Przygotowanie i dostarczenie gorących posiłków do pięciu placówek oświatowych i przygotowanie i dostarczenie kanapek do dwóch placówek oświatowych na terenie gminy Zakrzew ZP/16/10

Ogłoszenie o zamówieniu
 ogloszenie_ZP16.doc

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2010-07-04 19:07:00.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 posilki_zp16.zip

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2010-07-04 19:33:32.
Modyfikacja SIWZ
 modyfikacja siwz_zp16.doc

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2010-07-06 14:11:40.
Zapytanie przetargowe nr 1
 zapytanie1_zp16.doc

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2010-07-09 10:51:39.
Modyfikacja SIWZ oraz Ogłoszenie o zamianie
ogłoszenia

Informujemy została zmodyfikowana specyfikacja istotnych warunkow zamówienia w nastepujacy sposób:


- został zmieniony druk oferty,  projekt umowy ,


- przesunięty termin składania ofert na 13.07.2010r. do godz. 09.55 oraz  termin otwarcia ofert 13.07.2010 godz. 10:00,


- zmieniony warunek udziału w postępowaniu w zakresie  dysponowania potencjałem technicznym :


"Warunek w zakresie dysponowania potencjałem technicznym zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca  dysponuje środkami transportu wykorzystywanymi w celu  realizacji zamówienia, posiadającymi odpowiednie zaświadczenie stwierdzające  spełnienie wymagań sanitarnych dotyczących  transportu  posiłków  wydane przez właściwego Państwowego Powiatowego  Inspektora Sanitarnego. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie dołączonego do oferty wykazu narzędzi."


- zabezpieczenie należytego wykonania umowy – nie wymagane.

formularz ofertowy.doc

ogl_o zmianie _ogl_182087.doc

 umowa.doc

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2010-07-09 11:01:40.
Zawiadomienie o wyniku postępowania ZP16
 Zawiadomienie o wyniku postepowania Zp16.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-07-19 16:08:31.

Zobacz:
 Zawiadomienie o wyniku postepowania .  
Przebudowa dróg gminnych ZP/5/10
 .  
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Cerekiew ( przy ulicy Wapiennej -Radom) - ZP/3/10)
 .  
Budowa Przedszkola Samorządowego w Zakrzewie ZP/6/10
 .  
Przebudowa drogi gminnej Milejowice - ulica Brzozowa ZP/4/10
 .  
Udzielenie kredytu na sfinansowanie inwestyscji pn. Budowa Gminnego Centrum Informacji, Edukacji i Kultury w Zakrzewie ZP/7/10
 .  
Udzielenie kredytu na sfinansowanie inwestycji pn: Centrum Wsi Cerekiew - Etap II ZP/8/10
 .  
Udzielenie kredytu na sfinansowanie inwestycji pn. Przebudowa drogi Dąbrówka Podłężna - Taczów ZP/9/10
 .  
Przebudowa dróg gminnych II ZP/10/10
 .  
Budowa kanalizacji na terenie Gminy Zakrzew VIII etap ZP.271.1.9.2020
 .  
Udzielenie kredytu na sfinansowanie inwestcyji pn. Budowa Przedszkola Samorządowego w Zakrzewie ZP/11/10
 .  
Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2010/2011 ZP/15/10
 .  
Rozwiązywanie problemów sanitacji wsi w Gminie Zakrzew - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków ZP/13/10
 .  
Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2015/2016 FEIT.271.1.11.2015
 .  
Przygotowanie i dostarczenie gorących posiłków do pięciu placówek oświatowych i przygotowanie i dostarczenie kanapek do dwóch placówek oświatowych na terenie gminy Zakrzew ZP/16/10
 .  
Utworzenie dwóch placów zabaw - Radosna szkoła ZP/17/10
 .  
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru Projektu pn. Rozwiązywanie problemów sanitacji wsi w Gminie Zakrzew - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków ZP/18/10
 .  
Rozbudowa infrastruktury wod-kan - II etap ZP/14/10
 .  
Budowa chodnika w Wacynie przy drodze nr 351319 - 600m, ZP/19/10
 .  
Udzielenie kredytu na sfinansowanie inwestycji pn. Rozwiązywanie problemów sanitacji wsi w Gminie Zakrzew - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków ZP21
 .  
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej dla m. Janiszew ZP/22/10
 .  
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej dla m. Janiszew ZP/23/10
 .  
Zimowe utrzymanie dróg gminnych, lokalnych na terenie gminy Zakrzew w sezonie zimowym ZP/25/10
 .  
Dostawa oleju opałowego lekkiego w 2011r. ZP/24/10
 . 
Data wprowadzenia: 2010-07-19 16:08:31
Opublikowane przez: Marta Podgórska