Analiza Stanu Gospodarki Odpadami Komunlanymi dla Gminy Zakrzew za 2017 rok

Analiza Stabnu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla
Gminy Zakrzew za 2017 rok
 ANALIZA Gosapodarki Odpadami 2017.docx

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Joanna Skorupska | Data wprowadzenia: 2018-04-13 13:42:35.
Osiągnięte poziomy recyklingu i ograniczenia
masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji za 2017 rok
 OSIĄGNIETE POZIOMY RECYKLINGU i OGRANICZENIA MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH.docx

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Joanna Skorupska | Data wprowadzenia: 2018-04-13 13:45:40.

Zobacz:
 
OGŁOSZENIE - FEIT 7331/14,1a/10
 .  
FEIT 7331/108,1a/10
 .  
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania FEIT 7670/10,1/10
 .  
Ogłoszenie o wykazie sprzedaży nieruchomości w miesjcowości Milejowice
 .  
Ogłoszenie w sprawie naboru wniosków
 .  
Ogłoszenie - FEIT 6733.18c.1a.11
 .  
Zawiadomienie - FEIT 6733.18c.1.11
 .  
Ogłoszenie o zakończeniu postępowania dowodowego - FEIT 6220.6.10.11
 .  
Obwieszczenie - zawiadomienie o zakończeniu postępowania
 .  
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - FEIT 6220.2.1.2012
 .  
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania - FEIT 6220.7.10.2011,2012
 .  
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania FEIT 6220.4.1.2012
 .  
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania FEIT 6220.5.1.2012
 .  
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania FEIT 6220.6.1.2012
 .  
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego
 .  
Zawiadomienie o wszczęciu postepowania - FEIT 6220.7.1.2012
 .  
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania FEIT 6220.9.1.2012
 .  
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania FEIT 6220.8.1.2012
 .  
OGŁOSZENIE - FEIT 6733.36c.1a.2012
 .  
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego
 .  
FEIT 766.1.2013
 .  
Decyzja Nr 1/2008 na świadczenie usług - FEIT 766.1.08
 .  
Zawiadomienie Starosty Radomskiego
 .  
Projekt uchwały - program współpracy na 2014 rok
 .  
Decyzja Nr 2038.2013 + zawiadomienie
 .  
Zawiadomienie FEIT 6721.1.2013
 .  
OGŁOSZENIE - FEIT 6721.1.1.2013
 .  
Zawiadomienie - FEIT 6721.1.2013
 .  
Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest
 .  
FEIT 6232.azbest.1.2015
 .  
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Radomia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu dokumentu strategicznego pn. "Zintegrowany system transportu zbiorowego w Radomksim Obszarze Funkcjonowania (ROF)"
 .  
Obwieszczenie Wójta Gminy Przytyk - OŚR.604.1.2015
 .  
Obwieszczenie Prezydenta Radomia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu dokumentu strategicznego pn. "Zintegrowany program zarządzania zasobami przyrodniczymi i wodnymi ROF"
 .  
Program usuwania azbestu na lata 2011-2032
 .  
Wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej na terenie Gminy Zakrzew
 .  
Informacja Wójta Gminy Przytyk o wydaniu decyzji
 .  
Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego - SKO.ZP.35.596.2015
 .  
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Radomia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu dokumnetu strategicznego pn. "Zintegrowany program inwestycji i rozwoju miejsc pracy w obszarach rewitalizowanych Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego"
 .  
Projekt Programu określającego zasady współpracy gminy Zakrzew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącycmi działalność pożytku publicznego na 2016 rok
 .  
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
 .  
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania - FEIT 6220.3.10.2015
 .  
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania - FEIT 622.4.10.2015
 .  
Projekt programu określającego zasady współpracy gminy Zakrzew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalnośc pożytku publicznego na 2017 rok.
 .  
Program okreslający zasady współpracy Gminy Zakrzew z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok
 .  Ogłoszenie o naborze partnerów do projektu .  
Informacje o wszczęciu postępowania WA.RUZ.421.52.2018.EP z dn.20.02.2018
 .  
Analiza Stanu Gospodarki Odpadami Komunlanymi dla Gminy Zakrzew za 2017 rok
 .  
PZ-II.7322.3.110.2017.MSI, WA.RUZ.421.43.2018.RB
 .  
Progam określający zasady współpracy z organizacjami pożytku publicznego na 2019 rok - konsultacje społeczne
 . 
Data wprowadzenia: 2018-04-13 13:45:40
Autor: Joanna Skorupska
ObowižEzuje od: 2018-04-10
Opublikowane przez: Marta Podgórska