Zarządzenie Nr 1/2018 w sprawie wysokości
pogotowia kasowego dla Urzędu Gminy w Zakrzewie
na 2018 rok
 ZARZĄDZENIE 1-2018.docx

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Dorota Majchrzak | Data wprowadzenia: 2018-02-05 09:11:07.
Zarządzenie Nr 2/2018 w sprawie ogłoszenia
otwartego konkursu ofert na realizację zadania
publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu w
2018 r.
 ZARZĄDZENIE 2-2018.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Elżbieta Bilska | Data wprowadzenia: 2018-02-05 10:16:17.
Zarządzenie Nr 3/2018 w sprawie wykorzystania
dnia wolnego od pacy przez pracowników Urzędu
Gminy w Zakrzewie za święto przypadające dnia 6
stycznia 2018 roku
 ZARZĄDZENIE 3-2018.docx

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Elżbieta Bilska | Data wprowadzenia: 2018-02-21 13:22:27.
Zarządzenie Nr 4/2018 w sprawie określenia
terminów przeprowadzenia postępowania
rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,
w tym terminów składania dokumentów, na rok
2018/2019 do publicznych przedszkoli, oddziałów
przedszkolnych w publicznych szkołach
podstawowych i klas I publicznych szkół
podstawowych
 ZARZĄDZENIE 4-2018.docx

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marzenna Nosowska | Data wprowadzenia: 2018-02-21 13:29:10.
Zarządzenie Nr 5/2018 w sprawie powołania
komisji konkursowej w celu opiniowania ofert
złożonych w otwartym konkursie ofert na
realizację zadania publicznego z zakresu kultury
fizycznej i sportu, przez organizacje pozarządowe
oraz inne podmioty prowadzące działalność
pożytku publicznego na 2018 rok
 ZARZĄDZENIE 5-2018.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Elżbieta Bilska | Data wprowadzenia: 2018-02-21 13:31:45.
Zarządzenie Nr 6/2018 w sprawie zmiany
Zarządzenia Nr 70/2017 z dnia 29 września 2017
roku
 ZARZĄDZENIE 6-2018.docx

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Danuta Seweryn | Data wprowadzenia: 2018-02-23 12:44:21.
Zarządzenie Nr 7/2018 w sprawie upowaznienia
pracowników Urzędu Gminy Zakrzew do podpisywania
zaświadczeń
 ZARZĄDZENIE 7- 2018.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marzenna Nosowska | Data wprowadzenia: 2018-02-23 12:47:33 | Data modyfikacji: 2018-02-26 08:14:07.
Zarządzenie Nr 8/2018 w sprawie opracowania planu
finansowego zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych jst
ustawami oraz planu finansowego dochodów
związanych z realizacja zadań, które podlegają
do przekazania do budżetu państwa
 ZARZĄDZENIE 8-2018.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Danuta Seweryn | Data wprowadzenia: 2018-03-13 13:06:16.
Zarządzenie Nr 9/2018 w sprawie określenia
wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli
oraz innych form wychowania przedszkolnego
prowadzonych na terenie Gminy Zakrzew oraz
wysokości kosztów wychowania przedszkolnego i
oddziałów przedszkolnych na ucznia w
przedszkolach publicznych i oddziałach
przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Zakrzew
 ZARZĄDZENIE 9-2018.docx

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Danuta Seweryn | Data wprowadzenia: 2018-03-14 11:15:30.
Zarządzenie Nr 10/2018 w sprawie zmiany
Zarządzenia Nr 1/2018 z dnia 2 stycznia 2018 r.
 ZARZĄDZENIE 10-2018.docx

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2018-03-14 11:22:23 | Data modyfikacji: 2018-03-14 11:29:36.
Zarządzenie Nr 11/2018 w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów iwydatków budżetu Gminy
oraz w planie finansowym zadań z zakresu
administracji rządowej na 2018 rok
 ZARZĄDZENIE 11-2018.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2018-03-14 11:28:40.
Zarządzenie Nr 12/2018 w sprawie ogłoszenia
wyników otwartego konkursu ofert na realizacje
zadania w zakresie upowszechniania kultury
fizycznej i sportu w 2018 roku
 ZARZĄDZENIE 12-2018.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Elżbieta Bilska | Data wprowadzenia: 2018-04-03 12:57:29.
Zarządzenie Nr 13/2018 w sprawie instrukcji
ewidencji i kontroli druków ścisłego
zarachowania w Urzędzie Gminy w Zakrzewie
 ZARZĄDZENIE 13-2018.docx

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Danuta Seweryn | Data wprowadzenia: 2018-04-03 14:08:01.
Zarządzenie Nr 14/2018 w sprawie przedłożenia
sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy
Zakrzew za 2017 rok Regionalnej Izbie
Obrachunkowej oraz Radzie Gminy, przedłożenia
sprawozdania finansowego za 2017 rok Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zakrzewie
oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakrzewie
(instytucji kultury) Radzie Gminy
 ZARZĄDZENIE 14-2018.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Danuta Seweryn | Data wprowadzenia: 2018-04-03 14:24:59.
Zarządzenie Nr 15/2018 w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy oraz w planie finansowym zadań z zakresu
administracji rządowej na 2018 rok
 ZARZĄDZENIE 15-2018.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Danuta Sweryn | Data wprowadzenia: 2018-04-16 09:13:59.
Zarządzenie Nr 16/2018 w sprawie powołania
Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na
stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły
Podstawowej w Cerekwi
 ZARZĄDZENIE 16 -2018.docx

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marzenna Nosowska | Data wprowadzenia: 2018-04-16 09:15:51 | Data modyfikacji: 2018-04-17 14:10:45.
Zarządzenie Nr 17/2018 w sprawie zatwierdzenia
konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej
Szkoły Podstawowej w Cerekwi
 ZARZĄDZENIE 17 -2018.docx

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marzenna Nosowska | Data wprowadzenia: 2018-05-08 14:18:18 | Data modyfikacji: 2018-05-08 14:21:31.
Zarządzenie Nr 18/2018 w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy oraz w planie finansowym zadań z zakresu
administracji rządowej na 2018 rok
 ZARZĄDZENIE 18 - 2018.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Danuta Seweryn | Data wprowadzenia: 2018-05-08 14:23:27 | Data modyfikacji: 2018-05-10 12:07:36.
Zarządzenie Nr 18a/2018 w sprawie wprowadzenia
zasad (polityki) rachunkowości obowiązujący
przy realizacji projektów
 ZARZĄDZENIE 18a-2018.docx

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Danuta Seweryn | Data wprowadzenia: 2018-06-26 14:44:40.
Zarządzenie Nr 19/2018 w sprawie zmiany
Zarżadzenia Nr 40/2016 Wójta Gminy Zakrzew z
dnia 3 sierpnia 2016 roku w sprawie określenia
godzin pracy poszczególnych świetlic z terenu
Gminy Zakrzew
 ZARZĄDZENIE 19-2018.docx

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Małgorzata Musiałek | Data wprowadzenia: 2018-05-11 13:18:59.
Zarządzenie Nr 20/2018 w sprawie powierzenia
stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły
Podstawowej w Cerekwi
 ZARZĄDZENIE 20-2018.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marzenna Nosowska | Data wprowadzenia: 2018-05-11 13:20:38.
Zarządzenie Nr 21/2018 w sprawie ogłoszenia
konkursu ofert na realizacje przedsięwzięć o
charakterze profilaktycznym, skierowanych do
dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich
 ZARZĄDZENIE 21 - 2018.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Małgorzata Musiałek | Data wprowadzenia: 2018-05-11 13:29:00 | Data modyfikacji: 2018-05-11 13:32:37.
Zarządzenie Nr 22/2018 w sprawie wprowadzenia
dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Zakrzew
 ZARZĄDZENIE 22-2018.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Elżbieta Bilska | Data wprowadzenia: 2018-05-28 09:57:37.
Zarządzenie Nr 23/2018 w sprawie powołania
składu komisji ds. szacowania wartości
nieruchomości przyjmujących do zasobu mienia
Gminy Zakrzew
 ZARZĄDZENIE 23 - 2018.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Magdalena Radomska | Data wprowadzenia: 2018-05-28 10:01:10 | Data modyfikacji: 2018-06-07 11:11:06.
Zarządzenie Nr 24/2018 w sprawie powołania
komisji konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu
ofert pod nazwą: Organizacja przedsięwzięć o
charakterze profilaktycznym, skierowanych do
dzieci i młodzieży, w okresie wakacji
 ZARZĄDZENIE 24-2018.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Małgorzata Musiałek | Data wprowadzenia: 2018-06-08 10:08:55.
Zarządzenie Nr 25/2018 w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatkóqw budżetu
Gminy oraz w planie finansowym zadań z zakresu
administracji rządowej na 2018 rok
 ZARZĄDZENIE 25-2018.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Danuta Seweryn | Data wprowadzenia: 2018-06-08 10:11:35.
Zarządzenie Nr 26/2018 w sprawie wyznaczenia
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie
do realizacji zadań z zakresu świadczenia "Dobry
start"
 ZARZĄDZENIE 26-2018.docx

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Krystyna Czerwonka | Data wprowadzenia: 2018-06-08 10:50:45 | Data modyfikacji: 2018-06-08 11:04:08.
Zarządzenie Nr 27/2018 w sprawie wprowadzenia
zasad (polityki) rachunkowości obowiązujący
przy realizacji projektów
 ZARZĄDZENIE 27- 2018.docx

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Danuta Seweryn | Data wprowadzenia: 2018-06-08 10:52:20 | Data modyfikacji: 2018-07-05 09:50:57.
Zarządzenie Nr 28/2018 w sprawie rozstrzygnięcia
konkursu ofert pod tytułem: Organizacja
przedsięwzięć o charakterze profilaktycznym,
skierowanych do dzieci i młodzieży, w okresie
wakacji
 ZARZĄDZENIE 28-2018.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Małgorzata Musiałek | Data wprowadzenia: 2018-06-08 10:54:22.
Zarządzenie Nr 29/2018 w sprawie wprowadzenia
regulamniu udzielenia pożyczek z budżetu Gminy
Zakrzew dla organizacji pozarządowych
 ZARZĄDZENIE 29-2018.docx

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Danuta Seweryn | Data wprowadzenia: 2018-06-26 14:42:23.
Zarządzenie Nr 30/2018 w sprawie aktualizacji
wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli
oraz innych form wychowania przedszkolnego
prowadzonych na terenie Gminy Zakrzew oraz
wysokości kosztów wychowania przedszkolnego i
oddziałów przedszkolnych na ucznia w
przedszkolach publicznych i oddziałach
przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Zakrzew
 ZARZĄDZENIE 30-2018.docx

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Danuta Seweryn | Data wprowadzenia: 2018-06-29 08:47:13.
Zarządzenie Nr 31/2018 w sprawie powołania
Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia
postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela
kontraktowego ubiegającego się o stopień
nauczyciela mianowanego
 ZARZĄDZENIE 31- 2018.docx

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marzenna Nosowska | Data wprowadzenia: 2018-06-29 11:36:40 | Data modyfikacji: 2018-07-03 11:54:44.
Zarządzenie Nr 32/2018 w sprawie powołania
Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia
postępowania egzaminacynego dla nauczyciela
kontraktowego ubiegającego się o stopień
nauczyciela mianowanego
 ZARZĄDZENIE 32- 2018.docx

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marzenna Nosowska | Data wprowadzenia: 2018-06-29 11:39:24 | Data modyfikacji: 2018-07-03 11:55:35.
Zarządzenie Nr 33/2018 w sprawie powołania
Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia
postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela
kontraktowego ubiegającego się o stopień
nauczyciela mianowanego
 ZARZĄDZENIE 33- 2018.docx

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marzenna Nosowska | Data wprowadzenia: 2018-06-29 11:46:09 | Data modyfikacji: 2018-07-03 11:56:23.
Zarządzenie Nr 34/2018 w sprawie powołania
Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia
postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela
kontraktowego ubiegającego się o stopień
nauczyciela mianowanego
 ZARZĄDZENIE 34-2018.docx

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marzenna Nosowska | Data wprowadzenia: 2018-06-29 11:55:37.
Zarządzenie Nr 35/2018 w sprawie powołania
Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia
postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela
kontraktowego ubiegającego się o stopień
nauczyciela mianowanego
 ZARZĄDZENIE 35-2018.docx

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marzenna Nosowska | Data wprowadzenia: 2018-06-29 12:00:35.
Zarządzenie Nr 36/2018 w sprawie ustalenia
dokumentacji opisującej przyjęte zasady
rachunkowości
 ZARZĄDZENIE 36-2018.docx

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Danuta Seweryn | Data wprowadzenia: 2018-08-31 14:23:03.
Zarządzenie Nr 37/2018 w sprawie ustalenia zasad
powoływania członków Rady Sportu oraz ustalenia
jej działania
 ZARZĄDZENIE 37-2018.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Elżbieta Bilska | Data wprowadzenia: 2018-08-31 14:24:38.
Zarządzenie Nr 38/2018 w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy oraz w planie finansowym zadań z zakresu
administracji rządowej na 2018 rok
 ZARZĄDZENIE 38-2018.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Danuta Seweryn | Data wprowadzenia: 2018-08-31 14:26:41.
Zarządzenie Nr 39/2018 w sprawie ustalenia
Regulaminu udzielania zamówień publicznych w
Urzędzie Gminy w Zakrzewie, których wartość
nie przekracza wyrażonej w złotych
równowartości kwoty 30.000 euro
 ZARZĄDZENIE 39-2018.docx

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marzenna Nosowska | Data wprowadzenia: 2018-08-31 14:29:05.
Zarządzenie Nr 40/2018 w sprawie ogłoszenia
konkursu ofert na organizacje pozaszkolnych zajęc
z programem profilaktycznym dla dzieci i
młodzieży z terenu Gminy Zakrzew
 ZARZĄDZENIE 40-2018.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Małgorzata Musiałek | Data wprowadzenia: 2018-08-31 14:30:56.
Zarządzenie Nr 41/2018 w sprawie przeprowadzenia
konsultacji z mieszkańcami Gminy Zakrzew w
sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz
ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych
 ZARZĄDZENIE 41-2018.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Małgorzata Musiałek | Data wprowadzenia: 2018-08-31 14:33:20.
Zarządzenie Nr 42/2018 w sprawie Punktu
Kontaktowego Wspracia Państwa-Gospodarza oraz
ustanowienia Pełnomocnika Wójta Gminy Zakrzew do
spraw HNS
 ZARZĄDZENIE 42-2018.docx

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Elżbieta Bilska | Data wprowadzenia: 2018-08-31 14:39:31 | Data modyfikacji: 2018-08-31 15:10:09.
Zarządzenie Nr 43/2018 w sprawie wprowadzenia
Polityki Ochrony Danych Osobowych
 ZARZĄDZENIE 43-2018.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marzenna Nosowska | Data wprowadzenia: 2018-08-31 14:40:46.
Zarządzenie Nr 44/2018 w sprawie wprowadzeni8a
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy oraz w planie finansowym zadań z zakresu
administracji rządowej na 2018 rok
 ZARZĄDZENIE 44-2018.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Danuta Seweryn | Data wprowadzenia: 2018-08-31 14:42:44.
Zarządzenie Nr 45/2018 w sprawie powołaia
komisji konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu
ofert pod nazwą: Organizacja pozaszkolnych
zajęć z programem profilaktycznym dla dzieci i
młodzieże z terenu Gminy Zakrzew
 ZARZĄDZENIE 45-2018.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Małgorzata Musiałek | Data wprowadzenia: 2018-08-31 14:44:43.
Zarządzenie Nr 46/2018 w sprawie rozstrzygnięcia
konkursu ofert pod tytułem" Organizacja
pozaszkolnych zajęć z programem profilaktycznym
dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Zakrzew
 ZARZĄDZENIE 46-2018.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Małgorzata Musiałek | Data wprowadzenia: 2018-08-31 14:46:33.
Zarządzenie Nr 47/2018 w sprawie przedłożenia
za I półrocze 2018 r. informacji z wykonania
budżetu Gminy Zakrzew, informacji z przebiegu
wykonania planu finansowego Samorządowej
Instytucji Kultury, informacji z przebiegu
wykonania planu finansowego Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, informacji
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy
Finansowej
 ZARZĄDZENIE 47-2018.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Danuta Seweryn | Data wprowadzenia: 2018-08-31 14:53:26.
Zarządzenie Nr 48/2018 w sprawie wprowadzenia
zmian w wplanie dochodów i wydatków budżetu
Gminy oraz w planie finansowym zadań z zakresu
administracji rządowej na 2018 rok

ZARZĄDZENIE 48-2018.doc

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Danuta Seweryn | Data wprowadzenia: 2018-10-10 13:11:06 | Data modyfikacji: 2018-10-10 13:11:35.
Zarządzenie Nr 49/2018 w sprawie zmian
Zarządzenia Wójta Gminy Zakrzew Nr 54/2011 z
dnia 26.09.2011 r. w składzie Zespołu
Interdyscyplinarnego w Zakrzewie

ZARZĄDZENIE 49-2018.docx

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Krystyna Czerwonka | Data wprowadzenia: 2018-10-10 13:13:30 | Data modyfikacji: 2018-10-10 13:19:33.
Zarządzenie Nr 50/2018 w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy oraz w planie finansowym zadań z zakresu
administracji rządowej na 2018 rok

ZARZĄDZENIE 50-2018.doc

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Danuta Seweryn | Data wprowadzenia: 2018-10-10 13:36:20 | Data modyfikacji: 2018-10-11 08:16:15.
Zarządzenie Nr 51/2018 w sprawie wprowadzenia
zmian do Zarządzenia Wójta Gminy Zakrzew Nr
7/2014 z dnia 20 lutego 2014 r. w sprzawie
powołania osobowego składu Gminnej Komisji
Urbanistyczno-Architektonicznej

ZARZĄDZENIE 51-2018.docx

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Joanna Skorupska | Data wprowadzenia: 2018-10-12 14:08:26 | Data modyfikacji: 2018-10-12 14:10:08.
Zarządzenie Nr 52/2018 w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy oraz w planie finansowym zadań z zakresu
administracji rządowej na 2018 rok
 ZARZĄDZENIE 52-2018.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Danuta Seweryn | Data wprowadzenia: 2018-11-08 08:37:11.
Zarządzenie Nr 53/2018 w sprawie aktualizacji
wysokości dotacji dla niepubliczych przedszkoli
oraz innych form wychowania przedszkolnego
prowadzonych na terenie Gminy Zakrzew oraz
wysokości kosztów wychowania przedszkolnego i
oddziałów przedszkolnych na ucznia w
przedszkolach publicznych i oddziałach
przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Zakrzew

ZARZĄDZENIE 53-2018.docx

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Agnieszka Krzos | Data wprowadzenia: 2018-11-08 09:04:14 | Data modyfikacji: 2018-11-08 09:05:07.
Zarządzenie Nr 54/2018 w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy oraz w planie finansowym zadań z zakresu
administracji rządowej na 2018 rok
 ZARZĄDZENIE 54-2018.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Danuta Seweryn | Data wprowadzenia: 2018-11-08 09:06:41.
Zarządzenie Nr 55/2018 w sprawie przedłożenia
projektu Budżetu Gminy Zakrzew na 2019 rok oraz
projektu Uchwały w sprawie WPF Gminy Zakrzew na
lata 2019-2025
 ZARZĄDZENIE 55-2018.docx

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Danuta Seweryn | Data wprowadzenia: 2018-11-16 15:20:02 | Data modyfikacji: 2018-11-16 15:20:27.
Zarządzenie Nr 56/2018 w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy oraz w planie finansowym zadań z zakresu
administracji rządowej na 2018 rok

ZARZĄDZENIE 56-2018.doc

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Danuta Seweryn | Data wprowadzenia: 2018-11-16 15:22:15.
Zarządzenie Nr 57/2018 w sprawie przeprowadzenia
inwentaryzacji w roku 2018
 ZARZĄDZENIE 57-2018.docx

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Danuta Seweryn | Data wprowadzenia: 2019-01-02 13:16:58.
Zarządzenie Nr 58/2018 w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy oraz w planie finansowym zadań z zakresu
administracji rządowej na 2018 rok

ZARZĄDZENIE 58-2018.doc

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Danuta Seweryn | Data wprowadzenia: 2019-01-02 13:23:08 | Data modyfikacji: 2019-01-02 13:24:55.
Zarządzenie Nr 59/2018 w sprawie wporwadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy oraz w planie finansowym zadań z zakresu
administracji rządowej na 2018 rok

ZARZĄDZENIE 59-2018.doc

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Danuta Seweryn | Data wprowadzenia: 2019-01-02 13:26:09 | Data modyfikacji: 2019-01-02 13:26:30.
Zarządzenie Nr 60/2018 w sprawie powołania
Komisji do odbioru końcowego robót budowalanych
wykonanych zadania pn. "Budowa kanalizacji
sanitarnej w miejscowości Janiszew" w ramach
projektu: "Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego
w gminie Zakrzew, w aglomeracji Radom"

ZARZĄDZENIE 60-2018.docx

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Krzysztof Siek | Data wprowadzenia: 2019-01-02 13:32:11 | Data modyfikacji: 2019-01-02 13:32:35.
Zarządzenie Nr 61/2018 w sprawie zmiany
Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Zakrzew

ZARZĄDZENIE 61-2018.docx

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Elżbieta Bilska | Data wprowadzenia: 2019-01-02 13:37:34 | Data modyfikacji: 2019-01-02 13:43:43.
Zarządzenie Nr 62/2018 w sprawie przeprowadzenia
wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie
gminy Zakrzew

ZARZĄDZENIE 62-2018.doc

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marzenna Nosowska | Data wprowadzenia: 2019-01-02 13:47:26 | Data modyfikacji: 2019-01-02 13:48:40.
Zarządzenie Nr 63/2018 w sprawie likwidacji kasy
Urzędu Gminy w Zakrzewie oraz powołania Komisji
Inwentaryzacyjnej

ZARZĄDZENIE 63-2018.doc

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marzenna Nosowska | Data wprowadzenia: 2019-01-02 13:50:44 | Data modyfikacji: 2019-01-04 13:52:03.
Data wprowadzenia: 2019-01-02 13:50:44
Data modyfikacji: 2019-01-04 13:52:03
Autor: Marzenna Nosowska
ObowižEzuje od: 2018-12-31
Opublikowane przez: Marta Podgórska