie Nr 22/2017 w sprawie powołania
Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na
kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej
Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w
Zakrzewie
 ZARZĄDZENIE 22- 2017.docx

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marzenna Nosowska | Data wprowadzenia: 2017-06-02 14:05:31 | Data modyfikacji: 2017-06-02 14:07:21.
Zarządzenie Nr 23/2017 w sprawie powołania
Kmisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na
kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej
Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w
Dąbrówce Podłężnej
 ZARZĄDZENIE 23 - 2017.docx

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marzenna Nosowska | Data wprowadzenia: 2017-06-02 14:12:05 | Data modyfikacji: 2017-06-02 14:14:25.
Zarządzenie Nr 24/2017 w sprawie zatwierdzenia
konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej
Szkoły Podstawowej im. Orła Bialego w Dąbrówce
Podłężnej
 ZARZĄDZENIE 24-2017.docx

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marzenna Nosowska | Data wprowadzenia: 2017-06-02 14:15:50.
Zarządzenie Nr 25/2017 w sprawie zatwierdzenia
konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej
Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w
Zakrzewie
 ZARZĄDZENIE 25-2017.docx

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marzenna Nosowska | Data wprowadzenia: 2017-06-02 14:23:04.
Zarządzenie Nr 26/2017 w sprawie powołania
komisji konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu
ofert na zorganizowanie 12-dniowych kolonii
profilaktycznych w okresie wakacji letnich dla 40
dzieci z terenu Gminy Zakrzew
 ZARZĄDZENIE 26-2017.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Małgorzata Musiałek | Data wprowadzenia: 2017-06-02 14:27:55.
Zarządzenie Nr 27/2017 w sprawie ogłoszenia
otwartego konkursu ofert na realizację
przedsięwzięć o charakterze profilaktycznym,
mającym na celu zagospodarowanie czasu wolnego
dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich,
których realizatorem są inne podmioty
 ZARZĄDZENIE 27-2017.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Małgorzata Musiałek | Data wprowadzenia: 2017-06-02 14:33:25.
Zarządzenie Nr 28/2017 w sprawie rozstrzygnięcia
konkursu ofert na zorganizowanie 12-dniowych
kolonii z programem profilaktycznym w okresie
wakacji letnich dla 40 dzieci z Gminy Zakrzew
 ZARZĄDZENIE 28-2017.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Małgorzata Musiałek | Data wprowadzenia: 2017-06-02 14:38:32.
Zarządzenie Nr 29/2017 w sprawie powierzenia
stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły
Podstawowej im. Orła Białego w Dąbróce
Podłężnej
 ZARZĄDZENIE 29-2017.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marzenna Nosowska | Data wprowadzenia: 2017-06-02 14:41:42.
Zarządzenie Nr 30/2017 w sprawie powierzenia
stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły
Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Zakrzewie
 ZARZĄDZENIE 30-2017.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marzenna Nosowska | Data wprowadzenia: 2017-06-02 14:44:45.
Zarządzenie Nr 31/2017 w sprawie przedłużenia
powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego
Gimnazjum Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w
Zakrzewie
 ZARZĄDZENIE 31-2017.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marzenna Nosowska | Data wprowadzenia: 2017-06-02 14:48:11.
Zarządzenie Nr 32/2017 w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy oraz w planie finansowym zadań z zakresu
administracji rządowej na 2017 rok
 ZARZĄDZENIE 32-2017.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Danuta Seweryn | Data wprowadzenia: 2017-06-06 13:34:51.
Zarządzenie Nr 33/2017 w sprawie upoważnienia do
poświadczania za zgodność z oryginałem
odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę
na potrzeby prowadzonych postępowań
 ZARZĄDZENIE 33-2017.docx

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Krystyna Czerwonka | Data wprowadzenia: 2017-06-07 12:20:59.
Zarządzenie Nr 34/2017 w sprawie zmiany
Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Zakrzew
 ZARZĄDZENIE 34-2017.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Elżbieta Bilska | Data wprowadzenia: 2017-06-07 12:40:01.
Zarządzenie Nr 35/2017 w sprawie przyznania
kierownikowi Urzędu Stanu Cywilnego prawa do
reprezentacyjnego ubioru służbowego
 ZARZĄDZENIE 35-2017.odt

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Elżbieta Bilska | Data wprowadzenia: 2017-06-09 08:17:14.
Zarządzenie Nr 36/2017 w sprawie powołania
komisji konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu
ofert pod nazwą: Realizacja przedsięwzięć o
charakterze profilaktycznym, mającym na celu
zagospodarowania czasu wolnego dzieci i
młodzieży w okresie wakacji letnich, których
realizatorem są inne podmioty
 ZARZĄDZENIE 36-2017.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Małgorzata Musiałek | Data wprowadzenia: 2017-06-09 08:19:38.
Zarządzenie Nr 37/2017 w sprawie upoważnienia do
poświadczenia za zgodność z oryginałem
odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę
na potrzeby prowadzonych postępowań
 ZARZĄDZENIE 37-2017.docx

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Krystyna Czerwona | Data wprowadzenia: 2017-06-09 08:21:24.
Zarządzenie Nr 38/2017 w sprawie upoważnienia do
poświadczania za zgodność z oryginałem
odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę
na potrzeby prowadzonych postępowań
 ZARZĄDZENIE 38-2017.docx

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Krystyna Czerwonka | Data wprowadzenia: 2017-06-09 08:23:04.
Zarządzenie Nr 39/2017 w sprawie upoważnienia do
poświadczania za zgodność z oryginałem
odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę
na potrzeby prowadzonych postępowań
 ZARZĄDZENIE 39-2017.docx

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Krystyna Czerwonka | Data wprowadzenia: 2017-06-09 08:31:34.
Zarządzenie Nr 40/2017 w sprawie upoważnienia do
poświadczania za zgodność z oryginałem
odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę
na potrzeby prowadzonych postępowań
 ZARZĄDZENIE 40-2017.docx

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Krystyna Czerwonka | Data wprowadzenia: 2017-06-09 08:33:13.
Zarządzenie Nr 41/2017 w sprawie upoważnienia do
poświadczania za zgodność z oryginałem
odpisów dokumentów przedstawionych przez strone
na potrzeby prowadzonych postępowań
 ZARZĄDZENIE 41-2017.docx

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Krystyna Czerwonka | Data wprowadzenia: 2017-06-09 08:36:10.
Zarządzenie Nr 42/2017 w sprawie upoważnienia do
poświadczania za zgodność z oryginałem
odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę
na potrzeby prowadzonych postępowań
 ZARZĄDZENIE 42-2017.docx

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Krystyna Czerwonka | Data wprowadzenia: 2017-06-09 08:37:51.
Zarządzenie Nr 43/2017 w sprawie upoważnienia do
poświadczania za zgodność z oryginałem
odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę
na potrzeby prowadzonych postępowań
 ZARZĄDZENIE 43-2017.docx

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Krystyna Czerwonka | Data wprowadzenia: 2017-06-09 08:39:35.
Zarządzenie Nr 44/2017 w sprawie rozstrzygnięcia
konkursu ofert pod tytułem: Realizacja
przedsięwzięć o charakterze profilaktycznym,
mającym na celu zagospodarowanie czasu wolnego
dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich,
których realizatorem są inne podmioty
 ZARZĄDZENIE 44-2017.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Małgorzata Musiałek | Data wprowadzenia: 2017-06-09 11:30:20.
Zarządzenie Nr 45/2017 w sprawie wprowadzenia
zmian do Zarządzenia Nr 22/2010 Wójta Gminy w
Zakrzewie z dnia 19.04.2010 r.
 ZARZĄDZENIE 45-2017.docx

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marzenna Nosowska | Data wprowadzenia: 2017-06-29 09:14:22.
Załącznik do Zarządzenia Nr 45/2017
 STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU - NOWA 2017 (004).xls

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marzenna Nosowska | Data wprowadzenia: 2017-06-29 09:17:53.
Zarządzenie Nr 46/2017 w sprawie przeprowadzenia
odbioru technicznego "Budowy obiektów
oświatowo-sportowych w miejscowości Bielicha"
 ZARZĄDZENIE 46-2017.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Krzysztof Siek | Data wprowadzenia: 2017-06-29 09:19:33.
Zarządzenie Nr 47/2017 w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodow i wydatków budżetu Gminy
oraz w planie finansowym zadań z zakresu
administracji rządowej na 2017 rok
 ZARZĄDZENIE 47- 2017.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Danuta Seweryn | Data wprowadzenia: 2017-07-12 12:20:23 | Data modyfikacji: 2017-07-12 12:23:47.
Zarządzenie Nr 48/2017 w sprawie ustalenia
dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2017 roku dla
pracowników Urzędu Gminy w Zakrzewie
 ZARZĄDZENIE 48-2017.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Elżbieta Bilska | Data wprowadzenia: 2017-07-12 12:25:37.
Zarządzenie Nr 49/2017 w sprawie wprowadzenia
zmian do Zarządzenia nr 33/2016 z dnia 7 lipca
2016 r. do "Regulaminu Zakładowego Funduszu
Świadczeń Socjalnych" w Urzędzie Gminy w
Zakrzewie
 ZARZĄDZENIE 49-2017.docx

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Danuta Seweryn | Data wprowadzenia: 2017-08-17 08:23:54.
Zarządzenie Nr 50/2017 w sprawie ogłoszenia
konkursu ofert na organizację pozaszkolnych
zajęć z programem profilaktycznym dla dzieci i
młodzieży z terenu Gminy Zakrzew
 ZARZĄDZENIE 50-2017.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Małgorzata Musiałek | Data wprowadzenia: 2017-08-17 08:25:54.
Zarządzenie Nr 51/2017 w sprawie wprowadzenia
zasad (polityki) rachunkowości obowiązujący
przy realizacji projektów
 ZARZĄDZENIE 51-2017.docx

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Danuta Seweryn | Data wprowadzenia: 2017-08-17 08:30:05.
Zarządzenie Nr 52/2017 w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy oraz w planie finansowym zadań za zakresu
administracji rządowej na 2017 rok
 ZARZĄDZENIE 52-2017.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Danuta Seweryn | Data wprowadzenia: 2017-08-17 08:31:47.
Zarządzenie Nr 53/2017 w sprawie wprowadzenia
okreslenia zasad i trybu przeprowadzenia
czynności likwidacyjnych Publicznej Szkoły
Podstawowej w Janiszewie
 ZARZĄDZENIE 53-2017.docx

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Danuta Seweryn | Data wprowadzenia: 2017-08-17 08:38:39.
Zarządzenie Nr 54/2017 w sprawie określenia
zasad i trybu przekształcenia Publicznej Szkoły
Podstawowej w Wacynie poprzez przeniesienie jej
siedziby
 ZARZĄDZENIE 54-2017.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Danuta Seweryn | Data wprowadzenia: 2017-08-17 08:46:35.
Zarządzenie Nr 55/2017 w sprawie powołania
komisji konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu
ofert pod nazwą: Organizacja pozaszkolnych
zajęć z programem profilkatycznym dla dzieci i
młodzieży z terenu Gminy Zakrzew
 ZARZĄDZENIE 55 -2017.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Małgorzata Musiałek | Data wprowadzenia: 2017-08-17 08:50:36 | Data modyfikacji: 2017-08-17 08:52:51.
Zarządzenie Nr 56/2017 w sprawie powołania
Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia
postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela
kontraktowego ubiegającego sie o stopień
nauczyciela mianowanego
 ZARZĄDZENIE 56-2017.docx

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marzenna Nosowska | Data wprowadzenia: 2017-08-17 08:55:34.
Zarządzenie Nr 57/2017 w sprawie powołania
Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia
postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela
kontraktowego ubiegającego się o stopień
nauczyciela mianowanego
 ZARZĄDZENIE 57- 2017.docx

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marzenna Nosowska | Data wprowadzenia: 2017-08-17 09:13:42 | Data modyfikacji: 2017-08-17 09:16:56.
Zarządzenie Nr 58/2017 w sprawie powołania
Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia
postepowania egzaminacyjnego dla nauczyciela
kontraktowego ubiegającego sie o stopień
nauczyciela mianowanego
 ZARZĄDZENIE 58-2017.docx

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marzenna Nosowska | Data wprowadzenia: 2017-08-17 09:17:31 | Data modyfikacji: 2017-08-17 09:19:36.
Zarzędzenie Nr 59/2017 w sprawie powołania
Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia
postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela
kontraktowego ubeigającego sie o stopień
nauczyciela mianowanego
 ZARZĄDZENIE 59-2017.docx

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marzenna Nosowska | Data wprowadzenia: 2017-08-17 09:20:14 | Data modyfikacji: 2017-08-17 09:21:48.
Zarządzenie Nr 60/2017 w sprawie zmiany
maksymalnego wynagrodzenia zasadniczego w
załaczniku nr 1 do Regulaminu Wynagradzania
pracowników Urzędu Gminy wprowadzonego
Zarządzeniem Nr 63/2014 Wójta Gminy Zakrzew z
dnia 11 grundia 2014 roku
 ZARZĄDZENIE 60-2017.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Elżbieta Bilska | Data wprowadzenia: 2017-08-22 10:09:16.
Zarządzenie Nr 61/2017 w sprawie przedłożenia
za I półrocze 2017. informacji z wykonania
budżetu Gminy Zakrzew, informacji z przebiegu
wykonania planu finansowego Samorządowego
Instytucji Kultury, informacji z przebiegu
wykonania planu finansowego Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, informacji
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy
Finansowej
 ZARZĄDZENIE 61-2017.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Danuta Seweryn | Data wprowadzenia: 2017-08-24 10:24:17.
Zarządzenie Nr 62/2017 w sprawie rozstrzygnięcia
konkursu ofert pod tytułem: Organizacja
pozaszkolnych zajęć z programem profilaktycznym
dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Zakrzew
 ZARZĄDZENIE 62-2017.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Małgorzata Musiałek | Data wprowadzenia: 2017-08-25 08:14:06.
Zarządzenie Nr 63/2017 w sprawie udzielenia
pełnomocnictwa Pani Emilii Jaworskiej dyrektorowi
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Orła Białego
w Dąbrówce Podłężnej
 ZARZĄDZENIE 63-2017.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marzenna Nosowska | Data wprowadzenia: 2017-08-31 10:02:23.
Zarządzenie Nr 64/2017 w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy oraz w planie finansowym zadań z zakresu
administracji rządowej na 2017 rok
 ZARZĄDZENIE 64-2017.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Danuta Seweryn | Data wprowadzenia: 2017-09-08 13:26:56.
Zarządzenie Nr 65/2017 w sprawie udzielenia
pełnomocnictwa Pani Małgorzacie Jakubiak
dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej w
Bielisze
 ZARZĄDZENIE 65-2017.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marzenna Nosowska | Data wprowadzenia: 2017-09-08 13:28:58.
Zraządzenie Nr 66/2017 w sprawie wprowadzenia
zmina w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy oraz w planie finansowym zadań z zakresu
administracji rządowej na 2017 rok
 ZARZĄDZENIE 66-2017.docx

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Danuta Seweryn | Data wprowadzenia: 2017-09-08 13:30:50.
Zarządzenie Nr 67/2017 w sprawie powołania
Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na
wolne stanowisko urzędnicze - informatyk w
Urzędzie Gminy w Zakrzewie
 ZARZĄDZENIE 67-2017.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Elżbieta Bilska | Data wprowadzenia: 2017-09-08 13:38:43.
Zarządzenie Nr 68/2017 w sprawie udziału w
powiatowym ćwiczeniu obronnym we
współdziałaniu ze starostwem powiatowym,
służbami, inspekcjami, strażami z terenu
popwiatu radomskiego oraz Wojskową Komendą
Uzupełnień w Radomiu
 ZARZĄDZENIE 68-2017.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Elżbieta Bilska | Data wprowadzenia: 2017-09-25 15:20:48.
Zarządzenie Nr 69/2017 w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy oraz w planie finansowym zadań z zakresu
administracji rządowej na 2017 rok
 ZARZĄDZENIE 69-2017.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Danuta Seweryn | Data wprowadzenia: 2017-10-10 12:05:01.
Zarządzenie nr 70/2017 w sprawie wprowadzenia
zasad (polityki) rachunkowości obowiązujący
przy realizacji projektów
 ZARZĄDZENIE 70-2017.docx

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Danuta Seweryn | Data wprowadzenia: 2017-11-21 13:16:05.
Zarządzenie Nr 71/2017 w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy oraz w planie fifnansowym zadań z zakresu
administracji rządowej na 2017 rok
 ZARZĄDZENIE 71-2017.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Danuta Seweryn | Data wprowadzenia: 2017-11-21 13:17:54.
Zarządzenie nr 72/2017 w sprawie określenia
wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli
oraz innych form wychowania przedszkolnego
prowadzonych na terenie Gminy Zakrzew
 ZARZĄDZENIE 72-2017.docx

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Danuta Seweryn | Data wprowadzenia: 2017-11-21 13:21:30.
Zarządzenie Nr 73/2017 w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy oraz w planie finansowym zadań z zakresu
administracji rządowej na 2017 rok
 ZARZĄDZENIE 73-2017.docx

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Danuta Seweryn | Data wprowadzenia: 2017-12-29 12:12:15 | Data modyfikacji: 2017-12-29 14:58:50.
Zarządzenie Nr 74/2017 w sprawie nadania
regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w
Zakrzewie
 ZARZĄDZENIE 74-2017.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marzenna Nosowska | Data wprowadzenia: 2017-12-29 12:13:57 | Data modyfikacji: 2018-01-10 12:55:33.
Zarządzenie Nr 75/2017 w sprawie upoważnienia
pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Zakrzewie do prowadzenia postępowania w sprawie
wiadczeń z funduszu alimentacyjnego
 ZARZĄDZENIE 75-2017.docx

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Krystyna Czerwonka | Data wprowadzenia: 2017-12-29 12:15:26.
Zarządzenie Nr 76/2017 w sprawie upoważnienia
pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Zakrzewie do prowadzenia postepowań w sprawie
świadczeń z funduszu alimentacyjnego
 ZARZĄDZENIE 76-2017.docx

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Krystyna Czerwonka | Data wprowadzenia: 2017-12-29 12:21:07.
Zarządzenie Nr 77/2017 w sprawie upoważnienia
pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Zakrzewie do prowadzenia postępowań w sprawie
świadczeń rodzinnych
 ZARZĄDZENIE 77-2017.docx

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Krystyna Czerwonka | Data wprowadzenia: 2017-12-29 12:22:56.
Zarządzenie Nr 78/2017 w sprawie upoważnienia
pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Zakrzewie do prowadzenia postępowań w sprawie
świadczeń rodzinnych
 ZARZĄDZENIE 78-2017.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Krystyna Czerwonka | Data wprowadzenia: 2017-12-29 12:24:40.
Zarządzenie Nr 79/2017 w sprawie przedłożenia
projektu Budżetu Gminy na 2018 rok oraz projektu
Uchwały w sprawie WPF Gminy Zakrzew na lata
2018-2024
 ZARZĄDZENIE 79-2017.docx

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Danuta Seweryn | Data wprowadzenia: 2017-12-29 12:26:29.
Zarządzenie Nr 80/2017 w sprawie przeprowadzenia
naboru podmiotów spoza sektora finansów
publicznych na wspólne przygotowanie i realizacje
projektu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramaxch Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata
2014-2020
 ZARZĄDZENIE 80-2017.docx

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Anna Świątkowska | Data wprowadzenia: 2017-12-29 12:29:32.
Zarządzenie Nr 81/2017 w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy oraz w planie finansowym zadań z zakresu
administracji rządowej na 2017 rok
 ZARZĄDZENIE 81-2017.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Danuta Seweryn | Data wprowadzenia: 2017-12-29 12:31:56.
Zarządzenie Nr 82/2017 w sprawie powołania
Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia
postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela
kotraktowego ubiegającego się o stopień
nauczyciela mianowanego
 ZARZĄDZENIE 82-2017.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marzenna Nosowska | Data wprowadzenia: 2017-12-29 12:35:03.
Zarządzenie Nr 83/2017 w sprawie powołania
Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia
postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela
kontraktowego ubiegającego sie o stopien
nauczyci8ela mianowanego
 ZARZĄDZENIE 83-2017.docx

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marzenna Nosowska | Data wprowadzenia: 2017-12-29 13:18:11.
Zarządzenie Nr 84/2017 w sprawie wprowadzenia
regulaminu wydawania zezwoleń kategorii I na
przejazd pojazdów nienormatywnych na drogach
publicznych i wewnętrznych w granicach Gminy
Zakrzew
 ZARZĄDZENIE 84-2017.docx

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Krzysztof Siek | Data wprowadzenia: 2017-12-29 13:22:54.
Zarządzenie Nr 85/2017 w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy oraz z planie finansowym zadań z zakresu
administracji rządowej na 2017 rok
 ZARZĄDZENIE 85-2017.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Danuta Seweryn | Data wprowadzenia: 2017-12-29 14:33:25.
Zarządzenie Nr 86/2017 w sprawie zmiany
Zarządzenia Wójta Gminy Zakrzew Nr 54/2017 z
dnia 26.09.2017 r. w składzie Zespołu
Interdyscyplinarnegow Zakrzewie
 ZARZĄDZENIE 86-2017.docx

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Krystyna Czerwonka | Data wprowadzenia: 2017-12-29 14:37:54.
Zarządzenie Nr 87/2017 w sprawie powołania
komisji konkursowej do rozstrzygnięcia naboru
podmiotów spoza sektora finansów publicznych na
wspólne przygotowanie i realizację projektu
wspólfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Regionalnego Prograsmu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
 ZARZĄDZENIE 87-2017.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Małgorzata Musiałek | Data wprowadzenia: 2017-12-29 14:41:30.
Zarządzenie Nr 88/2017 w sprawie przeprowadzenia
weryfikacji aktywów i pasywów za rok 2017
 ZARZĄDZENIE 88-2017.docx

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Danuta Seweryn | Data wprowadzenia: 2018-02-05 08:51:10.
Zarządzenie Nr 89/2017 w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy oraz w planie finansowym zadań z zakresu
administracji rządowej na 2017 rok
 ZARZĄDZENIE 89-2017.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Danuta Seweryn | Data wprowadzenia: 2018-02-05 08:53:07.
Zarządzenie Nr 90/2017 w sprawie zasad zwrotu
kosztów poniesionych przez pracowników w
związku z zakupem okularów korygujących wzrok
podczas pracy przy komputerach w Urzędzie Gminy
Zakrzew
 ZARZĄDZENIE 90-2017.docx

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Elżbieta Bilska | Data wprowadzenia: 2018-02-05 08:56:38.
Zarządzenie Nr 91/2017 w sprawie planu kontroli
zarządczej na 2018 rok w Urzędzie Gminy Zakrzew
i jednostkach organizacyjnych
 ZARZĄDZENIE 91-2017.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marzenna Nosowska | Data wprowadzenia: 2018-02-05 08:58:52.
Zarządzenie Nr 92/2017 w sprawie wprowadzenia
zmian do Zarządzenia Nr 56/2012 Wójta Gminy
Zakrzew z dnia 31.12.2012 roku
 ZARZĄDZENIE 92-2017.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marzenna Nosowska | Data wprowadzenia: 2018-02-05 09:01:39.
Data wprowadzenia: 2018-02-05 09:01:39
Autor: Marzenna Nosowska
ObowižEzuje od: 2017-12-29
Opublikowane przez: Marta Podgórska