Zobacz:
 
Obwieszczenie w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr 253/5 w Janiszewie
 .  
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działce nr 29 w Cerekwi
 .  
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci wodociągowej na działkach nr 119,113/1,109/1,339/1,337/3,337/1,335,107,188 w Dąbrówce Nagórnej
 .  
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działkach nr 68/18, 68/47 w Cerekwi
 .  
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działce nr 383/1 w Cerekwi
 .  
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działce nr 213/9 w Milejowicach
 .  
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działkach nr 170/4,30/6 w Janiszewie
 .  
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działkach 57/22,57/5,57/12,57/20 w Cerekwi
 .  
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działce 362/3 w Cerekwi
 .  
Obwieszczenia w sprawie budowy sieci gazowej na działkach nr 228/1, 262, 435/5 w Janiszewie
 .  
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działce nr 401 w Janiszewie
 .  
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działce nr 400/27 w miejscowości Janiszew
 .  
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działce nr 577/1,518 w miejscowości Milejowice
 .  
Obwieszczenie w sprawie budowy odcinka gazociągu na dz. nr ew. 239/11,345,239,/10,238/1,239/2 w obrębie 0001 Bielicha
 .  
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działce 89/1 w miejscowości Wacyn
 .  
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działce nr 256 w miejscowości Milejowice
 .  
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazociągu na działkach nr 255/2, 256, 304, 378 w miejscowości Milejowice
 .  
Obwieszczeniew sprawie budowy sieci gazociągu na działkach 176, 470/5, 470/6 w Bielisze
 .  
Zawiadomienie/obwieszczenie o zapoznaniu się z uzgodnieniami i zakończeniu postępowania w sprawie rozbudowy drogi gminnej nr 351318W w miejscowości Mleczków
 .  
Obwieszczenie w sprawie budowy oświetlenia uliczego drogi wewnętrznej na części działek 285,560,213/9 obręb 0017 Milejowice
 .  
Obwieszczenie w sprawie budowy i przebudowy sieci elektroenergetycznej ŚN oraz budowa kanalizacji światłowodowej
 .  
Obwieszczenie w sprawie budowy odcinka gazociągu w miejscowości Cerekiew na działkach 68/18, 68/47
 .  
Zawiadomienie/obwieszczenie o zapoznaniu sie z uzgodnieniami i zakończeniu postepowania w sprawie budowy elektrowni fotowoltaicznej w miejscowości Cerekiew na dziłkach 49/11, 49/28, 153/2, 154/2
 .  
Zawiadomienie/obwieszczenie o zapoznaniu się z uzgodnieniami i zakończeniu postępowania w sprawie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 740 w miejscowości Mleczków
 .  
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działkach nr 338/12, 338/4, 338/11, 336 w Bielisze
 .  
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działce nr 141 w Bielisze
 .  
Obwieszczenie w sprawie budowy odcinka sieci wodociągowej i odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz ze studzienka zaworową na działce 43/25 w Cerekwi Kolonia
 .  
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działkach nr 26/13, 141/2, 43/5 w Cerekwi Kolonii
 .  
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działce nr 400/14 w Janiszewie
 .  
Obwieszczenie w sprawie budowy przyłącza kablowego SN i nN oraz Stacji Transformatorowej SN/nN dla zasilania zakładu produkcyjnego na działce nr 167/14 w Mleczkowie
 .  
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w sprawie budowy odcinka gazociągu na działkach nr 263/1, 313/3, 312/8, 312/14, 312/10 w Janiszewie
 .  
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci wodociągowej na działkach 119, 113/1, 109/1, 339/1, 337/1, 335,107,188 w Dąbrówce Nagórnej
 .  
Obwieszczenie w sprawie przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 740
 .  
Obwieszczenie w sprawie rozbudowy drogi gminnej Nr 351318 W relacji Mleczków - Cerekiew
 .  
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działce nr 57/22, 57/5, 57/12, 57/20 w miejscowości Cerekiew
 .  
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działce nr 213/9 w miejscowości Milejowice
 .  
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działce nr 383/1 w miejscowości Cerekiew
 .  
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działce nr 362/3 w miejscowości Cerekiew
 .  
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działce nr 228/1, 262, 435/5 w miejscowości Janiszew
 .  
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działce nr 89/1 w miejscowości Wacyn
 .  
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działce nr 401 w miejscowości Janiszew
 .  
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działce nr 400/27 w miejscowości Janiszew
 .  
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działce nr 577/1, 518 w miejscowości Milejowice
 .  
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działce nr 170/4, 48, 30/6 w miejscowości Janiszew
 .  
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działce nr 390 w miejscowości Cerekiew
 .  
Obwieszczenie o zapoznaniu się z uzgodnieniami i zakończeniem postępowania - kopalnia spółka ONYX
 .  
Obwieszczenie o rozbudowie drogi gminnej nr 351319 W stanowiącej ul. Traktorzystów i ul. Szafirową w miejscowości Wacyn
 .  
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - wodociąg Cerekiew IGK 6733.21c.1a.2020
 .  
Obwieszczenie o wydaniu decyzji IGK 6733.19c.11a.2020 w sprawie przyłącza SN/nN w Miejscowości Mleczków
 .  
Obwieszczenie o wydaniu decyzji IGK 6733.16c.11a.2020 w sprawie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Cerekiew na terenie gminy Zakrzew
 .  
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działce nr 338/12, 338/4, 338/11, 336 w miejscowości Bielicha
 .  
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działce nr 141 w miejscowości Bielicha
 .  
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działce nr 26/13, 141/2, 43/5 w miejscowości Cerekiew
 .  
Obiweszczenie w sprawie budowy sieci gazowej w m-ci Zakrzew, Zakrzew Kolonia, Natalin, Podlesie Mleczkowskie, Mleczków, Zdziechów, Milejowice
 .  
Informacja o wszczęciu postepowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
 .  
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci elektroenergetycznej w obrębie części działek w meiscjowości Cerekiew
 .  
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej w obrębie części działki nr 408/9 w miejscowości Milejowice
 .  
Obwieszczenie w sprawiebudowy sieci kablowej ŚN w miejscowości Cerekiew
 .  
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej w miejscowości Janiszew
 .  
Zawiadomienuie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji
 .  
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na działce nr 400/14 w miejscowości Janiszew
 .  
Obwieszczenie w sprawie rozbudowy oświetlenia ulicznego drogi wewnętrznej w obrębie części działek nr 367,401/1,365/1 w miejscowości Milejowice
 .  
Obwieszczenie w sprawie budowy odcinka kanalizacji sanitarnej na części działek obręb 0014 Janiszew
 .  
Obwieszczenie w sprawie wydobycia kruszywa naturalnego ze złoża "Dąbrówka Podłężna III" w miejsocwości Kolonia Piaski
 .  
Zawiadomienie/obwieszczenie o zapoznaniu się z uzgodnieniami i zakończeniu postępowania - rozbudowa drogi gminnej Nr 351319W stanowiącej ul. Traktorzystów i ul. Szafirową w miejscowości Wacyn
 .  
Obwieszczenie w sprawie budowy odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Cerekiew
 .  
Obwieszczenie Starosty Radomskiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 3505W Jaszowice-Wacławów-Sławno
 .  
Obwieszczenie w sprawie budowy sici gazowej w m-ci Zdziechów
 .  
Obwieszczenie w sprawiebudowy sieci gazowej w m-ci Zdziechów
 .  
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Janiszew
 .  
Ogłoszenie o wyłozeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar geodezyjny 0022 Jaszowice
 .  
Obwieszczenie w sprawie budowy stacji bazwoej telefonii komórkowej w Dąbrówce Nagórnej
 .  
Obwieszczenie w sprawie robudowy oświtlenia ulicznego drogi wewnętrznej w m-ci Milejowice
 .  
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej w m-ci Milejowice
 .  
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci kablowej średniego napięcia wraz z kanalizacja kablowa w ramach przebudowy i rozbudowy linii SN POTKANÓW-JEDLIŃSK-RE RADOM
 .  
Budowa sieci elektroenergetycznej NN z projektowaną lokalizacją na terenie Gminy Zakrzew
 .  
Obwieszczenie o budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia w miejscowości Janiszew
 .  
Obwieszczenie o budowie sieci gazowej w obrębie części działek Obręb 0018 w miejscowości Cerekiew nr ew.424/7
 .  
Obwieszczenie o budowie sieci gazowej w obrębie części działek Obręb 0017 w miejscowości Milejowice nr ew.560, 201
 .  
Obwieszczenie o budowie sieci gazowej w obrębie części działek Obręb 0014 w miejscowości Janiszew nr ew.325/1
 .  
Obwieszczenie o budowie sieci gazowej w obrębie części działek Obręb 0017 w miejscowości Milejowice nr ew.523/7
 .  
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu
 .  
Zawiadomienie o zapoznaniu się z uzgodnieniami i zakończeniu postępowania odnośnie rozbudowy drogi gminnej Nr 351319 W w miejscowości Wacyn
 .  
Obwieszczenie o budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowościach Mleczków obręb 0037, Zdziechów obręb 0010
 .  
Obwieszczenie o budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowościach Milejowice obręb 0017, Zdziechów obręb 0010
 .  
Obwieszczenie o budowie sieci gazowej w miejscowości Janiszew nr ew. 151/16
 .  
Obwieszczenie o budowie sieci gazowej w miejscowości Janiszew nr ew 19/2
 .  
Obwieszczenie o budowie sieci gazowej w miejscowości Wacyn nr ew 89/1
 .  
Obwieszczenie dotyczące rozbudowy drogi gminnej nr 351318W Mleczków-Cerekiew
 .  
Obwieszczenie przebudowa drogi gminnej NR 351319 W w miejscowości Wacyn
 .  
Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjetymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujacego obszar geodezyjny 0022 Jaszowice ETAP I
 .  Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjetymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki ne ew. 385/2 położonej w obrębie gruntów 0014 Janiszew
 .  
Decyzja środowiskowa IGK 6220.1.10a.2.2019.2020 z dnia 9.07.2020 r.
 .  
Obwieszczenie o budowie sieci gazowej w miejscowości Janiszew nr ew. 409/14
 .  
Obwieszczenie o budowie sieci wodociągowej w miejscowości Cerekiew nr ew. 43/5
 .  
Obwieszczenie o budowie sieci gazowej w miejscowości Wacyn nr ew. 165/6, 165/26
 .  
Obwieszczenie o budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Janiszew nr ew. 325/1
 .  
Obwieszczenie o budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Milejowice nr ew. 523/7
 .  
Obwieszczenie o budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Milejowice nr ew. 560,201
 .  
Obwieszczenie o budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Cerekiew nr ew. 424/7
 .  
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Zakrzew
 .  
Obwieszczenie o rozbudowie budynku szatni sportowej na potrzeby stadionu sportowego w obrebie części działki Obręb 0040 TACZÓW w miejscowości TACZÓW nr ew. 320/13
 .  
Obwieszczenie w sprawie budowy drogi Mleczków-Cerekiew
 .  
Obwieszczenie w sprawie budowy instalacji fotowoltanicznej w m. Cerekiew
 .  
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia dz. 89/1 w miejscowości Wacyn obręb 0016 Wacyn
 .  
Ogłoszenie o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym na wykonanie gazu w m. Cerekiew na wniosek Starosty Powiatu radomskiego GKN-II.6821.47.2020.JL z dnia 07.08.2020 r.
 .  
Obwieszczenie o wydaniu decyzji pozwolenia Wodnoprawnego "Rozbudowa drogi gminnej 351318W"
 .  
Obwieszczenie Starosty Radomskiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 3505 w Młódnice - Jarosławice - Cerekiew - Radom wraz z budowa ścieżki rowerowej na wysoko
 .  
Obwieszczenie w sprawie budowy odcinka sieci wodociagowej w m. Cerekiew nr ew. 424/7,425/13
 .  
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej średniego cisnienia w obrębie dz.nr ew. 19/2 w m. Janiszew
 .  
Obwieszczenie w sparwie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia dz. nr ew. 165/6, 165/26 w m. Wacyn
 .  
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia dz. nr ew. 151/16 w m. Janiszew
 .  
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci wodociągowej dz. nr ew. 43/5 w m. Cerekiew
 .  
Obwieszczenie w sprawie rozbudowy budynku sztni sportowej na dz. nr ew. 320/13 w m Taczów
 .  
Obwieszczenie w sprawie budowy i przebudowy sieci elektroenergetycznej ŚN, budowy kanalizacji swiatłowodowej, budowy kontenerowej stacji tranformatorowej w m. Cerekiew, Zdziechów, Milejowice
 .  
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej dz. nr ew. 345, 277/3, 276/2, 313, 319/19, 319/2 w m. Bielicha
 .  
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na dz. nr ew. 345,252/5,252/10,252/13,252/18 w m. Bielicha obręb 0001
 .  
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na dz. nr ew. 252/18,252/52,252/30,252/36,252/41,252/44,252/51 obręb 0001 Bielicha
 .  
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na dz. nr ew. 239/2 obręb 0001 Bielicha
 .  
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na dz. nr ew.239/11,345,239/10,238/1,239/2 obręb 0001 Bielicha
 .  
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej sredniego cisnienia na dz. nr ew. 409/14 obręb 0014 Janiszew
 .  
Obwieszczenie w sprawie budowy instalacji paneli fotowoltaicznych na dz. nr ew.518 obręb 0021 Dąbrówka Podłężna
 .  
Obwieszczenie w sprawie Eksploatacji piasków skalniowo-kwarcowych ze złoża ,,Dąbrówka Podłężna II,, do celów ogólnobudowlanych na dz. nr ew. 329,330,331/1,331/2,332,333 obręb 0021 Dąbrówka Podłężna
 .  
Obwieszczenie w sprawie budowy odcinka sieci wodociagowej w obrębie dz. nr. ew. 144/1, 146 w obrebie dz. nr. ew. 158,43/4,43/3,122/8,122/6,122/9,122/10,188/1,188/3
 .  
Informacja o wszczeciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodno prawnego Zakrzewska Wola 2
 .  
Obwieszczenie w sprawie budowy odcinka sieci wodociągowej dz. nr ew. 27/5,27/19,28/1 obręb Cerekiew
 .  
Obwieszczenie w sprawie budowy odcinka sieci gazowej na dz. nr ew. 58/7 i 274 obręb 0025 Cerekiew
 .  
Obwieszczenie w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej NR WRA Zakrzew - Dabrówka Nagórna 26251/87300
 .  
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji umarzajacej dla celu publicznego budowy masztu w Dąbrówce Nagórnej
 .  
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji umarzającej celu publicznego masztu w Janiszewie
 .  
Obwieszczenie w sprawie budowy odcinka sieci gazowej w m. Janiszew obręb 0014 Janiszew nr ew.398/10, 398/12
 .  
Obwieszczenie w sprawie budowy i przebudowy sieci elektroenergetycznej ŚN oraz budowy kontenerowych stacji transformatorowych w m. Cerekiew, Zdziechów, Milejowice
 .  
Obwieszczenie w sprawie budowy odcinka gazu na dz. 252/18,252/52,252/30,252/36,252/41,252/44,252/51 obręb 0001 Bielicha
 .  
Obwieszczenie w srawie budowy odcinka gazociągu na dz. 239/2 obręb 0001 Bielicha
 .  
Obwieszczenie w sprawie budowy odcinka gazociągu na dz. 345,252/5,252/10,252/13,252/18 obręb 0001 Bielicha
 .  
Obwieszczenie w sprawie budowy odcinka sieci wodociagowej dz. nr ew. 424/7,425/13 obręb 0018 Cerekiew
 .  
Obwieszczenie w sprawie budowy odcinka sieci wodociagowej dz. nr ew. 424/7,425/13 obręb 0018 Cerekiew
 .  
Obwieszczenie w sprawie budowy odcinka sieci wodociągowej na dz. nr ew. 146,144/1 obręb 0025 Kolonia Cerekiew i nr ew. dz. 121,158,43/4,43/3,122/8,122/6,122/9,122/10,188/1,188/3 obręb Milejowice
 .  
Zawiadomienie/Obwieszczenie w sprawie zapoznania się z uzgodnieniami i zakończeniem postępowania Eksploatacja pisków skalniowo - kwarcowych ze złoża Dąbrówka Podłężna II
 .  
Zawiadomienie w sprawie stwierdzenia nabycia przez Gmine Zakrzew prawa własności nieruchomości
 .  
Obwieszczenie w sprawie budowy odcinka sieci gazowej w m. Janiszew dz. nr ew. 253/5,254/26,256/24,263/1,312/4,312/10,312/14 obręb 0014 Janiszew
 .  
Obwieszczenie w sprawie gazowciągu w m. Wacyn decyzja SKO.ZP.4110.242.1704.2020
 .  
Obwieszczenie w sprawie budowy odcinka sieci wodociągowej na dz. nr ew. 27/5, 27/19, 28/1 m. Cerekiew
 .  
Obwieszczenie w sprawie budowy odcinka sieci gazowej na dz. nr ew.398/10,398/12 w m. Janiszew
 .  
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej na dz. nr ew. 277/3, 276/2, 313 obręb Bielicha
 .  
Obwieszczenie w sprawie budowy linii kablowej sredniego napięcia w m Gulinek
 .  
Obwieszczenie w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, rozbudowa drogi powiatowej nr 3505W Jaszowice - Wacławów - Sławno
 .  
Obwieszczenie w sprawie powiększenia terenu górniczego i obszaru górniczego w m. Kolonia Piaski
 .  
Obwieszczenie w sprawie budowy odcinka sieci gazowej w m. Janiszew
 .  
Obwieszczenie w sprawie budowy odcinka gazociagu sredniego na dz. nr ew. 58/7, 274 obręb Cerekiew Kolonia
 .  
Obwieszczenie w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej P4 numer ,,RAD 3318 B"
 .  
Obwieszczenie w sprawie budowy instalacji fotowoltanicznej dz. nr ew. 518 obręb Dąbrówka Podłężna
 .  
Obwieszczenie o podjeciu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w miejcowości Gulinek
 .  
Obwieszczenie o podjeciu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w miejcowości Milejowice
 .  
Obwieszczenie o podjeciu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w miejcowości Janiszew
 .  
Obwieszczenie o podjeciu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w miejcowości Taczów, Wola Taczowska, Mleczków
 .  
Obwieszczenie w sprawie budowy odcinka sieci gazowej w m. Wacyn
 .  
Obwieszczenie w sprawie budowy odcinka sieci gazowej w m. Cerekiew Kolonia
 .  
Obwieszczenie w sprawie budowy odcinka sieci gazowej w m. Janiszew
 .  
Obwieszczenie Dyrektora zarządu Zlewi w Radomiu WA.ZUZ.4.4210.3.132.2020.MG

 .  
Obwieszczenie o budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia w miejcowości Cerekiew
 .  
Obwieszczenie o budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia w miejcowości Janiszew
 .  
Obwieszczenie o budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia w miejcowości Wacyn
 .  
Obwieszczenie w sprawie budowy stacji bazowej Telefonii Komórkowej w m. Janiszew
 . 
Data wprowadzenia:
Opublikowane przez: