Zarządzenie Nr 1/2019 w sprawie wprowadzenia
zmian w Zarządzeniu Nr 74/2017 z dnia 31.10.2017
r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego
Urzędu Gminy w Zakrzewie

ZARZĄDZENIE 1-2019.docx

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marzenna Nosowska | Data wprowadzenia: 2019-01-31 08:34:49.
Zarządzenie Nr 2/2019 w sprawie określenia
terminów przeprowadzenia postępowania
rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego, w
tym terminów składania dokumentów, na rok
szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli,
oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach
podtsaowych i kłas I publicznych szkół
podstawowych

ZARZĄDZENIE 2-2019.docx

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Świątkowska Anna | Data wprowadzenia: 2019-01-31 08:44:04 | Data modyfikacji: 2019-01-31 08:44:20.
Zarządzenie Nr 3/2019 w sprawie upoważnienia
Sekretarz i innych pracowników Urzędu Gminy
Zakrzew do prowadzenia spraw i podpisywania pism,
decyzji i zaświadczeń z zakresu administracji
publicznej

ZARZĄDZENIE 3-2019docx.docx

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marzenna Nosowska | Data wprowadzenia: 2019-05-15 13:26:54.
Zarządzenie Nr 4/2019 w sprawie wprowadzenia do
Zarządzenia Nr 63/2014 Wójta Gminy Zakrzew z
dnia 11.12.2014 roku w sprawie wprowadzenia
Regulaminu Wnagradzania Pracowników Urzędu Gminy
w Zakrzewie

ZARZĄDZENIE 4-2019.docx

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Elżbieta Bilska | Data wprowadzenia: 2019-05-15 13:30:33.
Zarządzenie Nr 4a/2019 w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy oraz w planie finansowym zadań z zakresu
administtacji rządowej na 2018 rok

ZARZĄDZENIE 4a-2019.doc

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Danuta Seweryn | Data wprowadzenia: 2019-05-15 13:31:56 | Data modyfikacji: 2019-05-15 13:32:12.
Zarządzenie Nr 5/2019 w sprawie określenia
podstawowej kwoty dotacji dla przedszkola oraz
dotacji dla niepublicznego przedszkola
prowadzonego na terenie Gminy Zakrzew na 2019 rok

ZARZĄDZENIE 5-2019.docx

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Danuta Seweryn | Data wprowadzenia: 2019-05-15 13:33:47.
Zarządzenie Nr 6/2019 w sprawie ogłoszenia
otwartego konkursu ofert na realizację zadania
publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu

ZARZĄDZENIE 6-2019.docx

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Elżbieta Bilska | Data wprowadzenia: 2019-05-15 13:35:13.
Zarządzenie Nr 7/2019 w sprawie przeniesienia
stołówki szkolnej z Publicznego Gminazjum nr 1
im. Henryka Sienkiewicza w Zakrzewie do Publicznej
Szkoły Podstawowej im.Jana Kochanowskiego w
Zakrzewie

ZARZĄDZENIE 7-2019.docx

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marzenna Nosowska | Data wprowadzenia: 2019-05-15 13:38:51 | Data modyfikacji: 2019-05-15 13:39:22.
Zarządzenie Nr 8/2019 w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy oraz w planie finansowym zadań z zakresu
administracji rządowej na 2019 rok

ZARZĄDZENIE 8-2019.doc

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Danuta Seweryn | Data wprowadzenia: 2019-05-15 13:41:31.
Zarządzenie Nr 9/2019 w sprawie zmiany
Zarządzenia Nr 40/2016 Wójta Gminy Zakrzew z
dnia 3 sierpnia 2016 roku w srpawie określenia
godzin pracy poszczególnych świetlic z terenu
Gminy Zakrzew

ZARZĄDZENIE 9-2019.docx

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Małgorzata Musiałek | Data wprowadzenia: 2019-05-15 13:45:28.
Zarządzenie Nr 10/2019 w sprawie wprowadzenia
zmian w Zarządzeniu Nr 74/2017 z dnia 31.10.2017
r,. w spawie nadania regulaminu organizacyjnego
Urzędu Gminy w Zakrzewie
 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marzenna Nosowska | Data wprowadzenia: 2019-05-15 13:47:35.
Zarządzenie Nr 11/2019 w sprawie zatwierdzenia
diagnozy potrzeb w zakresie edukacji przedszkolnej
w Publicznej Szkole Podstawowej w Bielisze

ZARZĄDZENIE 11-2019.docx

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marzenna Nosowska | Data wprowadzenia: 2019-05-15 13:49:00.
Zarządzenie Nr 12/2019 w sprawie planu kontroli
zarządczej na 2019 rok w Urzędzie Gminy Zakrzew
i jednostkach organizacyjnych gminy

ZARZĄDZENIE 12-2019.doc

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marzenna Nosowska | Data wprowadzenia: 2019-05-15 13:50:41.
Zarządzenie Nr 13/2019 w sprawie powołania
komisji konkursowej w celu opiniowania ofert
złożonych w otwartym konkursie ofert na
realizację zadania publicznego z akresu kultury
fizycznej i sportu przez organizacje pozarządowe
oraz inne podmioty prowadzące działalność
pożytku publicznego na 2019 rok

ZARZĄDZENIE 13-2019.doc

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Elżbieta Bilska | Data wprowadzenia: 2019-05-15 13:53:36.
Zarządzenie Nr 14/2019 w sprawie wprowadzenia
zmian w przyjętych zasadach (polityki)
rachunkowości Zarządzeniem Nr 36/2019 z dnia
29.06.2019 r.

ZARZĄDZENIE 14-2019.docx

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Danuta Seweryn | Data wprowadzenia: 2019-05-15 13:56:35.
Zarządzenie Nr 15/2019 w sprawie przedłożenia
sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy
Zakrzew za 2018 rok Regionalnej Izbie
Obrachunkowej oraz Radzie Gminy, przedłożenia
sprawozdania finansowego za 2018 rok Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zakrzewie
oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakrzewie
(instytucji kultury) Radzie Gminy

ZARZĄDZENIE 15-2019.doc

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Danuta Seweryn | Data wprowadzenia: 2019-05-15 14:08:51.
Zarządzenie Nr 16/2019 w sprawie rozstrzygnięcia
otwartego konkursu ofert na realizację zadania
publicznego w Gminie Zakrzew w 2019 roku w
dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i
sportu

ZARZĄDZENIE 16-2019.doc

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Elżbieta Bilska | Data wprowadzenia: 2019-05-15 14:11:04.
Zarządzenie Nr 17/2019 w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatkw budżetu Gminy
oraz w planie finansowym zadan z zakresu
administracji rządowej na 2019 rok

ZARZĄDZENIE 17-2019.doc

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Danuta Seweryn | Data wprowadzenia: 2019-05-15 14:14:21.
Zarządzenie Nr 18/2019 w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów iwydatków budżetu Gminy
oraz w planie finansowym zadań z zakresu
administracji rządowej na 2019 rok

ZARZĄDZENIE 18-2019.doc

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Danuta Seweryn | Data wprowadzenia: 2019-05-15 14:15:55.
Zarządznie Nr 19/2019 w sprawie wyznaczenia
nauczyciela Przedszkola Samorządowego w Zakrzewie
zastępującego dyrektora przedszkola podczas
nieobecności

ZARZĄDZENIE 19-2019.docx

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marzenna Nosowska | Data wprowadzenia: 2019-05-15 14:17:21.
Zarządzenie Nr 20/2019 w sprawie wprowadzenia
zmian do Zarządzenia Nr 74/2017 z dnia 21.10.2017
r. Wójta Gminy Zakrzew w sprawie: nadania
regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w
Zakrzewie

ZARZĄDZENIE 20-2019.docx

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marzenna Nosowska | Data wprowadzenia: 2019-05-15 14:18:57 | Data modyfikacji: 2019-05-15 14:21:44.
Zarządzenia Nr 21/2019 w sprawie udzielenia
pełnomocnictwa Pani Justynie Golus nauczycielowi
mianowanemu, zastepującemu dyrektora Przedszkola
Publiczego w Zakrzewie

ZARZĄDZENIE 21-2019.doc

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marzenna Nosowska | Data wprowadzenia: 2019-05-15 14:20:52 | Data modyfikacji: 2019-05-15 14:21:13.
Zarządzenie Nr 22/2019 w sprawie ogłoszenia
konkursu na realizację przedsięzwięć o
charakterze profilaktycznym, skierowanych do
dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich

ZARZĄDZENIE 22-2019.doc

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Małgorzata Musiałek | Data wprowadzenia: 2019-05-28 09:10:55 | Data modyfikacji: 2019-05-28 09:11:46.
Zarządzenie Nr 23/2019 w sprawie przedstawienia
Raportu o stanie gminy Zakrze za 2018 rok

ZARZĄDZENIE 23-2019.doc

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Małgorzata Musiałek | Data wprowadzenia: 2019-05-28 09:12:50 | Data modyfikacji: 2019-05-28 11:00:11.
Załącznik do Zarządzenia Nr 23/2019

załącznik - RAPORT O STANIE GMINY.docx

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Małgorzata Musialek | Data wprowadzenia: 2019-05-28 11:02:05 | Data modyfikacji: 2019-05-29 09:30:27.
Zarządzenie Nr 24/2019 w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy oraz w planie finansowym zadań z zakresu
administracji rządowej na 2019 rok

ZARZĄDZENIE 24-2019.doc

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Danuta Seweryn | Data wprowadzenia: 2019-06-06 11:29:55 | Data modyfikacji: 2019-06-06 11:31:07.
Zarządzenie Nr 25/2019 w sprawie powołania
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych

ZARZĄDZENIE 25-2019.docx

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Małgorzta Musiałek | Data wprowadzenia: 2019-06-21 09:42:13 | Data modyfikacji: 2019-06-21 09:43:12.
Zarządzenie Nr 26/2019 w sprawie rozstrzygnięcia
konkursu ofert pod tytułem: Organizacja
przedsięwzięć o charakterze profilaktycznym,
skierowanych do dzieci i młodzieży, w okresie
wakacji

ZARZĄDZENIE 26-2019.doc

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Małgorzata Musiałek | Data wprowadzenia: 2019-06-21 09:47:20 | Data modyfikacji: 2019-06-21 09:48:39.
Zarządzenie Nr 27/2019 w sprawie ustalenia
terminów przerw w funkcjonowaniu placówek
wyhcowania przedszkolnego prowadzonych przez
Gminę Zakrzew w roku szkolnym 2018/2019

ZARZĄDZENIE 27-2019.docx

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Anna Świątkowska | Data wprowadzenia: 2019-06-21 09:50:36.
Zarządzenie Nr 28/2019 w sprawie ustalenia
"Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń
Socjalnych" w Urzędzie Gminy w Zakrzewie

ZARZĄDZENIE 28-2019.doc

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marzena Kredowska | Data wprowadzenia: 2019-06-26 09:50:01 | Data modyfikacji: 2019-06-26 09:51:33.
Zarządzenie Nr 29/2019 w sprawie ogłoszenia
konkursu ofert na realizację zadania -
organizację pozaszkolnych zajęć z programem
profilaktycznym

ZARZĄDZENIE 29-2019.doc

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Małgorzata Musiałek | Data wprowadzenia: 2019-06-28 12:17:15 | Data modyfikacji: 2019-06-28 12:20:07.
Zarządzenie Nr 30/2019 w sprawie przyjęcia
harmonogramu przeprowadzenia czynności
likwidacyjnych Publicznej Szkoły Podstawowej im.
Jana Kochanowskiego w Zakrzewie Szkoła Filialna w
Gulinie oraz Publicznego Gimnazjum Nr 1 im.
Henryka Sienkiewicza w Zakrzewie

ZARZĄDZENIE 30-2019.docx

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Agnieszka Krzos | Data wprowadzenia: 2019-06-28 12:22:56 | Data modyfikacji: 2019-07-04 14:25:00.
Zarządzenie Nr 31/2019 w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy oraz w planie finansowym zadań z zakresu
administracji rządowej na 2019 rok

ZARZĄDZENIE 31-2019.doc

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Danuta Seweryn | Data wprowadzenia: 2019-07-04 14:20:29 | Data modyfikacji: 2019-07-04 14:21:38.
Zarządzenie Nr 32/2019 w sprawie powołania
Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds.
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

ZARZĄDZENIE 32-2019.docx

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Renata Dudek | Data wprowadzenia: 2019-07-04 14:22:53 | Data modyfikacji: 2019-07-04 14:23:24.
Zarządzenie Nr 33/2019 w sprawie powołania
Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych
wykonanych zadania pn. Budowa kanalizacji
sanitarnej w ul. Zielonej w m. Janiszew w ramach
projektu: "Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego
w gminie Zakrzew, w aglomeracji Radom II etap"

ZARZĄDZENIE 33-2019.docx

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Katarzyna Wojcieszak | Data wprowadzenia: 2019-07-15 14:02:09 | Data modyfikacji: 2019-07-15 14:19:06.
Zarządzenie Nr 34/2019 w sprawie rozstrzygania
konkursu ofert pod tytułem: Organizacja
pozaszkolnych zajęć z programem profilaktycznym
dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Zakrzew

ZARZĄDZENIE 34-2019.doc

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Małgorzata Musiałek | Data wprowadzenia: 2019-07-15 14:07:39 | Data modyfikacji: 2019-07-15 14:17:55.
Zarządzenie Nr 35/2019 w sprawie powołania
Komisji ds. określenia stanu finansów Gminy
Zakrzew

image22481.pdf

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Joanna Skorupska | Data wprowadzenia: 2019-09-17 10:50:47 | Data modyfikacji: 2019-09-17 10:52:32.
Zarządzenie Nr 36/2019 w sprawie upoważnienia
Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i pracowników
Referatu Społeczno-Oświatowego Urzędu Gminy
Zakrzew do dostępu do pomieszczeń przeznaczonych
do przechowywania, wydawania, personalizowania
oraz archiwizowania publicznych dokumentów oraz
blankietów tych dokumentów

image22482.pdf

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Elżbieta Bilska | Data wprowadzenia: 2019-09-17 10:58:13 | Data modyfikacji: 2019-09-17 11:00:15.
Zarządzenie Nr 37/2019 w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy oraz w planie finansowym zadań z zakresu
adfministracji rządowej na 2019 rok

image22483.pdf

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Świątkowska Agnieszka | Data wprowadzenia: 2019-09-17 11:03:18 | Data modyfikacji: 2019-09-17 11:05:27.
Zarządzenie Nr 38/2019 w sprawie powołania
Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia
postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela
kontraktowego ubiegającego się o stopień
nauczyciela mianowanego

image22490.pdf

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Nosowska Marzenna | Data wprowadzenia: 2019-09-17 11:10:43 | Data modyfikacji: 2019-09-17 11:18:15.
Zarządzenie Nr 39/2019 w sprawie powołania
Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia
postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela
kontraktowego ubiegającego sie o stopień
nauczyciela mianowanego

image22491.pdf

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Nosowska Marzenna | Data wprowadzenia: 2019-09-17 11:20:01 | Data modyfikacji: 2019-09-17 11:24:06.
Zarządzenie Nr 40/2019 w sprawie powołania
Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia
postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela
kontraktowego ubiegającego sie o stopień
nauczyciela mianowanego

image22493.pdf

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Nosowska Marzenna | Data wprowadzenia: 2019-09-17 11:31:59 | Data modyfikacji: 2019-09-17 11:41:12.
Zarządzenie Nr 41/2019 w sprawie powołania
Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia
postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela
mianowanego

image22492.pdf

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Nosowska Marzenna | Data wprowadzenia: 2019-09-17 11:36:56 | Data modyfikacji: 2019-09-17 11:39:12.
Zarządzenie Nr 42/2019 w sprawie powołania
likwidatora jednostki budżetowej - Publicznego
Gimnazjum Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w
Zakrzewie

image22494.pdf

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Nosowska Marzenna | Data wprowadzenia: 2019-09-17 11:44:03 | Data modyfikacji: 2019-09-17 11:47:49.
Zarządzenie Nr 43/2019 w sprawie wprowadzenia
zasad (polityki) rachunkowości obowiązujący
przy realizacji projektów

image22495.pdf

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Świątkowska Agnieszka | Data wprowadzenia: 2019-09-17 11:58:51 | Data modyfikacji: 2019-09-17 12:00:11.
Zarządzenie Nr 44/2019 w sprawie wprowadzenia
Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych w Zakrzewie

image22502.pdf

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Szczerbińska Małgorzata | Data wprowadzenia: 2019-09-17 12:04:39 | Data modyfikacji: 2019-09-17 12:05:07.
Zarządzenie Nr 45/2019 w sprawie przedłożenia
informacji wykonania budżetu Gminy Zakrzew za I
półrocze 2019 roku i sprawozdań z wykonania
planów finansowych jednostek zaliczanych do
podsektora samorządowego oraz onformacji o
kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy
Finansowej

image22507.pdf

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Świątkowska Agnieszka | Data wprowadzenia: 2019-09-17 12:09:10 | Data modyfikacji: 2019-09-17 12:19:24.
Zarządzenie Nr 46/2019 w sprawie powołania
Komisji do odbioru końcowego robót budowlnych
wykonanch zadania pn. "Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej w ul. Leśnej, Wierzbowej, Jałowcowej,
Zachodniej, Azaliowej, Seledynowej, Białej,
Dębowej w m. Janiszew" w ramach projektu
"Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w gminie
Zakrzew", w aglomeracji Radom I etap"

image22529.pdf

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Wojcieszak Katarzyna | Data wprowadzenia: 2019-09-17 12:23:47 | Data modyfikacji: 2019-09-17 12:28:34.
Zarządzenie Nr 47/2019 w sprawie powołania
Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych
wykonanych zadania pn. "Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej w ul. Zachodniej, Jeżowej, Azaliowej,
Wschodniej w m. Janiszew" w ramach projektu:
"Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w gminie
Zakrzew, w aglomeracji Radom II etap"

image22530.pdf

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Wojcieszak Katarzyna | Data wprowadzenia: 2019-09-17 12:32:53 | Data modyfikacji: 2019-09-17 12:36:18.
Zarządzenie Nr 48/2019 w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy oraz w planie finansowym zadań z zakresu
administracji rządowej na 2019 rok

image22531.pdf

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Świątkowska Agnieszka | Data wprowadzenia: 2019-09-17 12:50:04 | Data modyfikacji: 2019-09-17 12:53:41.
Zarządzenie Nr 49/2019 w sprawie wprowadzenia
zmian do Zarządzenia Nr 74/2017 z dnia 21.10.2017
r. Wójta Gminy Zakrzew w sprawie: nadania
regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w
Zakrzewie

image22543.pdf

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Nosowska Marzenna | Data wprowadzenia: 2019-09-17 12:57:15 | Data modyfikacji: 2019-09-17 12:58:18.
Zarządzenie Nr 50/2019 w sprawie ogłoszenia
naboru na wolne stanowisko urzędnicze
samodzielnego referenta w Referacie Funduszy
Europejskich i Infrastruktury Technicznej w
Urzędzie Gminy w Zakrzewie

image22545.pdf

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Bilska Elżbieta | Data wprowadzenia: 2019-09-17 13:01:13 | Data modyfikacji: 2019-09-17 13:05:44.
Zarządzenie Nr 51/2019 w sprawie powołania
komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na
wolne stanowisko urzędnicze - samodzielnego
referenta w Referacie Funduszy Europejskich i
Infrastruktury Technicznej Urzędu Gminy w
Zakrzewie

image22550.pdf

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Bilska Elżbieta | Data wprowadzenia: 2019-09-17 13:08:38 | Data modyfikacji: 2019-09-17 13:10:36.
Zarządzenie Nr 52/2019 w sprawie zmian
Zarządzenia Wójta Gminy w Zakrzewie Nr 32/2019 z
dnia 01.07.2019 r. w składzie Zespołu
Interdyscyplinarnego w Zakrzewie

image22551.pdf

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Czerwonka Krystyna | Data wprowadzenia: 2019-09-17 13:12:31 | Data modyfikacji: 2019-09-17 13:13:44.
Zarządzenie Nr 53/2019 w sprawie ogłoszenia
konkursu ofert na realizacje przedsięwzięć
międzypokoleniowych o charakterze profilaktycznym

image22557.pdf

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Małgorzata Musiałek | Data wprowadzenia: 2019-09-18 10:46:38 | Data modyfikacji: 2019-09-18 10:48:02.
Zarządzenie Nr 54/2019 w sprawie wprowadzenia
legitymacji służbowej dla członków Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w
Zakrzewie

image22560.pdf

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Małgorzata Musiałek | Data wprowadzenia: 2019-09-18 12:01:25 | Data modyfikacji: 2019-09-18 12:01:48.
Zarządzenie Nr 55/2019 w sprawie upoważnienia
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Zakrzewie do przeprowadzania
kontroli w zakresie przestrzegania warunków
prowadzenia sprzedaży napojów alholowych

image22563.pdf

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Malgorzata Musiałek | Data wprowadzenia: 2019-09-18 13:54:41.
Zarządzenie Nr 56/2019 w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy oraz w planie finansowym zadań z zakresu
administracji rządowej na 2019 rok

image22833.pdf

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Agnieszka Świątkowska | Data wprowadzenia: 2019-10-10 08:08:05 | Data modyfikacji: 2019-10-10 08:08:27.
Zarządzenie Nr 57/2019 w sprawie rozstrzygnięcia
konkursu ofert pod tytułem: Organizacja
przedsięwzięć międzypokoleniowych o
charakterze profilaktycznym

image22843.pdf

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Małgorzata Musiałek | Data wprowadzenia: 2019-10-10 08:11:11.
Zarządzenie Nr 58/2019 w sprawie rozpoczęcia
sezonu grzewczego 2019/2020

image22845.pdf

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marzenna Nosowska | Data wprowadzenia: 2019-10-10 08:14:07 | Data modyfikacji: 2019-10-10 08:15:29.
Zarządzenie Nr 59/2019 w sprawie gminnego Systemu
Wykrywania i Alarmowania na terenie Gminy Zakrzew

image23042.pdf

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Elżbieta Bilska | Data wprowadzenia: 2019-11-06 10:33:58 | Data modyfikacji: 2019-11-06 10:35:06.
Zarządzenie Nr 60/2019 w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy oraz w planie finansowym zadań z zakresu
administracji rządowej na 2019 rok

image23044.pdf

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Agnieszka Świątkowska | Data wprowadzenia: 2019-11-06 10:36:26 | Data modyfikacji: 2019-11-06 10:39:01.
Zarządzenie Nr 61/2019 w sprawie likwidacji kart
przydziału do formacji obrony cywilnej

image23050.pdf

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Elżbieta Bilska | Data wprowadzenia: 2019-11-06 10:44:21 | Data modyfikacji: 2019-11-06 10:49:44.
Zarządzenie Nr 62/2019 w sprawie powołania
Formacji Obrony Cywilnej na terenie Gminy Zakrzew

image23053.pdf

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Elżbieta Bilska | Data wprowadzenia: 2019-11-06 10:54:28 | Data modyfikacji: 2019-11-06 10:55:38.
Zarządzenie Nr 63/2019 w sprawie wprowadzenia
nowych zasad płatności należności z
otrzymanych faktur z wykazanym podatkiem VAT w
Gminie Zakrzew i jej jednostkach od 1 listopada
2019 r.
 image23055.pdf

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Agnieszka Świątkowska | Data wprowadzenia: 2019-11-06 10:59:47.
Zarządzenie Nr 64/2019 w sprawie określenia
podstawowej kwoty dotacji dla przedszkola oraz
dotacji dla niepublicznego przedszkola
prowadzonego na terenie Gminy Zakrzew na 2019 rok

image23059.pdf

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Agnieszka Krzos | Data wprowadzenia: 2019-11-06 11:11:50 | Data modyfikacji: 2019-11-06 11:14:43.
Zarządzenie Nr 65/2019 w sprawie ustalenia
maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia
zasadniczego i dodatku funkcyjnego dla kierownika
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzew

image23062.pdf

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Elżbieta Bilska | Data wprowadzenia: 2019-11-06 11:16:37 | Data modyfikacji: 2019-11-06 11:17:58.
Zarządzenie Nr 66/2019 w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy oraz w planie finansowym zadań z zakresu
administracji rządowej na 2019 rok

image23064.pdf

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Agnieszka Świątkowska | Data wprowadzenia: 2019-11-06 11:21:46 | Data modyfikacji: 2019-11-06 11:23:40.
Zarządzenie Nr 67/2019 w sprawie ustalenia dnia
wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w
Zakrzewie

image23314.pdf

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Elżbieta Bilska | Data wprowadzenia: 2019-11-26 10:51:37 | Data modyfikacji: 2019-11-26 10:53:03.
Zarządzenie Nr 68/2019 w sprawie przedłożenia
projektu Budżetu Gminy Zakrzew na 2020 rok oraz
projektu Uchwały w sprawie WPF Gminy Zakrzew na
lata 2020-2026

image23365.pdf

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Agnieszka Świątkowska | Data wprowadzenia: 2019-11-26 10:54:31 | Data modyfikacji: 2019-11-26 11:20:26.
Zarządzenie Nr 69/2019 w sprawie powołania
Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu
pisemnego nieograniczonego na sprzedaż
nieruchomości gruntowej niezabudowanej działka
nr 302 o pow. 0,0800 ha, w miejscowości Taczów

image23441.pdf

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Magdalena Radomska | Data wprowadzenia: 2019-11-26 11:05:58 | Data modyfikacji: 2019-11-26 11:19:09.
Zarządzenia Nr 70/2019 w sprawie upoważnienia
Sekretarza i innych pracowników Urzędu Gminy
Zakrzew do prowadzenia spraw i podpisywania pism,
decyzji i zaświadczeń z zakresu administracji
publicznej

image23429.pdf

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marzenna Nosowska | Data wprowadzenia: 2019-11-26 11:09:13 | Data modyfikacji: 2019-11-26 11:12:40.
Zarządzenie Nr 71/2019 w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy oraz w planie finansowym zadań z zakresu
administracji rządowej na 2019 rok

image23432.pdf

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Agnieszka Świątkowska | Data wprowadzenia: 2019-11-26 11:14:13 | Data modyfikacji: 2019-11-26 11:16:30.
Zarządzenie Nr 72/2019 w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy oraz w planie finansowym zadań z zakresu
administracji rządowej na 2019 rok

image23639.pdf

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Agnieszka Świątkowska | Data wprowadzenia: 2019-12-17 12:45:24 | Data modyfikacji: 2019-12-17 12:49:33.
Zraządzenie Nr 73/2019 w sprawie zmiany
Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Zakrzew

image23651.pdf

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Elżbieta Bilska | Data wprowadzenia: 2019-12-17 12:50:23 | Data modyfikacji: 2019-12-17 12:51:22.
Zarządzenie Nr 74/2019 w srpawie wprowadzenia
zasad (polityki) rachunkowości obowiązującej
przy realizacji projektów

image23652.pdf

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Agnieszka Świątkowska | Data wprowadzenia: 2019-12-17 12:52:39 | Data modyfikacji: 2019-12-17 12:55:07.
Zarządzenie Nr 75/2020 w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy oraz w planie finansowym zadań z zakresu
administracji rządowej na 2019 rok

image23997.pdf

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Agnieszka Świątkowska | Data wprowadzenia: 2020-01-30 14:05:50 | Data modyfikacji: 2020-01-30 14:07:24.
Zarządzenie Nr 76/2019 w sprawie wprowadzenia
zmian w planie wydatków budżetu Gminy oraz w
planie finansowym zadan z zakresu administracji
rządowej na 2019 rok

image24006.pdf

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Agnieszka Świątkowska | Data wprowadzenia: 2020-01-30 14:08:52 | Data modyfikacji: 2020-01-30 14:10:20.
Zarządzenie Nr 77/2019 w sprawie nadania
regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w
Zakrzewie

image24013.pdf

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marzenna Nosowska | Data wprowadzenia: 2020-01-30 14:11:10 | Data modyfikacji: 2020-01-30 14:19:20.
Data wprowadzenia: 2020-01-30 14:11:10
Data modyfikacji: 2020-01-30 14:19:20
Autor: Marzenna Nosowska
ObowižEzuje od: 2019-12-31
Opublikowane przez: Marta Podgórska