Zarządzenie nr 1/2011 w sprawie wysokości
pogotowia kasowego dla Urzędu Gminy w Zakrzewie
 ZARZĄDZENIE 1-2011.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2011-01-14 09:31:52.
Zarządzenie nr 2/2011 w sprawie udzielenia
pełnomocnictwa Pani Krystynie Smolińskiej
dyrektorowi Publicznego Gimnazjum Nr 1 im.
H.Sienkiewicza w Zakrzewie
 ZARZĄDZENIE 2-2011.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2011-01-14 09:35:43.
Zarządzenie nr 3/2011 w sprawie udzielenia
pełnomocnictwa Pani Ewie Bartel dyrektorowi
Publicznej Szkoły Podstawowej im.
J.Kochanowskiego w Zakrzewie i Szkoły Filialnej w
Mleczkowie Publicznej Szkoły Podstawowej w
Zakrzewie
 ZARZĄDZENIE 3-2011.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2011-01-14 09:44:22.
Zarządzenie nr 4/2011 w sprawie udzielenia
pełnomocnictwa Pani Danucie Wielocha dyrektorowi
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jan Pawła II w
Woli Taczowskiej
 ZARZĄDZENIE 4-2011.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2011-01-14 09:47:25.
Zarządzenie nr 5/2011 w sprawie udzielenia
pełnomocnictwa Pani Marzenie Zięba p.o.
dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Wacynie
 ZARZĄDZENIE 5-2011.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2011-01-14 09:49:23.
Zarządzenie nr 6/2011 w sprawie udzielenie
pelnomocnictwa Pani Emilii Jaworskiej dyrektorowi
Publicznej Szkoły Podstawowej w Janiszewie
 ZARZĄDZENIE 6-2011.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2011-01-14 09:50:54.
Zarządzenie nr 7/2011 w sprawie udzielenia
pełnomocnictwa Pani Elżbiecie Kumięga
dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej w
Cerekwi
 ZARZĄDZENIE 7-2011.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2011-01-14 09:51:57.
Zarządzenie nr 8/2011 w sprawie udzielenia
pełnomocnictwa Panu Mirosławowi Kowalikowi
dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej w
Dąbrówce Podłężnej
 ZARZĄDZENIE 8-2011.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2011-01-14 09:53:02.
Zarządzenie nr 9/2011 w sprawie udzielenia
pełnomocnictwa Pani Małgorzacie Jakubiak
dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej w
Gulinie
 ZARZĄDZENIE 9-2011.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2011-01-14 09:53:59.
Zarządzenie nr 10/2011 w sprawie pełnomocnictwa
Pani Barbarze Ślusarczyk dyrektorowi Przedszkola
Samorządowego w Zakrzewie
 ZARZĄDZENIE 10-2011.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2011-01-14 09:55:13.
Zarządzenie nr 11/2011 w sprawie przeprowadzenia
wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie
gminy Zakrzew
 ZARZĄDZENIE 11 = 2011.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2011-01-20 12:28:36 | Data modyfikacji: 2011-02-04 13:28:42.
Zarządzenie nr 12/2011 w sprawie ogłoszenia
otwrtego konkursu ofert na wykonanie w 2011 roku
zadania publicznego w zakresie wspierania i
upowszechniania kultury fizycznej
 ZARZĄDZENIE 12-2011.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2011-01-20 12:31:39.
Zarządzenie nr 13/2011 w sprawie opracowania
planu finansowego zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych jst.
odrębnymi ustawami
 zarz. nr 13 z dn.20.01.2011.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2011-01-31 10:12:49.
Zarządzenie nr 14/2011 w sprawie planu kontroli
zarządczej na 2011 rok w Urzędzie Gminy Zakrzew
i jednostkach organizacyjnych gminy
 ZARZĄDZENIE 14-2011.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2011-03-10 14:27:22.
Zarządzenie nr 15/2011 w sprawie powołania
komisji konkursowej do rozstrzygnięcia zadania
publicznego w zakresie upowaszechniania kultury
fizycznej i sportu
 ZARZĄDZENIE 15-2011.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2011-03-10 14:51:50 | Data modyfikacji: 2011-03-14 14:26:29.
Zarządzenie nr 16/2011 w sprawie wprowadzenia
zasad (polityki) rachunkowści obowiązujący przy
realizacji projektu pn. Rozwiązywanie problemów
sanitacji wsi w Gminie Zakrzew - "Budowa
przydomowych oczyszczalni ścieków"
 Zarządzenie 16-2011.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2011-05-13 08:48:51.
Zarządzenie nr 17/2011 w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt
organów gminy i związków międzygminnych oraz
urzędów obsługujących te organy i związki
oraz instrukcji archiwalnej
 ZARZĄDZENIE 17-2011.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2011-03-10 14:53:08.
Zarządzenie nr 18/2011 w sprawie powołania
koordynatora czynności kancelaryjnych
 ZARZĄDZENIE 18-2011.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2011-03-10 14:53:57.
Zarządzenie nr 19/2011 w sprawie zmiany
załącznika do Zarządzenia Nr 22/2010 Wójta
Gminy Zakrzew z dnia 19.04.2010r.
 ZARZĄDZENIE 19-2011.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2011-03-10 14:55:21.
Zarządzenie nr 20/2011 w sprawie określenia
Regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora
przedszkola i szkół prowadzonych przez Gminę
Zakrzew oraz trybu pracy komisji konkursowej
 ZARZĄDZENIE 20-2011.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2011-03-10 14:56:36.
Zarządzenie nr 21/2011 w sprawie wytycznych
Wójta Gminy i planu zasadniczych przedsięwzięć
w zakresie obrony cywilnej na 2011 rok
 ZARZĄDZENIE 21-2011.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Bilska Elżbieta | Data wprowadzenia: 2011-03-14 14:28:40 | Data modyfikacji: 2011-03-14 14:31:00.
Zarządzenie nr 22/2011 w sprawie wprowadzenia
zasad (polityki) rachunkowości obowiązujący
przy realizacji projektów: 1."Na zakrzewską
nutę - gramy i śpiewamy łączą pokolenia", 2.
"Ocalić od zapomnienia - obrzędy, zwyczaje i
kultura naszej Małęj Ojczyzny"
 Zarządzenie 22-2011.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2011-05-13 08:52:21 | Data modyfikacji: 2012-01-10 13:04:37.
Zarządzenie nr 23/2011 w sprawie wprowadzenia
zasad (polityki) rachunkowości obowiązujący
przy realizacji projektu pn."Budowa Centrum wsi
Dąbrówka Nagórna W" - duplikat
 ZARZĄDZENIE 23-2011.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2012-01-16 08:17:23.
Zarządzenie nr 24/2011 w sprawie ustalenia stawek
za 1 kilometr przebiegu pojazdu niebędącego
własnością pracodawcy używanego do celów
służbowych
 ZARZĄDZENIE 24-2011.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2011-05-13 08:54:55.
Zarządzenie nr 25/2011 w sprawie wysokości normy
zużycia paliwa na 100 km przebiegu dla
samochodów Urzędu Gminy Zakrzew
 ZARZĄDZENIE 25-2011.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2011-05-13 08:56:24 | Data modyfikacji: 2012-01-10 13:04:53.
Zarządzenie nr 26/2011 w sprawie przeprowadzeniua
odbioru technicznego budowy Przedszkola
Samorządowego w Zakrzewie
 ZARZĄDZENIE 26-2011.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2011-05-13 08:57:23.
Zarządzenie nr 27/2011 w sprawie przedłożenia
sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy
Zakrzew za 2010 rok oraz Regionalnej Izbie
Obrachunkowej. Przedłożenia sprawozdania
finansowego za 2010 rok Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zakrzewie oraz
Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakrzewie
(instytucji kultury)
 ZARZĄDZENIE 27-2011.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2011-05-13 09:10:37.
Zarządzenie nr 28/2011 w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt
organów gminy i związków międzygminnych oraz
urzędów obsługujących te organy i związki
oraz instrukcji archiwalnej
 ZARZĄDZENIE 28-2011.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2011-05-13 09:12:11.
Zarządzenie nr 29/2011 w sprawie zmian w planie
dochdów i wydatkow zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
ustawami oraz na realizację włąsnych zadań
bieżących gmin oraz przeniesienia wydatków
wewnątrz działu w ramach uprawnień otrzymnaych
od Rady Gminy
 Zarządzenie 29-2011.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2011-05-13 09:14:00.
Zarządzenie nr 30/2011 w sprawie przeprowadzenia
odbioru technicznego budowy Gminnego Centrum
Informacji, Edukacji i Kultury w Zakrzewie -
duplikat
 ZARZĄDZENIE 30-2011.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Siek Krzysztof | Data wprowadzenia: 2012-01-10 13:07:43 | Data modyfikacji: 2012-01-10 13:10:02.
Zarządzenie nr 31/2011 w sprawie powołania
Komisji przeprowadzającej konkurs na stanowisko
dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w
Zakrzewie - duplikat
 ZARZĄDZENIE 31-2011.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Nosowska Marzenna | Data wprowadzenia: 2012-01-10 13:09:34.
Zarządzenie nr 32/2011 w sprawie wprowadzenia
"Księgi Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Gminy
Zakrzew oraz w gminnych jednostkach
organizacyjnych" - duplikat
 ZARZĄDZENIE 32-2011.pdf

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2012-01-10 13:21:41 | Data modyfikacji: 2012-01-10 13:23:02.
Zarządzenie nr 33/2011 w sprawie powierzenia
stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły
Podstawowej w Wacynie - duplikat
 ZARZĄDZENIE 33-2011.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2012-01-10 13:24:08.
Zarządzenie nr 34/2011 w sprawie powołania
Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu
pisemnego nieograniczonego na sprzedaż
nieruchomości gruntowej niezabudowanej działka
nr 321/10 o pow. 7788 m2, w miejscowości
Milejowice - duplikat
 ZARZĄDZENIE 34-2011.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2012-01-10 13:26:11 | Data modyfikacji: 2012-01-10 13:26:55.
Zarządzenie nr 35/2011 w sprawie upoważnienia
pracownika Urzędu Gminy Zakrzew do podpisywania
zaświadczeń - duplikat
 ZARZĄDZENIE 35-2011.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2012-01-10 13:28:02.
Zarządzenie nr 36/2011 w sprawie podania do
publicznej wiadomości wykazu osób prawnych i
fizycznych oraz jednostek organizacyjnych
osobowości prawnej, którym udzielono w roku 2010
pomocy publicznej - duplikat
 ZARZĄDZENIE 36-2011.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2012-01-10 13:29:37.
Zarządzenie nr 37/2011 w sprawie wprowadzenia
zasad (polityki) rachunkowości przy realizacji
projektu pn."Festyn rodzinny - Rycerze
Bogurodzicy" - duplikat
 ZARZĄDZENIE 37-2011.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2012-01-10 13:30:55.
Zarządzenie nr 38/2011 w sprawie zmian w planie
dochodów i wydatków zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami oraz na realizację
własnych zadań bieżących gmin oraz
przeniesienia wydatków wewnątrz działu w ramach
uprawnień otrzymanych od Rady Gminy - duplikat
 Zarządzenie 38-2011.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2012-01-10 13:33:48.
Zarządzenie nr 39/2011 w sprawie otwartego
konkursu ofert: na zorganizowanie kolonii
socjoterapeutycznych lub profilaktycznych
12-dniowych w okresie wakacji letnich dla 35
dzieci oraz konkurs na zorganizowanie dla dzieci i
młodzieży z terenu Gminy Zakrzew pozaszkolnych
zajęć profilaktycznych mających wyraźne
odniesienie w zakresie rozwiązywania problemów
alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii -
duplikat
 ZARZĄDZENIE nr 39-2011.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2012-01-10 13:37:40.
Zarządzenie nr 40/2011 w sprawie opracowania
Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Zakrzew w
warunkach zewnętrznego zagrożenia
bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny -
duplikat
 ZARZĄDZENIE 40-2011.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2012-01-10 13:45:50.
Zarządzenie nr 41/2011 w sprawie wprowadzenia
zmian do Zarządzenie Nr 14/2011 z dnia 31
stycznia 2011r. - duplikat
 ZARZĄDZENIE 41-2011.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2012-01-10 13:46:54.
Zarządzenie nr 42/2011 w sprawie zmian w planie
dochodów i wydatków zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami oraz na realizację
własnych zadań bieżących gmin oraz
przeniesienia wydatków wewnątrz działu w ramach
uprawnień otrzymanych od Rady Gminy - duplikat
 ZARZĄDZENIE 42-2011.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2012-01-10 13:52:47 | Data modyfikacji: 2012-01-10 14:00:00.
Zarządzenie nr 43/2011 w sprawie określenia
godzin pracy w poszczególnych swietlic z terenu
gminy - duplikat
 ZARZĄDZENIE 43-2011.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2012-01-10 13:53:38 | Data modyfikacji: 2012-01-10 15:07:05.
Zarządzenie nr 44/2011 w sprawie powołania
Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia
postepowania egzaminacyjnego dla nauczyciela
kontraktowego ubiegającego sie o stopień
nauczyciela mianowanego - duplikat
 ZARZĄDZENIE 44-2011.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2012-01-10 14:02:20.
Zarządzenie nr 45/2011 w sprawie przedłużenia
powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola
Samorządowego w Zakrzewie Pani Barbarze
Ślusarczyk - duplikat
 ZARZĄDZENIE 45-2011.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2012-01-10 14:08:50.
Zarządzenie nr 46/2011 w sprawie przedłużenia
powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej
Szkoły Podstawowej im.Jana Pawła II w Woli
Taczowskiej Pani Danucie Wielocha - duplikat
 ZARZĄDZENIE 46-2011.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2012-01-10 14:10:04 | Data modyfikacji: 2012-01-10 15:07:29.
Zarządzenie nr 47/2011 w sprawie regulaminu
kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Zakrzew
oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Zakrzew -
duplikat
 ZARZĄDZENIE 47-2011.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2012-01-10 14:13:12 | Data modyfikacji: 2012-01-10 15:07:51.
Zarządzenie nr 48/2011 w sprawie zmian w planie
dochodów i wydatków zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami oraz na realizacje
własnych zadań bieżących gmin oraz
przeniesienia wydatków wewnątrz działu w ramach
uprawnień otrzymanych od Rady Gminy - duplikat
 ZARZĄDZENIE 48-2011.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2012-01-10 15:06:36.
Zarządzenie nr 49/2011 w sprawie przedłożenia
informacji z wykonania budżetu Gminy Zakrzew oraz
informacji z przebiegu wykonania planu finansowego
samorządowej instytucji kultury oraz
Samodzielnego Publicznego Zakladu Opieki
Zdrowotnej za I półrocze roku budżetowego
Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej
- duplikat
 ZARZĄDZENIE 49-2011.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2012-01-10 15:11:31 | Data modyfikacji: 2012-01-16 09:25:52.
Zarządzenie nr 49a/2011 w sprawie zmiany w
Regulaminie Pracy Urzędu Gminy Zakrzew - duplikat
 ZARZĄDZENIE 49a-2011.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2012-01-10 15:12:31.
Zarządzenie nr 50/2011 w sprawie powierzenia
pełnienia obowiązków dyrektora Publicznej
Szkoły Podstawowej w Gulinie - duplikat
 ZARZĄDZENIE 50-2011.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2012-01-10 15:13:37 | Data modyfikacji: 2012-01-10 15:14:07.
Zarządzenie nr 51/2011 w sprawie zmian w planie
dochodów i wydatków zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami oraz na realizację
własnych zadań bieżących gmin oraz
przeniesienia wydatków wewnątrz działu w ramach
uprawnień otrzymanych od Rady Gminy
 ZARZĄDZENIE 51-2011.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2012-01-13 14:20:13.
Zarządzenie nr 52/2011 w sprawie powołania
obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia
wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej
Polskiej - duplikat
 ZARZĄDZENIE 52-2011.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2012-01-11 11:36:46.
Zarządzenie nr 53/2011 w sprawie wprowadzenia
zmian do Zarządzenia Nr 46/2010 z dnia 10
września 2010 roku - duplikat
 ZARZĄDZENIE 53-2011.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2012-01-11 11:38:17.
Zarządzenie nr 54/2011 w sprawie powołania
Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds.
przeciwdziałania przemocy w rodzinie
 ZARZĄDZENIE 54-2011.pdf

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2012-01-11 11:39:51.
Zarządzenie nr 55/2011 w sprawie zmian w planie
dochodów i wydatków zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami oraz na realizację
własnych zadań bieżących gmin oraz
przeniesienia wydatków wewnątrz działu w ramach
uprawnień otrzymanych od Rady Gminy - duplikat
 ZARZĄDZENIE 55-2011.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2012-01-11 11:41:46.
Zarządzenie nr 56/2011 w sprawie zmian w planie
dochodów i wydatków zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami oraz na realizację
własnych zadań bieżących gmin oraz z
przeniesienia wydatków wewnątrz działu w ramach
uprawnień otrzymanych od Rady Gminy
 ZARZĄDZENIE 56-2011.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2012-01-13 14:23:17.
Zarządzenie nr 57/2011 w sprawie ustalenia
terminu rozpoczęcia sezonu grzewczego 2011/2012 -
duplikat
 ZARZĄDZENIE 57-2011.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2012-01-11 11:44:11.
Zarządzenie nr 58/2011 w sprawie procedury
zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Zakrzew -
duplikat
 ZARZĄDZENIE 58-2011.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2012-01-11 11:51:16.
Zarządzenie nr 59/2011 w sprawie organizacji
przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków
kierowanych do Urzędu Gminy Zakrzew oraz gminnych
jednostek organizacyjnych - duplikat
 ZARZĄDZENIE 59-2011.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2012-01-11 11:52:40.
Zarządzenie nr 60/2011 w sprawie zmian w planie
dochodów i wydatków zadań z zakresu
administracji rządowej oraz iinych zadań
zleconych gminie ustwami oraz na realizację
własnych zadań bieżących gmin oraz
przeniesienia wydatków wewnątrz działu w ramach
uprawnień otrzymanych od Rady Gminy - duplikat
 ZARZĄDZENIE 60-2011.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2012-01-11 11:55:06.
Zarządzenie nr 61/2011 w sprawie przeprowadzenia
odbioru technicznego inwestycji pn."Rozwiązywanie
problemów sanitacji wsi w Gminie Zakrzew - Budowa
przydomowych oczyszczalni ścieków II etap" -
duplikat
 ZARZĄDZENIE 61-2011.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2012-01-11 11:56:41.
Zarządzenie nr 62/2011 w sprawie przedłożenia
projektu Budżetu Gminy Zakrzew na 2012 rok oraz
projektu Uchwały w sprawie WPF Gminy Zakrzew na
lata 2012-2015 - duplikat
 ZARZĄDZENIE 62-2011.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2012-01-16 08:20:13.
Zarządzenie nr 63/2011 w sprawie udzielenia
pełnomocnictwa Pani Małgorzacie Jakubiak
dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej w
Wacynie - duplikat
 ZARZĄDZENIE 63-2011.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2012-01-11 11:57:47.
Zarządzenie nr 64/2011 w sprawie wprowadzenia
zmian do Zarządzenia Nr 28/2011 Wójta Gminy
Zakrzew z dnia 29.03.2011r.- duplikat
 ZARZĄDZENIE 64-2011.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2012-01-11 11:59:10.
Zarządzenie nr 65/2011 w sprawie powołania
Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia
postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela
kotraktowego ubiegającego sie o stopień
nauczyciela mianowanego - duplikat
 ZARZĄDZENIE 65-2011.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2012-01-11 12:03:55.
Zarządzenie nr 66/2011 w sprawie zmian w planie
dochodów i wydatków zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami oraz na realizację
własnych zadań bieżących gmin oraz
przeniesienia wydatków wewnątrz działu w ramach
uprawnień otrzymanych od Rady Gminy - duplikat
 ZARZĄDZENIE 66-2011.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2012-01-11 12:05:44.
Zarządzenie nr 67/2011 w sprawie wprowadzenia
zasad (polityki) rachunkowości obowiązujący
przy realizacji projektu pn."Indywidualizacja
nauczania uczniów klas I-III w Gminie Zakrzew
 ZARZĄDZENIE 67-2011.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2012-01-13 14:27:12.
Zarządzenie nr 68/2011 w sprawie zmian w planie
dochodów i wydatków zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami oraz na realizację
własnych zadań bieżących gmin oraz
przeniesienia wydatków wewnątrz działu w ramach
uprawnień otrzymanych od Rady Gminy - duplikat
 ZARZĄDZENIE 68-2011.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2012-01-11 12:14:43 | Data modyfikacji: 2012-01-11 12:41:24.
Zarządzenie nr 69/2011 w sprawie podwyższenia
maksymalnego wynagrodzenia zasadniczego w
załaczniku nr 1a do Regulaminu Wynagradzania
pozostałych pracownikówsamorządowych
wprowadzonego Zarządzeniem Nr 23/2009 Wojta Gminy
Zakrzew z dnia 14 grudnia 2011 roku
 ZARZĄDZENIE 69-2011.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2012-01-11 12:28:09 | Data modyfikacji: 2012-01-11 12:41:35.
Zarządzenie nr 70/2011 w sprawie zmian w planie
dochodów i wydatków zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami oraz na realizacje
własnych zadań bieżących gmin oraz
przeniesienia wydatków wewnątrz działu w ramach
uprawnień otrzymanych od Rady Gminy
 ZARZĄDZENIE 70-2011.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2012-01-13 14:17:59.
Data wprowadzenia: 2012-01-13 14:17:59
Opublikowane przez: Marta Podgórska