Zobacz:
 
OGŁOSZENIE - FEIT 7331/14,1a/10
 .  
Ogłoszenie w spprawie otwartego konkursu ofert na zorganizowanie 12-dniowych kolonii z programem profilaktycznym w okresie wakacji letnich dla 35 dzieci z terenu Gminy Zakrzew
 .  
FEIT 7331/108,1a/10
 .  
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania FEIT 7670/10,1/10
 .  
Ogłoszenie o wykazie sprzedaży nieruchomości w miesjcowości Milejowice
 .  
Ogłoszenie w sprawie naboru wniosków
 .  
Ogłoszenie - FEIT 6733.18c.1a.11
 .  
Zawiadomienie - FEIT 6733.18c.1.11
 .  
Ogłoszenie o zakończeniu postępowania dowodowego - FEIT 6220.6.10.11
 .  
Obwieszczenie - zawiadomienie o zakończeniu postępowania
 .  
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - FEIT 6220.2.1.2012
 .  
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania - FEIT 6220.7.10.2011,2012
 .  
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania FEIT 6220.4.1.2012
 .  
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania FEIT 6220.5.1.2012
 .  
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania FEIT 6220.6.1.2012
 .  
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego
 .  
Zawiadomienie o wszczęciu postepowania - FEIT 6220.7.1.2012
 .  
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania FEIT 6220.9.1.2012
 .  
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania FEIT 6220.8.1.2012
 .  
OGŁOSZENIE - FEIT 6733.36c.1a.2012
 .  
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego
 .  
FEIT 766.1.2013
 .  
Decyzja Nr 1/2008 na świadczenie usług - FEIT 766.1.08
 .  
Zawiadomienie Starosty Radomskiego
 .  
Projekt uchwały - program współpracy na 2014 rok
 .  
Decyzja Nr 2038.2013 + zawiadomienie
 .  
Zawiadomienie FEIT 6721.1.2013
 .  
OGŁOSZENIE - FEIT 6721.1.1.2013
 .  
Zawiadomienie - FEIT 6721.1.2013
 .  
Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest
 .  
FEIT 6232.azbest.1.2015
 .  
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Radomia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu dokumentu strategicznego pn. "Zintegrowany system transportu zbiorowego w Radomksim Obszarze Funkcjonowania (ROF)"
 .  
Obwieszczenie Wójta Gminy Przytyk - OŚR.604.1.2015
 .  
Obwieszczenie Prezydenta Radomia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu dokumentu strategicznego pn. "Zintegrowany program zarządzania zasobami przyrodniczymi i wodnymi ROF"
 .  
Program usuwania azbestu na lata 2011-2032
 .  
Wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej na terenie Gminy Zakrzew
 .  
Informacja Wójta Gminy Przytyk o wydaniu decyzji
 .  
Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego - SKO.ZP.35.596.2015
 .  
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Radomia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu dokumnetu strategicznego pn. "Zintegrowany program inwestycji i rozwoju miejsc pracy w obszarach rewitalizowanych Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego"
 .  
Projekt Programu określającego zasady współpracy gminy Zakrzew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącycmi działalność pożytku publicznego na 2016 rok
 .  
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
 .  
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania - FEIT 6220.3.10.2015
 .  
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania - FEIT 622.4.10.2015
 .  
Projekt programu określającego zasady współpracy gminy Zakrzew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalnośc pożytku publicznego na 2017 rok.
 .  
Program okreslający zasady współpracy Gminy Zakrzew z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok
 .  Ogłoszenie o naborze partnerów do projektu .  
Informacje o wszczęciu postępowania WA.RUZ.421.52.2018.EP z dn.20.02.2018
 .  
Analiza Stanu Gospodarki Odpadami Komunlanymi dla Gminy Zakrzew za 2017 rok
 .  
PZ-II.7322.3.110.2017.MSI, WA.RUZ.421.43.2018.RB
 .  
Progam określający zasady współpracy z organizacjami pożytku publicznego na 2019 rok - konsultacje społeczne
 .  
Zawiadomienie o czynnościach wzonienia znaków granicznych w m. Gustaów dz. 467 i 586
 .  
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi dla Gminy Zakrzew za 2018 rok
 .  
Ogłoszenie Wójta Gminy Zakrzew z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomosci 200/2 w miejscowości Taczów przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego
 .  
Ogłoszenie Wójta Gminy Zakrzew z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomosci 302 w miejscowości Taczów przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego
 .  
Ogłoszenie o przystapieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obrębu geodezyjnego Jaszowice w gminie Zakrzew, powiat radomski, woj.mazowieckie
 .  
Program określający zasady współpracy gminy Zakrzew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok - konsultacje społeczne
 .  
Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Taczów działki: 302 – o powierzchni 0,0800 ha
 .  
Informacja o zasadach wydobycia piasku, żwirku z przeznaczeniem na własne potrzeby dla osoby fizycznej
 .  
Ogłoszenie na realizacje zadania publicznego
 .  
Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia przebiegu granic, wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości
 .  Ogłoszenie Wójta Gminy Zakrzew z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomosci 302 w miejscowości Taczów przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego.  .  
Uchylenie zarządzenia Wójta Gminy Zakrzew z dnia 30 marca 2020 r.
 .  
Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych
 .  
Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Taczów - działka nr 302 o powierzchni 0,0800 ha
 .  
Ogłoszenie o zakończeniu postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym
 .  
Obwieszczenie w sprawie budowy drogi Mleczków-Cerekiew
 .  
Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Taczów - działka nr 302 o powierzchni 0,0800 ha
 .  
Zawiadomienie o toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie stwierdzenia nabycia przez Gminę Zakrzew nieruchomości Mleczków Kolonia działka nr 569/1 oraz Mleczków działka nr 188
 .  
Decyzja Starosty Radomskiego w sprawie uznania za mienie gromadzkie dz. 328/1 oraz 328/2 w miejscowości Milejowice
 .  Decyzja Starosty Radomskiego o uznaniu za mienie gromadzkie dz. nr 118 obręb Stefanów gm. Przytyk .  
Obwieszczenie wojewody mazowieckiego odnośnie decyzji umarzającej postępowanie odwoławcze od decyzji Starosty Radomskiego Nr 1508.2020
 .  
Zawiadomienie o toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie stwierdzenia nabycia prawa własności przez Województwo Mazowieckie działki numer 528/1
 .  
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego w sprawei nabycia przez Gminę Zakrzew działki nr 569/1 o powierzchni 0,2755 ha, Mleczków
 .  
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego w sprawei nabycia przez Gminę Zakrzew działki nr 188 o powierzchni 0,9753 ha, Mleczków
 .  
Obwieszczenie o wydaniu decyzji ZRID na rozbudowę drogi powiatowej Młódnice-Jarosławice-Cerekiew-Radom - projekt zamienny.
 .  
Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego o toczacym się postępowaniu administracyjnym w sprawie stwierdzenia nabycia przez Gmine Zakrzew prawa własnści nieruchomości zajętych pod drogę publiczną - gminną Zakrzew - Taczów - Dąbrówka podłężna
 .  
Konsultacje społeczne dotyczące programu określającego zasady współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok
 .  
Zawiadomienie o toczącym się postępowaniu w sprawie nabycia własności przez Gminę Zakrzew działek 210/2 i 211/1 w miejscowości Mleczków
 .  
Obwieszczenie o wydaniu decyzji NR 1332/R/2020 w sprawie stwierdzenia nabycia przez Gminę Zakrzew działki 133/4 w miejscowości Cerekiew Kolonia
 .  
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie nabycia przez Gminę Zakrzew działek zajętych po drogę w obrębach: Zakrzew, Natalin, Zakrzew Kresy, Zakrzew Pieńki, Taczów
 .  
Decyzja Starosty Radomskiego o uznaniu za mienie gromadzkie działek: 168 i 62 w Miejscowości Wacyn
 .  
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji w sprawie stwierdzenia nabycia przez Gminę Zakrzew działki nr 210/2 oraz 211/1 w miejcowości Mleczków
 .  
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego SKO.ŚU.440.291.2096.2020
 .  
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obrębu geodezyjnego 0010 Zdziechów w gminie Zakrzew
 .  
Informacja o wszęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego WA.ZUZ.4.4210.5.104.2020.AK
 .  
Obwieszczenie o budowie sieci elektroenergetycznej w miejscowości Janiszew
 .  
Obwieszczenie o o budowie stacji transformatorowej słupowej, budowie sieci elektroenergetycznej w miejscowości Milejowice
 .  
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego
 .  
Oferta na realizację zadania publicznego
 .  
Oferta na realizację zadania publicznego - Zimowe kolonie z elementami programu profilaktycznego
 .  
Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Taczów działki: 189 - o powierzchni 0,1000 ha, działki: 219 - o powierzchni 0,0200 ha
 .  
Zaproszenie do udziału w pracy komisji konkursowej - opiniowanie ofert "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"
 .  
Zaproszenie do udziału w pracy komisji konkursowej - opiniowanie ofert "Opieka wytchnieniowa"
 .  
Zaproszenie do udziału w pracy komisji konkursowej - opiniowanie ofert dotyczących zadania publiicznego upowszechniania kultury fizycznej i sportu

 .  
Oferta na realizację zadania publicznego - Profilaktyczna wyprawa Zakrzewskiej młodzieży
 .  
Konsultacje społeczne projektu „Rocznego Programu Współpracy Gminy Zakrzew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023 rok”
 .  
Oferta na realizację zadania publicznego - Profilaktyka przez animaloterapię
 .  
Oferta na realizację zadania publicznego-Piłka nożna w Zakrzewie
 .  
Oferta na realizację zadania publicznego – Mikołajki dla dzieci
 .  
Schemat procedury kontroli podmiotu w zakresie przestrzegania warunków działalności regulowanej oraz spełniania warunków wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
 .  
Oferta na realizację zadania publicznego - Zimowe kolonie z elementami programu profilaktycznego
 .  
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obrębu geodezyjnego Zdziechów – etap I wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
 .  
Zaproszenie do udziału w pracy komisji konkursowej w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2023 roku w Gminie Zakrzew
 .  
Zaproszenie do udziału w pracy komisji konkursowej - otwarty konkurs ofert "Opieka wytchnieniowa"
 .  
Zaproszenie do udziału w pracy komisji konkursowej - otwarty konkurs ofert "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"
 .  
Oferta na realizację zadania publicznego-Warsztaty antyuzależnieniowe dla dzieci
 .  
Oferta na realizację zadania publicznego-Warsztaty antyuzależnieniowe dla młodzieży
 .  
Obwieszczenie o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2023 r.
 .  
Oferta na realizację zadania publicznego - Profilaktyka przez sport
 . 
Data wprowadzenia:
Opublikowane przez: