2017

Uchwała Nr XXXI/188/2017 - zmiany Uchwały
Budżetowej Gminy Zakrzew na rok 2017.
 Uchwała Nr XXXI 188 2017.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2017-02-08 10:42:16.
załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXI/188/2017
 zał. Nr 1 do Uchwały XXXI 188 2017xx.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2017-02-08 10:45:00.
tabela nr 3 do Uchwały Nr XXX/188/2017
 Tabela Nr 3 do Uchwały XXXI 188 2017.xls

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2017-02-08 10:46:09.
objaśnienia do Uchwały Nr XXXI/188/2017
 Objasnienia do Uchwały XXXI 188 2017.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2017-02-08 10:47:28.
Uchwała Nr XXXII/189/2017 - zmiany w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Zakrzew na lata 2017 -
2023.
 Uchwała Nr XXXII 189 2017.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2017-02-08 10:49:05.
załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXII/189/2017
 zał. Nr 2 do uchwały XXXII 189 2017.xls

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2017-02-08 10:50:21.
objaśnienia do Uchwały Nr XXXII/189/2017
 Objasnienia do Uchwały XXXII 189 2017.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2017-02-08 10:51:41.
Uchwała Nr XXXII/190/2017 - zmiany Uchwały
Budżetowej Gminy Zakrzew na rok 2017.
 Uchwała Nr XXXII 190 2017vvw.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2017-02-08 13:31:49.
załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXII/190/2017
 zał. Nr 1 do uchwały XXXII 190 2017.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2017-02-08 13:33:42.
załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXII/190/2017
 zał. Nr 2 do Uchwały XXXII 190 2017cc.xls

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2017-02-08 13:40:48.
objaśnienia do Uchwały Nr XXXII/190/2017
 Objaśnienia do Uchwały XXXII 190 2017vv.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2017-02-08 13:42:09.
Uchwała Nr XXXII/191/2017 - zaciągnięcia
pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Warszawie.
 Uchwała Nr XXXII 191 2017xx.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2017-02-08 13:45:48.
Uchwała Nr XXXII/192/2017 - zaciągnięcia
pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Warszawie.
 Uchwała Nr XXXII 192 2017ss.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2017-02-08 13:47:36.
Uchwała Nr XXXII/193/2017 - zaciągnięcia
pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego
Gunduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Warszawie.
 Uchwała Nr XXXII 193 2017 y.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2017-02-08 13:58:29.
Uchwała Nr XXXII/194/2017 - przyjęcia Programu
gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy na lata
2017 - 2021.
 Uchwała Nr XXXII 194 2017 vv.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Nosowska Marzenna | Data wprowadzenia: 2017-02-08 13:54:51.
Uchwała Nr XXXII/195/2017 - projektu dostosowania
sieci szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie
Zakrzew do nowego ustroju szkolnego.
 Uchwała Nr XXXII 195 2017c.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Nosowska Marzenna | Data wprowadzenia: 2017-02-08 13:57:06.
załącznik nr 1 do Uchwały XXXII/195/2017
 zał.Nr 1 do uchwały XXXII 195 2017.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2017-02-23 09:41:04.
załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXII/195/2017
 zał.Nr 2 do Uchwały XXXII 195 2017.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2017-02-23 09:42:29.
Uchwała Nr XXXIII/196/2017 - zamiaru
przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w
Wacynie w Publiczną Szkołę Podstawową w
Bielisze.
 Uchwała Nr XXXIII 196 2017.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Nosowska Marzenna | Data wprowadzenia: 2017-02-14 11:00:51.
Uchwała Nr XXXIV/197/2017 - zamiaru
przekształcenia ublicznej Szkoły Podstawowej w
Wacynie poprzez przeniesienie jej siedziby.
 Uchwała Nr XXXIV1972017.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Nosowska Marzenna | Data wprowadzenia: 2017-02-14 11:02:29.
Uchwała Nr XXXV/198/2017 - zmiany Uchwały
Budżetowej Gminy Zakrzew na rok 2017
 Uchwała Nr XXXV 198 2017.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2017-03-17 13:19:20.
załącznik nr 1 do Uchwały XXXV/198/2017
 załącznik Nr 1 do uchwały XXXV 198 2017.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2017-03-17 13:20:32.
załącznik nr 2 do Uchwały XXXV/198/2017
 załącznik nr 2 do uchwały XXXV 198 2017.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2017-03-17 13:21:51.
załącznik nr 3 do Uchwały XXXV/198/2017
 załącznik nr 3 do uchwały XXXV 198 2017nn.xls

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2017-03-17 13:24:10.
objaśnienia do Uchwały XXXV/198/2017
 objaśnienia do Uchwały XXXV 198 2017.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2017-03-17 13:26:54.
Uchwała Nr XXXV/199/2017 - okreslenia kryteriów
postępowania rekrutacyjnego dla klas pierwszych
publicznych szkół podstawowych prowadzonych
przez Gminę Zakrzew dla kandydatów
zamieszkałych poza obwodem szkoły, określenia
dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych
kryteriów oraz przyznania liczby punktów
każdemu kryterium.
 Uchwała Nr XXXV 199 2017.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Nosowska Marzenna | Data wprowadzenia: 2017-03-13 13:04:04.
Uchwała Nr XXXV/200/2017 - ustalenia kryteriów i
liczby punktów za poszczególne kryteria oraz
dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia na
drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, do
publicznego przedszkola i do oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla
których Gmina Zakrzew jest organem prowadzącym.
 Uchwała Nr XXXV 200 2017.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Nosowska Marzenna | Data wprowadzenia: 2017-03-13 13:07:38.
Uchwała Nr XXXV/201/2017 - przekształcenia
Publicznej Szkoły Podstawowej w Wacynie poprzez
przeniesienie jej siedziby.
 Uchwała Nr XXXV 201 2017.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Nosowska Marzenna | Data wprowadzenia: 2017-03-13 13:09:31.
Uchwała Nr XXXV/202/2017 - likwidacji Publicznej
Szkoły Podstawowej w Janiszewie.
 Uchwała Nr XXXV 202 2017.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Nosowska Marzenna | Data wprowadzenia: 2017-03-13 13:10:49.
Uchwała Nr XXXV/203/2017 - uwzględnienia skargi
Prokuratora Rejonowego Radom - Zachód w Radomiu
na Uchwałę Nr XXIV/140/2016 Rady Gminy w
Zakrzewie z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Zakrzew.
 Uchwała Nr XXXV 203 2017.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2017-03-13 13:13:22.
Uchwała Nr XXXV/204/2017 - wprowadzenia zmian do
Uchwały Nr XXIV/140/2016 z dnia 31 maja 2016 roku
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy Zakrzew.
 Uchwała Nr XXXV 204 2017.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Skorupska Joanna | Data wprowadzenia: 2017-03-13 13:15:51.
Uchwała Nr XXXV/205/2017 - uwzglęcnienia skargi
Prokuratora rejonowego Radom - Zachód w radomiu
na Uchwałę Nr XXIV/142/2016 Rady Gminy w
Zakrzewie z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie
określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
przez właścicieli nieruchomości.
 Uchwała Nr XXXV 205 2017.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2017-03-13 13:18:42.
Uchwała Nr XXXV/206/2017 - wprowadzenia zmian do
Uchwały Nr XXIV/142/2016 Rady Gminy w Zakrzewie z
dnia 31 maja 2016 roku w sprawie określenia wzoru
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez
właścicieli nieruchomości.
 Uchwała Nr XXXV 206 2017.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Szczerbińska Małgorzata | Data wprowadzenia: 2017-03-13 13:22:04.
Uchwała Nr XXXV/207/2017 - przekazania do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
skargi Prokuratora Rejonowego Radom - Zachód wraz
z odpowiedzią na skargę.
 Uchwała Nr XXXV 207 2017.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2017-03-13 13:24:33.
Uchwała Nr XXXV/208/2017 - przekazania do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
skargi Prokuratora Rejonowego Radom - Zachód wraz
odpowiedzią na skargę.
 Uchwała Nr XXXV 208 2017.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2017-03-13 13:26:21.
Uchwała Nr XXXV/209/2017 - udzielenia pomocy
rzeczowej na rzecz Samorządu Województwa
Mazowieckiego.
 Uchwała Nr XXXV 209 2017.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Siek Krzysztof | Data wprowadzenia: 2017-03-13 13:28:58.
Uchwała Nr XXXV/210/2017 - programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zakrzew.
 Uchwała Nr XXXV 210 2017.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Wencel Katarzyna | Data wprowadzenia: 2017-03-13 13:30:49.
Uchwała Nr XXXV/211/2017 - nie wyrażenia zgody
na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na 2018
rok.
 Uchwała Nr XXXV 211 2017.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2017-03-13 13:32:31.
Uchwała Nr XXXVI/212/2017 - zmiany Uchwały
Budżetowej Gminy Zakrzew na rok 2017
 Uchwała Nr XXXVI 212 2017bb.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2017-04-06 10:45:44.
załącznik nr 1 do Uchwały XXXVI/212/2017
 Załącznik nr 1 do Uchwały XXXVI 212 2017.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2017-04-06 10:46:58.
załącznik nr 2 do Uchwały XXXVI/212/2017
 Załącznik nr 2 do Uchwały XXXVI 212 2017.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2017-04-06 10:48:07.
załącznik nr 3 do Uchwały XXXVI/212/2017
 Załącznik nr 3 do Uchwały XXXVI 212 2017 xx.xls

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2017-04-06 10:56:34.
objaśnienia do Uchwały XXXVI/212/2017
 objaśnienia do Uchwały XXXVI 212 2017.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2017-04-06 10:57:30.
Uchwała Nr XXXVII/213/2017 - zmiany w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zakrzew na
lata 2017 - 2023.
 Uchwała XXXVII 213 2017.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2017-04-06 11:00:29.
załącznik nr 1 do Uchwały XXXVII/213/2017
 załącznik nr 1 do Uchwały XXXVII 213 2017.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2017-04-06 11:01:37.
załącznik nr 1 do Uchwały XXXVII/213/2017
 Załąćznik nr 1 do uchwały Nr XXXVII 213 2017cc.xls

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2017-04-06 11:04:52.
Objaśnienia do Uchwały Nr XXXVII/213/2017
 objaśnienia do uchwały XXXVII 213 2017 zcz.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2017-04-06 11:10:08.
Uchwała Nr XXXVII/214/2017 - zmiany Uchwały
Budżetowej Gminy Zakrzew na rok 2017.
 Uchwała Nr XXXVII 214 2017nn.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2017-04-06 11:37:00.
załącznik nr 1 do Uchwały XXXVII/214/2017
 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVII 214 2017mm.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2017-04-06 11:38:23.
załącznik nr 2 do Uchwały XXXVII/214/2017
 Załącznik nr 2 do Ucvhwały Nr XXXVII 214 2017vv.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2017-04-06 11:39:44.
załącznik nr 3 do Uchwały XXXVII/214/2017
 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXVII 214 2017ff.xls

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2017-04-06 11:40:57.
załącznik nr 4 do Uchwały XXXVII/214/2017
 Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXVII 214 2017dd.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2017-04-06 11:42:12.
załącznik nr 5 do Uchwały XXXVII/214/2017
 Załącznik nr 5 do uchwały Nr XXXVII 214 2017hh..pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2017-04-06 11:45:17.
przychody i rozchody do Uchwały XXXVII/214/2017
 Przychody i rozchody do uchwały Nr XXXVII 214 201bb,.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2017-04-06 11:47:49.
objaśnienia do Uchwały XXXVII/214/2017
 Objaśnienia do Uchwały XXXVII 214 2017yy.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2017-04-06 11:48:56.
Uchwała Nr XXXVII/215/2017 - przyjęcia Strategii
Rozwoju Gminy Zakrzew na lata 2017 - 2027.
 Uchwała Nr XXXVII 215 2017.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Wencel Katarzyna | Data wprowadzenia: 2017-04-06 11:19:58.
załącznik do Uchwały XXXVII/215/2017
 załąćznik do Uchwały XXXVII 215 2017.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2017-04-06 11:21:26.
Uchwała Nr XXXVII/216/2017 - dostosowania sieci
szkół podstawowych i gimnazjów do nowego
ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo
oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 roku
do dnia 31 sierpnia 2019 roku.
 Uchwała Nr XXXVII 216 2017.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Nosowska Marzenna | Data wprowadzenia: 2017-04-06 11:27:20.
Uchwała Nr XXXVII/217/2017 - ustalenia sieci
publicznych przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych
prowadzonych przez Gminę Zakrzew.
 Uchwała Nr XXXVII 217 2017.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Nosowska Marzenna | Data wprowadzenia: 2017-04-06 11:29:39.
Uchwała Nr XXXVII/218/2017 - ogłoszenia
jednolitego tekstu Uchwały Nr XXIV/140/2016 rady
Gminy w Zakrzewie z dnia 31 maja 2016 roku w
sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy Zakrzew.
 Uchwała Nr XXXVII 218 2017 cc .pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Skorupska Joanna | Data wprowadzenia: 2017-04-06 11:35:07.
Uchwała Nr XXXVIII/219/2017 - uchwalenia Programu
Ochrobny Środowiska dla Gminy Zakrzew na lata
2017 - 2021 z perspektywą do 2024 roku.
 Uchwała XXXVIII 219 2017vv.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Skorupska Joanna | Data wprowadzenia: 2017-04-19 12:10:10.
załącznik do uchwały XXXVIII/219/2017
 Załącznik do uchwały XXXVIII 219 2017nn.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Skorupska Joanna | Data wprowadzenia: 2017-04-19 12:21:22 | Data modyfikacji: 2017-04-19 12:23:50.
Uchwała Nr XXXIX/220/2017 - zmiany uchwały
Budżetowej Gminy Zakrzew na 2017 rok.
 Uchwała Nr XXXIX 220 2017m.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2017-06-01 10:56:11 | Data modyfikacji: 2017-04-19 12:23:50.
załącznik nr 1 do uchwały XXXIX/220/2017
 zał.nr 1 do Uchwały XXXIX 220 2017n.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2017-06-01 10:57:32 | Data modyfikacji: 2017-04-19 12:23:50.
załącznik nr 2 do Uchwały XXXIX/220/2017
 zał. nr 2 do uchwały XXXIX 220 2017b.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2017-06-01 10:58:54 | Data modyfikacji: 2017-04-19 12:23:50.
załącznik nr 3 do Uchwały nr XXXIX/220/2017
 zał. nr 3 do uchwały XXXIX 220 2017v.xls

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2017-06-01 11:00:18 | Data modyfikacji: 2017-04-19 12:23:50.
załącznik nr 4 do Uchwały nr XXXIX/220/2017
 zał. nr 4 do uchwały XXXIX 220 2017x.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2017-06-01 11:01:29 | Data modyfikacji: 2017-04-19 12:23:50.
Objaśnienia do Uchwały XXXIX/220/2017
 objaśnienia do Uchwały XXXIX 220 2017.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2017-06-01 11:04:02 | Data modyfikacji: 2017-04-19 12:23:50.
Uchwała Nr XXXIX/221/2017 - przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla działki nr 385/2 położonej w
obrębie gruntów Janiszew w miejscowości
Janiszew.
 Uchwała Nr XXXIX 221 2017.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Skorupska Joanna | Data wprowadzenia: 2017-06-01 11:07:18 | Data modyfikacji: 2017-04-19 12:23:50.
załącznik do Uchwały XXXIX/220/2017
 zał.do uchwały XXXIX 221 2017.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2017-06-01 11:08:34 | Data modyfikacji: 2017-04-19 12:23:50.
Uchwała Nr XXXIX/222/2017 - zmiany uchwały Nr
XXIX/179/2016 z dnia 12 grudnia 2016 roku w
części dotyczącej załącznika do Uchwały -
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwizywania
Problemów Alkoholowych w Gminie Zakrzew na rok
2017.
 Uchwała XXXIX 222 2017.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2017-06-01 11:10:59 | Data modyfikacji: 2017-04-19 12:23:50.
załąćznik do Uchwały XXXIX/222/2017 -
Preliminarz wydatków.
 zał. do Uchwały XXXIX 222 2017.xls

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Musiałek Małgorzata | Data wprowadzenia: 2017-06-01 11:12:48 | Data modyfikacji: 2017-04-19 12:23:50.
Uchwała Nr XXXIX/223/2017 - planu dofinansowania
form doskonalenia zawodowego nauczycieli,
ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat
za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i
zakłady kształcenia nauczycieli oraz
specjalności i formy kształcenia, na które
dofinansowanie jest przeznaczone w roku 2017.
 Uchwała XXXIX 223 2017.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Nosowska Marzenna | Data wprowadzenia: 2017-06-01 11:16:13 | Data modyfikacji: 2017-04-19 12:23:50.
Uchwała Nr XL/224/2017 - zmiany Uchwały
Budżetowej Gminy Zakrzew na 2017 rok.
 Uchwała XL 224 2017bb.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2017-06-08 14:53:59 | Data modyfikacji: 2017-04-19 12:23:50.
załącznik nr 1 do Uchwały XL/224/2017
 załącznik nr 1do uchwały XL 224 2017.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2017-06-08 14:55:23 | Data modyfikacji: 2017-04-19 12:23:50.
załącznik nr 2 do Uchwały XL/224/2017
 załącznik nr 2 do Uchwały XL 224 2017.xls

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2017-06-08 14:56:26 | Data modyfikacji: 2017-04-19 12:23:50.
Objaśnienia do Uchwały XL/224/2017
 Objaśnienia do Uchwały XL 224 2017x.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2017-06-08 14:58:53 | Data modyfikacji: 2017-04-19 12:23:50.
Uchwała Nr XLI/225/2017 - ustalenia
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za
udzielone schronienie osobom i rodzinom tego
pozbawionym.
 Uchwała Nr XLI 225 2017.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Czerwonka Krystyna | Data wprowadzenia: 2017-07-12 11:16:08 | Data modyfikacji: 2017-04-19 12:23:50.
Uchwała Nr XLI/226/2017 - zmiany w Wieloletniej
prognozie Finansowej Gminy Zakrzew na lata 2017 -
2023.
 Uchwała Nr XLI 226 2017.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2017-07-12 12:14:39 | Data modyfikacji: 2017-04-19 12:23:50.
załącznik nr 1 do Uchwały XLI/226/2017
 załącznik nr 1 do Uchwały XLI 226 2017.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2017-07-12 12:16:00 | Data modyfikacji: 2017-04-19 12:23:50.
załącznik nr 2 do uchwały XLI/226/2017
 załącznik nr 2 do Uchwały XLI 226 2017.xls

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2017-07-12 12:17:09 | Data modyfikacji: 2017-04-19 12:23:50.
objaśnienia do Uchwały nr XLI/226/2017
 

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2017-07-12 12:18:21 | Data modyfikacji: 2017-04-19 12:23:50.
Uchwała Nr XLI/227/2017 - zmiany Uchwały
Budżetowej Gminy Zakrzew na rok 2017
 uchwała Nr XLI 227 2017nn.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2017-07-12 12:22:54 | Data modyfikacji: 2017-04-19 12:23:50.
załącznik nr 1 do Uchwały XLI/227/2017
 załącznik nr 1 do Uchwały XLI 227 2017b.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2017-07-12 12:24:24 | Data modyfikacji: 2017-04-19 12:23:50.
załącznik nr 2 do Uchwały XLI/227/2017
 vzałącznik nr 2 do Uchwały XLI 227 2017v.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2017-07-12 12:26:07 | Data modyfikacji: 2017-04-19 12:23:50.
załącznik nr 3 do Uchwały XLI/227/2017
 załącznik nr 3 do Uchwały XLI 227 2017x.xls

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2017-07-12 12:27:22 | Data modyfikacji: 2017-04-19 12:23:50.
załącznik nr 4 do uchwały XLI/227/2017
 załącznik nr 4 do Uchwały XLI 227 2017z.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2017-07-12 12:28:36 | Data modyfikacji: 2017-04-19 12:23:50.
objaśnienia do Uchwały XLI/227/2017
 Objasnienia do Ucvhwały XLI 227 2017s.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2017-07-12 12:29:50 | Data modyfikacji: 2017-04-19 12:23:50.
przychody i rozchody do Uchwały XLI/227/2017
 Przych. i rozch. do Uchwały XLI 227 2017.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2017-07-12 12:30:52 | Data modyfikacji: 2017-04-19 12:23:50.
Uchwała Nr XLI/228/2017 - zaciągnięcia
pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Warszawie.
 Uchwała XLI 228 2017 .doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2017-07-12 12:33:10 | Data modyfikacji: 2017-04-19 12:23:50.
Uchwała Nr XLI/229/2017 - zatwierdzenia taryf
stanowiących zestawienie cen za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków.
 Uchwała Nr XLI 229 2017.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2017-07-12 11:19:03 | Data modyfikacji: 2017-04-19 12:23:50.
Uchwała Nr XLI/230/2017 - zatwierdzenia taryf za
zbiorowe zaopatrzenie w wodę.
 Uchwała Nr XLI 230 2017.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2017-07-12 11:20:21 | Data modyfikacji: 2017-04-19 12:23:50.
Uchwała Nr XLI/231/2017 - zatwierdzenia taryf za
zbiorowe odprowadzanie ścieków.
 Uc hwała Nr XLI 231 2017.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Lewandowski Roman | Data wprowadzenia: 2017-07-12 11:22:07 | Data modyfikacji: 2017-04-19 12:23:50.
Uchwała Nr XLI/232/2017 - wydzierżawienia
nieruchomości w miejscowości Cerekiew.
 Uchwała Nr XLI 232 2017.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Nosowska Marzenna | Data wprowadzenia: 2017-07-12 11:23:35 | Data modyfikacji: 2017-04-19 12:23:50.
Uchwała Nr XLI/233/2017 - nadania nazw ulicom
położonym we wsi Janiszew w gminie Zakrzew.
 Uchwała Nr XLI 233 2017.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Radomska Magdalena | Data wprowadzenia: 2017-07-12 11:25:37 | Data modyfikacji: 2017-04-19 12:23:50.
załącznik do Uchwały Nr XLI/233/2017 (mapa)
 załącz. do Uchwały XLI 233 2017.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2017-07-12 11:26:56 | Data modyfikacji: 2017-04-19 12:23:50.
Uchwała Nr XLI/234/2017 - rozpatrzenia i
zatwierdzenia sprawozdania Wójta Gminy w
Zakrzewie z wykonania budżetu za 2016 rok i
sprawozdania finansowego.
 Uchwała Nr XLI 234 2017.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2017-07-12 11:29:07 | Data modyfikacji: 2017-04-19 12:23:50.
Uchwała Nr XLI/235/2017 - udzielenia Wójtowi
Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za
2016 rok.
 Uchwała Nr XLI 235 2017.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2017-07-12 11:30:46 | Data modyfikacji: 2017-04-19 12:23:50.
Uchwała Nr XLII/236/2017 - uchylenia Uchwały Nr
XXXII/192/2017 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 27
stycznia 2017 roku w sprawie zaciągnięcia
pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Warszawie.
 Uchwała Nr XLII 236 2017zz.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2017-07-12 13:14:01 | Data modyfikacji: 2017-04-19 12:23:50.
Uchwała Nr XLIII/237/2017 - wprowadzenia zmian do
Uchwały Budżetowej Gminy Zakrzew na rok 2017.
 Uchwała XLIII 237 2017vv.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2017-08-04 10:11:12 | Data modyfikacji: 2017-04-19 12:23:50.
zał.Nr 1 do uchwały XLIII/237/2017
 zał. nr 1 do Uchwały XLIII 237 2017yy.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2017-08-04 10:17:12 | Data modyfikacji: 2017-04-19 12:23:50.
zał.Nr 2 do uchwały XLIII/237/2017
 zał.nr 2 do uchwały Nr XLIII 237 2017x.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2017-08-04 10:19:40 | Data modyfikacji: 2017-04-19 12:23:50.
zał. Nr 3 do uchwały XLIII/237/2017
 zał. nr 3 do uchwały Nr XLIII 237 2017b.xls

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2017-08-04 10:21:16 | Data modyfikacji: 2017-04-19 12:23:50.
Objaśnienia do uchwały XLIII/237/2017
 Objaśnienia do Uchwały Nr XLIII 237 2017.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2017-08-04 10:22:35 | Data modyfikacji: 2017-04-19 12:23:50.
Uchwała Nr XLIII/238/2017 - wyrażenia zgody na
zawarcie porozumienia międzygminnego.
 Uchwała Nr XLIII 238 2017.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Nosowska Marzenna | Data wprowadzenia: 2017-08-04 09:37:15 | Data modyfikacji: 2017-04-19 12:23:50.
Uchwała Nr XLIII/239/2017 - zatwierdzenia taryf
stanowiących zestawienie cen za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków.
 Uchwała Nr XLIII 239 2017.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Lewandowski Roman | Data wprowadzenia: 2017-08-04 09:43:02 | Data modyfikacji: 2017-04-19 12:23:50.
uchwała Nr XLIII/240/2017 - zatwierdzenia taryf
za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.
 Uchwała Nr XLIII 240 2017.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Lewandowski Roman | Data wprowadzenia: 2017-08-04 09:44:37 | Data modyfikacji: 2017-04-19 12:23:50.
Uchwała Nr XLIII/241/2017 - nadania nazw ulicom
położonym we wsi Janiszew, Gmina Zakrzew.
 Uchwała Nr XLIII 241 2017xx.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Radomska Magdalena | Data wprowadzenia: 2017-08-04 09:59:45 | Data modyfikacji: 2017-04-19 12:23:50.
Uchwała Nr XLIII 242 2017 - wprowadzenia zmian do
uchwały Nr XLI/233/2017 z dnia 23 czerwca 2017
roku w sprawie nadania nazw ulicom położonym we
wsi Janiszew, Gmina Zakrzew.
 Uchwała Nr XLIII 242 2017.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Radomska Magdalena | Data wprowadzenia: 2017-08-04 09:57:14 | Data modyfikacji: 2017-04-19 12:23:50.
Uchwała Nr XLIII/243/2017 - udzielenia pomocy
finansowej dla Starostwa Powiatowego w Radomiu.
 Uchwała XLIII 243 2017xx.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2017-08-04 10:26:00 | Data modyfikacji: 2017-04-19 12:23:50.
Uchwała Nr XLIV/244/2017 - zmiany w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Zakrzew na lata 2017 -
2023.
 Uchwała Nr XLIV 244 2017.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2017-09-14 09:47:04 | Data modyfikacji: 2017-04-19 12:23:50.
załącznik nr 1 do Uchwały XLIV/244/2017
 załącznik nr 1 do Uchwały XLIV 244 2017.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2017-09-14 09:48:13 | Data modyfikacji: 2017-04-19 12:23:50.
załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIV/244/2017
 załącznik nr 2 do Uxchwały XLIV 244 2017.xls

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2017-09-14 09:49:45 | Data modyfikacji: 2017-04-19 12:23:50.
objaśnienia do Uchwały Nr XLIV/244/2017
 objaśnienia do Uchwały XLIV 244 2017.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2017-09-14 09:50:51 | Data modyfikacji: 2017-04-19 12:23:50.
Uchwała Nr XLIV/245/2017 - zmiany Uchwały
Budżetowej Gminy Zakrzew na rok 2017.
 Uchwała Nr XLIV 245 2017.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2017-09-14 09:52:45 | Data modyfikacji: 2017-04-19 12:23:50.
załącznik nr 1 do Uchwały XLIV/245/2017
 załącznik nr 1 do Uchwały XLIV 245 2017.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2017-09-14 09:53:51 | Data modyfikacji: 2017-04-19 12:23:50.
załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIV/245/2017
 załącznik nr 2 do Uchwały XLIV 245 2017.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2017-09-14 09:54:57 | Data modyfikacji: 2017-04-19 12:23:50.
załącznik nr 3 do Uchwały nr XLIV/245/2017
 załącznik nr 3 do Uchwały XLIV 245 2017x.xls

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2017-09-14 09:59:40 | Data modyfikacji: 2017-04-19 12:23:50.
objaśnienia do Uchwały Nr XLIV/245/2017
 objaśnienia do Uchwały XLIV 245 2017.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2017-09-14 10:00:50 | Data modyfikacji: 2017-04-19 12:23:50.
Uchwała Nr XLIV/246/2017 - zaciągnięcia
długoterminowego kredytu.
 Uchwała Nr XLIV 246 2017.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2017-09-14 10:02:32 | Data modyfikacji: 2017-04-19 12:23:50.
Uchwała Nr XLIV/247/2017 - wprowadzenia zmian do
Statutu Gminy w Zakrzewie przyjętego Uchwałą Nr
XII/102/2003 z dnia 14 października 2003 roku.
 Uchwała Nr XLIV 247 2017.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Nosowska Marzenna | Data wprowadzenia: 2017-09-14 10:04:54 | Data modyfikacji: 2017-04-19 12:23:50.
Uchwała Nr XLIV/248/2017 - rozpatrzenia skargi na
działalność Wójta Gminy Zakrzew.
 Uchwała Nr XLIV 248 2017.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Głowacka Jolanta | Data wprowadzenia: 2017-09-14 10:06:57 | Data modyfikacji: 2017-04-19 12:23:50.
Uc hwała Nr XLV/249/2017 - zmiany w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Zakrzew na lata 2017 -
2023.
 Uchwała XLV 249 2017.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2017-10-11 09:41:43 | Data modyfikacji: 2017-04-19 12:23:50.
załącznik nr 1 WPF do Uchwały XLV/249/2017
 załącznik nr 1 WPF do uchwały XLV 249 2017.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2017-10-11 09:43:09 | Data modyfikacji: 2017-04-19 12:23:50.
załącznik nr 1 Wykaz przedsięwzięć do
Uchwały XLV/249/2017
 załącznik nr 1 Wykaz przedsięwzięć do uchwały XLV 249 2017.xls

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2017-10-11 09:44:26 | Data modyfikacji: 2017-04-19 12:23:50.
Objaśnienia do Uchwały XLV/249/2017
 objasnienia do Uchwały XLV 249 2017.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2017-10-11 09:45:34 | Data modyfikacji: 2017-04-19 12:23:50.
Uchwała Nr XLV/250/2017 w sprawie zmiany Uchwały
Budżetowej Gminy Zakrzew na rok 2017.
 Uchwała Nr XLV 250 2017.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2017-10-11 09:47:16 | Data modyfikacji: 2017-04-19 12:23:50.
Objasnienia do Uchwały XLV/250/2017
 objasnienia do Uc hwaly XLV 250 2017.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2017-10-11 09:48:27 | Data modyfikacji: 2017-04-19 12:23:50.
załącznik nr 1 do Uchwały XLV/250/2017
 załącznik nr 1 do Uchwały XLV 250 2017.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2017-10-11 09:49:34 | Data modyfikacji: 2017-04-19 12:23:50.
załącznik nr 2 do Uchwały XLV/250/2017
 załącznik nr 2 do Uchwały XLV 250 2017.xls

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2017-10-11 09:50:52 | Data modyfikacji: 2017-04-19 12:23:50.
załącznik nr 3 do Uchwały XLV/250/2017
 załącznik nr 3 do Uchwały XLV 250 2017.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2017-10-11 09:52:09 | Data modyfikacji: 2017-04-19 12:23:50.
Uchwała Nr XLV/251/2017 - trybu udzielania i
rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli
oraz innych form wychowania przedszkolnego.
 Uchwała Nr XLV 251 2017.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Nosowska Marzenna | Data wprowadzenia: 2017-10-11 09:54:13 | Data modyfikacji: 2017-04-19 12:23:50.
Uchwała Nr XLV/252/2017 w sprawie ustalenia
wysokości ołaty za wpis do rejestru żłobków i
klubów dziecięcych.
 Uchwała Nr XLV 252 2017.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Musiałek Małgorzata | Data wprowadzenia: 2017-10-11 09:56:25 | Data modyfikacji: 2017-04-19 12:23:50.
Uchwała Nr XLV/253/2017 w sprawie określenia
wysokości opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w
przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w
szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę
Zakrzew.
 Uchwała Nr XLV 253 2017.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Nosowska Marzenna | Data wprowadzenia: 2017-10-11 09:59:23 | Data modyfikacji: 2017-04-19 12:23:50.
Uchwała Nr XLVI/254/017 - zmiany w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Zakrzew na lata 2017 -
2023.
 Uchwała Nr XLVI 254 2017.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2017-10-26 13:29:25 | Data modyfikacji: 2017-04-19 12:23:50.
Objaśnienia do Uchwały XLVI/254/2017
 Objasnienia do Uchwały XLVI 254 2017n.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2017-10-26 13:32:12 | Data modyfikacji: 2017-04-19 12:23:50.
załącznik nr 1 do Uchwały XLVI/254/2017
 załącznik nr 1 do Uchwały XLVI 254 2017m.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2017-10-26 13:33:40 | Data modyfikacji: 2017-04-19 12:23:50.
załącznik nr 2 do Uchwały XLVI/254/2017
 załącznik nr 2 do uchwały nr XLVI 254 2017v.xls

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2017-10-26 13:34:57 | Data modyfikacji: 2017-04-19 12:23:50.
Uchwała Nr XLVI/255/2017 - zmiany Uchwały
Budżetowej Gminy Zakrzew na rok 2017.
 Uc hwała Nr XLVI 255 2017.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2017-10-26 13:36:47 | Data modyfikacji: 2017-04-19 12:23:50.
Objaśnienia do uchwały XLVI/255/2017
 Objasnienia do uchwały XLVI 255 2017c.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2017-10-26 13:38:17 | Data modyfikacji: 2017-04-19 12:23:50.
załącznik nr 1 do Uchwały XLVI/255/2017
 załącznik nr 1 do Uchwały XLVI 255 2017x.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2017-10-26 13:39:33 | Data modyfikacji: 2017-04-19 12:23:50.
załącznik nr 2 do Uchwały XLVI/255/2017
 załącznik nr 2 do uchwały XLVI 255 2017z.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2017-10-26 13:41:23 | Data modyfikacji: 2017-04-19 12:23:50.
załącznik nr 3 do Uchwały XLVI/255/2017
 załącznik nr 3 do uchwały XLVI 255 2017z.xls

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2017-10-26 13:42:51 | Data modyfikacji: 2017-04-19 12:23:50.
Uchwała Nr XLVI/256/2017 - uchwalenia Statutu
Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakrzewie.
 Uchwała Nr XLVI 256 2017.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Maj Zofia | Data wprowadzenia: 2017-10-26 13:44:45 | Data modyfikacji: 2017-04-19 12:23:50.
Uchwała Nr XLVI/257/2017 - stwierdzenia
przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana
Kochanowskiego w Zakrzewie w ośmioletnią
Publiczną Szkołę Podstawową im. Jana
Kochanowskiego w Zakrzewie.
 Uchwała Nr XLVI 257 2017.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Nosowska Marzenna | Data wprowadzenia: 2017-10-26 13:47:39 | Data modyfikacji: 2017-04-19 12:23:50.
Uchwała Nr XLVI/258/2017 - stwierdzenia
przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej
Publicznej Szkoły Podstawowej w Cerekwi w
ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w
Cerekwi.
 Uchwała XLVI 258 2017.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Nosowska Marzenna | Data wprowadzenia: 2017-10-26 13:51:15 | Data modyfikacji: 2017-04-19 12:23:50.
Uchwała Nr XLVI/259/2017 - stwierdzenia
przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Orła Białego
w Dąbrówce Podłężnej w ośmioletnią
Publiczną Szkołę Podstawową im. Orła Białego
w Dąbrówce Podłężnej.
 Uchwała Nr XLVI 259 2017.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2017-10-26 13:53:55 | Data modyfikacji: 2017-04-19 12:23:50.
Uchwała Nr XLVI/260/2017 - stwierdzenia
przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II
w Woli Taczowskiej w ośmioletnią Publiczną
Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Woli
Taczowskiej.
 Uchwała Nr XLVI 260 2017.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Nosowska Marzenna | Data wprowadzenia: 2017-10-26 13:56:36 | Data modyfikacji: 2017-04-19 12:23:50.
Uchwała Nr XLVI/261/2017 - rozpatrzenia skargi na
działalność Wójta Gminy Zakrzew.
 Uchwała Nr XLVI 261 2017.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Głowacka Jolanta | Data wprowadzenia: 2017-10-26 13:58:35 | Data modyfikacji: 2017-04-19 12:23:50.
Uchwała Nr XLVI/262/2017 - rozpatrzenia skargi na
działalność Wójta Gminy Zakrzew.
 Uchwała Nr XLVI 262 2017.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Głowacka Jolanta | Data wprowadzenia: 2017-10-26 14:00:12 | Data modyfikacji: 2017-04-19 12:23:50.
Uchwała Nr XLVI/263/2017 - wydzierżawienia
nieruchomości w miejscowości Cerekiew.
 Uchwała Nr XLVI 263 2017.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Nosowska Marzenna | Data wprowadzenia: 2017-10-26 14:01:57 | Data modyfikacji: 2017-04-19 12:23:50.
Uchwała Nr XLVI/264/2017 - przejęcia
nieodpłatnie działek w obrębie: Bielicha, gm.
Zakrzew.
 Uchwała Nr XLVI 264 2017.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Radomska Magdalena | Data wprowadzenia: 2017-10-26 14:03:40 | Data modyfikacji: 2017-04-19 12:23:50.
Uchwała Nr XLVI/265/2017 - przejęcia
nieodpłatnie działek w obrębie: Wacyn, gm.
Zakrzew.
 Uchwała Nr XLVI 265 2017.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Radomska Magdalena | Data wprowadzenia: 2017-10-26 14:05:29 | Data modyfikacji: 2017-04-19 12:23:50.
Uchwała Nr XLVI/266/2017 - zakupu działki w
miejscowości Zakrzew, obręb Łoniec.
 Uchwała Nr XLVI 266 2017.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Radomska Magdalena | Data wprowadzenia: 2017-10-26 14:07:06 | Data modyfikacji: 2017-04-19 12:23:50.
Uchwała Nr XLVI/267/2017 - nadania nazwy ulicy
położonej we wsi Dąbrówka Nagórna w gminie
Zakrzew.
 Uchwała Nr XLVI 267 2017.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Radomska Magdalena | Data wprowadzenia: 2017-10-26 14:08:52 | Data modyfikacji: 2017-04-19 12:23:50.
Uchwała Nr XLVII/268/2017 0 zmiany w Wieloletniej
prognozie Finansowej Gminy Zakrzew na lata 2017 -
2023
 Uchwała Nr XLVII 268 2017.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2017-11-29 08:53:24 | Data modyfikacji: 2017-04-19 12:23:50.
załącznik nr 1 do Uchwały XLVII/ 268/2017
 załącznik nr 1 do Uchwały XLVII 268 2017.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2017-11-29 08:58:02 | Data modyfikacji: 2017-04-19 12:23:50.
objaśnienia do Uchwały XLVII/268/2017
 objasnienia do Uchwały XLVII 268 2017.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2017-11-29 08:59:24 | Data modyfikacji: 2017-04-19 12:23:50.
wykaz przedsięwzięć do Uchwały XLVII/268/2017
 wykaz przedsięw. do Uchwały XLVII 268 2017.xls

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2017-11-29 09:00:34 | Data modyfikacji: 2017-04-19 12:23:50.
Uchwała Nr XLVII/269/2017 - zmiany Uchwały
Budżetowej Gminy Zakrzew na rok 2017
 Uchwała Nr XLVII 269 2017nn.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2017-11-29 09:07:27 | Data modyfikacji: 2017-04-19 12:23:50.
załącznik nr 1 do uchwały XLVII/269/2017
 załącznik nr 1 do Uchwały XLVII 269 2017n.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2017-11-29 09:08:52 | Data modyfikacji: 2017-04-19 12:23:50.
załącznik nr 2 do uchwały XLVII/269/2017
 załącznik nr 2 do uchwały XLVII 269 2017n.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2017-11-29 09:10:04 | Data modyfikacji: 2017-04-19 12:23:50.
załącznik nr 3 do Uchwały XLVII/269/2017
 załącznik nr 3 do Uchwały XLVII 269 2017n.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2017-11-29 09:11:14 | Data modyfikacji: 2017-04-19 12:23:50.
Objaśnienia do Uchway Nr XLVII/269/2017
 objasnienia do uchwały XLVII 269 2017n.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2017-11-29 09:12:31 | Data modyfikacji: 2017-04-19 12:23:50.
przychody i rozchody do uchwały Nr XLVII/269/2017
 przych. i rozch. do uchwały XLVII 269 2017n.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2017-11-29 09:13:44 | Data modyfikacji: 2017-04-19 12:23:50.
Uchwała Nr XLVII/270/2017 - obnizenia średniej
ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa
oliczenia podatku rolnego na rok 2018 i
wprowadzenia ulgi w podatku rolnym.
 Uchwała Nr XLVII 270 2017.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Chudziak Michał | Data wprowadzenia: 2017-11-28 13:35:17 | Data modyfikacji: 2017-04-19 12:23:50.
Uchwała Nr XLVII/271/2017 - okreslenia wysokości
stawek podatku od nieruchomości obowiązujących
na terenie Gminy Zakrzew oraz zwolnień od
podatku.
 Uchwała Nr XLVII 271 2017.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Chudziak Michał | Data wprowadzenia: 2017-11-28 13:37:14 | Data modyfikacji: 2017-04-19 12:23:50.
Uchwała Nr XLVII/272/2017 - ustalenia stawek
podatku od środków transportowych
obowiązujących na terenie Gminy Zakrzew oraz
zwolnień od podatku.
 Uchwała Nr XLVII 272 2017v.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Majchrzak Dorota | Data wprowadzenia: 2017-11-28 13:43:45 | Data modyfikacji: 2017-04-19 12:23:50.
Uchwała Nr XLVII 273 2017 - okreslenia wzoru
deklaracji o wysokości oplaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez
właścicieli nieruchomości.
 Uchwała Nr XLVII 273 2017x.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Szczerbińska Małgorzata | Data wprowadzenia: 2017-11-28 13:48:17 | Data modyfikacji: 2017-04-19 12:23:50.
Uchwała Nr XLVII/274/2017 - stwierdzenia
przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej
Publicznej szkoły Podstawowej w Bielisze w
ośmioletnią Publiczną szkołę Podstawową w
Bielisze.
 Uchwała Nr XLVII 274 2017.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Nosowska Marzenna | Data wprowadzenia: 2017-11-28 13:50:27 | Data modyfikacji: 2017-04-19 12:23:50.
Uchwała Nr XLVII/275/2017 - przystapienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego na obszarze nieruchomości
położonej na działkach o nr ew. 25/4 i 25/7 w
miejscowości Cerekiew, obręb Sorokino w gminie
Zakrzew.
 Uchwała Nr XLVII 275 2017.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Skorupska Joanna | Data wprowadzenia: 2017-11-28 13:53:36 | Data modyfikacji: 2017-04-19 12:23:50.
załącznik do uchwały Nr XLVII/275/2017
 zał.graf do Uchwały XLVII 275 2017.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2017-11-28 13:54:52 | Data modyfikacji: 2017-04-19 12:23:50.
Uchwała Nr XLVII/276/2017 - uchwalenia Programu
okreslającego zasady współpracy Gminy Zakrzew z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na 2018 rok.
 Uchwała Nr XLVII 276 2017.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Bilska Elżbieta | Data wprowadzenia: 2017-11-28 13:57:20 | Data modyfikacji: 2017-04-19 12:23:50.
załącznik do uchwały Nr XLVII/276/2017
 załącznik do Uchwały XLVII 276 2017.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2017-11-28 13:58:35 | Data modyfikacji: 2017-04-19 12:23:50.
Uchwała Nr XLVIII/277/2017 - uchylenia Uchwały
Nr XLVII/270/2017 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 14
listopada 2017 roku w sprawie obniżenia średniej
ceny kupu zyta, przyjmowanej jako podstawa
obliczenia podatku rolnego na rok 2018 i
wprowadzenia ulgi w podatku rolnym.
 Uchwała Nr XLVIII 277 2017.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Głowacka Jolanta | Data wprowadzenia: 2017-11-28 14:01:10 | Data modyfikacji: 2017-04-19 12:23:50.
Uchwała Nr XLVIII/278/2017 - obniżenia średniej
ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa
obliczania podatku rolnego na rok 2018 i
wprowadzenia ulgi w podatku rolnym.
 Uchwała Nr XLVIII 278 2017.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Chudziak Michał | Data wprowadzenia: 2017-11-28 14:03:10 | Data modyfikacji: 2017-04-19 12:23:50.
Uchwała Nr XLVIII/279/2017 - uchylenia Uchwały
Nr XLVII/271/2017 Rady Gminy w zakrzewie z dnia 14
listopada 2017 roku w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości
obowiązujących na terenie Gminy Zakrzew oraz
zwolnień od podatku.
 Uchwała Nr XLVIII 279 2017.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Głowacka Jolanta | Data wprowadzenia: 2017-11-28 14:05:41 | Data modyfikacji: 2017-04-19 12:23:50.
Uchwała Nr XLVIII/280/2017 - okreslenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości
obowiązujących na terenie Gminy Zakrzew oraz
zwolnień od podatku.
 Uchwała Nr XLVIII 280 2017.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Chudziak Michał | Data wprowadzenia: 2017-11-28 14:15:14 | Data modyfikacji: 2017-04-19 12:23:50.
Uchwała Nr XLIX/281/2017 - zmiany w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Zakrzew na lata 2017 -
2023.
 Uchwała Nr XLIX 281 2017x.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2018-01-30 12:12:02 | Data modyfikacji: 2017-04-19 12:23:50.
Objaśnienia do uchwały XLIX/281/2017
 Objasnienia do uchwały Nr XLIX 281 201x7.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2018-01-30 12:15:06 | Data modyfikacji: 2017-04-19 12:23:50.
załącznik nr 1 do uchwały XLIX/281/2017
 załącznik nr 1 do uchwały XLIX 281 2017cx.xls

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2018-01-30 12:18:13 | Data modyfikacji: 2017-04-19 12:23:50.
załącznik nr 2 do uchwały XLIX/281/2017
 załącznik nr 2 do Uchwały XLIX 281 2017vv.xls

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2018-01-30 12:19:37 | Data modyfikacji: 2017-04-19 12:23:50.
Uchwała Nr XLIX/282/2017 - zmiany Uchwały
Budżetowej Gminy Zakrzew na rok 2017.
 Uchwała Nr XLIX 282 2017v.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2018-01-30 12:21:33 | Data modyfikacji: 2017-04-19 12:23:50.
Objaśnienia do Uchwały XLIX/282/2017
 Objasnienia do Uchwały XLIX 282 2017n.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2018-01-30 12:23:07 | Data modyfikacji: 2017-04-19 12:23:50.
Uchwała Nr XLIX/283/2017 - nadania nazwy ulicy
połozonej w miejscowości Janiszew w Gminie
Zakrzew.
 Uchwała Nr XLIX 283 2017.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Radomska Magdalena | Data wprowadzenia: 2018-01-10 11:59:29 | Data modyfikacji: 2017-04-19 12:23:50.
Uchwała Nr XLIX/284/2017 - przyjecia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych Gminy Zakrzew na rok 2018.
 Uchwała Nr XLIX 284 2017.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Musiałek Małgorzata | Data wprowadzenia: 2018-01-10 12:01:52 | Data modyfikacji: 2017-04-19 12:23:50.
załącznik do uchwały Nr XLIX/284/2017
 Załącznik do uchwały Nr XLIX 284 2017.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2018-01-10 12:04:19 | Data modyfikacji: 2017-04-19 12:23:50.
Preliminarz wydatków do Uchwały Nr XLIX/284/2017
 Preliminarz wydatków do Uchwały XLIX 284 2017.xls

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2018-01-10 12:06:22 | Data modyfikacji: 2017-04-19 12:23:50.
Uchwała Nr XLIX/285/2017 - przyjęcia Gminnego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy
Zakrzew na lata 2018 - 2020.
 Uchwała Nr XLIX 285 2017.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Musiałek Małgorzata | Data wprowadzenia: 2018-01-10 12:08:49 | Data modyfikacji: 2017-04-19 12:23:50.
załącznik do Uchwały Nr XLIX/285/2017
 załącznik do uchwały XLIX 285 2017.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2018-01-10 12:11:16 | Data modyfikacji: 2017-04-19 12:23:50.
Preliminarz wydatków do Uchwały XLIX/285/2017
 Wydatki dot. narkomanii do Uchwały XLIX 285 2017.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2018-01-10 12:12:41 | Data modyfikacji: 2017-04-19 12:23:50.
Uchwała Nr L/286/2017 - zmiany w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Zakrzew na lata 2017 -
2023.
 Uchwała Nr L 286 2017c.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2018-01-30 12:33:48 | Data modyfikacji: 2017-04-19 12:23:50.
Objaśnienia do uchwały L/286/2017
 Objaśnienia do Uchwały L 286 2017xx.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2018-01-30 12:34:59 | Data modyfikacji: 2017-04-19 12:23:50.
załącznik nr 1 do Uchwały L/286/2017
 załącznik nr 1 do Uchwały L 286 2017vv.xls

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2018-01-30 12:36:13 | Data modyfikacji: 2017-04-19 12:23:50.
Uchwała Nr L/287/2017 - zmiany Uchwały
Budżetowej Gminy Zakrzew na rok 2017.
 Uchwała Nr L 287 2017cc.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2018-01-30 12:38:48 | Data modyfikacji: 2017-04-19 12:23:50.
Objaśnienia do uchwały L/287/2017
 Objaśnienia do uchwały Nr L 287 2017x.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2018-01-30 12:40:01 | Data modyfikacji: 2017-04-19 12:23:50.
załącznik nr 1 do Uchwały L/287/2017
 załącznik nr 1 do Uchwały L 287 2017x.xls

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2018-01-30 12:41:13 | Data modyfikacji: 2017-04-19 12:23:50.
załącznik nr 2 do Uchwały L/287/2017
 załącznik nr 2 do Uchwały L 287 2017x.xls

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2018-01-30 12:42:30 | Data modyfikacji: 2017-04-19 12:23:50.
załącznik nr 3 do Uchwały L/287/2017
 załącznik nr 3 do Uchwały L 287 2017x.xls

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2018-01-30 12:43:40 | Data modyfikacji: 2017-04-19 12:23:50.
Uchwała Nr L/288/2017 - wyboru metody i sposobu
obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi na terenie nieruchomości oraz
ustalenia wysokości tej opłaty.
 Uchwała Nr L 288 2017.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Szczerbińska Małgorzata | Data wprowadzenia: 2018-01-10 12:18:46 | Data modyfikacji: 2017-04-19 12:23:50.
Uchwała Nr L/289/2017 - określenia wzoru
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi skladanej przez właścicieli
nieruchomości.
 Uchwała Nr L 289 2017.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Szczerbińska Małgorzata | Data wprowadzenia: 2018-01-10 12:20:39 | Data modyfikacji: 2017-04-19 12:23:50.
Uchwała Nr L/290/2017 - nadania Statutu
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Zakrzewie.
 Uchwała Nr L 290 2017.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Musiałek Małgorzata | Data wprowadzenia: 2018-01-10 12:22:31 | Data modyfikacji: 2017-04-19 12:23:50.
Uchwała Nr L/291/2017 - wydzierżawienia części
dachu na budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w
Dąbrówce Podłężnej.
 Uchwała Nr L 291 2017m.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Nosowska Marzenna | Data wprowadzenia: 2018-01-10 12:26:09 | Data modyfikacji: 2017-04-19 12:23:50.
Uchwała Nr L/292/2017 - wyrażenia zgody na
zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Zakrzew a
Gminą Miasta Radomia w sprawie
współfinansowania inwestycji polegającej na
rozbudowie drogi powiatowej.
 Uchwała Nr L 292 2017.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2018-01-10 12:29:25 | Data modyfikacji: 2017-04-19 12:23:50.
załączik do Uchwały nr L/292/2017
 Załącznik do uchwały L 292 2017.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2018-01-19 09:27:19 | Data modyfikacji: 2017-04-19 12:23:50.
Uchwała Nr L/293/2017 - Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Zakrzew na lata 2018 - 2024.
 Uchwała Nr L 293 2017x.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2018-01-30 12:45:44 | Data modyfikacji: 2017-04-19 12:23:50.
Objaśnienia do uchwały Nr L/293/2017
 Objaśnienia do Uchwały Nr L 293 2017z.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2018-01-30 12:46:55 | Data modyfikacji: 2017-04-19 12:23:50.
załącznik nr 1 do uchwały L/293/2017
 załącznik nr 1 do uchwały L 293 2017x.xls

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2018-01-30 12:48:17 | Data modyfikacji: 2017-04-19 12:23:50.
załącznik nr 2 do uchwały Nr L/293/2017
 załącznik nr 2 do Uchwały Nr L 293 2017x.xls

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2018-01-30 12:49:42 | Data modyfikacji: 2017-04-19 12:23:50.
Uchwała Nr L/294/2017 - Uchwała Budżetowa na
2018 rok.
 Uchwała L 294 2017 b.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2018-01-30 12:51:56 | Data modyfikacji: 2017-04-19 12:23:50.
Tabela nr 1 do Uchwały L/294/2017
 Tabela nr 1 do Uchwały L 294 2017x.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2018-01-30 12:54:14 | Data modyfikacji: 2017-04-19 12:23:50.
Tabela Nr 2 do uchwały L/294/2017
 Tabela nr 2 do Uchwały L 294 2017x.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2018-01-30 12:55:51 | Data modyfikacji: 2017-04-19 12:23:50.
Tabela nr 3 do Uchwały L/294/2017
 Tabela nr 3 do uchwały L 294 2017c.xls

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2018-01-30 12:57:14 | Data modyfikacji: 2017-04-19 12:23:50.
załącznik nr 1 do Uchwały L/294/2017
 Załącznik nr 1 do Uchwały L 294 2017xxdoc.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2018-01-30 13:00:55 | Data modyfikacji: 2017-04-19 12:23:50.
Przychody i rozchody do uchwały L/294/2017
 Przychody i rozchody budżetu w 2018rx.xls

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2018-01-30 13:02:19 | Data modyfikacji: 2017-04-19 12:23:50.
Data wprowadzenia: 2018-01-30 13:02:19
Opublikowane przez: Jolanta Głowacka