2019

Zarządzenie Nr 1/2019 w sprawie wprowadzenia
zmian w Zarządzeniu Nr 74/2017 z dnia 31.10.2017
r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego
Urzędu Gminy w Zakrzewie

ZARZĄDZENIE 1-2019.docx

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marzenna Nosowska | Data wprowadzenia: 2019-01-31 08:34:49.
Zarządzenie Nr 2/2019 w sprawie określenia
terminów przeprowadzenia postępowania
rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego, w
tym terminów składania dokumentów, na rok
szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli,
oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach
podtsaowych i kłas I publicznych szkół
podstawowych

ZARZĄDZENIE 2-2019.docx

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Świątkowska Anna | Data wprowadzenia: 2019-01-31 08:44:04 | Data modyfikacji: 2019-01-31 08:44:20.
Zarządzenie Nr 3/2019 w sprawie upoważnienia
Sekretarz i innych pracowników Urzędu Gminy
Zakrzew do prowadzenia spraw i podpisywania pism,
decyzji i zaświadczeń z zakresu administracji
publicznej

ZARZĄDZENIE 3-2019docx.docx

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marzenna Nosowska | Data wprowadzenia: 2019-05-15 13:26:54 | Data modyfikacji: 2019-01-31 08:44:20.
Zarządzenie Nr 4/2019 w sprawie wprowadzenia do
Zarządzenia Nr 63/2014 Wójta Gminy Zakrzew z
dnia 11.12.2014 roku w sprawie wprowadzenia
Regulaminu Wnagradzania Pracowników Urzędu Gminy
w Zakrzewie

ZARZĄDZENIE 4-2019.docx

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Elżbieta Bilska | Data wprowadzenia: 2019-05-15 13:30:33 | Data modyfikacji: 2019-01-31 08:44:20.
Zarządzenie Nr 4a/2019 w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy oraz w planie finansowym zadań z zakresu
administtacji rządowej na 2018 rok

ZARZĄDZENIE 4a-2019.doc

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Danuta Seweryn | Data wprowadzenia: 2019-05-15 13:31:56 | Data modyfikacji: 2019-05-15 13:32:12.
Zarządzenie Nr 5/2019 w sprawie określenia
podstawowej kwoty dotacji dla przedszkola oraz
dotacji dla niepublicznego przedszkola
prowadzonego na terenie Gminy Zakrzew na 2019 rok

ZARZĄDZENIE 5-2019.docx

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Danuta Seweryn | Data wprowadzenia: 2019-05-15 13:33:47 | Data modyfikacji: 2019-05-15 13:32:12.
Zarządzenie Nr 6/2019 w sprawie ogłoszenia
otwartego konkursu ofert na realizację zadania
publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu

ZARZĄDZENIE 6-2019.docx

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Elżbieta Bilska | Data wprowadzenia: 2019-05-15 13:35:13 | Data modyfikacji: 2019-05-15 13:32:12.
Zarządzenie Nr 7/2019 w sprawie przeniesienia
stołówki szkolnej z Publicznego Gminazjum nr 1
im. Henryka Sienkiewicza w Zakrzewie do Publicznej
Szkoły Podstawowej im.Jana Kochanowskiego w
Zakrzewie

ZARZĄDZENIE 7-2019.docx

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marzenna Nosowska | Data wprowadzenia: 2019-05-15 13:38:51 | Data modyfikacji: 2019-05-15 13:39:22.
Zarządzenie Nr 8/2019 w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy oraz w planie finansowym zadań z zakresu
administracji rządowej na 2019 rok

ZARZĄDZENIE 8-2019.doc

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Danuta Seweryn | Data wprowadzenia: 2019-05-15 13:41:31 | Data modyfikacji: 2019-05-15 13:39:22.
Zarządzenie Nr 9/2019 w sprawie zmiany
Zarządzenia Nr 40/2016 Wójta Gminy Zakrzew z
dnia 3 sierpnia 2016 roku w srpawie określenia
godzin pracy poszczególnych świetlic z terenu
Gminy Zakrzew

ZARZĄDZENIE 9-2019.docx

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Małgorzata Musiałek | Data wprowadzenia: 2019-05-15 13:45:28 | Data modyfikacji: 2019-05-15 13:39:22.
Zarządzenie Nr 10/2019 w sprawie wprowadzenia
zmian w Zarządzeniu Nr 74/2017 z dnia 31.10.2017
r,. w spawie nadania regulaminu organizacyjnego
Urzędu Gminy w Zakrzewie
 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marzenna Nosowska | Data wprowadzenia: 2019-05-15 13:47:35 | Data modyfikacji: 2019-05-15 13:39:22.
Zarządzenie Nr 11/2019 w sprawie zatwierdzenia
diagnozy potrzeb w zakresie edukacji przedszkolnej
w Publicznej Szkole Podstawowej w Bielisze

ZARZĄDZENIE 11-2019.docx

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marzenna Nosowska | Data wprowadzenia: 2019-05-15 13:49:00 | Data modyfikacji: 2019-05-15 13:39:22.
Zarządzenie Nr 12/2019 w sprawie planu kontroli
zarządczej na 2019 rok w Urzędzie Gminy Zakrzew
i jednostkach organizacyjnych gminy

ZARZĄDZENIE 12-2019.doc

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marzenna Nosowska | Data wprowadzenia: 2019-05-15 13:50:41 | Data modyfikacji: 2019-05-15 13:39:22.
Zarządzenie Nr 13/2019 w sprawie powołania
komisji konkursowej w celu opiniowania ofert
złożonych w otwartym konkursie ofert na
realizację zadania publicznego z akresu kultury
fizycznej i sportu przez organizacje pozarządowe
oraz inne podmioty prowadzące działalność
pożytku publicznego na 2019 rok

ZARZĄDZENIE 13-2019.doc

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Elżbieta Bilska | Data wprowadzenia: 2019-05-15 13:53:36 | Data modyfikacji: 2019-05-15 13:39:22.
Zarządzenie Nr 14/2019 w sprawie wprowadzenia
zmian w przyjętych zasadach (polityki)
rachunkowości Zarządzeniem Nr 36/2019 z dnia
29.06.2019 r.

ZARZĄDZENIE 14-2019.docx

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Danuta Seweryn | Data wprowadzenia: 2019-05-15 13:56:35 | Data modyfikacji: 2019-05-15 13:39:22.
Zarządzenie Nr 15/2019 w sprawie przedłożenia
sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy
Zakrzew za 2018 rok Regionalnej Izbie
Obrachunkowej oraz Radzie Gminy, przedłożenia
sprawozdania finansowego za 2018 rok Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zakrzewie
oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakrzewie
(instytucji kultury) Radzie Gminy

ZARZĄDZENIE 15-2019.doc

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Danuta Seweryn | Data wprowadzenia: 2019-05-15 14:08:51 | Data modyfikacji: 2019-05-15 13:39:22.
Zarządzenie Nr 16/2019 w sprawie rozstrzygnięcia
otwartego konkursu ofert na realizację zadania
publicznego w Gminie Zakrzew w 2019 roku w
dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i
sportu

ZARZĄDZENIE 16-2019.doc

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Elżbieta Bilska | Data wprowadzenia: 2019-05-15 14:11:04 | Data modyfikacji: 2019-05-15 13:39:22.
Zarządzenie Nr 17/2019 w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatkw budżetu Gminy
oraz w planie finansowym zadan z zakresu
administracji rządowej na 2019 rok

ZARZĄDZENIE 17-2019.doc

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Danuta Seweryn | Data wprowadzenia: 2019-05-15 14:14:21 | Data modyfikacji: 2019-05-15 13:39:22.
Zarządzenie Nr 18/2019 w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów iwydatków budżetu Gminy
oraz w planie finansowym zadań z zakresu
administracji rządowej na 2019 rok

ZARZĄDZENIE 18-2019.doc

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Danuta Seweryn | Data wprowadzenia: 2019-05-15 14:15:55 | Data modyfikacji: 2019-05-15 13:39:22.
Zarządznie Nr 19/2019 w sprawie wyznaczenia
nauczyciela Przedszkola Samorządowego w Zakrzewie
zastępującego dyrektora przedszkola podczas
nieobecności

ZARZĄDZENIE 19-2019.docx

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marzenna Nosowska | Data wprowadzenia: 2019-05-15 14:17:21 | Data modyfikacji: 2019-05-15 13:39:22.
Zarządzenie Nr 20/2019 w sprawie wprowadzenia
zmian do Zarządzenia Nr 74/2017 z dnia 21.10.2017
r. Wójta Gminy Zakrzew w sprawie: nadania
regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w
Zakrzewie

ZARZĄDZENIE 20-2019.docx

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marzenna Nosowska | Data wprowadzenia: 2019-05-15 14:18:57 | Data modyfikacji: 2019-05-15 14:21:44.
Zarządzenia Nr 21/2019 w sprawie udzielenia
pełnomocnictwa Pani Justynie Golus nauczycielowi
mianowanemu, zastepującemu dyrektora Przedszkola
Publiczego w Zakrzewie

ZARZĄDZENIE 21-2019.doc

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marzenna Nosowska | Data wprowadzenia: 2019-05-15 14:20:52 | Data modyfikacji: 2019-05-15 14:21:13.
Zarządzenie Nr 22/2019 w sprawie ogłoszenia
konkursu na realizację przedsięzwięć o
charakterze profilaktycznym, skierowanych do
dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich

ZARZĄDZENIE 22-2019.doc

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Małgorzata Musiałek | Data wprowadzenia: 2019-05-28 09:10:55 | Data modyfikacji: 2019-05-28 09:11:46.
Zarządzenie Nr 23/2019 w sprawie przedstawienia
Raportu o stanie gminy Zakrze za 2018 rok

ZARZĄDZENIE 23-2019.doc

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Małgorzata Musiałek | Data wprowadzenia: 2019-05-28 09:12:50 | Data modyfikacji: 2019-05-28 11:00:11.
Załącznik do Zarządzenia Nr 23/2019

załącznik - RAPORT O STANIE GMINY.docx

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Małgorzata Musialek | Data wprowadzenia: 2019-05-28 11:02:05 | Data modyfikacji: 2019-05-29 09:30:27.
Zarządzenie Nr 24/2019 w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy oraz w planie finansowym zadań z zakresu
administracji rządowej na 2019 rok

ZARZĄDZENIE 24-2019.doc

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Danuta Seweryn | Data wprowadzenia: 2019-06-06 11:29:55 | Data modyfikacji: 2019-06-06 11:31:07.
Zarządzenie Nr 25/2019 w sprawie powołania
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych

ZARZĄDZENIE 25-2019.docx

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Małgorzta Musiałek | Data wprowadzenia: 2019-06-21 09:42:13 | Data modyfikacji: 2019-06-21 09:43:12.
Zarządzenie Nr 26/2019 w sprawie rozstrzygnięcia
konkursu ofert pod tytułem: Organizacja
przedsięwzięć o charakterze profilaktycznym,
skierowanych do dzieci i młodzieży, w okresie
wakacji

ZARZĄDZENIE 26-2019.doc

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Małgorzata Musiałek | Data wprowadzenia: 2019-06-21 09:47:20 | Data modyfikacji: 2019-06-21 09:48:39.
Zarządzenie Nr 27/2019 w sprawie ustalenia
terminów przerw w funkcjonowaniu placówek
wyhcowania przedszkolnego prowadzonych przez
Gminę Zakrzew w roku szkolnym 2018/2019

ZARZĄDZENIE 27-2019.docx

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Anna Świątkowska | Data wprowadzenia: 2019-06-21 09:50:36 | Data modyfikacji: 2019-06-21 09:48:39.
Zarządzenie Nr 28/2019 w sprawie ustalenia
"Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń
Socjalnych" w Urzędzie Gminy w Zakrzewie

ZARZĄDZENIE 28-2019.doc

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marzena Kredowska | Data wprowadzenia: 2019-06-26 09:50:01 | Data modyfikacji: 2019-06-26 09:51:33.
Zarządzenie Nr 29/2019 w sprawie ogłoszenia
konkursu ofert na realizację zadania -
organizację pozaszkolnych zajęć z programem
profilaktycznym

ZARZĄDZENIE 29-2019.doc

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Małgorzata Musiałek | Data wprowadzenia: 2019-06-28 12:17:15 | Data modyfikacji: 2019-06-28 12:20:07.
Zarządzenie Nr 30/2019 w sprawie przyjęcia
harmonogramu przeprowadzenia czynności
likwidacyjnych Publicznej Szkoły Podstawowej im.
Jana Kochanowskiego w Zakrzewie Szkoła Filialna w
Gulinie oraz Publicznego Gimnazjum Nr 1 im.
Henryka Sienkiewicza w Zakrzewie

ZARZĄDZENIE 30-2019.docx

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Agnieszka Krzos | Data wprowadzenia: 2019-06-28 12:22:56 | Data modyfikacji: 2019-07-04 14:25:00.
Zarządzenie Nr 31/2019 w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy oraz w planie finansowym zadań z zakresu
administracji rządowej na 2019 rok

ZARZĄDZENIE 31-2019.doc

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Danuta Seweryn | Data wprowadzenia: 2019-07-04 14:20:29 | Data modyfikacji: 2019-07-04 14:21:38.
Zarządzenie Nr 32/2019 w sprawie powołania
Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds.
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

ZARZĄDZENIE 32-2019.docx

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Renata Dudek | Data wprowadzenia: 2019-07-04 14:22:53 | Data modyfikacji: 2019-07-04 14:23:24.
Zarządzenie Nr 33/2019 w sprawie powołania
Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych
wykonanych zadania pn. Budowa kanalizacji
sanitarnej w ul. Zielonej w m. Janiszew w ramach
projektu: "Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego
w gminie Zakrzew, w aglomeracji Radom II etap"

ZARZĄDZENIE 33-2019.docx

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Katarzyna Wojcieszak | Data wprowadzenia: 2019-07-15 14:02:09 | Data modyfikacji: 2019-07-15 14:19:06.
Zarządzenie Nr 34/2019 w sprawie rozstrzygania
konkursu ofert pod tytułem: Organizacja
pozaszkolnych zajęć z programem profilaktycznym
dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Zakrzew

ZARZĄDZENIE 34-2019.doc

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Małgorzata Musiałek | Data wprowadzenia: 2019-07-15 14:07:39 | Data modyfikacji: 2019-07-15 14:17:55.
Data wprowadzenia: 2019-07-15 14:07:39
Data modyfikacji: 2019-07-15 14:17:55
Autor: Małgorzata Musiałek
ObowižEzuje od: 2019-07-12
Opublikowane przez: Marta Podgórska