Uchwała Nr XVI/135/2020 w sprawie zmiany Uchwały
Budżetowej Gminy Zakrzew na rok 2020.
 Uchwała Nr XVI 135 2020.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Świątkowska Agnieszka | Data wprowadzenia: 2020-02-05 10:19:43 | Data modyfikacji: 2020-02-05 10:25:06.
Uchwała Nr XVI/136/2020 w sprawie podwyższenia
kapitału zakładowego Spółki - Gminne
Przedsiębiorstwo Komunalne Zakrzew Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością.
 Uchwała Nr XVI 136 2020.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Świątkowska Agnieszka | Data wprowadzenia: 2020-02-05 10:21:17.
Uchwała Nr XVI/137/2020 w sprawie zmiany Uchwały
Nr LII/305/2018 z dnia 26 lutego 2018 roku w
sprawie ustalenia kryteriów i liczby punktów za
poszczególne kryteria oraz kdokumentów
niezbędnych do ich potwierdzenia na drugim etapie
postępowania rekrutacyjnego do publicznych
przedszkoli i do oddziałów przedszkolnych w
szkołach podstawowych, dla których Gmina Zakrzew
jest organem prowadzącym.
 Uchwała Nr XVI 137 2020.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Nosowska Marzenna | Data wprowadzenia: 2020-02-05 10:30:53.
Uchwała Nr XVI/138/2020 w sprawie planu
dofinansowania form doskonalenia zawodowego
nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty
dofinansowania opłat w 2020 roku za kształcenie
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i
placówkach prowadzonych przez Gminę Zakrzew.
 Uchwała Nr XVI 138 2020.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Nosowska Marzenna | Data wprowadzenia: 2020-02-05 10:34:35.
Uchwała Nr XVI/139/2020 w sprawie wprowadzenia
zmian do Statutu Gminy w Zakrzewie przyjętego
Uchwałą Nr LVIII/349/2018 Rady Gminy w Zakrzewie
z dnia 17 października 2018 roku.
 Uchwała Nr XVI 139 2020r.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Głowacka Jolanta | Data wprowadzenia: 2020-02-05 10:38:56.
Uchwała Nr XVI/140/2020 w sprawie wyrażenia
zgody na zawarcie umowy najmu lokalu w
miejscowości Zakrzew.
 Uchwała Nr XVI 140 2020.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Głowacka Jolanta | Data wprowadzenia: 2020-02-05 10:41:24.
Uchwała Nr XVI/141/2020 w sprawie nadania nazwy
ulicy w miejscowości Bielicha, Gmina Zakrzew.
 Uchwała Nr XVI 141 2020r.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Radomska Magdalena | Data wprowadzenia: 2020-02-05 10:46:14.
Uchwała Nr XVI/142/2020 w sprawie nadania nazwy
ulicy w miejscowości Bielicha, Gmina Zakrzew.
 Uchwała Nr XVI 142 2020.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Radomska Magdalena | Data wprowadzenia: 2020-02-05 10:48:21.
Uchwała Nr XVI/143/2020 w sprawie nadania nazwy
ulicy w miejscowości Cerekiew, Gmina Zakrzew.
 Uchwała Nr XVI 143 2020.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Radomska Magdalena | Data wprowadzenia: 2020-02-05 10:50:18.
Uchwała Nr XVI/144/2020 w sprawie ustalenia
wysokości stawek opłat za zajęcie pasa
drogowego dróg publicznych będących w
zarządzie Gminy Zakrzew na cele niezwiązane z
budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i
ochroną dróg.
 Uchwała Nr XVI 144 2020.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Korcz Karolina | Data wprowadzenia: 2020-02-05 10:53:30.
Uchwała Nr XVI/145/2020 w sprawie powołania
komisji doraźnej do dokonania zniszczenia
zgłoszeń kandydatów na ławników.
 Uchwała Nr XVI 145 2020.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Głowacka Jolanta | Data wprowadzenia: 2020-02-05 10:55:40.
Uchwała Nr XVI/146/2020 w sprawie rozpatrzenia
skargi na działalność Wójta Gminy Zakrzew.
 Uchwała Nr XVI 146 2020.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Głowacka Jolanta | Data wprowadzenia: 2020-02-18 11:44:53.
Uchwała Nr XVI/147/2020 w sprawie zatwierdzenia
planów pracy stałych komisji Rady Gminy w
Zakrzewie na 2020 rok.
 Uchwała Nr XVI 147 2020xv.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Głowacka Jolanta | Data wprowadzenia: 2020-02-05 11:18:54.
Uchwała Nr XVI/148/2020 w sprawie zatwierdzenia
planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w
Zakrzewie na 2020 rok.
 Uchwała Nr XVI 148 2020c.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Głowacka Jolanta | Data wprowadzenia: 2020-02-05 11:21:09.
Uchwała Nr XVI/149/2020 w sprawie zatwierdzenia
planu pracy Rady Gminy w Zakrzewie na rok 2020.
 Uchwała Nr XVI 149 2020z.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Głowacka Jolanta | Data wprowadzenia: 2020-02-05 11:23:21.
Uchwała Nr XVII/150/2019 w sprawie zmiany w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zakrzew na
lata 2020 - 2026.
 Uchwała Nr XVII 150 2020v.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Świątkowska Agnieszka | Data wprowadzenia: 2020-03-23 08:49:37 | Data modyfikacji: 2020-03-23 09:36:48.
Uchwała Nr XVII/151/2020 w sprawie zmiany
Uchwały Budżetowej Gminy Zakrzew na 2020 rok.
 Uchwała Nr XVII 151 2020x.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Świątkowska Agnieszka | Data wprowadzenia: 2020-03-23 08:50:56 | Data modyfikacji: 2020-03-23 09:39:39.
Uchwała Nr XVII/152/2020 w sprawie podwyższenia
kapitału zakładowego Spółki - Gminne
Przedsiębiorstwo Komunalne Zakrzew Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością.
 Uchwała Nr XVII 152 2020.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Świątkowska Agnieszka | Data wprowadzenia: 2020-03-23 08:52:43.
Uchwała Nr XVII/153/2020 w sprawie utworzenia
Przedszkola Samorządowego w Bielisze oraz nadania
statutu.
 Uchwała Nr XVII 153 2020v.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Musiałek Małgorzata | Data wprowadzenia: 2020-03-23 08:57:13 | Data modyfikacji: 2020-03-23 09:42:04.
Uchwała Nr XVII/154/2020 w sprawie powołania
komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na
stanowisko kierownika Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zakrzewie.
 Uchwała Nr XVII 154 2020.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Musiałek Małgorzata | Data wprowadzenia: 2020-03-23 09:02:01.
Uchwała Nr XVII/155/2020 w sprawie
wydzierżawienia części konstrukcji słupów
oświetlenia ulicznego.
 Uchwała Nr XVII 155 2020.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Nosowska Marzenna | Data wprowadzenia: 2020-03-23 09:04:31.
Uchwała Nr XVII/156/2020 w sprawie
wydzierżawienia nieruchomości w miejscowości
Cerekiew.
 Uchwała Nr XVII 156 2020.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Nosowska Marzenna | Data wprowadzenia: 2020-03-23 09:06:37.
Uchwała Nr XVII/157/2020 w sprawie nieodpłatnego
przejęcia działki na rzecz Gminy Zakrzew.
 Uchwała Nr XVII 157 2020.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Radomska Magdalena | Data wprowadzenia: 2020-03-23 09:08:33.
Uchwała Nr XVII/158/2020 w sprawie zakupu
działek w Cerekwi na rzecz Gminy Zakrzew.
 Uchwała Nr XVII 158 2020.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Radomska Magdalena | Data wprowadzenia: 2020-03-23 09:10:31.
Uchwała Nr XVII/159/2020 w sprawie nadania nazwy
ulicy działce zlokalizowanej na drodze w
miejscowości Cerekiew w Gminie Zakrzew.
 Uchwała Nr XVII 159 2020.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Radomska Magdalena | Data wprowadzenia: 2020-03-23 09:12:50.
Uchwała Nr XVII/160/2020 w sprawie nadania nazwy
ulicy działce zlokalizowanej na drodze w
miejscowości Bielicha w Gminie Zakrzew.
 Uchwała Nr XVII 160 2020.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Radomska Magdalena | Data wprowadzenia: 2020-03-23 09:15:02.
Uchwała Nr XVII/161/2020 w sprawie wprowadzenia
zmian do uchwały Nr XIII/111/2019 Rady Gminy w
Zakrzewie z dnia 25 października 2019 roku w
sprawie nadania nazw ulic działkom
zlokalizowanych na drogach w miejscowości
Bielicha w Gminie Zakrzew.
 Uchwała Nr XVII 161 2020.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Radomska Magdalena | Data wprowadzenia: 2020-03-23 09:18:43.
Uchwała Nr XVII/162/2020 w sprawie programu
opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Zakrzew.
 Uchwała Nr XVII 162 2020x.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Wencel Katarzyna | Data wprowadzenia: 2020-03-23 09:21:25 | Data modyfikacji: 2020-03-23 09:44:03.
Uchwała Nr XVII/163/2020 w sprawie nie wyrażenia
zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na
2021 rok.
 Uchwała Nr XVII 163 2020.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Głowacka Jolanta | Data wprowadzenia: 2020-03-23 09:22:32.
Uchwała Nr XVII/164/2020 w sprawie rozpatrzenia
skargi na działalność Wójta Gminy Zakrzew.
 Uchwała Nr XVII 164 2020.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Głowacka Jolanta | Data wprowadzenia: 2020-03-23 09:24:34.
Uchwała Nr XVIII/165/2020 w sprawie ustalenia
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za
pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w
schronisku dla osób bezdomnych z usługami
opiekuńczymi.
 Uchwała Nr XVIII 165 2020.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Domińczak Bernadeta | Data wprowadzenia: 2020-05-22 11:42:02.
Uchwała Nr XVIII/166/2020 w sprawie zmiany w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zakrzew na
lata 2020 -2026
 Uchwała Nr XVIII 166 2020.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Świątkowska Agnieszka | Data wprowadzenia: 2020-05-22 11:56:11.
Uchwała Nr XVIII/167/2020 w sprawie zmiany
Uchwały Budżetowej Gminy Zakrzew na 2020 rok.
 Uchwała Nr XVIII 167 2020 2.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Świątkowska Agnieszka | Data wprowadzenia: 2020-05-22 11:58:31.
Uchwała Nr XVIII/168/2020 w sprawie udzielenia
spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy
Zakrzew oraz trybu postępowania w sprawie
udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
 Uchwała Nr XVIII 168 2020.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Świątkowska Agnieszka | Data wprowadzenia: 2020-05-22 12:03:37.
Uchwała Nr XVIII/169/2020 w sprawie nadania nazwy
ulicy w miejscowości Wacyn w Gminie Zakrzew.
 Uchwała Nr XVIII 169 2020.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Radomska Magdalena | Data wprowadzenia: 2020-05-22 12:06:52.
Uchwała Nr XVIII/170/2020 w sprawie zakupu
działek w miejscowości Golędzin, na rzecz Gminy
Zakrzew.
 Uchwała Nr XVIII 170 2020.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Radomska Magdalena | Data wprowadzenia: 2020-05-22 12:09:36.
Uchwała Nr XVIII/171/2020 w sprawie określenia
terminu, częstotliwości i trybu uiszczania
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 Uchwała Nr XVIII 171 2020.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Pysiak-Sułecka Aleksandra | Data wprowadzenia: 2020-05-22 12:13:30.
Uchwała Nr XIX/172/2020 w sprawie uchwalenia
Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie
Zakrzew na lata 2020 - 2022
 uchwała XIX1722020.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Domińczak Bernadeta | Data wprowadzenia: 2020-07-02 08:52:55.
Uchwała Nr XIX/173/2020 w sprawie określenia
wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
 uchwała XIX1732020.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Domińczak Bernadeta | Data wprowadzenia: 2020-07-02 08:54:32.
Uchwała Nr XIX/174/2020 w sprawie zmiany w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zakrzew na
lata 2020 - 2026.
 uchwałaXIX1742020.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Świątkowska Agnieszka | Data wprowadzenia: 2020-07-02 08:56:27.
Uchwała Nr XIX/175/2020 w sprawie zmiany Uchwały
Budżetowej Gminy Zakrzew na 2020 rok.
 uchwałaXIX1752020.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Świątkowska Agnieszka | Data wprowadzenia: 2020-07-02 08:58:12.
Uchwała Nr XIX/176/2020 w sprawie zapewniania
wspólnej obsługi finansowej dla szkół,
przedszkoli, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
oraz instytucji kultury - Gminnej Biblioteki
Publicznej, dla których organem prowadzącym jest
Gmina Zakrzew.
 uchwała XIX1762020.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Świątkowska Agnieszka | Data wprowadzenia: 2020-07-02 09:00:54.
Uchwała Nr XIX/177/2020 w sprawie ustalenia sieci
publicznych przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych
prowadzonych przez Gminę Zakrzew.
 uchwała nr XIX1772020.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Musiałek Małgorzata | Data wprowadzenia: 2020-07-02 09:03:47.
Uchwała Nr XIX/178/2020 w sprawie szczegółowego
sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie
Gminy Zakrzew w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i
zagospodarowania tych odpadów w zamian za
uiszczoną przez właścicieli nieruchomości
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 uchwała XIX1782020.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Pysiak-Sułecka Aleksandra | Data wprowadzenia: 2020-07-02 09:06:48.
Uchwała Nr XIX/179/2020 w sprawie przyjęcia
projektu regulaminu dostarczania wody i
odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zakrzew,
w celu przekazania go do zaopiniowania organowi
regulującemu.
 uchwała XIX1792020.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Łabęcki Kazimierz | Data wprowadzenia: 2020-07-02 09:09:17.
Uchwała Nr XIX/180/2020 w sprawie wotum zaufania
dla Wójta Gminy Zakrzew.
 uchwała XIX1802020.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Głowacka Jolanta | Data wprowadzenia: 2020-07-02 09:10:47.
Uchwała Nr XIX/181/2020 w sprawie rozpatrzenia i
zatwierdzenia sprawozdania Wójta Gminy w
zakrzewie z wykonania budżetu za 2019 rok i
sprawozdania finansowego.
 uchwała XIX1812020.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Głowacka Jolanta | Data wprowadzenia: 2020-07-02 09:12:43.
Uchwała Nr XIX/182/2020 w sprawie udzielenia
Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania
budżetu za 2019 rok.
 uchwała XIX1822020.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Głowacka Jolanta | Data wprowadzenia: 2020-07-02 09:14:24.
Uchwała Nr XIX/183/2020 w sprawie ustalenia
wynagrodzenia dla Wójta Gminy Zakrzew.
 uchwała XIX1832020.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Bilska Elżbieta | Data wprowadzenia: 2020-07-02 09:15:52.
Uchwała Nr XX/184/2020 w sprawie zmiany w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zakrzew na
lata 2020-2026

Uchwała Nr XX 184 2020.pdf

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Agnieszka Świątkowska | Data wprowadzenia: 2020-08-19 13:51:07 | Data modyfikacji: 2020-08-19 13:56:30.
Uchwała Nr XX/185/2020 w sprawie zmiany Uchwały
Budżetowej Gminy Zakrzew na 2020 rok

Uchwała Nr XX 185 2020.pdf

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Agnieszka Świątkowska | Data wprowadzenia: 2020-08-19 13:59:37.
Uchwała Nr XX/186/2020 w sprawie wyrażenia zgody
na zawarcie umowy najmu pomieszczeń w budynku
administracyjno-gospodarczym w miejscowości
Janiszew

Uchwała Nr XX 186 2020.pdf

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marzenna Nosowska | Data wprowadzenia: 2020-08-19 14:01:44 | Data modyfikacji: 2020-08-19 14:34:33.
Uchwała Nr XX/187/2020 w sprawie przedłużenia
terminu płatności rat podatku od nieruchomości
wskazanym przedsiębiorcom, których płynność
finansowa uległa pogorszeniu w związku z
ponoszeniem negatywnych konsekwecji ekonomicznych
z powodu COVID-19

Uchwała Nr XX 187 2020.pdf

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Michał Chudziak | Data wprowadzenia: 2020-08-19 14:10:08 | Data modyfikacji: 2020-08-19 14:35:46.
Uchwala Nr XX/188/2020 w sprawie określenia
szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania,
odraczania spłaty lub rozkładania na raty
należności pieniężnych mających charakter
cywilnoprawny warunków dopuszczalności pomocy
publicznej w przypadkach, w których ulga
stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazanie
organu lub osób uprawnionych do udzielania tych
ulg

Uchwała Nr XX 188 2020.pdf

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Michał Chudziak | Data wprowadzenia: 2020-08-19 14:12:53.
Uchwała Nr XX/189/2020 w sprawie przyjęcia
projektu Regulaminu dostarczania wody i
odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zakrzew

Uchwała Nr XX 189 2020.pdf

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Łabęcki Kazimierz | Data wprowadzenia: 2020-08-19 14:16:32.
Uchwała Nr XX/190/2020 w sprawie zmiany uchwaly
Nr XV/128/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w
sprawie przyjęcia Gminnego programu profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych gminy
Zakrzew na rok 2020

Uchwała Nr XX 190 2020.pdf

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Małgorzata Musiałek | Data wprowadzenia: 2020-08-19 14:26:12.
Uchwała Nr XX/191/2020 w sprawie określenia
średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Zakrzew w
roku szkolnym 2020/2021

Uchwała Nr XX 191 2020.pdf

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Małgorzata Musiałek | Data wprowadzenia: 2020-08-19 14:28:02.
Uchwała Nr XX/192/2020 w sprawie uchwalenia
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Zakrzew

Uchwała Nr XX 192 2020.pdf

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Pysiak-Sułecka Aleksandra | Data wprowadzenia: 2020-08-19 14:29:50.
Uchwała Nr XX/193/2020 w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla działki nr ew. 385/2 położonej w obrębie
0014 Janiszew w miejscowości Janiszew w gminie
Zakrzew, powiat radomski, woj. mazowieckie

Uchwała Nr XX 193 2020.pdf

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Joanna Skorupska | Data wprowadzenia: 2020-08-19 14:32:20.
Uchwała Nr XXI/194/2020 w sprawie zmiany w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zakrzew na
lata 2020-2026

Uchwała Nr XXI 194 2020.pdf

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Agnieszka Świątkowska | Data wprowadzenia: 2020-09-29 14:44:07 | Data modyfikacji: 2020-09-29 14:46:09.
Uchwała Nr XXI/195/2020 w sprawie zmiany Uchwały
Budżetowej Gminy Zakrzew na 2020 rok

Uchwała Nr XXI 195 2020.pdf

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Agnieszka Świątkowska | Data wprowadzenia: 2020-09-29 14:49:27 | Data modyfikacji: 2020-09-29 14:52:04.
Uchwała Nr XXI/196/2020 w sprawie zawarcia
porozumienia międzygminnego dotyczącego
wspóldzialania Gmin przy realizacji zadania
polegającego na aktualizacji obszaru i granic
aglomeracji

Uchwała Nr XXI 196 2020.pdf

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2020-09-29 14:53:35 | Data modyfikacji: 2020-09-29 14:56:43.
Uchwała Nr XXI/197/2020 w sprawie określenia
zasad dowozu do szkół niepelnosprawnych, wobec
których Gmina Zakrzew nie ma ustawowego
obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu

Uchwała Nr XXI 197 2020.pdf

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Małgorzata Musiałek | Data wprowadzenia: 2020-09-29 14:58:30 | Data modyfikacji: 2020-09-29 15:00:11.
Uchwała Nr XXII/198/2020 w sprawie przyjęcia
projektu Regulaminu dostarczania wody i
odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zakrzew

Uchwała XXII 198 2020.pdf

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Kazimierz Łabęcki | Data wprowadzenia: 2020-09-29 15:01:36.
Uchwała Nr XXIII/199/2020 w sprawie zmiany w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zakrzew na
lata 2020-2026
 Uchwała Nr XXIII 199 2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2020-11-13 12:39:41 | Data modyfikacji: 2020-11-13 13:07:09.
Uchwała Nr XXIII/200/2020 w sprawie zmiany
Uchwały Budżetowej Gminy Zakrzew na 2020 rok
 Uchwała Nr XXIII 200 2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2020-11-13 12:41:00 | Data modyfikacji: 2020-11-13 13:08:07.
Uchwała Nr XXIII/201/2020 w sprawie obniżenia
średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako
podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2021 i
wprowadzenia ulgi w podatku rolnym
 Uchwała Nr XXIII 201 2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2020-11-13 12:42:59.
Uchwała Nr XXIII/202/2020 w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości
obowiązujących na terenie Gminy Zakrzew w 2021
roku oraz zwolnień od podatku
 Uchwała Nr XXIII 202 2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2020-11-13 12:45:01.
Uchwała Nr XXIII/203/2020 w sprawie ustalenia
stawek podatku od środkow transportowych
obowiązujących na terenie Gminy Zakrzew oraz
zwolnień od podatku na rok 2021
 Uchwała Nr XXIII 203 2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Ma | Data wprowadzenia: 2020-11-13 12:50:12.
Uchwała Nr XXIII/204/2020 w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla obszaru obrębu geodezyjnego Jaszowice, w
gminie Zakrzew, powiat radomski, woj. mazowieckie
- etap I
 Uchwała Nr XXIII 204 2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2020-11-13 12:55:06 | Data modyfikacji: 2020-11-13 13:05:49.
Uchwała Nr XXIII/205/2020 w sprawie uchwalenia
Programu określającego zasady współpracy Gminy
Zakrzew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na 2021 rok
 Uchwała Nr XXIII 205 2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2020-11-13 12:58:36.
Uchwała Nr XXIII/206/2020 w sprawie przyjęcia
Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania
ścieków na terenie Gminy Zakrzew
 Uchwała Nr XXIII 206 2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2020-11-13 13:01:22.
Uchwała Nr XXIII/207/2020 w sprawie wyrażenia
zgody na nieodplatne przejęcie działek w
obrębie Cerekiew Kolonia, gm. Zakrzew, w formie
darowizny na rzecz Gminy Zakrzew
 Uchwała Nr XXIII 207 2020.pdf

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2020-11-13 13:03:37.
Uchwała Nr XXIV/208/2020 w sprawie zawarcia
porozumienia międzygminnego dotyczącego
wspóldziałania Gmin przy realizacji zadania
polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic
aglomeracji Radom

Uchwała Nr XXIV 208 2020.pdf

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2020-12-29 09:58:49 | Data modyfikacji: 2020-12-29 09:59:48.
Uchwała Nr XXV/209/2020 w sprawie zmiany w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zakrzew

Uchwała Nr XXV 209 2020.pdf

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2020-12-29 10:25:52.
Uchwała Nr XXV/210/2020 w sprawie zmiany Uchwały
Budżetowej Gminy Zakrzew na 2020 rok

Uchwała Nr XXV 210 2020.pdf

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2020-12-29 10:29:15 | Data modyfikacji: 2020-12-29 10:30:13.
Uchwała Nr XXV/211/2020 w sprawie przyjęcia
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych Gminy Zakrzew na rok 2021

Uchwała Nr XXV 211 2020.pdf

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2020-12-29 10:32:05 | Data modyfikacji: 2020-12-29 10:40:44.
Uchwała Nr XXV/212/2020 w sprawie przyjęcia
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
Gminy Zakrzew na lata 2021-2025

Uchwała Nr XXV 212 2020.pdf

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2020-12-29 10:33:20 | Data modyfikacji: 2020-12-29 10:34:49.
Uchwała Nr XXV/213/2020 w sprawie określenia
średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Zakrzew w
roku szkolnym 2020/2021

Uchwała Nr XXV 213 2020.pdf

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2020-12-29 10:36:07 | Data modyfikacji: 2020-12-29 10:37:02.
Uchwała Nr XXV/214/2020 w sprawie uchwalenia
Gminnego Programu Przeciwdzialania Przemocy w
Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w
Gminie Zakrzew na lata 2021-2024

Uchwała Nr XXV 214 2020.pdf

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2020-12-29 10:38:39.
Uchwała Nr XXV/215/2020 w sprawie uchwalenia
Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych na lata 2021-2030

Uchwała Nr XXV 215 2020.pdf

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2020-12-29 10:42:30 | Data modyfikacji: 2020-12-29 10:43:25.
Uchwała Nr XXV/216/2020 w sprawie
wydzierżawienia części dachu na budynku
Publicznej Szkoly Podstawowej w Dąbrówce
Podłężnej

Uchwała Nr XXV 216 2020.pdf

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2020-12-29 10:44:41 | Data modyfikacji: 2020-12-29 10:45:43.
Uchwała Nr XXV/217/2020 w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Zakrzew na lata
2021-2027

Uchwała Nr XXV 217 2020.pdf

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Agnieszka Świątkowska | Data wprowadzenia: 2021-01-21 12:57:29 | Data modyfikacji: 2021-01-21 12:58:37.
Uchwała Nr XXV/218/2020 w sprawie Uchwały
Budżetowej na 2021 rok

Uchwała Nr XXV 218 2020.pdf

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Agnieszka Świątkowska | Data wprowadzenia: 2021-01-21 13:00:04 | Data modyfikacji: 2021-01-21 13:01:44.
Uchwała Nr XXV/219/2020 w sprawie rozpatrzenia
skargi na działalność Wójta Gminy Zakrzew

Uchwała Nr XXV 219 2020.pdf

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2020-12-29 11:03:07.
Uchwała Nr XXV/220/2020 w sprawie przystąpienia
do sporządzania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
obrębu geodezyjnego Zdziechów, w gminie Zakrzew,
powiat radomski, woj. mazowieckie

Uchwała Nr XXV 220 2020.pdf

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2020-12-29 11:06:39 | Data modyfikacji: 2020-12-29 11:08:24.
Data wprowadzenia: 2020-12-29 11:06:39
Data modyfikacji: 2020-12-29 11:08:24
Autor: Marta Podgórska
ObowižEzuje od: 2020-12-15
Opublikowane przez: Marta Podgórska