Zarządzenie Nr 1/2020 w sprawie instrukcji
kontroli i obiegu dokumentów księgowych w
Urzędzie Gminy w Zakrzewie

image24031.pdf

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Agnieszka Świątkowska | Data wprowadzenia: 2020-01-30 14:49:18 | Data modyfikacji: 2020-01-30 14:50:44.
Zarządzenie Nr 2/2020 w sprawie wprowadzenia
Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Zakrzewie

image24037.pdf

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Krystyna Czerwonka | Data wprowadzenia: 2020-01-30 14:52:02.
Zarządzenie Nr 3/2020 w sprawie wyznaczenia
nauczycieli zastępujących dyrektora w placókach
prowadzonych przez Gminę Zakrzew

image24046.pdf

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marzenna Nosowska | Data wprowadzenia: 2020-01-30 14:54:51.
Zarządzenie Nr 4/2020 w sprawie opracowania planu
finansowego zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
ustawami na 2020 rok

image24047.pdf

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Agnieszka Świątkowska | Data wprowadzenia: 2020-01-30 14:57:12 | Data modyfikacji: 2020-01-30 14:58:34.
Zarządzenie Nr 5/2020 w sprawie określenia
terminów przeprowadzenia postepowania
rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,
w tym terminów składania dokumentów, na rok
szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli,
oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach
podstawowych i klas I publicznych szkół
podstawowych

image24052.pdf

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Małgorzata Musiałek | Data wprowadzenia: 2020-01-30 15:01:01 | Data modyfikacji: 2020-01-30 15:03:06.
Zarządzenie Nr 6/2020 w sprawie określenia
podstawowej kwoty dotacji dla przedszkola oraz
dotacji dla niepublicznego przedszkola
prowadzonego na terenie Gminy Zakrzew na 2020 rok
 Zarzadzenie 6_2020.pdf

Opublikowane przez: Andrzej Kosiec | Autor: Agnieszka Krzos | Data wprowadzenia: 2020-01-30 15:08:38 | Data modyfikacji: 2023-04-14 12:28:49.
Zarządzenie Nr 7/2020 w sprawie wprowadzenia
regulaminu Zespołu Świetlic i Domów Ludowych w
Gminie Zakrzew

image24222.pdf

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Małgorzata Musiałek | Data wprowadzenia: 2020-02-04 10:56:11 | Data modyfikacji: 2020-02-04 11:02:44.
Zarządzenie Nr 8/2020 w sprawie ogłoszenia
naboru na wolne stanowisko urzędnicze -
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Zakrzewie

image24226.pdf

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Elżbieta Bilska | Data wprowadzenia: 2020-02-04 11:04:42.
Zarządzenie Nr 9/2020 w sprawie wprowadzenia
legitymacji służbowych dla pracowników Urzędu
Gminy Zakrzew dokonujących czynności kontrolnych

image24234.pdf

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marzenna Nosowsk | Data wprowadzenia: 2020-02-04 11:09:12 | Data modyfikacji: 2020-02-04 11:11:17.
Zarządzenie Nr 10/2020 w sprawie wksazania
komisji rekrutacyjnej powołanej w Publicznej
Szkole Podstawowej w Bielisze do przeprowadzenia
postępowania rekrutacyjnego do nowo tworzonego
Przedszkola Samorządowego w Bielisze

image24681.pdf

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Małgorzata Musiałek | Data wprowadzenia: 2020-02-28 13:11:05.
Zarządzenie Nr 11/2020 w sprawie ustalenia
dysponentów środków przeznaczonych w 2020 roku
na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz
określenia trybu przyznawania dofinansowania
nauczycielom zatrudnionym w placówkach
prowadzonych przez gminę Zakrzew

image24682.pdf

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Małgorzata Musiałek | Data wprowadzenia: 2020-02-28 13:22:53 | Data modyfikacji: 2020-02-28 13:28:13.
Zarządzenie Nr 12/2020 w sprawie ogłoszenia
otwartego konkursu ofert na realizacje zadania
publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu w
2020 roku

image24685.pdf

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Elżbieta Bilska | Data wprowadzenia: 2020-02-28 13:29:26 | Data modyfikacji: 2020-02-28 13:31:30.
Zarządzenie Nr 13/2020 w sprawie zmiany
Zarządzenia Nr 40/2016 Wójta Gminy Zakrzew z
dnia 3 sieprnia 2016 roku w sprawie określenia
godzin pracy poszczególnych świetlic z terenu
Gminy Zakrzew

image24690.pdf

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Małgorzata Musiałek | Data wprowadzenia: 2020-02-28 13:32:43 | Data modyfikacji: 2020-02-28 13:33:46.
Zarządzenie Nr 14/2020 w sprawie powołania
komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na
wolne kierownicze stanowisko urzędnicze -
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Zakrzewie

image24691.pdf

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Elżbieta Bilska | Data wprowadzenia: 2020-02-28 13:34:48 | Data modyfikacji: 2020-02-28 13:35:41.
Zarządzenie Nr 15/2020 w sprawie wprowadzenia
Polityki Antymobbingowej w Urzędzie Gminy w
Zakrzewie

image24692.pdf

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marzenna Nosowska | Data wprowadzenia: 2020-02-28 13:36:27 | Data modyfikacji: 2020-02-28 13:37:41.
Zarządzenie Nr 16/2020 w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Zakrzew oraz w planie finansowym z zakresu
administracji rządowej na 2020 rok

image24860.pdf

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Agnieszka Świątkowska | Data wprowadzenia: 2020-03-09 14:03:26 | Data modyfikacji: 2020-03-09 14:10:02.
Zarządzenie Nr 17/2020 w sprawie powołania
komisji konkursowej do rozstrzygnięcia ofert
złożonych w ot6wartym konkursie ofert na
realizację zadania publicznego z zakresu kultury
fizycznej i sportu

image24869.pdf

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Elżbieta Bilska | Data wprowadzenia: 2020-03-09 14:34:15 | Data modyfikacji: 2020-03-09 14:37:11.
Zarządzenie Nr 18/2020 w sprawie wprowadzenia
zmian do Zarządzenia Wójta Gminy Zakrzew Nr
7/2014 z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie
powołania osobowego składu Gminnej Komisji
Urbanistyczno-Architektonicznej

image24872.pdf

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Joanna Skorupska | Data wprowadzenia: 2020-03-09 14:39:46 | Data modyfikacji: 2020-03-09 14:41:01.
Zraządzenie Nr 19/2020 w sprawie rozstrzygnięcia
otwartego konkursu ofert na realiację zadania
publicznego w Gminie Zakrzew w 2020 roku w
dziedzinie upwszechniania kultury fizycznej i
sportu

image24873.pdf

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Elżbieta Bilska | Data wprowadzenia: 2020-03-09 14:42:14 | Data modyfikacji: 2020-03-09 14:43:55.
Zarządzenie Nr 20/2020 w sprawie zmiany
Zarządzenia Nr 5/2020 Wójta Gminy Zakrzew z dnia
14 stycznia 2020 roku w sprawie określenia
terminów przeprowadzenia postepowania
rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,
w tym terminów składania dokumentów, an rok
szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli,
oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach
podstawowych i klas I publicznych szkół
podstawowych

image24920.pdf

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marzenna Nosowska | Data wprowadzenia: 2020-03-12 11:28:11 | Data modyfikacji: 2020-03-12 11:31:55.
Zarządzenie Nr 21/2020 w sprawie planu kontroli
zarządczej na 2020 rok w Urzędzie Gminy Zakrzew
i jednostkach organizacyjnych gminy

image25557.pdf

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marzenna Nosowska | Data wprowadzenia: 2020-03-30 12:36:00 | Data modyfikacji: 2020-03-30 12:42:02.
Zarządzenie Nr 22/2020 w sprawie wdrożenia
procedury określającej zasady udzielania
informacji przez telefon w Urzędzie Gminy w
Zakrzewie

image25559.pdf

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marzenna Nosowska | Data wprowadzenia: 2020-03-30 12:45:01 | Data modyfikacji: 2020-03-30 12:45:21.
Zarządzenie Nr 23/2020 w sprawie zaciągnięcia
pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na
realizację zadania pn. "Rozbudowa przepompowni
ścieków w miejscowości Milejowice"

image25564.pdf

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Agnieszka Świątkowska | Data wprowadzenia: 2020-03-30 12:51:34 | Data modyfikacji: 2020-03-30 13:00:09.
Zarządzenie Nr 24/2020 w sprawie wprowadzenia
Regulaminu korzystania z wieży widokowej w
Dąbrówce Podłężnej

image25565.pdf

Regulamin korzystania z wiezy widokowej w Dąbrówce Podłężnej.pdf

Regulamin korzystania z wiezy widokowej w Dąbrówce Podłężnej.docx

 

Opublikowane przez: Andrzej Kosiec | Autor: Małgorzata Musiałek | Data wprowadzenia: 2020-03-30 12:57:17 | Data modyfikacji: 2021-11-30 11:48:19.
Zarządzenie Nr 25/2020 w sprawie wykonywania
zadań przez Urząd Gminy w Zakrzewie w sposób
wyłączający bezpośrednią obsługę
interesantów
 image25158.pdf

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marzenna Nosowska | Data wprowadzenia: 2020-03-25 08:51:41.
Zarządzenie Nr 26/2020 w sprawie wprowadzenia
normy zużycia paliwa dla samochodów służbowych
oraz wprowadzenia "Instrukcji korzystania i
ekspolatacji samochodow służbowych w Urzędzie
Gminy Zakrzew"

image25614.pdf

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Małgorzata Musiałek | Data wprowadzenia: 2020-03-31 11:33:03 | Data modyfikacji: 2020-03-31 11:38:50.
Zarządzenie Nr 27/2020 w sprawie przedstawienia
sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zakrzew za
rok 2019

image25566.pdf

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Agnieszka Świątkowska | Data wprowadzenia: 2020-03-30 13:05:46 | Data modyfikacji: 2020-03-30 13:12:06.
Zarządzenie Nr 28/2020 w sprawie skrócenia czasu
pracy w czasie stanu epidemii dla pracowników
Urzędu Gminy w Zakrzewie
 zarzadzenie,.pdf

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marzenna Nosowska | Data wprowadzenia: 2020-03-30 12:26:06 | Data modyfikacji: 2020-03-30 13:00:25.
Zarządzenie Nr 30/2020 w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Zakrzew oraz w planie finansowym zadan z
zakresu administracji rządowej na 2020 rok

image27021.pdf

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Agnieszka Świątkowska | Data wprowadzenia: 2020-05-29 13:23:11 | Data modyfikacji: 2020-05-29 13:25:36.
Zarządzenie Nr 31/2020 w sprawie powierzenia
pełnienia obowiązków dyrektora Przedszkola
Samorządowego w Bielisze

image27027.pdf

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marzenna Nosowska | Data wprowadzenia: 2020-05-29 13:26:53 | Data modyfikacji: 2020-05-29 13:27:28.
Zarządzenie Nr 32/2020 w sprawie wprowadzenia
zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zakrzew na
2020 rok

image27028.pdf

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Agnieszka Świątkowska | Data wprowadzenia: 2020-05-29 13:30:38 | Data modyfikacji: 2020-05-29 13:32:09.
Zarządzenie Nr 33/2020 w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Zakrzew na 2020 rok

image27032.pdf

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Agnieszka Świątkowska | Data wprowadzenia: 2020-05-29 13:33:49.
Zarządzenie Nr 34/2020 w sprawie wprowadzenia
zasad (polityki) rachunkowości obowiązującej
przy realizacji projektu "Zdalna szkoła -
wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w
systemie kształcenia zadalnego"

image27060.pdf

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Agnieszka Świątkowska | Data wprowadzenia: 2020-05-29 13:38:40 | Data modyfikacji: 2020-05-29 13:38:53.
Zarządzenie Nr 35/2020 w sprawie powołania
Zastępcy Wójta Gminy Zakrzew

image27041.pdf

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marzenna Nosowska | Data wprowadzenia: 2020-05-29 13:39:45 | Data modyfikacji: 2020-05-29 13:40:36.
Zarządzenie Nr 36/2020 w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Zakrzew oraz w planie finansowym zadan z
zakresu administracji rządowej na 2020 rok

image27051.pdf

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Agnieszka Świątkowska | Data wprowadzenia: 2020-05-29 13:43:10 | Data modyfikacji: 2020-05-29 13:44:32.
Zarządzenie Nr 37/2020 w sprawie uchylenia
Zarządzenia Wójta Gminy Zakrzew z dnia 30 marca
2020 roku w sprawie skrócenia czasu pracy w
czasie stanu epidemii dla pracowników Urzędu
Gminy w Zakrzewie

image27063.pdf

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Elżbieta Bilska | Data wprowadzenia: 2020-05-29 13:47:34 | Data modyfikacji: 2020-05-29 13:48:26.
Zarządzenie Nr 38/2020 w sprawie wprowadzenia
zmian do Zarządzenia Nr 44/2019 Wójta Gminy
Zakrzew z dnia 26.08.2019 r. w sprawie
wprowadzenia Regulaminu Punktu Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych w Zakrzewie

image27064.pdf

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Pysiak-Sułecka Aleksandra | Data wprowadzenia: 2020-05-29 13:50:14 | Data modyfikacji: 2020-05-29 13:51:19.
Zarządzenie Nr 39/2020 w sprawie przedstawienia
Raportu o stanie gminy Zakrzew za 2019 rok

image27311.pdf

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Małgorzata Musiałek | Data wprowadzenia: 2020-05-29 13:53:34.
Zarządzenie Nr 40/2020 w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Zakrzew oraz w planie finansowym zadań z
zakresu administracji rządowej na 2020 rok

image27361.pdf

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Agnieszka Świątkowska | Data wprowadzenia: 2020-06-18 08:11:46.
Zarządzenie Nr 41/2020 w sprawie powierzenia
stanowiska dyrektora Przedszkola Samorządowego w
Bielisze

image27373.pdf

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marzenna Nosowska | Data wprowadzenia: 2020-06-18 08:15:11.
Zarządzenie Nr 42/2020 w sprawie przeprowadzenia
odbioru technicznego Budowy Przedszkola
Samorządowego w miejscowości Bielicha

image27374.pdf

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Krzysztof Siek | Data wprowadzenia: 2020-06-18 08:18:01.
Zarządzenie Nr 43/2020 w sprawie powołania
Gminnego Niura Spisowego w Zakrzewie dla
przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego 2020

image27375.pdf

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Katarzxyna Wencel | Data wprowadzenia: 2020-06-18 08:21:34.
Zarządzenie Nr 44/2020 w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Zakrzew na 2020 rok

image27377.pdf

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Agnieszka Świątkowska | Data wprowadzenia: 2020-06-18 08:23:47.
Zarzadzenie Nr 45/2020 w sprawie zmiany
Zarządzenia Wójta Gminy Zakrzew Nr 32/2019 z
dnia 1 lipca 2019 w sprawie powołania Gminnego
Zespołu Interdyscyplinarnego ds.
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz zmiany
Zarządzenia Nr 52/2019 z dnia 12 września 2019 w
sprawie zmiany składu Zespołu
Interdyscyplinarnego w Zakrzewie.

image27936.pdf

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Renata Dudek | Data wprowadzenia: 2020-07-07 09:46:34.
Zarządzenie Nr 46/2020 w sprawie ustalenia
,,Regulaminu zakładowego Funduszu Świadczeń
Socjalnych" w Urzędzie Gminy w Zakrzewie

image27904.pdf

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Andrzej Kosiec | Data wprowadzenia: 2020-07-07 08:49:35 | Data modyfikacji: 2020-07-07 08:53:54.
Zarządzenie Nr 47/2020 w sprawie wprowadzenia
zasad (polityki) rachunkowości obowiązującej
przy realizacji projektu ,,Budowa poprzez
rozbudowę drogi gminnej nr 351310W relacji
Zakrzew-Taczów".
 Zarzadzenie 47_2020.pdf

Opublikowane przez: Andrzej Kosiec | Autor: Agnieszka Świątkowska | Data wprowadzenia: 2020-07-07 08:56:57 | Data modyfikacji: 2023-04-14 12:29:33.
Zakrządzenie Nr 48/2020 w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Zakrzew na 2020 rok

image27923.pdf

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Agnieszka Świątkowska | Data wprowadzenia: 2020-07-07 09:31:05.
Zarządzenie Nr 49/2020 w sprawie aktualizacji
podstawowej kwoty dotacji dla przedszkola oraz
dotacji dla niepublicznego przedszkola
prowadzonego na terenie Gminy Zakrzew na 2020 rok
 Zarzadzenie 49_2020.pdf

Opublikowane przez: Andrzej Kosiec | Autor: Agnieszka Krzos | Data wprowadzenia: 2020-07-08 12:45:18 | Data modyfikacji: 2023-04-14 12:30:09.
Zarządzenie Nr 50/2020 w sprawie powołania
komisji do szacowania strat powstałych w wyniku
klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej
na terenie Gminy Zakrzew

image27938.pdf

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Katarzyna Wencel | Data wprowadzenia: 2020-07-07 09:50:40.
Zarządzenie Nr 51/2020 w sprawie powołania
członków Zespołu do prac nad utworzeniem
Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych na lata 2021-2030
 image29598.pdf

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2020-08-10 15:05:27.
Zarządzenie Nr 52/2020 w sprawie przdłużenia
powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Woli
Taczowskiej
 image29599.pdf

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2020-08-10 15:08:54.
Zarządzenie Nr 53/2020 w sprawie powołania
komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia
postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela
kontraktowego ubiegającego się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego
 image29603.pdf

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2020-08-10 15:26:40.
Zarządzenie Nr 54/2020 w sprawie powołania
komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia
postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela
ubiegajacego się o awans na stopień nauczyciela
minowanego
 image29605.pdf

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2020-08-10 15:41:11.
Zarządzenie Nr 55/2020 w sprawie powołania
komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia
postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela
ubiegajacego się o awans na stopień nauczyciela
minowanego
 image29606.pdf

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2020-08-10 15:58:22.
Zarządzenie Nr 56/2020 w sprawie powołania
komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia
postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela
ubiegajacego się o awans na stopień nauczyciela
minowanego
 image29608.pdf

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2020-08-10 16:06:29.
Zarządzenie Nr 57/2020 w sprawie powołania
komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia
postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela
mianowanego
 image30338.pdf

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2020-09-08 11:37:47 | Data modyfikacji: 2020-09-08 11:39:04.
Zarządzenie Nr 58/2020 w sprawie wprowadzenia
zasad (polityki) rachunkowości obowiązującej
przy realizacji projektu ,,Inwentaryzacja
źródeł ciepła na terenie Gminy Zakrzew"
 image30339.pdf

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2020-09-08 11:42:20.
Zarządzenie Nr 59/2020 w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Zakrzew na 2020 rok
 Zarzadzenie 59_2020.pdf

Opublikowane przez: Andrzej Kosiec | Autor: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2020-09-08 11:45:09 | Data modyfikacji: 2023-04-14 12:30:50.
Zarządzenie Nr 60/2020 w sprawie wprowadzenia
zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zakrzew na
2020 rok
 image30349.pdf

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2020-09-08 11:55:28 | Data modyfikacji: 2020-09-08 12:00:32.
Zarządzenie Nr 61/2020 w sprawie ustalenia
dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie
Gminy w Zakrzewie
 image30356.pdf

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2020-09-08 12:08:27.
Zarządzenie Nr 62/2020 w sprawie wprowadzenia
zmian w zarządzeniu Nr 70/2019 Wójta Gminy z
dnia 8.11.2019 r. w sprawie upowaznienia
Sekretarza i innych pracowników Urzędu Gminy
Zakrzew do prowadzenia spraw i podpisywania pism,
decyzji i zaświadczeń z zakresu administracji
publicznej
 image31313.pdf

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2020-10-13 14:48:29.
Zarządzenie 63/2020 w sprawie udzielenia
pełnomocnictwa Pani Justynie Golus dyrektorowi
Przedszkola Samorządowego w Bielisze
 image31314.pdf

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2020-10-13 14:53:56.
Zarządzenie Nr 64/2020 w sprawie przedłożenia
informacji wykonania budżetu Gminy Zakrzew za I
półrocze 2020 roku i sprawazdań z wykonania
planów finansowych jednostek zaliczanych do
posektora samorządowego oraz informacji o
kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy
Finansowej
 image31315.pdf

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2020-10-13 14:59:15 | Data modyfikacji: 2020-10-14 08:17:18.
Zarządzenie Nr 65/2020 w sprawie udzielenia
pełnomocnictwa Pani Małgorzacie Jakubiak
dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej w
Bielisze
 image31351.pdf

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2020-10-14 08:22:38.
Zarządzenie Nr 66/2020 w sprawie wprowadzenia
zmian wplanie dochodów i wydatków budżetu Gminy
Zakrzew na 2020 rok
 image31352.pdf

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2020-10-14 08:33:14 | Data modyfikacji: 2020-10-14 08:41:18.
Zarządzenie Nr 67/2020 w sprawie wprowadzenia
zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zakrzew na
2020 rok
 image31368.pdf

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2020-10-14 08:57:15.
Zarządzenie Nr 68/2020 w sprawie wprowadzenia
,,Jsięgi Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Gminy
Zakrzew oraz w gminnych jednostkach
organizacyjnych"
 Zarzadzenie 68_2020.pdf

Opublikowane przez: Andrzej Kosiec | Autor: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2020-10-14 09:04:34 | Data modyfikacji: 2023-04-14 12:31:21.
Zarządzenie Nr 68/2020 w sprawie ogłoszenia
naboru na wolne stanowiska urzędnicze - referenta
w Urzędzie Gminy w Zakrzewie
 image31412.pdf

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2020-10-14 09:09:47.
Zarządzenie Nr 70/2020 w sprawie powołania
komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naborów
na wolne stanowiska urzędnicze - referenta w
Urzędzie Gminy w Zakrzewie
 image31433.pdf

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2020-10-14 09:23:21.
Zarządzenie Nr 71/2020 w sprawie wprowadzenia
zmian w Zarządzeniu Nr 43/2020 Wójta Gminy z
dnia 8.06.2020 r. w sprawie powołania Gminnego
Biura Spisowego w zakrzewie dla przeprowadzenia
powszechnego Spisu Rolnego 2020
 image31434.pdf

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2020-10-14 09:27:27.
Zarządzenie Nr 72/2020 w sprawie ogłoszenia
konkursu ofert na realizację zadania -
organizację pozaszkolnych zajęć z elementami
programu profilaktycznego
 image31484.pdf

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2020-10-14 09:52:59.
Zarządzenie Nr 73/2020 w sprawie zmian
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakrzew na
lata 2020-2026
 image31485.pdf

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2020-10-14 09:57:16.
Zarządzenie NR 74/2020 w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Zakrzew na 2020 rok
 image31496.pdf

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2020-10-14 10:03:40.
Zarządzenie Nr 75/2020 w sprawie wyznaczenia
koordynatora d/s dostępności w Urzędzie Gminy
Zakrzew
 image31510.pdf

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2020-10-14 10:06:05.
Zarządzenie Nr 76/2020 w sprawie rozstrzygnięcia
konkursu ofert pod tytułem: Organizacja
pozaszkolnych zajęć z elementami programu
profilaktycznego dla dzieci i młodzieży z terenu
gminy Zakrzew
 image31511.pdf

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2020-10-14 10:09:10.
Zarządzenie Nr 77/2020 w sprawie powołania
komisji d/s szacowania strat i szkód powstałych
w wyniku pożaru domu mieszkalnego
 image31513.pdf

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2020-10-14 10:12:14.
Zarzadzenie Nr 78/2020 w sprawie opracowania
,,Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Zakrzew
w warunkach zewnetrznego zagrożenia
bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny
 image32273.pdf

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Elżbieta Bilska | Data wprowadzenia: 2020-11-26 11:02:48.
Zarządzenie Nr 79/2020 w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Zakrzew na 2020 rok
 image32275.pdf

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Agnieszka Świątkowska | Data wprowadzenia: 2020-11-26 11:07:24.
Zarządzenie Nr 80/2020 w sprawie aktualizacji
podstawowej kwoty dotacji dla przedszkola, oraz
dotacji dla niepublicznego przedszkola
prowadzonego na terenie Gminy Zakrzew na 2020 rok
 image32283.pdf

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Agnieszka Krzos | Data wprowadzenia: 2020-11-26 11:24:31.
Zarządzenie Nr 81/2020 w sprawie przedłożenia
projektu Budżetu Gminy Zakrzew na 2021 rok
 image32289.pdf

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Agnieszka Świątkowska | Data wprowadzenia: 2020-11-26 14:28:27 | Data modyfikacji: 2020-11-26 14:51:52.
Zarządzenie Nr 82/2020 w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Zakrzew na 2020 rok
 image32356.pdf

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Agnieszka Świątkowska | Data wprowadzenia: 2020-11-26 14:35:55.
Zarządzenie Nr 83/2020 w sprawie wprowadzenia
zmian do Zarządzenia Nr 44/2019 Wójta Gminy
Zakrzew z dnia 26.08.2019 r. w sprawie
wprowadzenia Regulaminu Punktu Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych w Zakrzewie
 image32368.pdf

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Aleksandra Pysiak-Sułecka | Data wprowadzenia: 2020-11-26 14:43:19.
Zarządzenie Nr 84/2020 w sprawie wprowadzenia
zasad poltyki rachunkowości obowiązujacej przy
realizacji projektu ,,Rozbudowa budynku PSP w
Cerekwi + prace projektowe"

image133210.pdf

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Agnieszka Światkowska | Data wprowadzenia: 2021-01-05 09:09:59.
Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian w planie
dochodów i wydatków budżetu Gminy Zakrzew na
2020 rok

image33213.pdf

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Agnieszka Świątkowska | Data wprowadzenia: 2021-01-05 09:21:04.
Zarządzenie Nr 86/2020 w sprawie ustalenia dnia
wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Zakrzew

image33226.pdf

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Elżbieta Bilska | Data wprowadzenia: 2021-01-05 09:24:09.
Zarządzenie Nr 87/2020 w sprawie planu
finansowego wydzielonego rachunku dochodów
środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na
rok 2020

image88227.pdf

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Agnieszka Świątkowska | Data wprowadzenia: 2021-01-05 09:29:29.
Zarządzenie Nr 88/2020 w sprawie ustalenia
Regulaminu Wynagrodzenia pracowników Urzędu
Gminy w Zakrzewie

image33228.pdf

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Elżbieta Bilska | Data wprowadzenia: 2021-01-05 09:35:46.
Zarządzenie Nr 89/2020 w sprawie wprowadzenia
Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Zakrzew

image33239.pdf

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Elżbieta Bilska | Data wprowadzenia: 2021-01-05 09:47:44.
Zarządzenie Nr 90/2020 w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatkow budżetu Gminy
Zakrzew na 2020 rok

image33258.pdf

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Agnieszka Świątkowska | Data wprowadzenia: 2021-01-05 09:53:02.
Zarządzenie Nr 91/2020 w sprawie zmiany
Zarządzenia nr 3/2020 Wójta Gminy Zakrzew z dnia
10 stycznia 2020 roku w sprawie wyznaczenia
nauczycieli zastepujących dyrektora w placówkach
prowadzonych przez Gminę Zakrzew

image33268.pdf

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Małgorzata Musiałek | Data wprowadzenia: 2021-01-05 09:57:18.
Zarządzenie Nr 92/2020 w sprawie wprowadzania
zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zakrzew na
2020 rok

image33653.pdf

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Agnieszka Świątkowska | Data wprowadzenia: 2021-01-18 14:38:56 | Data modyfikacji: 2021-01-18 14:50:57.
Zarządzenie Nr 93/2020 w sprawie rozwiązania
Gminnego Biura Spisowego w Zakrzewie

image33660.pdf

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marzenna Nosowska | Data wprowadzenia: 2021-01-18 14:53:34.
Zarządzenie Nr 94/2020 w sprawie planu kontroli
zarządczej na 2021 rok w Urzędzie Gminy Zakrzew
i jednostkach organizacyjnych gminy

image33661.pdf

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marzenna Nosowska | Data wprowadzenia: 2021-01-18 15:00:37.
Data wprowadzenia: 2021-01-18 15:00:37
Autor: Marzenna Nosowska
ObowižEzuje od: 2020-12-31
Opublikowane przez: Marta Podgórska