2011

wprowadzenia do budżetu zmian
 uch. V 20 2011.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2011-03-11 12:02:04.
zał.Nr.1 - Plan dochodów
 Plan dochodów 1.xls

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2011-03-11 12:04:45.
zał.Nr.2 - Plan wydatków
 Plan wydatków 2.xls

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2011-03-11 12:05:27.
wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Zakrzew na lata 2011 - 2014.
 Uchwała V 21 2011.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2011-03-11 12:08:47.
zaciągnięcia długoterminowego kredytu
 Uchwała V 22 2011.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2011-03-11 12:09:51.
sprzedaży nieruchomości gminnej niezabudowanej w
miejscowości Milejowice.
 Uchwała Nr V 23 2011.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2011-03-11 12:10:44.
planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego
nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty
dofinansowania opłat za kształcenie pobierane
przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia
nauczycieli oraz specjalności i formy
kształcenia, na które dofinansowanie jest
przeznaczone w roku 2011.
 Uchwała Nr V 24 2011.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2011-03-11 12:12:58.
wprowadzenia zmian do statutu Gminy w Zakrzewie
przyjetego Uchwałą Nr XII/102/2003 z dnia 14
października 2003 roku.
 Uchwała V 25 2011.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2011-03-11 12:14:09.
przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie
Zakrzew na rok 2011.
 Uchwała Nr V 26 2011.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2011-03-11 12:15:53.
zaciągnięcia długoterminowego kredytu
 Uchwała VI 27 2011.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2011-03-11 12:22:24.
odwołania delegata do związku Gmin "Radomka".
 Uchwała VI 28 2011.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2011-03-11 12:25:55.
powołania delegatów do Związku Gmin "Radomka".
 Uchwała VI 29 2011.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2011-03-11 12:26:47.
zakupu działki położonej w miejscowości
Bielicha
 Uchwała VI 30 2011.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2011-03-11 12:34:10.
wprowadzenia do budżetu zmian
 Uchwała Nr VII 31 2011.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2011-04-26 10:58:00.
załącznik Nr 1 - plan dochodów na 2011 rok
 Plan dochodów 1x.xls

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2011-04-26 11:02:02.
załącznik Nr 2 - plan wydatków na 2011 rok
 Plan wydatków 2x.xls

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2011-04-26 11:03:27.
załącznik Nr 3 - zadania inwestycyjne na 2011
rok
 Zadania inwestycyjne 3x.xls

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2011-04-26 11:05:56.
zaciągnięcia długoterminowego kredytu
 Uchwała VII 32 2011.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2011-04-26 11:06:57.
zaciągnięcia długoterminowego kredytu
 Uchwała VII 33 2011.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2011-04-26 11:07:49.
wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Zakrzew na lata 2011 - 2015.
 Uchwała VII 34 2011.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2011-04-26 11:08:54.
załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa
 WPF do uchwały VII 34 2011z dn.31.03.2011.xls

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2011-04-26 11:09:50.
kontynuacji przez Gminę Zakrzew w 2011 roku
realizacji projektu systemowego pt."Zdobywaj
wiedzę a zdobędziesz pracę" w ramach Priorytetu
VII Promocja integracji społecznej Działania 7.1
Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji,
Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie
aktywnej integracji przez ośrodki pomocy
społecznej, Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki.
 Uchwała Nr VII 35 2011.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2011-04-26 11:12:58.
nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu
sołeckiego na 2012 rok.
 Uchwała Nr VII 36 2011.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2011-04-26 11:14:33.
udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa
Powiatowego w Radomiu
 Uchwała VIII 37 2011.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2011-05-17 13:56:38.
zatwierdzenia taryf stanowiących zestawienie cen
za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków.
 Uchwała VIII 38 2011.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2011-05-17 13:58:41.
nieodpłatnego przejęcia działek w miejscowości
Cerekiew.
 Uchwała VIII 39 2011.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2011-05-17 14:00:25.
nieodpłatnego przejęcia działek w miejscowości
Wacyn.
 Uchwała VIII 40 2011.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2011-05-17 14:01:18.
przyjęcia i zatwierdzenia zmian do Planu Odnowy
Miejscowości Zakrzewska Wola.
 Uchwała Nr X 41 2011.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2011-07-13 11:31:55.
zał. do Planu Odnowy Miejscowości Zakrzewska
Wola
 Zał,do Uchwały Nr X 41 2011 1.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2011-07-13 11:43:30 | Data modyfikacji: 2011-07-13 11:48:01.
opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole
Samorządowe, dla którego organem prowadzącym
jest Gmina Zakrzew.
 Uchwała Nr X 43 2011.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2011-07-13 09:13:35 | Data modyfikacji: 2011-07-13 11:48:01.
nadania nazwy ulicy w miejscowości Milejowice
 Uchwała Nr X 44 2011.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2011-07-13 09:22:19 | Data modyfikacji: 2011-07-13 11:48:01.
udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu
wykonania budżetu za 2010 rok.
 Uchwała Nr X 45 2011.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2011-07-13 09:23:29 | Data modyfikacji: 2011-07-13 11:48:01.
rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Wójta
Gminy w Zakrzewie z wykonania budżetu za 2010 rok
i sprawozdania finansowego.
 uchwała XI 46 2011 .z dnia 30.06.2011.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2011-07-13 10:18:51 | Data modyfikacji: 2011-07-13 11:48:01.
wprowadzenia do budżetu zmian
 uchwała XI 47 2011 z dnia 30.06.2011.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2011-07-13 10:20:05 | Data modyfikacji: 2011-07-13 11:48:01.
załącznik Nr 1
 ZAŁ1.xls

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2011-07-13 10:21:44 | Data modyfikacji: 2011-07-13 11:48:01.
załącznik Nr 1 a
 ZAŁĄCZNIK 1.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2011-07-13 10:22:48 | Data modyfikacji: 2011-07-13 11:48:01.
zał.Nr 2
 ZAŁ. 2.xls

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2011-07-13 10:28:25 | Data modyfikacji: 2011-07-13 11:48:01.
zał.Nr 3
 ZAŁ3.xls

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2011-07-13 10:29:15 | Data modyfikacji: 2011-07-13 11:48:01.
zaciągnięcia długoterminowego kredytu
 uchwała - XI 48 2011 z dnia 30.06.2011.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2011-07-13 10:30:49 | Data modyfikacji: 2011-07-13 11:48:01.
zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na
wyprzedzające finansowanie operacji realizowanej
z udziałem Europejskiego Funduszu Rolnego na
rzecz rozwoju Obszarów Wiejskich w latach
2007-2913 w Banku Gospodarstwa Krajowego w
Warszawie.
 uchwała - XI 49 2011 z dnia 30.06.2011.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2011-07-13 10:36:25 | Data modyfikacji: 2011-07-13 11:48:01.
wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Zakrzew na lata 2011 - 2015
 uchwała XI 50 2011.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2011-07-13 10:38:04 | Data modyfikacji: 2011-07-13 11:48:01.
zał. - Wieloletnia Prognoza Finansowa
 Wieloletnia Prognoza Finansowa 1.xls

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2011-07-13 10:40:52 | Data modyfikacji: 2011-07-13 11:48:01.
zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w
wodę.
 Uchwała Nr XI 51 2011.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2011-07-13 09:37:58 | Data modyfikacji: 2011-07-13 11:48:01.
zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie
ścieków.
 Uchwała Nr XI 52 2011.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2011-07-13 09:38:45 | Data modyfikacji: 2011-07-13 11:48:01.
wprowadzenia zmian do budżetu
 Uchwała nr XII 53 2011.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2011-07-21 09:57:24 | Data modyfikacji: 2011-07-13 11:48:01.
plan dochodów
 Plan dochodów 11.xls

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2011-07-21 10:04:57 | Data modyfikacji: 2011-07-13 11:48:01.
plan wydatków
 Plan wydatków 22.xls

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2011-07-21 10:07:03 | Data modyfikacji: 2011-07-13 11:48:01.
wydatki inwest.Nr 3
 limity wydatków 3.xls

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2011-07-21 10:10:08 | Data modyfikacji: 2011-07-13 11:48:01.
zaciągnięcia długoterminowego kredytu.
 Uchwała nr XII 54 2011.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2011-07-21 10:12:36 | Data modyfikacji: 2011-07-13 11:48:01.
zaciągnięcia pozyczki długoterminowej z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Warszawie.
 Uchwała nr XII 55 2011.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2011-07-21 10:14:40 | Data modyfikacji: 2011-07-13 11:48:01.
wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gm.Zakrzew na lata 2022-2015
 uchwała WPF proj.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2011-07-21 10:21:24 | Data modyfikacji: 2011-07-13 11:48:01.
załącznik do uchwały Nr 1
 Wieloletnia Prognoza Finansowa 33.xls

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2011-07-21 10:24:20 | Data modyfikacji: 2011-07-13 11:48:01.
załącznik Nr 2 a/
 Wykaz przedsięwzięć do WPF1..xls

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2011-07-21 10:25:24 | Data modyfikacji: 2011-07-13 11:48:01.
załącznik Nr 2 b/
 Wykaz przedsięwzięć do WPF limity 2..xls

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2011-07-21 10:26:24 | Data modyfikacji: 2011-07-13 11:48:01.
uchwalenia regulaminu dostarczania wody w Gminie
Zakrzew
 Uchwała nr XII-57-2011.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2011-07-21 09:22:32 | Data modyfikacji: 2011-07-13 11:48:01.
wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXI/116/2008
Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 30 kwietnia 2008
roku w sprawie wprowadzenia powszechnej
zryczałtowanej opłaty za odbiór, transport i
unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz
okreslenia terminów poboru opłaty.
 Uchwała nr XII-58-2011.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2011-07-21 09:26:13 | Data modyfikacji: 2011-07-13 11:48:01.
oddania w użyczenie indywidualnych przydomowych
oczyszczalniścieków
 Uchwała Nr XII 59 2011.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2011-07-21 11:12:00 | Data modyfikacji: 2011-07-13 11:48:01.
wprowadzenia zmian do uchwały Nr XI/48/2011 Rady
Gminy w Zakrzewie z dnia 30 czerwca 2011 roku w
sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu.
 Uchwała XIII 60 2011.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2011-08-19 09:42:12 | Data modyfikacji: 2011-07-13 11:48:01.
wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XII/54/2011 Rady
Gminy w Zakrzewie z dnia 15 lipca 2011 roku w
sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu.
 Uchwała XIII 61 2011 1.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2011-08-19 09:47:12 | Data modyfikacji: 2011-07-13 11:48:01.
(duplikat) wprowadzenia zmian do budżetu- Nr
XIV/62/2011
 Uchwała XIV 62 2011.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2012-01-30 10:56:17 | Data modyfikacji: 2011-07-13 11:48:01.
(duplitak) zał.Nr 1 do uchwały XIV/62/2011
 Plan dochodów - 1.xls

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2012-01-30 10:59:40 | Data modyfikacji: 2011-07-13 11:48:01.
(duplikat) zał.Nr 2 do uchwały Nr XIV/62/2011
 Plan wydatków = 2.xls

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2012-01-30 11:00:48 | Data modyfikacji: 2011-07-13 11:48:01.
(duplikat) zał.Nr 3 do uchwały Nr XIV/62/2011
 limity wydatków - 3.xls

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2012-01-30 11:01:36 | Data modyfikacji: 2011-07-13 11:48:01.
(duplikat) zaciągnięcia długoterminowego
kredytu - XIV/63/2011
 Uchwała XIV 63 2011 kredyt.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2012-01-30 11:02:50 | Data modyfikacji: 2011-07-13 11:48:01.
(duplikat) wprowadzenia zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Zakrzew na lata
2011-2015
 uchwała WPF XIV 64 2011.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2012-01-30 11:04:02 | Data modyfikacji: 2011-07-13 11:48:01.
(duplikat) powołania zespołu opiniującego
kandydatów na ławników na kadencję 2012-2015 -
XIV/65/2011
 Uchwała Nr XIV 65 2011.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2012-01-30 11:08:21 | Data modyfikacji: 2011-07-13 11:48:01.
(duplikat) określenia sposobu konsultowania z
organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
lub radą działalności pożytku publicznego
projektów prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych
organizacji - XIV/66/2011
 Uchwała Nr XIV 66 2011.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2012-01-30 11:11:02 | Data modyfikacji: 2011-07-13 11:48:01.
(duplikat) przyjęcia "programu usuwania azbestu i
wyrobów zawierających azbest" dla Gminy Zakrzew
- XIV/67/2011
 Uchwała Nr XIV 67 2011.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2012-01-30 11:14:31 | Data modyfikacji: 2011-07-13 11:48:01.
(duplikat) zał. do uchwały Nr XIV/67/2011
 Zalacznik do uchwały Nr XIV 67 2011.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2012-01-30 11:20:53 | Data modyfikacji: 2011-07-13 11:48:01.
(duplikat) nieodpłatnego przejęcia działki w
miejscowości Milejowice - XIV/68/2011
 Uchwała Nr XIV 68 2011.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2012-01-30 11:22:41 | Data modyfikacji: 2011-07-13 11:48:01.
(duplikat) zatwierdzenia do realizacji projektu
pt."Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III
w Gminie zakrzew, WND-POKL.09.01.02-14-262/11
współfinansowanego przez Unię Europejską w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki -
XIV/69/2011
 Uchwała Nr XIV 69 2011.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2012-01-30 11:26:03 | Data modyfikacji: 2011-07-13 11:48:01.
(duplikat) wyboru ławników do Sądu rejonowego w
Radomiu na kadencję 2012 - 2015 - XV/70/2011
 Uchwała Nr XV 70 2011 1.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2012-01-30 11:40:15 | Data modyfikacji: 2011-07-13 11:48:01.
(duplikat) powołania rady Społecznej
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Zakrzewie - XV/71/2011
 Uchwała Nr XV 71 2011 1.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2012-01-30 11:41:50 | Data modyfikacji: 2011-07-13 11:48:01.
(duplikat) zwolnienia z obowiązującego pensum
godzin dydaktycznych Małgorzatę Jakubiak,
dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Wacynie
- XV/72/2011
 Uchwała Nr XV 72 2011.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2012-01-30 11:43:45 | Data modyfikacji: 2011-07-13 11:48:01.
(duplikat) wprowadzenia zmian do Uchwały Nr
XXI/116/2008 rady Gminy w Zakrzewie z dnia 30
kwietnia 2008 roku w sprawie wprowadzenia
powszechnej zryczałtowanej opłaty za odbiór,
transport i unieszkodliwianie odpadów komunalnych
oraz określenia terminów poboru opłaty -
XV/73/2011
 Uchwała Nr XV 73 2011.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2012-01-30 11:46:38 | Data modyfikacji: 2011-07-13 11:48:01.
(duplikat) wprowadzenia zmian do budżetu -
XVI/74/2011
 UCHWAŁA Nr XVI 74 2011.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2012-01-30 11:53:26 | Data modyfikacji: 2011-07-13 11:48:01.
(duplikat) zał.Nr 2. - XVI/74/2011
 Plan wydatków 12.xls

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2012-01-30 11:59:59 | Data modyfikacji: 2011-07-13 11:48:01.
(duplikat) zał.Nr 3A - XVI/74/2011
 Zadania inwestycyjne 1.xls

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2012-01-30 12:01:24 | Data modyfikacji: 2011-07-13 11:48:01.
(duplikat) zał.Nr 3 - XVI/74/2011
 limity wydatków.xls

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2012-01-30 12:02:25 | Data modyfikacji: 2011-07-13 11:48:01.
(duplikat) obniżenia ceny skupu żyta do celów
wymiaru podatku rolnego - XVI/75/2011
 Uchwała Nr XVI 75 2011.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2012-01-30 12:06:22 | Data modyfikacji: 2011-07-13 11:48:01.
(duplikat) ustalenia stawek podatku od
nieruchomości - XVI/76/2011
 Uchwała NR XVI 76 2011.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2012-01-30 12:07:12 | Data modyfikacji: 2011-07-13 11:48:01.
(duplikat) ustalenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych na terenie Gminy Zakrzew
- XVI/77/2011
 Uchwała Nr XVI 77 2011.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2012-01-30 12:08:15 | Data modyfikacji: 2011-07-13 11:48:01.
(duplikat) załączniki do uchwały XVI/77/2011
 zał. do uchwały Nr XVI 77 2011.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2012-01-30 12:10:22 | Data modyfikacji: 2011-07-13 11:48:01.
(duplikat) wyrażenia zgody na sprzedaż lokali
stanowiących mieszkaniowy zasób gminy Zakrzew
oraz ustalenia zasad ich sprzedaży - XVI/78/2011
 Uchwała Nr XVI 78 2011.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2012-01-30 12:12:27 | Data modyfikacji: 2011-07-13 11:48:01.
(duplikat) uchwalenia Programu określającego
zasady współpracy gminy zakrzew z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na 2012 rok - XVI/79/2011
 Uchwała Nr XVI 79 2011.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2012-01-30 12:14:39 | Data modyfikacji: 2011-07-13 11:48:01.
wprowadzenia zmian do bużetu - XVII/80/2011
 Uchwała.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2012-01-30 13:23:41 | Data modyfikacji: 2011-07-13 11:48:01.
zał.Nr 1 do uchwały XVII/80/2011
 Załącznik nr 11.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2012-01-30 13:26:23 | Data modyfikacji: 2011-07-13 11:48:01.
zał.Nr 2 do uchwały XVII/80/2011
 Plan wydatków 3.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2012-01-30 13:27:22 | Data modyfikacji: 2011-07-13 11:48:01.
zał.Nr 3 do uchwały XVII/80/2011
 limity wydatków 4.xls

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2012-01-30 13:28:41 | Data modyfikacji: 2011-07-13 11:48:01.
wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XVI/75/2011 z
dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie obniżenia
ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
- XVII/81/2011
 Uchwała Nr XVII 81 2011.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2012-01-30 13:30:30 | Data modyfikacji: 2011-07-13 11:48:01.
wprowadzenia zmian do uchwały Nr XVI/76/2011 z
dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia
podatku od nieruchomości - XVII/82/2011
 uchwała Nr XVII 82 2011.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2012-01-30 13:31:50 | Data modyfikacji: 2011-07-13 11:48:01.
okreslenia zasad i trybu przeprowadzenia
konsultacji z mieszkańcami w sprawach zmiany lub
zniesienia urzędowej nazwy miejscowości -
XVII/83/2011
 Uchwała Nr XVII 83 2011.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2012-01-30 13:33:08 | Data modyfikacji: 2011-07-13 11:48:01.
przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami
miejscowości gminy Zakrzew dotyczących zmiany
urzędowych nazw miejscowości - XVII/84/2011
 Uchwała Nr XVII 84 2011.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2012-01-30 13:34:29 | Data modyfikacji: 2011-07-13 11:48:01.
przystąpienia Gminy Zakrzew do projektu
kluczowego realizowanego przez samorząd
Województwa Mazowieckiego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
2007-2013, działania II - Przyspieszenie Rozwoju
Mazowsza, poddziałania 2.2 Rozwój e-usług pn.:
Rozwój e-usług i ich dostępu w ramach
Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego
"M@zowszanie" - XVII/85/2011
 Uchwała Nr XVII 85 2011.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2012-01-30 13:37:33 | Data modyfikacji: 2011-07-13 11:48:01.
Przyjęcia Gminnego programu Profilaktyki
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie
Zakrzew na rok 2012 - XVII/86/2011
 Uchwała Nr XVII 86 2011.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2012-01-31 10:07:42 | Data modyfikacji: 2011-07-13 11:48:01.
zał.do uchwały Nr XVII 86 2011
 załącz.do Uchwały Nr XVII 86 2011.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2012-01-31 10:08:33 | Data modyfikacji: 2011-07-13 11:48:01.
wprowadzenia do budżetu zmian - XVIII/87/2011
 UCHWAŁA XVIII 87 2011.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2012-01-30 13:39:58 | Data modyfikacji: 2011-07-13 11:48:01.
zał.Nr 1 do uchwały Nr XVIII/87/2011
 Plan dochodów 5.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2012-01-30 13:43:38 | Data modyfikacji: 2011-07-13 11:48:01.
zał.Nr 2 do uchwały Nr XVIII/87/2011
 Plan wydatków 66.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2012-01-30 13:45:29 | Data modyfikacji: 2011-07-13 11:48:01.
zał.Nr 3 do uchwały Nr XVIII/87/2011
 limity wydatków xx.xls

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2012-01-30 13:47:16 | Data modyfikacji: 2011-07-13 11:48:01.
zatwierdzenia do realizacji projektu pt. "Szansa
na równy start" współfinansowanego przez Unię
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego - XVIII/88/2011
 Uchwała Nr XVIII 88 2011.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2012-01-30 13:49:41 | Data modyfikacji: 2011-07-13 11:48:01.
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakrzew na
lata 2012 - 2017 - XVIII/89/2011
 uchwała WPF.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2012-01-30 13:50:49 | Data modyfikacji: 2011-07-13 11:48:01.
zał. do uchwały XVIII/89/2011
 Wieloletnia Prognoza Finansowa fdfdfd.xls

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2012-01-30 13:51:33 | Data modyfikacji: 2011-07-13 11:48:01.
Uchwała budżetowa - XVIII/90/2011
 Uchwała XVIII 90 2011.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2012-01-30 13:55:53 | Data modyfikacji: 2011-07-13 11:48:01.
zał.Nr 1 - XVIII/90/2011
 Zał.Nr 1 do uchwały Nr XVIII 90 2011 1.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2012-01-30 13:58:00 | Data modyfikacji: 2011-07-13 11:48:01.
zał.Nr 2 - XVIII/90/2011
 Zał.Nr 2 do uchwały Nr XVIII 90 2011 2.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2012-01-30 13:59:04 | Data modyfikacji: 2011-07-13 11:48:01.
zał.Nr 3 - XVIII/90/2011
 Zał.Nr 3 do uchwały Nr XVIII 90 2011 3.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2012-01-30 13:59:36 | Data modyfikacji: 2011-07-13 11:48:01.
zał.Nr 4 - XVIII/90/2011
 Zał.Nr 4 do Uchwały Nr XVIII 90 2011 4.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2012-01-30 14:00:05 | Data modyfikacji: 2011-07-13 11:48:01.
Data wprowadzenia: 2012-01-30 14:00:05
Opublikowane przez: Jolanta Głowacka