2018

Uchwała LI/295/2018 - wprowadzenia zmian do
uchwały XXIX/174/2016 Rady Gminy w Zakrzewie z
dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie zapewnienia
wspólnej obsługi finansowej dla szkół i
przedszkoli, dla ktorych organem prowadzącym jest
Gmina Zakrzew.u
 Uchwała Nr LI 295 2018.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Nosowska Marzenna | Data wprowadzenia: 2018-02-19 11:20:24.
Uchwała LI/296/2018 - udzielenia pomocy rzeczowej
na rzecz Samorządu Województwa Mazowieckiego. .
 Uchwała Nr LI 296 2018.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2018-02-19 11:22:47.
Uchwała LI/297/2018 - udzielenia dotacji dla
Parafii Rzymsko - Katolickiej Św. Stanisława
Biskupa Męczennika w cerekwi na konserwację
zabytkowego kościoła w Cerekwi (prace
projektowe)..
 Uchwała Nr LI 297 2018.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2018-02-19 11:26:46.
Uchwała LI/298/2018 - zmiany Uchwały Budżetowej
Gminy Zakrzew na rok 2018.
 Uchwała Nr LI 298 2018.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2018-02-19 11:28:33.
objaśnienia do Uchwały LI/298/2018
 Objaśnienia do uchwały LI 298 2018.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2018-02-19 11:29:46.
załącznik nr 1 do Uchwały LI/298/2018
 załącznik nr 1 do uchwały LI 298 2018.xls

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2018-02-19 11:30:54.
załącznik nr 2 do Uchwały LI/298/2018
 załącznik nr 2 do Uchwaly LI 298 2018.xls

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2018-02-19 11:32:09.
załącznik nr 3 do Uchwały LI/298/2018
 załącznik nr 3 do uchwaly LI 298 2018.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2018-02-19 11:34:10.
tabela nr 3 do Uchwały LI/298/2018
 tabela nr 3 do Uchwały LI 298 2018.xls

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2018-02-19 11:35:13.
Uchwała LI/299/2018 - ustalenia trybu udzielania
i rozliczania dotacji dla niepublicznych
przedszkoli oraz trybu przeprowadzania kontroli
prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
 Uchwała Nr LI 299 2018.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Nosowska Marzenna | Data wprowadzenia: 2018-02-19 11:38:45.
Uchwała LI/300/2018 - wyrażenia zgody na
zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą zakrzew, a
Gminą Miasta Radomia w sprawie
współfinansowania inwestycji polegającej na
budowie drogi wewnętrznej.
 Uchwała Nr LI 300 2018.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Nosowska Marzenna | Data wprowadzenia: 2018-02-19 11:41:48.
załącznik do Uchwały LI/300/2018
 załącznik do uchwały LI 300 2018.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2018-02-19 11:42:56.
Uchwała LII/301/2018 - zmiany w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Zakrzew na lata 2018 -
2024.
 Uchwała N r LII 301 2018.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2018-03-09 10:13:50.
objaśnienia do Uchwały LII/301/2018
 Objasnienia do Uchwały LII 301 2018.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2018-03-09 10:15:13.
załącznik nr 1 do Uchwały LII/301/2018
 załącznik nr 1 do Uchwały LII 301 2018c.xls

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2018-03-09 10:18:02.
załącznik nr 2 do uchwały LII/301/2018
 załącznik nr 2 do Uchwały LII 301 2018v.xls

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2018-03-09 10:19:29.
Uchwała LII/302/2018 - zmiany Uchwały
Budżetowej Gminy Zakrzew na rok 2018
 Uchwała Nr LII 302 2018.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2018-03-09 10:21:21.
załącznik nr 1 do Uchwały LII/302/2018
 załącznik nr 1 do Uchwały LII 302 2018.xls

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2018-03-09 10:27:07.
załącznik nr 3 do uchwały LII/302/2018
 załącznik nr 3 do Uchwały LII 302 2018.xls

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2018-03-09 10:29:12.
tabela nr 3 do Uchwały LII/302/2018
 Tabela nr 3 do Uchwały LII 302 2018.xls

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2018-03-09 10:30:29.
Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku.
 Przychody i rozchody w 2018 roku.xls

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2018-03-09 10:31:39.
objasnienia do Uchwały LII/302/2018
 Objaśnienia Uchwały LII 302 2018.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2018-03-09 10:33:08.
załącznik nr 2 do Uchwały LII/302/2018
 załącznik nr 2 do uchwały LII 302 2018.xls

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2018-03-09 10:35:44.
Uchwała LII/303/2018 - podziału Gminy Zakrzew na
okręgi wyborcze oraz ustalenie ich granic,
numerów i liczby radnych wybieranych w każdym
okręgu.
 Uchwała Nr LII 303 2018.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Głowacka Jolanta | Data wprowadzenia: 2018-03-07 12:16:58.
Uchwała LII/304/2018 - planu dofinansowania form
doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za
kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i
zakłady kształcenia nauczycieli oraz
specjalności i formy kształcenia, na które
dofinansowanie jest przeznaczone w roku 2018.
 Uchwała Nr LII 304 2018.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Nosowska Marzenna | Data wprowadzenia: 2018-03-07 12:20:06.
Uchwała LII/305/2018 - ustalenia kryteriów i
liczby punktów za poszczególne kryteria oraz
dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia na
drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do
publicznego przedszkola i do oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla
których Gmina Zakrzew jest organem prowadzącym.
 Uchwała Nr LII 305 2018.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Nosowska Marzenna | Data wprowadzenia: 2018-03-07 12:24:27.
Uchwała LII/306/2018 - wyznaczenia przystanków
komunikacyjnych, których właścicielem lub
zarządzającym jest Gmina zakrzew oraz warunków
i zasad korzystania z tych przystanków.
 Uchwała Nr LII 306 2018.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Gołębiowski Andrzej | Data wprowadzenia: 2018-03-07 12:26:25.
Uchwała LII/307/2018 - programu opieki nad
zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zakrzew.
 Uchwała Nr LII 307 2018.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Wencel Katarzyna | Data wprowadzenia: 2018-03-07 12:28:25.
Uchwała LII/308/2018 - nie wyrażenia zgody na
wyodrębnienie funduszu sołeckiego na 2019 rok.
 Uchwała Nr LII 308 2018.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Głowacka Jolanta | Data wprowadzenia: 2018-03-07 12:32:11.
Uchwała LII/309/2018 - nadania nazwy ulicy
położonej w miejscowości Cerekiew, Gmina
Zakrzew.
 Uchwała Nr LII 309 2018.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Radomska Magdalena | Data wprowadzenia: 2018-03-07 12:33:51.
Uchwała LIII/310/2018 - zmiany w Wieloletniej
prognozie Finansowej Gminy Zakrzew na lata 2018 -
2024.
 Uchwała LIII 310 2018.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2018-04-04 10:01:51.
Objasnienia do Uchwały LIII/310/2018
 Objaśnienia do Uchwały LIII 310 2018.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2018-04-04 10:03:29.
załącznik nr 1 do Uchwały LIII/310/2018
 załącznik nr 1 do uchwały LIII 310 2018.xls

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2018-04-04 10:04:51.
załącznik nr 2 do uchwały LIII/310/2018
 załącznik nr 2 do uchwały LIII 310 2018.xls

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2018-04-04 10:05:57.
Uchwała LIII/311/2018 - zmiany Uchwały
Budżetowej Gminy Zakrzew na rok 2018
 Uchwała LIII 311 2018.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2018-04-04 10:07:41.
Objaśnienia do Uchwały LIII/311/2018
 Objaśnienia do uchwały LIII 311 2018.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2018-04-04 10:08:51.
załącznik nr 1 do Uchwały LIII/311/2018
 załącznik nr 1 do Uchwały LIII 311 2018.xls

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2018-04-04 10:10:00.
załącznik nr 3 do uchwały LIII/311/2018
 załącznik nr 3 do Uchwały LIII 311 2018.xls

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2018-04-04 10:11:05.
przychody i rozchody do Uchwały LIII/311/2018
 przychody i rozchody do uchwały LIII 311 2018.xls

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2018-04-04 10:12:13.
tabela nr 3 do Uchwały LIII/311/2018
 tabela nr 3 do Uchwały LIII 311 2018.xls

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2018-04-04 10:13:16.
załącznik nr 2 do Uchwały LIII/311/2018
 załącznik nr 2 do Uchwały LIII 311 2018.xls

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2018-04-04 10:16:25.
Uchwała LIII/312/2018 - wyrażenia zgody na
udzielenie dotacji dla niepublicznego przedszkola
w wysokości wyższej niż określona w ustawie o
finansowaniu zadań oświatowych.
 Uchwała Nr LIII 312 2018.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Nosowska Marzenna | Data wprowadzenia: 2018-04-04 08:02:54.
Uchwała LIII/313/2018 - określenia wysokości
opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego
uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do
końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w
którym kończą 6 lat, w publicznych
przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w
szkołach podstawowych, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Zakrzew..
 Uchwała Nr LIII 313 2018v.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Nosowska Marzenna | Data wprowadzenia: 2018-04-04 08:10:52.
Uchwała LIII/314/2018 - podziału Gminy Zakrzew
na stałe obwody głosowania, ustalenia ich
numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji
wyborczych.
 Uchwała Nr LIII 314 2018.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Nosowska Marzenna | Data wprowadzenia: 2018-04-04 08:12:43.
Uchwała LIV/315/2018 - zmiany w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Zakrzew na lata 2018 -
2024.
 Uchwała Nr LIV 315 2018.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2018-05-22 11:50:32.
Objaśnienia do Uchwały LIV/315/2018
 objasnienia do Uchwały LIV 315 2018.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2018-05-22 11:51:54.
załącznik nr 1 do Uchwały LIV/315/2018
 załącznik nr 1 do Uchwały LIV 315 2018.xlsx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2018-05-22 11:53:01.
załącznik nr 2 do Uchwały LIV/315/2018
 załącznik nr 2 do Uchwały LIV 315 2018.xls

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2018-05-22 11:54:24.
Uchwała LIV/316/2018 - zmiany Uchwały
Budżetowej Gminy Zakrzew na rok 2018
 Uchwała Nr LIV 316 2018.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2018-05-22 11:56:03.
Objaśnienia do Uchwały LIV/316/2018
 objasnienia do Uchwały LIV 316 2018.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2018-05-22 11:57:15.
załącznik nr 1 do uchwały LIV/316/2018
 załącznik nr 1 do Uchwały Nr LIV 316 2018.xls

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2018-05-22 11:58:57.
załącznik nr 2 do Uchwały LIV/316/2018
 załącznik nr 2 do Uchwały LIV 316 2018.xls

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2018-05-22 12:00:10.
Tabela nr 3 do Uchwały LIV/316/2018
 tabela nr 3 do uchwały LIV 316 2018.xls

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2018-05-22 12:01:19.
przychody i rozchody do Uchwały LIV/316/2018
 przychody i rozchody do Uchwały LIV 316 2018.xls

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2018-05-22 12:02:25.
Uchwała LIV/317/2018 - zaciągnięcia pożyczki
długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
 Uchwała LIV 317 2018 .doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2018-05-22 12:06:21.
Uchwała Nr LIV/318/2018 - zmiany uchwały Nr
XLIX/284/2017 z dnia 14 grudnia 2017 roku w
części dotyczącej załącznika do uchwały -
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych Gminy Zakrzew na rok 2018
w części załącznik do Programu.
 Uchwała Nr LIV 318 2018.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Musiałek Małgorzata | Data wprowadzenia: 2018-05-22 12:58:54.
załącznik do Uchwały LIV/318/2018
 zał. do uchwały LIV 318 2018.xls

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2018-05-22 13:00:12.
Uchwała LIV/319/2018 - wprowadzenia zmian do
Uchwały Nr L/288/2017 rady Gminy w Zakrzewie z
dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie wyboru metody
ustalenia i sposobu obliczania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie
nieruchomości oraz ustalenia wysokości tej
opłaty.
 Uchwała Nr LIV 319 2018.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Szczerbińska Małgorzata | Data wprowadzenia: 2018-05-22 13:03:24.
Uchwała LIV/320/2018 - zasad udzielania i
rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć prowadzonych przez
nauczycieli, którym powierzono stanowiska
kierownicze w szkołach i przedszkolach oraz
określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art.
43 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela.
 Uchwała Nr LIV 320 2018.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Nosowska Marzenna | Data wprowadzenia: 2018-05-22 13:07:05.
Uchwała Nr LV/321/2018 - zmiany w Wieloletniej
Prognozie Finansowej miny Zakrzew na lata 2018 -
2024.
 Uchwała Nr LV 321 2018.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2018-07-06 12:32:03.
objasnienia do Uchwały LV/321/2018
 objasnienia do Uchwały LV 321 2018.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2018-07-06 12:33:15.
załącznik nr 1 do uchwały LV/321/2018
 załącznik nr 1 do uchwały LV 321 2018.xls

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2018-07-06 12:34:41.
załącznik nr 2 do uchwały LV/321/2018
 załącznik nr 2 do uchwały Nr LV 321 2018.xls

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2018-07-06 12:35:56.
Uchwała Nr LV/322/2018 - zmiany Uchwały
Budżetowej Gminy Zakrzew na rok 2018.
 Uchwała Nr LV 322 2018.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2018-07-06 12:37:34.
objaśnienia do uchwały LV/322/2018
 objaśnienia do Uchwały LV 322 2018.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2018-07-06 12:38:46.
załącznik nr 1 do uchwały LV/322/2018
 załącznik nr 1 do uchwały LV 322 2018.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2018-07-06 12:40:01.
tabela nr 3 do Uchwały LV/322/2018
 Tabela nr 3 do Uchwały LV 322 2018.xls

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2018-07-06 12:41:04.
przychody i rozchody do uchwały LV/322/2018
 przychody i rozchody do Uchwały LV 322 2018.xls

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2018-07-06 12:42:26.
Uchwała Nr LV/323/2018 - okreslenia zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji społecznych z
mieszkańcami Gminy Zakrzew.
 Uchwała Nr LV 323 2018.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Musiałek Małgorzata | Data wprowadzenia: 2018-07-06 12:44:21.
Uchwała Nr LV/324/2018 - wyrażenia zgody na
sprzedaż lokali stanowiących mieszkaniowy zasób
Gminy Zakrzew oraz ustalenia zasad ich sprzedaży.
 Uchwała Nr LV 324 2018.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Radomska Magdalena | Data wprowadzenia: 2018-07-06 12:46:43.
Uchwała Nr LV/325/2018 - wprowadzenia zmian w
Uchwale XXIII/132/2016 Rady Gminy w Zakrzewie z
dnia 22 kwietnia 2016 roku w sprawie przyjęcia
Regulaminu przyznania stypendiów za wyniki w
nauce dla uczniów szkół podstawowych i
gimnazjalnych, dla których organem prowadzącym
jest Gmina Zakrzew.
 Uchwała Nr LV 325 2018.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Nosowska Marzenna | Data wprowadzenia: 2018-07-06 12:49:43.
Uchwała Nr LV/326/2018 - nieodpłatnego
przejęcia działki w obrębie Łoniec.
 Uchwała Nr LV 326 2018.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Radomska Magdalena | Data wprowadzenia: 2018-07-06 12:51:23.
Uchwała Nr LV/327/2018 - nieodpłatnego
przejęcia działki w mijscowości Milejowice.
 Uchwała Nr LV 327 2018.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Radomska Magdalena | Data wprowadzenia: 2018-07-06 12:52:52.
Uchwała Nr LV/328/2018 - rozpatrzenia i
zatwierdzenia sprawozdania Wójta Gminy w
Zakrzewie z wykonania budżetu za 2017 rok i
sprawozdania finansowego.
 Uchwala Nr LV 328 2018.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Głowacka Jolanta | Data wprowadzenia: 2018-07-06 12:55:27.
Uchwała Nr LV/329/2018 - udzielenia Wójtowi
Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za
2017 rok.
 Uchwała Nr LV 329 2018.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Głowacka Jolanta | Data wprowadzenia: 2018-07-06 12:57:06.
Uchwała Nr LVI/330/2018 - zmiany w Wieliletniej
Prognozie Finansowej Gminy Zakrzew na lata 2018 -
2024.
 Uchwała Nr LVI 330 2018.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2018-08-16 13:24:57.
objasnienia do Uchwały LVI/330/2018
 Objaśnienia do Uchwały LVI 330 2018.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2018-08-16 13:26:13.
załącznik nr 1 do Uchwały LVI/330/2018
 załącznik nr 1 do Uchwały LVI 330 2018v.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2018-08-16 13:28:51.
załącznik nr 2 do Uchwały Nr LVI/330/2018
 załącznik nr 2 do Uchwały LVI 330 2018v.xls

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2018-08-16 13:30:32.
Uchwała Nr LVI/331/2018 - zmiany Uchwały
Budżetowej Gminy Zakrzew na rok 2018.
 Uchwała Nr LVI 331 2018.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2018-08-16 13:32:32.
Objaśnienia do Uchwały LVI/331/2018
 Objaśnienia do Uchwały LVI 331 2018.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2018-08-16 13:33:48.
załącznik nr 1 do Uchwały LVI/331/2018
 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LVI_331_2018_06_sierpnia_2018.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2018-08-16 13:34:55.
załącznik nr 2 do Uchwały Nr LVI/331/2018
 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LVI_331_2018_06_sierpnia_2018.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2018-08-16 13:36:13.
załącznik nr 3 do Uchwały Nr LVI/331/2018
 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LVI_331_2018_06_sierpnia_2018.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2018-08-16 13:37:55.
załącznik nr 4 do Uchwały Nr LVI/331/2018
 Załącznik nr 4 do Uchwały Nr LVI_331_2018_06_sierpnia_2018.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2018-08-16 13:39:08.
załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVI/331/2018
 Załącznik nr 5 do Uchwały Nr LVI_331_2018_06_sierpnia_2018.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2018-08-16 13:40:14.
Tabela Nr 3 do Uchwały Nr LVI/331/2018
 Tabela nr 3 do Uchwały LVI 331 2018.xls

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2018-08-16 13:41:24.
Przychody i rozchody do Uchwały Nr LVI/331/2018
 Przychody i rozchody do uchwały LVI 331 2018.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2018-08-16 13:42:31.
Uchwała Nr LVI/332/2018 - zakupu działki w
obrębie: Taczów.
 Uchwała Nr LVI 332 2018.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Radomska Magdalena | Data wprowadzenia: 2018-08-16 13:44:54.
Uchwała Nr LVI/333/2018 - zakupu działki w
obrębie: Jaszowice.
 Uchwała Nr LVI 333 2018.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Radomska Magdalena | Data wprowadzenia: 2018-08-16 13:46:16.
Uchwała Nr LVI/334/2018 - zaciągnięcia
długoterminowego kredytu.
 Uchwała Nr LVI-334-2018.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2018-08-16 13:47:49.
Uchwała Nr VLII/335/2018 - zmiany w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Zakrzew na lata 2018 -
2024.
 Uchwała Nr LVII 335 2018nn.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2018-10-11 11:42:04.
Objaśnienia do Uchwały LVII/335/2018
 Objasnienia WPF_LVII_335_2018mm.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2018-10-11 11:44:34.
załącznik nr 1 do uchwały LVII/335/2018
 załącznik nr 1 do uchwały LVII 335 2018mm.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2018-10-11 11:46:10.
Uchwała Nr LVII/336/2018 - zmiany Uchwały
Budżetowej Gminy Zakrzew na rok 2018.
 Uchwała Nr LVII 336 2018m.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2018-10-11 11:48:55.
Objaśnienia do Uchwały LVII/336/2018
 Objaśnienia do Uchwały LVII 336 2018.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2018-10-11 11:50:09.
załącznik nr 1 do uchwały LVII/336/2018
 załącznik nr 1 do Uchwały LVII 336 2018.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2018-10-11 11:54:37.
załącznik nr 2 do Uchwały LVII/336/2018
 załącznik nr 2 do Uchwały LVII 336 2018.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2018-10-11 11:55:52.
załącznik nr 3 do Uchwały LVII/336/2018
 załącznik nr 3 do uchwały LVII 336 2018.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2018-10-11 11:57:11.
tabela nr 3 do Uchwały LVII/336/2018
 Tabela nr 3 do uchwały LVII 336 2018.xls

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2018-10-11 11:58:19.
przychody i rozchody budżetu do Uchwały
LVII/336/2018
 Przychody i rozchody do uchwały LVII 336 2018m.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2018-10-11 12:00:59.
Uchwała Nr LVII/337/2018 - wyrażenia zgody na
przystąpienie Gminnej Biblioteki Publicznej w
Zakrzewie do realizacji projektu "Zakup
wyposażenia muzycznego, elektronicznego i
multimedialnego do Gminnej Biblioteki Publicznej w
Zakrzewie".
 Uchwała Nr LVII 337 2018.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Nosowska Marzenna | Data wprowadzenia: 2018-10-03 08:33:03.
Uchwała Nr LVII/338/2018 - zmiany uchwały Nr
XLIX/284/2017 z dnia 14 grudnia 2017 roku w
części dotyczącej załącznika do uchwały -
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych Gminy Zakrzew na rok 2018
w części załącznik do Programu.
 Uchwała Nr LVII 338 2018.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Musiałek Małgorzata | Data wprowadzenia: 2018-10-03 08:36:43.
Uchwała Nr LVII/339/2018 - nagród za
osiągnięte wyniki sportowe.
 Uchwała Nr LVII 339 2018.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Nosowska Marzenna | Data wprowadzenia: 2018-10-03 08:40:16 | Data modyfikacji: 2018-10-03 08:42:28.
Uchwała Nr LVII/340/2018 - zakupu działki w
obrębie: Wola Taczowska.
 Uchwała Nr LVII 340 2018.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Radomska Magdalena | Data wprowadzenia: 2018-10-03 08:47:38 | Data modyfikacji: 2018-10-03 08:42:28.
Uchwała Nr LVII/341/2018 - przejęcia
nieodpłatnie działki w obrębie: Janiszew.
 Uchwała Nr LVII 341 2018.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Radomska Magdalena | Data wprowadzenia: 2018-10-03 08:49:29 | Data modyfikacji: 2018-10-03 08:42:28.
Uchwała Nr LVII/342/2018 - ustanowienia
służebności przejazdu i przechodu przez
nieruchomość stanowiącą własność Gminy
Zakrzew.
 Uchwała Nr LVII 342 2018..docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Radomska Magdalena | Data wprowadzenia: 2018-10-03 08:51:25 | Data modyfikacji: 2018-10-03 08:42:28.
Załącznik nr 1 do uchwały LVII/342/2018
 załącznik do Uchwały Nr LVII 342 2018.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2018-10-03 08:52:41 | Data modyfikacji: 2018-10-03 08:42:28.
Uchwała Nr LVII/343/2018 - ustalenia maksymalnej
liczby zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych na terenie Gminy Zakrzew.
 Uchwała Nr LVII 343 2018.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Musiałek Małgorzata | Data wprowadzenia: 2018-10-03 08:55:03 | Data modyfikacji: 2018-10-03 08:42:28.
Uchwała Nr LVII/344/2018 - zasad usytuowania na
terenie Gminy Zakrzew miejsc sprzedaży i
podawania napojów alkoholowych.
 Uchwała Nr LVII 344 2018.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Musiałek Małgorzata | Data wprowadzenia: 2018-10-03 08:56:57 | Data modyfikacji: 2018-10-03 08:42:28.
Uchwała Nr LVII/345/2018 - wprowadzenia
odstępstwa od zakupu spożywania alkoholu w
miejscach publicznych na terenie Gminy Zakrzew.
 Uchwała Nr LVII 345 2018n..pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Musiałek Małgorzata | Data wprowadzenia: 2018-10-03 09:01:54 | Data modyfikacji: 2018-10-03 08:42:28.
Uchwała Nr LVIII/346/2018 - zmiany w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Zakrzew na lata 2018 -
2024.
 Uchwała Nr LVIII 346 2018.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2018-11-06 09:31:04 | Data modyfikacji: 2018-10-03 08:42:28.
Objaśnienia do Uchwały LVIII/346/2018
 Objasnienia do Uchwały LVIII 346 2018.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2018-11-06 09:32:52 | Data modyfikacji: 2018-10-03 08:42:28.
załącznik nr 1 do uchwały LVIII/346/2018
 załącznik nr 1 do uchwały LVIII 346 2018.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2018-11-06 09:34:10 | Data modyfikacji: 2018-10-03 08:42:28.
załącznik nr 2 do uchwały LVIII/346/2018
 załącznik nr 2 do Uchwały LVIII 346 2018.xls

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2018-11-06 09:35:23 | Data modyfikacji: 2018-10-03 08:42:28.
Uchwała Nr LVIII/347/2018 - wprowadzenia zmian do
Uchwały Nr LVII/336/2018 z dnia 25 września 2018
roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy
Zakrzew na rok 2018.
 Uchwała Nr LVIII 347 2018.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2018-11-06 09:37:58 | Data modyfikacji: 2018-10-03 08:42:28.
Uchwała Nr LVIII/348/2018 - zmiany Uchwały
Budżetowej Gminy Zakrzew na rok 2018.
 Uchwała Nr LVIII 348 2018.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2018-11-06 09:39:33 | Data modyfikacji: 2018-10-03 08:42:28.
Objasnienia do Uchwały LVIII/348/2018
 Objasnienia do Uchwały Nr LVIII 348 2018.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2018-11-06 09:40:46 | Data modyfikacji: 2018-10-03 08:42:28.
załącznik nr 1 do Uchwały LVIII/348/2018
 załącznik nr 1 do uchwały LVIII 348 2018.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2018-11-06 09:42:53 | Data modyfikacji: 2018-10-03 08:42:28.
załącznik nr 2 do Uchwały LVIII/348/2018
 załącznik nr 2 do Uchwały LVIII 348 2018.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2018-11-06 09:44:11 | Data modyfikacji: 2018-10-03 08:42:28.
tabela nr 3 do Uchwały Nr LVIII/348/2018
 tabela nr 3 do Uchwały LVIII 348 2018.xls

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2018-11-06 09:45:20 | Data modyfikacji: 2018-10-03 08:42:28.
przychody i rozchody do Uchwały LVIII/348/2018
 przychody i rozchody do Uchwały LVIII 348 2018.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2018-11-06 09:48:10 | Data modyfikacji: 2018-10-03 08:42:28.
Uchwała Nr LVIII/349/2018 - uchwalenia Statutu
Gminy Zakrzew.
 Uchwała Nr LVIII 349 2018.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2018-11-06 09:50:38 | Data modyfikacji: 2018-10-03 08:42:28.
Uchwała Nr LVIII/350/2018 - uchwalenia Programu
określającego zasady współpracy Gminy zakrzew
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na 2019 rok.
 Uchwała Nr LVIII 350 2018.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Bilska Elżbieta | Data wprowadzenia: 2018-11-06 09:53:35 | Data modyfikacji: 2018-10-03 08:42:28.
załącznik do uchwały LVIII/350/2018
 zał. do Uchwały LVIII 350 2018.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2018-11-06 09:55:22 | Data modyfikacji: 2018-10-03 08:42:28.
Uchwała Nr I/1/2018 - w sprawie powołania
Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia
głosowania nad wyborem Przewodniczącego i
Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Zakrzewie.
 Uchwała Nr I 1 2018.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2018-11-27 08:00:12 | Data modyfikacji: 2018-10-03 08:42:28.
Uchwała Nr I/2/2018 - w sprawie wyboru
Przewodniczącego Rady Gminy w Zakrzewie.
 Uchwała Nr I 2 2018.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2018-11-27 08:01:34 | Data modyfikacji: 2018-10-03 08:42:28.
Uchwała Nr I/3/2018 - w sprawie wyboru
Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Zakrzewie.
 Uchwała Nr I 3 2018.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2018-11-27 08:02:46 | Data modyfikacji: 2018-10-03 08:42:28.
Uchwała Nr II/4/2018 - w sprawie powołania i
ustalenia składu Komisji Rewizyjnej.
 Uchwała Nr II 4 2018.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2018-12-05 10:01:37 | Data modyfikacji: 2018-10-03 08:42:28.
Uchwała Nr II/5/2018 - w sprawie powołania i
ustalenia składu Komisji Skarg, Wniosków i
Petycji.
 Uchwała Nr II 5 2018.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2018-12-05 10:03:20 | Data modyfikacji: 2018-10-03 08:42:28.
Uchwała Nr II/6/2018 - w sprawie powołania i
ustalenia składu Komisji Finansowo - Budżetowej.
 Uchwała Nr II 6 2018.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2018-12-05 10:04:46 | Data modyfikacji: 2018-10-03 08:42:28.
Uchwała Nr II/7/2018 - w sprawie powołania i
ustalenia składu Komisji Oświaty, Zdrowia,
Kultury i Porządku Publicznego.
 Uchwała Nr II 7 2018.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2018-12-05 10:06:24 | Data modyfikacji: 2018-10-03 08:42:28.
Uchwała Nr II/8/2018 - w sprawie powołania i
ustalenia składu Komisi Rolnej.
 Uchwała Nr II 8 2018.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2018-12-27 09:49:23 | Data modyfikacji: 2018-10-03 08:42:28.
Uchwała Nr II/9/2018 - w sprawie ustalenia
wynagrodzenia dla Wójta Gminy Zakrzew.
 Uchwała Nr II 9 2018.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2018-12-05 10:08:55 | Data modyfikacji: 2018-10-03 08:42:28.
Uchwała Nr III/10/2018 w sprawie zmiany w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zakrzew na
lata 2018 - 2024.
 Uchwała Nr III 10 2018.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2019-01-10 10:51:09 | Data modyfikacji: 2018-10-03 08:42:28.
objaśnienia do uchwały III/10/2018
 objaśnienia do Uchwały III 10 2018.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2019-01-10 10:52:28 | Data modyfikacji: 2018-10-03 08:42:28.
załącznik do uchwały III/10/2018
 załącznik do uchwały III 10 2018.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2019-01-10 10:53:27 | Data modyfikacji: 2018-10-03 08:42:28.
załącznik do uchwały III/10/2018
 załącznik do uchwały III 10 2018.xls

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2019-01-10 10:54:28 | Data modyfikacji: 2018-10-03 08:42:28.
Uchwała Nr III/11/2018 w sprawie zmiany Uchwały
Budżetowej Gminy Zakrzew na rok 2018.
 uchwała Nr III 11 2018.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2019-01-10 10:55:54 | Data modyfikacji: 2018-10-03 08:42:28.
objaśnienia do uchwały III/11/2018
 Objasnienia do Uchwały III 11 2018.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2019-01-10 10:57:08 | Data modyfikacji: 2018-10-03 08:42:28.
załącznik 1 do uchwały III/11/2018
 Załącznik 1 do uchwały III 11 2018.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2019-01-10 10:58:11 | Data modyfikacji: 2018-10-03 08:42:28.
załącznik 2 do uchwały III/11/2018
 załącznik 2 do uchwały III 11 2018.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2019-01-10 10:59:15 | Data modyfikacji: 2018-10-03 08:42:28.
załącznik 3 do uchwały III/11/2018
 załącznik 3 do uchwały III 11 2018.xls

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2019-01-10 11:00:23 | Data modyfikacji: 2018-10-03 08:42:28.
załącznik 4 do uchwały III/11/2018
 załącznik 4 do uchwały III 11 2018.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2019-01-10 11:01:20 | Data modyfikacji: 2018-10-03 08:42:28.
Uchwała Nr III/12/2018 - wprowadzenia zmian do
Uchwały Nr LI/297/2018 z dnia 30 stycznia 2018
roku w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii
Rzymsko - Katolickiej św. Stanisława Biskupa
Męczennika w cerekwi na konserwację zabytkowego
kościoła w Cerekwi (prace projektowe).
 Uchwała Nr III 12 2018.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2018-12-27 09:53:27 | Data modyfikacji: 2018-10-03 08:42:28.
Uchwała Nr III/13/2018 - udzielenia dotacji dla
parafii Rzymsko - Katolickiej św. Jana
Chrzciciela w Zakrzewie na konserwację
zabytkowego kościoła w Zakrzewie.
 Uchwała Nr III 13 2018.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2018-12-27 09:55:49 | Data modyfikacji: 2018-10-03 08:42:28.
Uchwała Nr III/14/2018 - obnienia średniej ceny
skupu żyta, przyjmowaneuj
 

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2018-12-27 09:56:51 | Data modyfikacji: 2018-10-03 08:42:28.
Uchwała Nr III/15/2018 - określenia wysokości
stawek podatku od nieruchomości obowiązujących
na terenie Gminy Zakrzew oraz zwolnień od
podatku.
 Uchwała Nr III 15 2018.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Chudziak Michał | Data wprowadzenia: 2018-12-27 10:00:35 | Data modyfikacji: 2018-10-03 08:42:28.
Uchwała Nr III/16/2018 - ustalenia stawek podatku
od środków transportowych obowiązujących na
terenie Gminy Zakrzew oraz zwolnień od podatku na
rok 2019.
 Uchwała Nr III 16 2018.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Majchrzak Dorota | Data wprowadzenia: 2018-12-27 10:03:21 | Data modyfikacji: 2018-10-03 08:42:28.
Uchwała Nr III/17/2018 - podwyższenia kryterium
dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego
przyznania pomocy w formie posiłku, świadczenia
pieniężnego na zakup posiłku lub żywności
albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów
żywnościowych dla osób objętych wieloletnim
rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu"
na lata 2019 - 2023.
 Uchwała Nr III 17 2018.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Czerwonka Krystyna | Data wprowadzenia: 2018-12-27 10:08:01 | Data modyfikacji: 2018-10-03 08:42:28.
Uchwała Nr III/18/2018 - określenia zasad zwroyu
wydatków poniesionych za świadczenia z pomocy
społecznej na pomoc w formie posiłku,
świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub
żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci
produktów żywnościowych dla osób i rodzin
objętych wieloletnim rządowym programem
"Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023.
 Uchwała Nr III 18 2018.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Czerwonka Krystyna | Data wprowadzenia: 2018-12-27 10:18:18 | Data modyfikacji: 2018-10-03 08:42:28.
Uchwała Nr III/19/2018 - ustanowienia gminnego
programu osłonowego w zakresie dożywiania
"Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023,
Moduł 1 i 2.
 Uchwała Nr III 19 2018.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Czerwonka Krystyna | Data wprowadzenia: 2018-12-27 11:11:32 | Data modyfikacji: 2018-10-03 08:42:28.
Uchwała Nr III/20/2018 - przyjęcia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych Gminy Zakrzew na rok 2019.
 Uchwała Nr III 20 2018.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Musiałek Małgorzata | Data wprowadzenia: 2018-12-27 11:16:32 | Data modyfikacji: 2018-10-03 08:42:28.
załącznik do Uchwały III/20/2018
 zał. do Uchwały III 20 2018.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2018-12-27 11:24:31 | Data modyfikacji: 2018-10-03 08:42:28.
załącznik do Uchwały III/20/2018
 zał. do Uchwały III 20 2018.xls

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2018-12-27 11:27:00 | Data modyfikacji: 2018-10-03 08:42:28.
Uchwała Nr III/21/2018 - wprowadzenia zmian do
uchwały Nr LVII/340/2018 Rady Gminy w Zakrzewie z
dnia 25 wrzesnia 2018 roku w sprawie zakupu
działki w obrębie: Wola Taczowska.
 Uchwała Nr III 21 2018.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Radomska Magdalena | Data wprowadzenia: 2018-12-27 11:29:52 | Data modyfikacji: 2018-10-03 08:42:28.
Uchwała Nr III/22/2018 - wyrażenia zody na
zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Zakrzew a
Gminą Miasta Radomia w zakresie lokalnego
transportu zbiorowego.
 Uchwała Nr III 22 2018.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2018-12-27 11:35:09 | Data modyfikacji: 2018-12-27 11:44:24.
załącznik do Uchwały III/22/2018
 zał. + zał. 1do Uchwały III 22 2018.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2018-12-27 11:37:33 | Data modyfikacji: 2018-12-27 11:44:24.
załącznik nr 2 do uchwały III/22/2018
 zał. nr 2 do uchwały III 22 2018.xlsx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2018-12-27 11:38:47 | Data modyfikacji: 2018-12-27 11:44:24.
załącznik nr 3 do uchwały III/22/2018
 zał. nr 3 do uchwały III 22 2018.xls

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2018-12-27 11:40:00 | Data modyfikacji: 2018-12-27 11:44:24.
Uchwała Nr IV/23/2018 w sprawie zmiany w
Wieloletniej prognozie Finansowej Gminy Zakrzew na
lata 2018 - 2024.
 Uchwała Nr IV 23 2018.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2019-01-10 11:14:20 | Data modyfikacji: 2018-12-27 11:44:24.
objaśnienia do uchwały IV/23/2018
 objaśnienia do uchwały IV 23 2018..docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2019-01-10 11:16:45 | Data modyfikacji: 2018-12-27 11:44:24.
załącznik 1 do uchwały IV/23/2018
 załącznik 1 do uchwały IV 23 2018.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2019-01-10 11:17:48 | Data modyfikacji: 2018-12-27 11:44:24.
załącznik 2 do uchwały IV/23/2018
 załącznik 2 do uchwały IV 23 2018.xls

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2019-01-10 11:18:45 | Data modyfikacji: 2018-12-27 11:44:24.
Uchwała Nr IV/24/2018 w sprawie zmiany Uchwały
Budżetowej Gminy Zakrzew na rok 2018.
 Uchwała Nr IV 24 2018.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2019-01-10 11:20:17 | Data modyfikacji: 2018-12-27 11:44:24.
załącznik 1 do uchwały IV/24/2018
 załącznik 1 do uchwały IV 24 2018.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2019-01-10 11:21:20 | Data modyfikacji: 2018-12-27 11:44:24.
załącznik 2 do uchwały IV/24/2018
 załącznik 2 do uchwały IV 24 2018.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2019-01-10 11:22:17 | Data modyfikacji: 2018-12-27 11:44:24.
Tabela 3 do uchwały IV/24/2018
 tabela 3 do uchwały IV 24 2018.xls

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2019-01-10 11:23:21 | Data modyfikacji: 2018-12-27 11:44:24.
Uchwała Nr IV/25/2018 w sprawie nadania ulicy
położonej w miejscowości Milejowice w Gminie
Zakrzew.
 Uchwała Nr IV 25 2018.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Radomska Magdalena | Data wprowadzenia: 2019-01-10 11:26:30 | Data modyfikacji: 2018-12-27 11:44:24.
Uchwała Nr IV/26/2018 w sprawie nadania nazwy
ulicy położonej w miejscowości Cerekiew w
Gminie Zakrzew..
 Uchwała Nr IV 26 2018.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Radomska Magdalena | Data wprowadzenia: 2019-01-10 11:28:10 | Data modyfikacji: 2018-12-27 11:44:24.
Uchwała Nr IV/27/2018 w sprawie powołania i
ustalenia składu Komisji Inwentaryzacyjnej.
 Uchwała Nr IV 27 2018.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Głowacka Jolanta | Data wprowadzenia: 2019-01-10 11:29:37 | Data modyfikacji: 2018-12-27 11:44:24.
Uchwała Nr IV/28/2018 w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Zakrzew na lata 2019 -
2025.
 Uchwała Nr IV 28 2018.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2019-01-10 11:31:36 | Data modyfikacji: 2018-12-27 11:44:24.
objasnienia do uchwały IV/28/2018
 objaśnienia do uchwały IV 28 2018.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2019-01-10 11:32:32 | Data modyfikacji: 2018-12-27 11:44:24.
załącznik 1 do uchwały IV/28/2018
 załącznik 1 do uchwały IV 28 2018.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2019-01-10 11:33:30 | Data modyfikacji: 2018-12-27 11:44:24.
załącznik 2 do uchwały IV/28/2018
 załącznik 2 do uchwały IV 28 2018.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2019-01-10 11:34:37 | Data modyfikacji: 2018-12-27 11:44:24.
Uchwała Nr IV 29 2018 - Uchwała Budżetowa na
2019 rok
 Uchwała Nr IV 29 2018 .pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2019-02-14 14:00:31 | Data modyfikacji: 2018-12-27 11:44:24.
Data wprowadzenia: 2019-02-14 14:00:31
Autor: Seweryn Danuta
Opublikowane przez: Jolanta Głowacka