Zarządzenie Nr 1/2021 w sprawie zatwierdzenia
Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Zakrzewie

image0554.pdf

ZARZADZENIE 1 2021.docx

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Bernadeta Domińczak | Data wprowadzenia: 2021-02-10 13:23:58 | Data modyfikacji: 2021-02-10 13:47:34.
Zarządzenie Nr 2/2021 w sprawie wprowadzenia
zmian do Zarządzenia Nr 13/2018 Wójta Gminy
Zakrzew z dnia 12 marca 2018 r.

image0562.pdf

ZARZADZENIE 2 2021.docx

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marzenna Nosowska | Data wprowadzenia: 2021-02-10 13:54:50 | Data modyfikacji: 2021-02-16 14:32:51.
Zarządzenie Nr 3/2021 w sprawie opracowania planu
finansowego zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
ustawami w 2021 r.

image0563.pdf

 ZARZADZENIE 3 2021.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Agnieszka Świątkowska | Data wprowadzenia: 2021-02-16 14:46:16.
Zarządzenie Nr 4/2021 w sprawie zmiany
Zarządzenia Nr 26/2020 Wójta Gminy Zakrzew z
dnia 24 marca 2020 roku w sprawie wprowadzenia
norm zużycia paliwa dla samochodów służbowych
oraz wprowadzenia ,,Instrukcji korzystania i
eksploatacji samochodów służbowych w Urzędzie
Gminy Zakrzew"

image0590.pdf

 ZARZADZENIE 4 2021.docx

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Agnieszka Popławska | Data wprowadzenia: 2021-02-16 14:53:46.
Zarządzenie Nr 5/2021 w sprawie ogłoszenia
otwartego konkursu ofert na realizację zadania
publicznego w zakresie upowszechniania kultury
fizycznej i sportu w 2021 r.

ZARZADZENIE 5 2021.docx

 image0569.pdf

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Elżbieta Bilska | Data wprowadzenia: 2021-02-16 14:58:53.
Zarządzenie Nr 6/2021 w sprawie wprowadzenia
regulaminu udzielenia zamówień, do których nie
stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień
publicznych

image0630.pdf

 ZARZADZENIE 6 2021.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2021-02-22 09:30:12.
Zarządzenie Nr 7/2021 w sprawie określenia
podstawowej kwoty dotacji dla przedszkola, oraz
dotacji dla niepublicznego przedszkola
prowadzonego na trenie Gminy Zakrzew na 2021 rok

ZARZADZENIE 7 2021.docx

 image0634.pdf

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Agnieszka Krzos | Data wprowadzenia: 2021-02-22 09:40:53.
Zarządzenie Nr 8/2021 w sprawie określenia
terminów przeprowadzenia postępowania
rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,
w tym terminów składania dokumentów, na rok
szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli,
oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach
podstawowych i klas I publicznych szkół
podstawowych

ZARZĄDZENIE 8 2021.docx

 image0636.pdf

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Małgorzta Musiałek | Data wprowadzenia: 2021-02-22 09:45:06.
Zarządzenie Nr 9/2021 w sprawie powołania
komisji do odbioru końcowego robót budowlanych
wykonanych zadania pn. ,,Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej do istniejacych budynków przy ul.
Zielonej oraz przy ul. Amarantowej w m. Janiszew,
gm. Zakrzew"w ramach projektu: ,,Rozbudowa systemu
wodno-kanalizacyjnego w gminie Zakrzew, w
aglomeracji Radom III etap"

image0639.pdf

 ZARZADZENIE 9 2021.docx

Opublikowane przez: Patrycja Sułecka | Autor: Katarzyna Wojcieszak | Data wprowadzenia: 2021-02-22 10:12:18 | Data modyfikacji: 2023-02-27 14:31:34.
Zarządzenie Nr 10/2021 w sprawie powołania
Gminnego Biura Spisowego w Zakrzewie

image0640.pdf

 ZARZADZENIE 10 2021.docx

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marzenna Nosowska | Data wprowadzenia: 2021-02-22 10:16:21.
Zarządzenie Nr 11/2021 w sprawie Powołania
Komisji do zaopiniowania złożonych ofert o
udzielenie dotacji na wspieranie zadania
publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu
na terenie Gminy Zakrzew w 2021 roku

image0641.pdf

 ZARZADZENIE 11 2021.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Elżbieta Bilska | Data wprowadzenia: 2021-02-22 10:22:12.
Zarządzenie Nr 12/2021 w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Zakrzew na 2021 rok
 image0645.pdf

Opublikowane przez: Patrycja Sułecka | Autor: Agnieszka Świątkowska | Data wprowadzenia: 2021-02-22 10:27:59 | Data modyfikacji: 2023-02-27 14:32:04.
Zarządzenie Nr 13/2021 w sprawie ogłoszenia
konkursów na stanowiska dyrektorów placówek,
których organem prowadzącym jest Gmina Zakrzew

image0652.pdf

 ZARZADZENIE 13 2021.docx

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Małgorzta Musiałek | Data wprowadzenia: 2021-02-22 10:30:50.
Zarządzenie Nr 14/2021 w sprawie zmiany
Zarządzenia nr 13/2021 Wójta Gminy Zakrzew z
dnia 8 lutego 2021 roku w sprawie ogłoszenia
konkursów na stanowiska dyrektorów placówek,
których organem prowadzącym jest Gmina Zakrzew

image0656.pdf

 ZARZADZENIE 14 2021.docx

Opublikowane przez: Patrycja Sułecka | Autor: Małgorzta Musiałek | Data wprowadzenia: 2021-02-22 10:35:19 | Data modyfikacji: 2023-02-27 14:31:07.
Zarządzenie Nr 15/2021 w sprawie rostrzygnięcia
otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji
zadania publicznego w Gminie Zakrzew w 2021 roku z
obszaru wspierania i rozpowszechniania kultury
fizycznej i sportu

image0657.pdf

 ZARZADZENIE 15 2021.doc

Opublikowane przez: Patrycja Sułecka | Autor: Elżbieta Bilska | Data wprowadzenia: 2021-02-22 10:39:50 | Data modyfikacji: 2023-02-27 14:32:44.
Zarządzenie Nr 16/2021 w sprawie wprowadzenia
zmian do Zarządzenia Nr 77/2019 Wójta Gminy
Zakrzew z dnia 31.12.2019 r. w sprawie nadania
regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w
Zakrzewie

image0659.pdf

STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU - 16 2021 z dnia 15.02.2021 r..xls

 ZARZADZENIE 16 2021.docx

Opublikowane przez: Patrycja Sułecka | Autor: Marzenna Nosowska | Data wprowadzenia: 2021-02-22 10:48:24 | Data modyfikacji: 2023-02-27 14:29:03.
Zarządzenie Nr 17/2021 w sprawie odwołania
konkursów na stanowiska dyrektorów placówek,
których organem prowadzącym jest Gmina Zakrzew

ZARZADZENIE 17 2021.docx

 image0798.pdf

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Małgorzata Musiałek | Data wprowadzenia: 2021-02-25 12:20:51.
Zarządzenie Nr 18/2021 w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Zakrzew na 2021 r.

ZARZADZENIE 18 2021.docx

 image0982.pdf

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Agnieszka Świątkowska | Data wprowadzenia: 2021-03-09 10:08:06.
Zarządzenie Nr 19/2021 w sprawie ustalenia
dysponentów środków przeznaczonych w 2021 r.
na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz
określenia trybu przeznaczenia dofinansowania
nauczycielom zatrudnionym w placówkach
prowadzonych przez Gm. Zakrzew

ZARZADZENIE 19 2021.docx

ZARZADZENIE 19 2021.pdf

 

Opublikowane przez: Patrycja Sułecka | Autor: Małgorzta Musiałek | Data wprowadzenia: 2021-05-25 14:24:42 | Data modyfikacji: 2023-02-14 14:28:08.
Zadządzenie Nr 20/2021 w sprawie powołania oraz
zadań i trybu pracy komisji przetargowej
powołanej do przygotowania i przeprowadzenia
postępowań o udzielenie zamwień publicznych
realizowanych przez Gminę Zakrzew

ZARZADZENIE 20 2021.pdf

Zarzadzenie_20_2021.doc

image4959.pdf

 

Opublikowane przez: Patrycja Sułecka | Autor: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2021-05-25 14:51:25 | Data modyfikacji: 2023-02-14 14:28:47.
Zarządzenie Nr 21/2021 w sprawie przedstawienia
sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zakrzew
za rok 2020

ZARZĄDZENIE 21 2021.pdf

Załącznik nr 1 2021.doc

Załącznik nr 2 2021.docx

mienie.xlsx

Informacja_uzupełniajaca_do_sprawozdania_rocznego_z_wykonania_budzetu 1.xlsx

 

Opublikowane przez: Patrycja Sułecka | Autor: Agnieszka Świątkowska | Data wprowadzenia: 2021-05-25 15:40:35 | Data modyfikacji: 2023-02-14 14:29:29.
Zarządzenie Nr 22/2021 w sprawie ustalenia
Ragulaminu wewnętrznego oraz zasad zakładania i
proawdzenia gminnego profilu Facebook-a oraz stron
WWW należących do Gminy Zakrzew

image3323.pdf

 ZARZADZENIE 22 2021.doc

Opublikowane przez: Patrycja Sułecka | Autor: Andrzej Kosiec | Data wprowadzenia: 2021-09-08 11:24:35 | Data modyfikacji: 2023-02-14 14:30:50.
Zarządzenie Nr 23/2021 w sprawie wprowdzenia
zasad (polityki) rachunkowości obowiązującej
przy realizacji projektu "Przedszkolaki XXI wieku
w Bielisze"

ZARZADZENIE 23 2021,.docx

ZARZADZENIE 23 2021,.pdf

 

Opublikowane przez: Patrycja Sułecka | Autor: Agnieszka Świątkowska | Data wprowadzenia: 2021-09-08 11:43:23 | Data modyfikacji: 2023-02-14 14:32:12.
Zarządzenie Nr 24/2021 w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Zakrzew na 2021 rok

Zarządzenie 24 2021.docx

 ZARZADZENIE 24 2021.pdf

Opublikowane przez: Patrycja Sułecka | Autor: Agnieszka Świątkowska | Data wprowadzenia: 2021-09-09 14:27:15 | Data modyfikacji: 2023-02-14 14:33:01.
Zarządzenie Nr 25/2021 w sprawie aktualizacji
podstawowej kwoty dotacji dla przedszkola ,oraz
dotacji dla niepublicznego przedszkola
prowadzonego na terenie Gminy Zakrzew na 2021 rok

ZARZĄDZENIE 25 2021.docx

ZARZĄDZENIE 25 2021,.pdf

 

Opublikowane przez: Patrycja Sułecka | Autor: Agnieszka Krzos | Data wprowadzenia: 2021-09-09 14:40:08 | Data modyfikacji: 2023-02-14 14:33:51.
Zarządzenie Nr 26/2021 w sprawie ustalenia
dodatkowych dni wolnych od pracy za świeta
przypadające w sobotę w Urzędzie Gminy Zakrzew

ZARZADZENIE 26 2021.docx

 ZARZĄDZENIE 26 2021.pdf

Opublikowane przez: Patrycja Sułecka | Autor: Elżbieta Bilska | Data wprowadzenia: 2021-09-09 15:02:43 | Data modyfikacji: 2023-02-14 14:34:35.
Zarządzenie Nr 27/2021 w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Zakrzew na 2021 rok

Zarządzenie 27 2021.docx

uzasadnienie do zarządzenia 27.doc

Zał.1 DO ZARZĄDZENIA 27.pdf

Zał.2 DO ZARZĄDZENIA 27.pdf

Zał.3 DO ZARZĄDZENIA 27.pdf

Zał.4 DO ZARZĄDZENIA 27.pdf

 ZARZĄDZENIE 27 2021.pdf

Opublikowane przez: Patrycja Sułecka | Autor: Agnieszka Świątkowska | Data wprowadzenia: 2021-09-09 15:19:40 | Data modyfikacji: 2023-02-14 14:35:17.
Zarządzenie Nr 28/2021 w sprawie regulaminu
dokonywania okresowych ocen pracowników
zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Zakrzewie

image2027.pdf

 

Opublikowane przez: Patrycja Sułecka | Autor: Elżbieta Bilska | Data wprowadzenia: 2021-09-09 21:38:05 | Data modyfikacji: 2023-02-14 14:40:06.
Zarządzenie Nr 29/2021 w sprawie przedłużenia
pwierzena tanowiska dyrektora Publicznej Szkoły
Podstawowej w Bielisze

ZADZADZENIE 29 2021.pdf

 zarządzenie 29 2021.doc

Opublikowane przez: Patrycja Sułecka | Autor: Małgorzata Musiałek | Data wprowadzenia: 2021-09-09 21:41:30 | Data modyfikacji: 2023-02-14 14:41:53.
Zarządzenie Nr 30/2021 w sprawie przedłużenia
stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły
Podstawowej im. Jana Pawła II w Woli Taczowskiej

Zarządzenie 30 2021.pdf

 zarządzenie 30 2021.doc

Opublikowane przez: Patrycja Sułecka | Autor: Małgorzata Musiałek | Data wprowadzenia: 2021-09-09 21:46:21 | Data modyfikacji: 2023-02-14 14:42:24.
Zarządzenie Nr 31/2021 w sprawie przedłużena
stanowiska dyrektra Przedszkola Samorządowego w
Bielisze

ZADZADZENIE 31 2021.pdf

 zarządzenie 31 2021.doc

Opublikowane przez: Patrycja Sułecka | Autor: Małgorzata Musiałek | Data wprowadzenia: 2021-09-09 21:52:16 | Data modyfikacji: 2023-02-14 14:43:05.
Zarządzenie Nr 32/2021 w sprawie wprowadzena
Regulamiu dofnansowana dokształcania i
doskonalenia zawodowego pracowników zatrudnionych
w Urzedzie Gminy Zakrzew

Zadzadzenie 32 2021.docx

 ZADZADZENIE 32 2021.pdf

Opublikowane przez: Patrycja Sułecka | Autor: Małgorzata Musiałek | Data wprowadzenia: 2021-09-09 21:58:38 | Data modyfikacji: 2023-02-14 14:44:30.
Zarządzenie Nr 33/2021 w sprawie ogłoszena na
stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zakrzewe

Zarządzenie 33 2021.docx

 ZADZADZENIE 33 2021.pdf

Opublikowane przez: Patrycja Sułecka | Autor: Małgorzata Musiałek | Data wprowadzenia: 2021-09-09 22:03:44 | Data modyfikacji: 2023-02-14 14:45:23.
Zarządzenie Nr 34/2021 w sprawie ogłoszenia
konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola
Samorządowego w Zakrzewie

ZADZĄDZENIE 34 2021.pdf

 Zarządzenie 34 2021.docx

Opublikowane przez: Patrycja Sułecka | Autor: Małgorzata Musiałek | Data wprowadzenia: 2021-09-09 22:13:48 | Data modyfikacji: 2023-02-14 14:45:54.
Zarządzenie Nr 35/2021 w sprawie wprowadzenia
zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zakrzew na
2021 rok

image2038.pdf

 

Opublikowane przez: Patrycja Sułecka | Autor: Agnieszka Świątkowska | Data wprowadzenia: 2021-09-09 22:19:59 | Data modyfikacji: 2023-02-14 14:49:07.
Zarządzenie Nr 36/2021 w sprawie przedstawienia
Raportu o stanie gminy Zakrzew za 2020 rok

image2044.pdf

 Zarządzenie 36 2021.jpg

Opublikowane przez: Patrycja Sułecka | Autor: Agnieszka Popławska | Data wprowadzenia: 2021-09-09 22:26:26 | Data modyfikacji: 2023-02-14 14:49:45.
Zarządzenie Nr 37/2021 w sprawie odwołania
upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w zakrzewie do prowadzenia
postępowań w sprawach pomocy społeczne, a
także wydawania w tych sprawach decyzji
administracyjnej

image2106.pdf

 

Opublikowane przez: Patrycja Sułecka | Autor: Bernadeta Domińczak | Data wprowadzenia: 2021-09-09 22:36:34 | Data modyfikacji: 2023-02-14 14:58:17.
Zarządzenie Nr 38/2021 w sprawie planu
finansowego wydzielonego rachunku dochodów
środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na
rok 2021

image2251.pdf

 

Opublikowane przez: Patrycja Sułecka | Autor: Agnieszka Świątkowska | Data wprowadzenia: 2021-09-09 22:36:48 | Data modyfikacji: 2023-02-27 13:51:54.
Zarządzenie Nr 39/2021 w sprawie powołania
Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na
stanowisko dyrektora Przedszkola Samorzadowego w
Zakrzewie
 Zarzadzenie 39 2021.jpg

Opublikowane przez: Patrycja Sułecka | Data wprowadzenia: 2021-09-09 22:42:24 | Data modyfikacji: 2023-02-27 13:52:55.
Zarządzenie Nr 40/2021 w sprawie ogłoszenia na
wolne stanowiska urzędnice -
podinspektorads.płac jednostek oświatowych w
Urzedie Gminy w Zakrzewie

image2253.pdf

 

Opublikowane przez: Patrycja Sułecka | Autor: Elżbieta Bilska | Data wprowadzenia: 2021-09-09 22:58:16 | Data modyfikacji: 2023-02-27 13:55:41.
Zarządzenie Nr 41/2021 w sprawie zmiany w
składze osobowym Zespołu Interdyscyplinarnego
ds.przeciwdziałnia przemocy w rodzinie w Zarzewie
powołneego Zarządzeniem Wójta Gminy w Zakrzewie
Nr 32/2019 z dnia 01.07.2019 oraz zmienionymi
Zarządzeniami : Nr 52/2019 z dnia 12.09.2019 i Nr
45/2020 z dnia 23.06.2020
 Zarządzenie 41 2021.jpg

Opublikowane przez: Patrycja Sułecka | Autor: Renata Dudek | Data wprowadzenia: 2021-09-09 23:10:33 | Data modyfikacji: 2023-02-27 14:06:10.
Zarządzenie Nr 42/2021 w sprawie powołania
Zespołu Redakcyjnego Biuletynu Informacji
Publicznej Gminy Zakrzew

image2259.pdf

 

Opublikowane przez: Patrycja Sułecka | Data wprowadzenia: 2021-09-09 23:11:29 | Data modyfikacji: 2023-02-27 14:09:31.
Zarządzenie Nr 43/2021 w sprawie ogłoszenia
ofert na realizację zadania - organizację
pozaszkolnych zajęć z elementam programu
profilaktycznego

image2260.pdf

 

Opublikowane przez: Patrycja Sułecka | Autor: Agnieszka Popławska | Data wprowadzenia: 2021-09-09 23:27:03 | Data modyfikacji: 2023-02-27 14:12:38.
Zarządzenie Nr 44/2021 w sprawie powierzenia
stanowiska dyrektora Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zakrzewie

image2261.pdf

 

Opublikowane przez: Patrycja Sułecka | Autor: Małgorzata Musiałek | Data wprowadzenia: 2021-09-09 23:30:50 | Data modyfikacji: 2023-02-27 14:16:56.
Zarządzenie Nr 45/2021 w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Zakrzew na 2021 rok

image2262.pdf

 

Opublikowane przez: Patrycja Sułecka | Autor: Agnieszka Świątkowska | Data wprowadzenia: 2021-09-09 23:31:04 | Data modyfikacji: 2023-02-27 14:18:23.
Zarządzenie Nr 46/2021 w sprawie powołania
komisji rekrutacyjnej o przeprowadzenia naborów
na wolne stanowisko urzędnicze - pdinspektora
ds.płac w Urzedzie Gminy w Zakrzewi

image2270.pdf

 

Opublikowane przez: Patrycja Sułecka | Data wprowadzenia: 2021-09-09 23:38:11 | Data modyfikacji: 2023-02-27 14:33:23.
Zarządzenie Nr 47/2021 w sprawie zatwierdzenia
konkursu na stanowisko dyrekora Przedszkola
Samorządowego w Zakrzewie

image2271.pdf

 

Opublikowane przez: Patrycja Sułecka | Autor: Małgorzata Musiałek | Data wprowadzenia: 2021-09-09 23:42:25 | Data modyfikacji: 2023-02-27 14:22:29.
Zarządzenie Nr 48/2021 w sprawie rozstrzygnięcia
konkuru ofert pod tytułem: Organizaca
pozaszkolnych zajęć z elementami programu
profilaktycznego

image2272.pdf

 

Opublikowane przez: Patrycja Sułecka | Autor: Agnieszka Popławska | Data wprowadzenia: 2021-09-09 23:42:56 | Data modyfikacji: 2023-02-27 14:24:47.
Zarządzenie Nr 49/2021 w sprawie zasad (polityki)
rachunkowości dla rachunku bankowego środków
finansowych otrzymanych z Rządowego Funduszu
Inwestycji lokalnych

image2275.pdf

 

Opublikowane przez: Patrycja Sułecka | Autor: Agnieszka Świątkowska | Data wprowadzenia: 2021-09-09 23:50:45 | Data modyfikacji: 2023-02-27 14:26:31.
Zarządzenie Nr 50/2021 w sprawie
 

Opublikowane przez: Patrycja Sułecka | Data wprowadzenia: 2021-10-21 13:58:37 | Data modyfikacji: 2023-02-27 14:35:36.
Zarządzenie Nr 51/2021 w sprawie terminów
przerw w funkcjonowaniu przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych w placówkach prowadzonych przez
Gminę Zakrzew w roku szkolnym 2020/2021

Zarządzenie 51 2021.pdf

 

Opublikowane przez: Patrycja Sułecka | Data wprowadzenia: 2021-10-21 14:02:58 | Data modyfikacji: 2023-02-27 14:36:39.
Zarządzenie Nr 52/2021 w sprawie powierzenia
stanowiska Dyrektora Przedszkola Samorządowego w
Zakrzewie

Zarządzenie 52 2021.pdf

 

Opublikowane przez: Patrycja Sułecka | Autor: Małgorzata Musiałek | Data wprowadzenia: 2021-10-28 13:02:17 | Data modyfikacji: 2023-02-27 14:37:34.
Zarządzenie Nr 53/2021 w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Zakrzew na 2021 rok

image2278.pdf

 

Opublikowane przez: Patrycja Sułecka | Autor: Agnieszka Świątkowska | Data wprowadzenia: 2021-10-28 13:02:25 | Data modyfikacji: 2023-02-27 14:39:20.
Zarządzenie Nr 54/2021 w sprawie wprowadzenia
zmian w pnaie dochodów i wydatków budżetu Gminy
Zakrzew na 2021 rok

image2286.pdf

 

Opublikowane przez: Patrycja Sułecka | Autor: Agnieszka Świątkowska | Data wprowadzenia: 2021-10-28 13:02:34 | Data modyfikacji: 2023-02-27 14:42:42.
Zarządzenie Nr 55/2021 w sprawie udzielania
zamówień sektorowych do których nie maja
zastosowania przepisy ustawy z dnia 11
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

Zarządzenie 55.doc

 

Opublikowane przez: Patrycja Sułecka | Autor: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2021-10-28 13:02:42 | Data modyfikacji: 2023-02-27 14:45:38.
Zarządzenie Nr 56/2021 w sprawie wprowadzenia
Regulaminu dowozu uczniów do szkół w Gminie
Zakrzew

image2290.pdf

 

Opublikowane przez: Patrycja Sułecka | Data wprowadzenia: 2021-10-28 13:02:50 | Data modyfikacji: 2023-02-27 14:53:18.
Zarządzenie Nr 57/2021 w sprawie powołania
komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia
postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela
mianowanego

image2295.pdf

 

Opublikowane przez: Patrycja Sułecka | Autor: Małgorzata Musiałek | Data wprowadzenia: 2021-10-28 13:02:58 | Data modyfikacji: 2023-02-27 14:56:26.
Zarządzenie Nr 58/2021 w sprawie powołania
komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia
postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela
ubiegajacego się o awans na stopień nauczyciela
mianowanego

image2296.pdf

 

Opublikowane przez: Patrycja Sułecka | Autor: Małgorzata Musiałek | Data wprowadzenia: 2021-10-28 13:03:07 | Data modyfikacji: 2023-02-27 15:01:26.
Zarządzenie Nr 59/2021 w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Zakrzew na 2021 rok

image2297.pdf

 

Opublikowane przez: Patrycja Sułecka | Autor: Agnieszka Świątkowska | Data wprowadzenia: 2021-10-28 13:03:16 | Data modyfikacji: 2023-02-27 15:03:01.
Zarządzenie Nr 60/2021 w sprawie wprowadzenia
zasad (polityki) rachunkowości obowiązującej
przy realizacji projektu ,,Rozbudowa drogi gminnej
351318W Mleczków-Cerekiew"

image2305.pdf

 

Opublikowane przez: Patrycja Sułecka | Autor: Agnieszka Świątkowska | Data wprowadzenia: 2021-10-28 13:03:24 | Data modyfikacji: 2023-02-27 15:07:17.
Zarządzenie Nr 61/2021 w sprawie wprowadzenia
Regulaminu odpłatnego przejecia urzadzeń
wodociagowych i kanalizacyjnych na rzecz Gminy
Zakrzew

image5359.pdf

 

Opublikowane przez: Patrycja Sułecka | Data wprowadzenia: 2021-10-28 13:05:57 | Data modyfikacji: 2023-02-27 15:18:01.
Zarządzenie Nr 62/2021 w sprawie: przedłożenia
informacji wykonania budżetu Gminy Zakrzew za I
półrocze 2021 roku i sprawozdań z wykonania
planów finansowych jednostek zaliczanych do
podsektora samorządowego oraz informacji o
kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy
Finansowej

Zarządzenie 62.docx

Załacznik 62.1.docx

 

Opublikowane przez: Patrycja Sułecka | Autor: Agnieszka Świątkowska | Data wprowadzenia: 2021-10-31 19:53:33 | Data modyfikacji: 2023-02-27 15:20:18.
Zarządzenie Nr 63/2021 w sprawie powołania
Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji
Niejawnych w Urzędzie Gminy w Zakrzewie

image2308.pdf

 

Opublikowane przez: Patrycja Sułecka | Data wprowadzenia: 2021-10-31 19:53:43 | Data modyfikacji: 2023-02-27 15:22:34.
Zarządzenie Nr 64/2021 w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Zakrzew na 2021 rok

image2309.pdf

 

Opublikowane przez: Małgorzata Kuraś | Autor: Agnieszka Świątkowska | Data wprowadzenia: 2021-10-31 19:53:52 | Data modyfikacji: 2021-11-01 00:17:30.
Zarządzenie Nr 65/2021 w sprawie udzielenia
pełnomocnictwa Pani Magdalenie
Chałbińskiej-Przybysz dyrektorowi Przedszkola
Samorządowego w Zakrzewie

image2317.pdf

 

Opublikowane przez: Patrycja Sułecka | Autor: Małgorzata Musiałek | Data wprowadzenia: 2021-10-31 19:54:01 | Data modyfikacji: 2023-02-27 15:31:16.
Zarządzenie Nr 66/2021 w sprawie: wprowadzenia
zasad (polityki) rachunkowości obowiązującej
przy realizacji projektu „Kontrola
przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej na
terenie Gminy Zakrzew”.

Zarządzenie 66.docx

Załącznik 66..1.docx

 

Opublikowane przez: Małgorzata Kuraś | Autor: Agnieszka Świątkowska | Data wprowadzenia: 2021-10-31 19:54:09 | Data modyfikacji: 2021-10-31 23:39:10.
Zarządzenie Nr 67/2021 w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Zakrzew na 2021 rok

image2318.pdf

 

Opublikowane przez: Patrycja Sułecka | Autor: Agnieszka Świątkowska | Data wprowadzenia: 2021-10-31 19:54:18 | Data modyfikacji: 2023-02-27 15:42:07.
Zarządzenie Nr 68/2021 w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Zakrzew na 2021 rok

image2327.pdf

 

Opublikowane przez: Małgorzata Kuraś | Autor: Agnieszka Świątkowska | Data wprowadzenia: 2021-10-31 19:54:26 | Data modyfikacji: 2021-10-31 20:38:56.
Zarządzenie Nr 69/2021 w sprawie przeprowadzenia
konsultacji z mieszkańcami Gminy Zakrzew w
sprawie zmiany statutów sołectw Gminy Zakrzew

image2338.pdf

 

Opublikowane przez: Patrycja Sułecka | Autor: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2021-10-31 19:54:36 | Data modyfikacji: 2023-02-27 15:47:48.
Zarządzenie Nr 70/2021 w sprawie przeprowadzenia
konsultacji projektu ,,Rocznego Programu
Współpracy Gminy Zakrzew z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu
przepisów ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na rok 2022

image2339.pdf

 

Opublikowane przez: Patrycja Sułecka | Autor: Elżbieta Bilska | Data wprowadzenia: 2021-10-31 19:54:44 | Data modyfikacji: 2023-02-27 15:51:51.
Zarządzenie nr 71/2021 w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Zakrzew na 2021r.

image2349.pdf

 

Opublikowane przez: Patrycja Sułecka | Autor: Agnieszka Świątkowska | Data wprowadzenia: 2022-10-17 13:39:20 | Data modyfikacji: 2023-02-27 16:12:23.
Zarządzenie Nr 72/2021 w sprawie aktualizacji
podstawowej kwoty dotacji dla przedszkola, oraz
dotacji dla niepublicznego przedszkola
prowadzonego na terenie Gminy Zakrzew na 2021 rok

image2547.pdf

 image2357.pdf

Opublikowane przez: Patrycja Sułecka | Autor: Agnieszka Krzos | Data wprowadzenia: 2023-02-27 16:44:09 | Data modyfikacji: 2023-02-27 16:46:48.
Zarządzenie Nr 73/2021 w sprawie rozwiązania
Gminnego Biura Spisowego powołanego do
przeprowadzenia Powszechnego Spisu Ludnościi i
Mieszkań w 2021 roku
 image2359.pdf

Opublikowane przez: Patrycja Sułecka | Autor: Katarzyna Wencel | Data wprowadzenia: 2023-02-27 16:52:12.
Zarządzenie Nr 74/2021 w sprawie przedłożenia
projektu Budżetu Gminy Zakrzew na 2022 rok oraz
projektu Uchwały w sprawie WPF Gminy Zakrzew na
lata 2022-2028

image2360.pdf

 

Opublikowane przez: Patrycja Sułecka | Autor: Agnieszka Świątkowska | Data wprowadzenia: 2023-02-27 17:06:46.
Zarządzenie Nr 75/2021 w sprawie Regulaminu
kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Zakrzewie
oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Zakrzew

image2428.pdf

 

Opublikowane przez: Patrycja Sułecka | Autor: Agnieszka Świątkowska | Data wprowadzenia: 2023-02-27 17:13:50 | Data modyfikacji: 2023-02-27 17:14:31.
Zarządzenie Nr 76/2021 w sprawie procedury
zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy w
Zakrzewie

image2446.pdf

 

Opublikowane przez: Patrycja Sułecka | Autor: Agnieszka Świątkowska | Data wprowadzenia: 2023-02-27 17:17:54.
Zarządzenie Nr 77/2021 w sprawie organizacji
przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków
kierowanych do Urzędu Gminy w Zakrzewie oraz
jednostek organizacyjnych Giny Zakrzew

image2458..pdf

 

Opublikowane przez: Patrycja Sułecka | Autor: Agnieszka Świątkowska | Data wprowadzenia: 2023-02-27 17:24:01.
Zarządzenie Nr 78/2021 w sprawie powołania
"Pionu Ochrony Informacji Niejawnych" w Urzędzie
Gminy w Zakrzewie oraz wyznaczenia Inspektora
Bezpieczeństwa Teleinformatycznego i
Aministratora Systemu Informatycznego

image2464..pdf

 

Opublikowane przez: Patrycja Sułecka | Autor: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2023-02-27 17:29:18.
Zarządzenie Nr 79/2021 w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Zakrzew na 2021 rok

image2467.pdf

 

Opublikowane przez: Patrycja Sułecka | Autor: Agnieszka Świątkowska | Data wprowadzenia: 2023-02-27 17:33:41.
Zarządzenie Nr 80/2021 w sprawie powołania
komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia
postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela
ubiegającego sie o awas na stopień nauczyciela
mianowanego

image2483.pdf

 

Opublikowane przez: Patrycja Sułecka | Autor: Małgorzata Musiałek | Data wprowadzenia: 2023-02-27 17:37:20.
Zarządzenie Nr 81/2021 w sprawie powołania
komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia
postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela
ubiegającego sie o awas na stopień nauczyciela
mianowanego

image2486..pdf

 

Opublikowane przez: Patrycja Sułecka | Autor: Małgorzata Musiałek | Data wprowadzenia: 2023-02-27 17:40:26.
Zarządzenie Nr 82/2023 w sprawie ogłoszenia
konkursu na wolne stanowisko urzędnicze -
referent ds. ochrony środowiska w Urzędzie Gminy
w Zakrzewie

image2549.pdf

 

Opublikowane przez: Patrycja Sułecka | Autor: Elżbieta Bilska | Data wprowadzenia: 2023-02-27 17:41:56 | Data modyfikacji: 2023-02-28 11:21:18.
Zarządzenie Nr 83/2021 w sprawie powołania
komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naborów
na wolne stanowisko urzędnicze - referenta
ds.ochrony środowiska w Urzędzie Gminy w
Zakrzewie

image2554.pdf

 

Opublikowane przez: Patrycja Sułecka | Autor: Elżbieta Bilska | Data wprowadzenia: 2023-02-27 17:47:01.
Zarządzenie Nr 84/2021 w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Zakrzew nna 2021 rok

image2555.pdf

 

Opublikowane przez: Patrycja Sułecka | Autor: Agnieszka Świątkowska | Data wprowadzenia: 2023-02-27 17:51:09.
Zarządzenie Nr 85/2021 w sprawie wprowadzenia
dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie
Gminy w Zakrzewie w 2022 roku

image2563.pdf

 

Opublikowane przez: Patrycja Sułecka | Autor: Elżbieta Bilska | Data wprowadzenia: 2023-02-27 17:55:27.
Zarządzenie Nr 86/2021 w sprawie wprowadzenia
zmian do Zarządzenia Wójta Gminy Zakrzew Nr
7/2014 z dnia 20 luty 2014 r. wraz ze zmianą
wprowadzoną w Zarządzeniu Wójta Gminy Zakrzew
Nr 18/2020 z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie
powołania osobowego składu Gminnej Komisji
Urbanistyczno-Architektonicznej

image2564.pdf

 

Opublikowane przez: Patrycja Sułecka | Autor: Aleksandra Gazda | Data wprowadzenia: 2023-02-27 18:08:32 | Data modyfikacji: 2023-02-28 11:40:04.
Zarządzenie Nr 87/2021 w sprawie wyboru
długości okresu średniej arytmetyczej
stosowanego do wyliczenia relacji określonej w
art.243 ust.1 ustawy o fiinansach publicznych

image2565.pdf

 

Opublikowane przez: Patrycja Sułecka | Autor: Agnieszka Świątkowska | Data wprowadzenia: 2023-02-27 18:12:45 | Data modyfikacji: 2023-02-28 11:41:19.
Zarządzenie Nr 88/2021 w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Zakrzew na 2021 rok

image2578.pdf

 

Opublikowane przez: Patrycja Sułecka | Autor: Agnieszka Świątkowska | Data wprowadzenia: 2023-02-27 18:17:30.
Zarządzenie Nr 89/2021 zmieniające zarządzenie
w sprawie Regulaminu Wynagrodzania pracowniików
Urzędu Gminy w Zakrzewie

image2588.pdf

 

Opublikowane przez: Patrycja Sułecka | Autor: Elżbieta Bilska | Data wprowadzenia: 2023-02-27 18:23:32 | Data modyfikacji: 2023-02-28 11:50:29.
Zarządzenie Nr 90/2021 w sprawie nadania
regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w
Zakrzewie

image2593.pdf

 

Opublikowane przez: Patrycja Sułecka | Autor: Małgorzata Musiałek | Data wprowadzenia: 2023-02-27 18:28:24.
Zarządzenie Nr 91/2021 w sprawie kontroli
zarządczej na 2022 rok

image2544.pdf

 

Opublikowane przez: Patrycja Sułecka | Autor: Małgorzata Musiałek | Data wprowadzenia: 2023-02-27 18:31:19.
Zarządzenie Nr 92/2021 w sprawie przeprowadzenia
weryfikacji aktywów i pasywów za rok 2021

image2611.pdf

 

Opublikowane przez: Patrycja Sułecka | Autor: Agnieszka Świątkowska | Data wprowadzenia: 2023-02-27 18:37:19 | Data modyfikacji: 2023-02-28 11:58:03.
Data wprowadzenia: 2023-02-27 18:37:19
Data modyfikacji: 2023-02-28 11:58:03
Autor: Agnieszka Świątkowska
ObowižEzuje od: 2021-12-31
Opublikowane przez: Patrycja Sułecka