Zarządzenie Nr 1/2022 w sprawie konkursu na wone
stanowiska urzędnicze - podnspektora ds.
budownictwa i zagospodarowania przestrzennego w
Referacie Inwestycji i Gospodarki Komunalnej w
Urzędzie Gminy w Zakrzewie

image745411..pdf

image745511...pdf

 

Opublikowane przez: Małgorzata Kuraś | Autor: Elżbieta Bilska | Data wprowadzenia: 2022-02-23 19:36:57 | Data modyfikacji: 2022-02-23 19:37:31.
Zarządzenie Nr 2/2022 w sprawie opracowania planu
finansowego zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
ustawami na 2022 rok

image74601.pdf

image7461.1.pdf

image7462.2.1.1.pdf

image7463.1.1.1.pdf

 

Opublikowane przez: Małgorzata Kuraś | Autor: Agnieszka Świątkowska | Data wprowadzenia: 2022-02-23 19:50:22.
Zarządzenie Nr 3/2022 w sprawie : powołania
komisji rekrutacyjnej do przeprowdzenia naboru na
wolne stanowisko urzędnicze - podinspektora ds.
budownictwa i zagospodarowania przestrzennego w
Urzędzie Gminy w Zakrzewie

image7464.1.pdf

 

Opublikowane przez: Małgorzata Kuraś | Autor: Elżbieta Bilska | Data wprowadzenia: 2022-02-23 20:18:59.
Zarządzenie Nr 4/2022 w sprawie określenia
podstawowej kwoty dotacji dla przedszkola oraz
dotacji dla niepublicznego przedszkola
prowadzonego na terenie Gminy Zakrzew na 2022 rok

image7465.1.pdf

image7466.1.pdf

 

Opublikowane przez: Małgorzata Kuraś | Autor: Agnieszka Krzos | Data wprowadzenia: 2022-02-23 20:27:38.
Zarządzenie Nr 5/2022 w sprawie zmiany
Zarządzenia nr 3/2020 Wójta Gminy Zakrzew z dnia
10 stycznia 2020 roku w sprawie wyznaczenia
nauczycieli zastępujących dyrektora w
placówkach prowadzonych przez Gminę Zakrzew

image7467.pdf

 

Opublikowane przez: Małgorzata Kuraś | Autor: Małgorzata Musiałek | Data wprowadzenia: 2022-02-23 20:32:37 | Data modyfikacji: 2022-02-23 20:35:58.
Zarządzenie Nr 6/2022 w sprawie odwołania
Zastępcy Wójta Gminy Zakrzew

image7468.pdf

 

Opublikowane przez: Małgorzata Kuraś | Autor: Marzenna Nosowska | Data wprowadzenia: 2022-02-23 20:38:25.
Zarządzenie Nr 7/2022 w sprawie określenia
terminów przeprowadzenia postępowania
rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,
w tym terminów składania dokumentów, na rok
szkolny 2022/2023 do publicznych przedszkoli,
oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach
podstawowych i klas I publicznych szkół
podstawowych

image7469.pdf

image7470.pdf

image7471.pdf

 

Opublikowane przez: Małgorzata Kuraś | Autor: Małgorzata Musiałek | Data wprowadzenia: 2022-02-23 20:44:44.
Zarządzenie nr 8/2022 w sprawie ogłoszenia
otwartego konkursu ofert na realizację zadania
publicznego Gminy Zakrzew w 2022 roku pn.
"Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i
sportu w Gminie Zakrzew w 2022 roku"

image7472.pdf

image7473.pdf

 

Opublikowane przez: Małgorzata Kuraś | Autor: Elżbieta Bilska | Data wprowadzenia: 2022-02-23 20:50:15.
Zarządzenie Nr 9/2022 w sprawie: powołania
Zespołu Redakcyjnego podmiotowej strony Biuletynu
Informacji Publicznej, uchwalenia Regulaminu
funkcjonowania Biuletynu Informacji Publicznej

image7477.pdf

image7478.pdf

002.jpg

 

Opublikowane przez: Małgorzata Kuraś | Autor: Andrzej Kosiec | Data wprowadzenia: 2022-02-23 20:56:53.
Zarządzenie Nr 10/2022 w sprawie: zmiany
Zarządzenia nr 20/2021 Wójta Gminy Zakrzew z
dnia 11.03.2021 r. w sprawie powołania oraz
zadań i trybu pracy Komisji Przetargowej
powołanej do przygotowywania i przeprowadzania
postępowań o udzielenie zamówień publicznych
realizowanych przez Gminę Zakrzew

image7481.pdf

 

Opublikowane przez: Małgorzata Kuraś | Autor: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2022-02-23 21:05:56.
Zarządzenie Nr 11/2022 w sprawie wprowadzenia
zmiany do Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w
Zakrzewie

image7482.pdf

Zarządzenie Nr 11 2022.docx

 

Opublikowane przez: Małgorzata Kuraś | Autor: Elżbieta Bilska | Data wprowadzenia: 2022-02-23 21:12:05.
Zarządzenie Nr 12/2022 w sprawie ogłoszenia
konkursu na wolne stanowiska
urzędnicze-inspektora nadzoru inwestorskiego w
Urzędzie Gminy w Zakrzewie

image7483.pdf

image7484.pdf

 

Opublikowane przez: Małgorzata Kuraś | Autor: Elżbieta Bilska | Data wprowadzenia: 2022-02-23 21:18:00.
Zarządzenie Nr 13/2022 w sprawie zwrotu części
kosztów zakupu okularów korygujących wzrok
pracownikom Urzędu Gminy Zakrzew, zatrudnionych
na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory
ekranowe

image7490.pdf

image7492.pdf

 

Opublikowane przez: Małgorzata Kuraś | Autor: Elżbieta Bilska | Data wprowadzenia: 2022-02-23 21:25:06.
Zarządzenie Nr 14/2022 w sprawie: powołania
Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych
ofert o udzielenie dotacji na wspieranie zadania
publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu
na terenie Gminy Zakrzew w 2022 roku.

image7494.pdf

image7495.pdf

Zarządzenie Nr 14 2022.doc

 

Opublikowane przez: Małgorzata Kuraś | Autor: Elżbieta Bilska | Data wprowadzenia: 2022-02-23 21:38:13.
Zarządzenie Nr 15/2022 w sprawie: powołania
Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na
wolne stanowisko urzędnicze- inspektora nadzoru
inwestorskiego w Urzędzie Gminy w Zakrzewie

image7496.pdf

 

Opublikowane przez: Małgorzata Kuraś | Autor: Elżbieta Bilska | Data wprowadzenia: 2022-02-23 21:42:56.
Zarządzenie Nr 16/2022 w sprawie ogłoszenia
otwartego konkursu ofert na powierzenie
wykonywania zadania publicznego w 2022 r. w
zakresie pomocy społecznej pt.: "Asystent
osobisty osoby niepełnosprawnej"

image7497.pdf

image7506.pdf

image7542.pdf

 

Opublikowane przez: Małgorzata Kuraś | Autor: Sylwia Zawisza | Data wprowadzenia: 2022-02-23 21:49:24 | Data modyfikacji: 2022-02-23 21:52:46.
Zarzadzenie Nr 17/2022 w sprawie ogłoszenia
otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonania
zadania publicznego w 2022r. w zakresie pomocy
społecznej pt .: "Opieka wytchnieniowa"

image7546.pdf

image7555.pdf

image7561.pdf

image7583.pdf

 

Opublikowane przez: Małgorzata Kuraś | Autor: SylwiaZawisza | Data wprowadzenia: 2022-02-24 07:44:25.
Zarządzenie Nr 18/2022 w sprawie powołania
Komisji Przetargowej do przeprowarzenia przetargu
pisemnego nieograniczonego na sprzedaż
nieruchomości gruntowej niezabudowanej, tj.
działka nr 189 o pow.0,1000ha, działka nr219 o
pow. 0,0200 ha, w miejscowości Taczów

image7588.pdf

 

Opublikowane przez: Małgorzata Kuraś | Autor: Magdalena Radomska | Data wprowadzenia: 2022-02-24 09:56:06.
Zarządzenie Nr 19/2022 w sprawie ustalenia
dysponentów środków przeznaczonych w 2022 roku
na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz
określenia trybu przyznawania dofinansowania
nauczycielom zatrudnionym w placówkach
prowadzonych przez Gminę Zakrzew

image0602.pdf

 

Opublikowane przez: Patrycja Sułecka | Autor: Małgorzata Musiałek | Data wprowadzenia: 2022-03-07 22:25:19 | Data modyfikacji: 2023-02-14 12:00:07.
Zarządzenie Nr 20/2022 w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Zakrzew na 2022 rok

image1988.pdf

 

Opublikowane przez: Patrycja Sułecka | Autor: Agnieszka Świątkowska | Data wprowadzenia: 2022-03-07 22:25:53 | Data modyfikacji: 2023-02-14 12:07:13.
Zarządzenie Nr 21/2022 w sprawie zmiany
Zarządzenia nr 26/2020 Wójta Gminy Zakrzew z
dnia 24 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia
normy zużycia paliwa dla samochodów służbowych
oraz wprowadzenia „Instrukcji korzystania i
eksploatacji samochodów służbowych w Urzędzie
Gminy Zakrzew”.

Zarządzenie Nr 21 - normy paliwa-1-1.docx

Zarządzenie Nr 21.jpg

 

Opublikowane przez: Małgorzata Kuraś | Autor: Agnieszka Popławska | Data wprowadzenia: 2022-03-07 22:26:16 | Data modyfikacji: 2022-03-07 23:02:03.
Zarządzenie Nr 22/2022 w sprawie: powołania
Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert
składanych w ramach otwartego konkursu ofert
ogłoszonego Zarządzeniem Nr 16/2022 Wójta Gminy
Zakrzew na powierzenie wykonywania zadania
publicznego w 2022 roku w zakresie pomocy
społecznej pt.” Asystent osobisty osoby
niepełnosprawnej”.

Zarządzenie Nr 22-1.docx

Zarządzenie Nr 22.jpg

 

Opublikowane przez: Małgorzata Kuraś | Autor: Elżbieta Bilska | Data wprowadzenia: 2022-03-07 22:36:31.
Zarządzenie Nr 23/2022 w sprawie: powołania
Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert
składanych w ramach otwartego konkursu ofert
ogłoszonego Zarządzeniem Nr 17/2022 Wójta Gminy
Zakrzew na powierzenie wykonywania zadania
publicznego w 2022 roku w zakresie pomocy
społecznej pt.” Opieka wytchnieniowa ”.

Zarządzenie Nr 23-1.docx

Zarządzenie Nr 23.jpg

 

Opublikowane przez: Małgorzata Kuraś | Autor: Elżbieta Bilska | Data wprowadzenia: 2022-03-07 22:45:05.
Zarządzenie Nr 24/2022 w sprawie: upoważnienia
pracowników Urzędu do kierowania Akcją
Kurierską

Zarządzenie Nr 24-1.docx

Zarządzenie Nr 24.jpg

 

Opublikowane przez: Małgorzata Kuraś | Autor: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2022-03-07 22:51:11 | Data modyfikacji: 2022-03-07 22:52:38.
Zarządzenie Nr 25/2022 w sprawie:
rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na
realizację zadania publicznego w zakresie
upowszechniania kultury fizycznej i sportu na 2022
rok

Zarządzenie Nr 25.pdf

zarządzenie nr 25 -1.doc

 

Opublikowane przez: Małgorzata Kuraś | Autor: Elżbieta Bilska | Data wprowadzenia: 2022-03-07 22:58:57 | Data modyfikacji: 2022-03-15 12:58:13.
Zarządzenie Nr 26/2022 w sprawie ogłoszenia
konkursów na stanowisko dyrektorów placówek,
których organem prowadzącym jest Gmina Zakrzew

Zarzadzenie Nr 26.pdf

Załacznik nr 1do Zarzadzenia Nr 26.pdf

Zarządzenie Nr 26-4.docx

ogłoszenie - konkursy na dyrektorów-1.doc

 

Opublikowane przez: Patrycja Sułecka | Autor: Małgorzata Musiałek | Data wprowadzenia: 2022-03-15 10:58:27 | Data modyfikacji: 2023-02-14 12:32:26.
Zarządzenie Nr 27/2022 w sprawie:
rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na
powierzenie wykonywania zadania publicznego w
2022r. w zakresie pomocy społecznej pt.:
„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

Zarządzenie Nr 27.pdf

Zarządzenie Nr 27.docx

 

Opublikowane przez: Małgorzata Kuraś | Autor: Elżbieta Bilska | Data wprowadzenia: 2022-03-15 12:03:54 | Data modyfikacji: 2022-03-15 12:24:13.
Zarządzenie Nr 28/2022 w sprawie:
rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na
powierzenie wykonywania zadania publicznego w
2022r. w zakresie pomocy społecznej pt.:
„Zapewnienie opieki wytchnieniowej dla rodziców
lub opiekunów osób z niepełnosprawnością
intelektualną”.

Zarządzenie Nr 28.docx

Zarządzenie Nr 28.pdf

 

Opublikowane przez: Patrycja Sułecka | Autor: Elżbieta Bilska | Data wprowadzenia: 2022-03-15 12:34:42 | Data modyfikacji: 2023-02-14 12:31:35.
Zadządzenie Nr 29/2022 w sprawie przedstawienia
sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zakrzew za
rok 2021

image2012.pdf

 

Opublikowane przez: Patrycja Sułecka | Autor: Agnieszka Świątkowska | Data wprowadzenia: 2022-04-04 15:30:18 | Data modyfikacji: 2023-02-14 12:33:42.
Zarządzenie Nr 30/2022 w sprawie powołania
Zespołu Interdyscyplinarnego ds.
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie
Zakrzew

image2023.pdf

 

Opublikowane przez: Patrycja Sułecka | Autor: Renata Dudek | Data wprowadzenia: 2022-04-04 15:30:51 | Data modyfikacji: 2023-02-14 13:35:36.
Zarządzenie Nr 31/2022 w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Zakrzew na 2022 rok

image2017.pdf

 

Opublikowane przez: Patrycja Sułecka | Autor: Agnieszka Świątkowska | Data wprowadzenia: 2022-04-04 15:31:13 | Data modyfikacji: 2023-02-14 12:56:41.
Zarządzenie Nr 32/2022 w sprawie powołania
Zastępcy Wójta Gminy Zakrzew

image2016.pdf

 

Opublikowane przez: Patrycja Sułecka | Autor: Bernadeta Domińczak | Data wprowadzenia: 2022-04-04 15:31:32 | Data modyfikacji: 2023-02-14 12:48:04.
Zarządzenie Nr 33/2022 w sprawie powołania
komisji konkursowych w celu przeprowadzenia
konkursów na stanowiska dyrektorów publicznych
szkół i publicznego przedszkola

image2015.pdf

 

Opublikowane przez: Patrycja Sułecka | Autor: Małgorzata Musiałek | Data wprowadzenia: 2022-04-04 15:32:02 | Data modyfikacji: 2023-02-14 12:44:35.
Zarządzenie Nr 34/2022 w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Zakrzew na 2022 rok

image2004.pdf

 

Opublikowane przez: Patrycja Sułecka | Autor: Agnieszka Świątkowska | Data wprowadzenia: 2022-04-04 15:34:28 | Data modyfikacji: 2023-02-14 12:27:25.
Zarządzenie Nr 35/2022 w sprawie ogłoszenia
konkursu na wolne stanowisko urzędnicze –
podinspektora w Referacie Finansowym w Urzędzie
Gminy w Zakrzewie.

ogłoszenie podinspektor-2.docx

Zarządzenie Nr 35.pdf

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 35.pdf

Kwestionariusz.pdf

Klauzula Informacyjna.pdf

 

Opublikowane przez: Małgorzata Kuraś | Autor: Elżbieta Bilska | Data wprowadzenia: 2022-04-04 15:39:57 | Data modyfikacji: 2022-04-04 16:03:23.
Zarządzenie Nr 36/2022 w sprawie powołania
Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej
gminy Zakrzew

Zarządzenie Nr 36.pdf

Załącznik do Zarządzenia Nr 36.pdf

Załącznik do zarządzenia Wójta Gminy Zakrzew.docx

ZARZĄDZENIE Nr komisja urbanistyczna-7.docx

 

Opublikowane przez: Małgorzata Kuraś | Autor: Aleksandra Gazda | Data wprowadzenia: 2022-04-08 14:19:31.
Zarządzenie Nr 37/2022 w sprawie wprowadzenia
zasad (polityki) rachunkowości obowiazującej
przy realizacji projektu " Spotkajmy sie w Wacynie
"

Zarządzenie Nr 37 .pdf

Załącznik Nr1 do ZarządzeniaNr 37.pdf

 

Opublikowane przez: Małgorzata Kuraś | Autor: Agnieszka Świątkowska | Data wprowadzenia: 2022-04-13 15:00:14 | Data modyfikacji: 2022-04-19 15:34:47.
Zarządzenie Nr 38/2022 w sprawie: powołania
Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na
wolne stanowisko urzędnicze – podinspektora w
Referacie Finansowym w Urzędzie Gminy w
Zakrzewie.

zarzadzenie o kom.konk-1.doc

Zarządzenie 38.pdf

 

Opublikowane przez: Małgorzata Kuraś | Autor: Elżbieta Bilska | Data wprowadzenia: 2022-04-13 15:08:38.
Zarządzenie Nr 39/2022 w sprawie powołania Sądu
Konkursowego oraz określenia organizacji, składu
i trybu pracy Sądu Konkursowego

image1997.pdf

 

Opublikowane przez: Patrycja Sułecka | Autor: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2022-05-10 13:47:32 | Data modyfikacji: 2023-02-14 12:24:30.
Zarządzenie Nr 40/2022 w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Zakrzew na 2022 rok

Załącznik Nr 2 do 24.pdf

Zarządzenie -42.docx

uzasadnienie24.1.doc

Zarządzenie Nr 40.pdf

Uzasadnienie.pdf

Załącznik NR1do 24.pdf

Zarządzenie NR 3 do 24.pdf

Załącznik nr 4 do 24.pdf

Załącznik 24.1.pdf

Załącznik 24.2.pdf

Załącznik Nr 24.3.pdf

 

Opublikowane przez: Patrycja Sułecka | Autor: Agnieszka Świątkowska | Data wprowadzenia: 2022-05-10 13:57:47 | Data modyfikacji: 2023-02-10 09:38:33.
Zarządzenie Nr 41/2022 w sprawie aktualizacji
podstawowej kwoty dotacji dla przedszkola, oraz
dotacji dla niepublicznego przedszkola
prowadzonego na terenie gminy Zakrzew na 2022 rok

image1889.pdf

 

Opublikowane przez: Patrycja Sułecka | Autor: Agnieszka Krzos | Data wprowadzenia: 2022-08-24 16:18:38 | Data modyfikacji: 2023-02-10 09:31:34.
Zarządzenie Nr 42/2022 w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Zakrzew na 2022 rok

image1999.pdf

 

Opublikowane przez: Patrycja Sułecka | Autor: Agnieszka Świątkowska | Data wprowadzenia: 2022-08-24 16:19:31 | Data modyfikacji: 2023-02-10 09:37:56.
Zarządzenie Nr 43/2022 w sprawie zatwierdzenia
konkursów na stanowisko dyrektorów placówek,
których organem prowadzącym jest Gmina Zakrzew

image1899.pdf

 

Opublikowane przez: Patrycja Sułecka | Autor: Małgorzata Musiałek | Data wprowadzenia: 2022-08-24 16:19:41 | Data modyfikacji: 2023-02-10 09:42:19.
Zarządzenie Nr 44/2022 w sprawie ogłoszenia
konkursu na wolne stanowisko - inspektora w
Referacie Inwestycji i Gospodarki Komunalnej w
Urzędzie Gminy w Zakrzewie

image1900.pdf

 

Opublikowane przez: Patrycja Sułecka | Autor: Elżbieta Bilska | Data wprowadzenia: 2022-08-24 16:19:51 | Data modyfikacji: 2023-02-10 10:15:09.
Zarządzenie Nr 45/2022 w sprawie wprowadzenia
zmian w planie finansowym dla wydzielonego
rachunku dochodów pochodzących z Funduszu
Pomocowego

image1906.pdf

 

Opublikowane przez: Patrycja Sułecka | Autor: Agnieszka Świątkowska | Data wprowadzenia: 2022-08-24 16:20:02 | Data modyfikacji: 2023-02-10 10:19:37.
Zarządzenie Nr 46/2022 w sprawie wprowadzenia
zmian w planie finansowym dla wydzielonego
rachunku dochodów przychodzących z Funduszu
Pomocowego

image1908.pdf

 

Opublikowane przez: Patrycja Sułecka | Autor: Agnieszka Świątkowska | Data wprowadzenia: 2022-08-24 16:20:49 | Data modyfikacji: 2023-02-10 10:23:59.
Zarządzenie Nr 47/2022 w sprawie wprowadzenia
zmian w planie finansowym dla wydzielonego
rachunku dochodów przychodzących z Funduszu
Pomocowego

image1910.pdf

 

Opublikowane przez: Patrycja Sułecka | Autor: Agnieszka Świątkowska | Data wprowadzenia: 2022-08-24 16:20:57 | Data modyfikacji: 2023-02-10 10:29:02.
Zarządzenie Nr 48/2022 w sprawie wprowadzenia
zmian w planie finansowym dla wydzielonego
rachunku dochodów przychodzących z Funduszu
Pomocowego

image1912.pdf

 

Opublikowane przez: Patrycja Sułecka | Autor: Agnieszka Świątkowska | Data wprowadzenia: 2022-08-24 16:21:08 | Data modyfikacji: 2023-02-10 10:30:12.
Zarządzenie Nr 49/2022 w sprawie wprowadzenia
zmian w planie finansowym dla wydzielonego
rachunku dochodów przychodzących z Funduszu
Pomocowego

image1914.pdf

 

Opublikowane przez: Patrycja Sułecka | Autor: Agnieszka Świątkowska | Data wprowadzenia: 2022-08-24 16:21:26 | Data modyfikacji: 2023-02-10 10:37:53.
Zarządzenie Nr 50/2022 w sprawie powołania
Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na
wolne stanowisko urzędnicze - inspektora w
Referacie Inwestycji i Gospodarki Komunalnej w
Urzędzie Gminy w Zakrzewie

image1916.pdf

 

Opublikowane przez: Patrycja Sułecka | Autor: Elżbieta Bilska | Data wprowadzenia: 2022-08-24 16:21:34 | Data modyfikacji: 2023-02-10 10:44:57.
Zarządzenie Nr 51/2022 w sprawie wprowadzenia
zmian w Regulaminie odpłatnego przyjęcia
urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na
rzecz Gminy Zakrzew

image1918.pdf

 

Opublikowane przez: Patrycja Sułecka | Autor: Edyta Hebda | Data wprowadzenia: 2022-08-24 16:21:42 | Data modyfikacji: 2023-02-13 09:15:17.
Zarządzenie Nr 52/2022 w sprawie przedstawienia
Raportu o stanie gminy Zakrzew za 2021 rok

image1930.pdf

 

Opublikowane przez: Patrycja Sułecka | Autor: Agnieszka Popławska | Data wprowadzenia: 2022-08-24 16:21:50 | Data modyfikacji: 2023-02-13 09:18:07.
Zarządzenie Nr 53/2022 w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Zakrzew na 2022 rok

image1931.pdf

 

Opublikowane przez: Patrycja Sułecka | Autor: Agnieszka Świątkowska | Data wprowadzenia: 2022-08-24 16:21:59 | Data modyfikacji: 2023-02-13 09:21:32.
Zarządzenie Nr 54/2022 w sprawie wprowadzenia
zasad polityki rachunkowości obowiązującej przy
realizacji projektu grantowego ,,Cyfrowa Gmina"

image1941.pdf

 

Opublikowane przez: Patrycja Sułecka | Autor: Agnieszka Świątkowska | Data wprowadzenia: 2022-08-24 16:22:09 | Data modyfikacji: 2023-02-13 09:25:17.
Zarządzenie Nr 55/2022 w sprawie wprowadzenia
zasad (polityki) rachunkowości obowiązującej
przy realizacji projektu ,,Poprawa standardu i
jakości sieci drogowej na terenie Gminy Zakrzew"

image1944.pdf

 

Opublikowane przez: Patrycja Sułecka | Autor: Agnieszka Świątkowska | Data wprowadzenia: 2022-08-24 16:22:19 | Data modyfikacji: 2023-02-13 11:51:19.
Zarządzenie Nr 56/2022 w sprawie powołania Rady
Sportu oraz ustalenia regulaminu jej działania

image1951.pdf

 

Opublikowane przez: Patrycja Sułecka | Autor: Agnieszka Popławska | Data wprowadzenia: 2022-08-24 22:57:51 | Data modyfikacji: 2023-02-13 11:55:10.
Zarządzenie Nr 57/2022 w sprawie zmian
Zarządzenia Wójta Gminy w Zakrzewie Nr 30/2022 z
dnia 17.03.2022 w składzie Zespołu
Interdyscyplinarnego w Zakrzewie

image1955.pdf

 

Opublikowane przez: Patrycja Sułecka | Autor: Renata Dudek | Data wprowadzenia: 2022-08-24 22:58:00 | Data modyfikacji: 2023-02-13 11:58:07.
Zarządzenie Nr 58/2022 w sprawie powierzenia
stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły
Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Zakrzewie

image1957.pdf

 

Opublikowane przez: Patrycja Sułecka | Autor: Małgorzata Musiałek | Data wprowadzenia: 2022-08-24 22:58:08 | Data modyfikacji: 2023-02-13 12:01:28.
Zarządzenie Nr 59/2022 w sprawie powierzenia
stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły
Podstawowej im. Orła Białego w Dąbrówce
Podłężnej

image1958.pdf

 

Opublikowane przez: Patrycja Sułecka | Autor: Małgorzata Musiałek | Data wprowadzenia: 2022-08-24 22:58:17 | Data modyfikacji: 2023-02-13 12:11:16.
Zarządzenie Nr 60/2022 w sprawie powierzenia
stanowiska Dyrektora Przedszkola Samorządowego w
Bielisze

image1959.pdf

 

Opublikowane przez: Patrycja Sułecka | Autor: Małgorzata Musiałek | Data wprowadzenia: 2022-08-24 22:58:26 | Data modyfikacji: 2023-02-13 12:15:23.
Zarządzenie Nr 61/2022 w sprawie ogłoszenia
konkursu ofert na realizację zadania z zakresu
zdrowia publicznego w 2022 rok

image1960.pdf

 

Opublikowane przez: Patrycja Sułecka | Autor: Agnieszka Popławska | Data wprowadzenia: 2022-08-24 22:59:02 | Data modyfikacji: 2023-02-13 12:18:22.
Zarządzenie Nr 62/2022 w sprawie ogłoszenia
konkursu na wolne stanowisko urzędnicze
podinspektora w referacie Ochrony Środowiska i
Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Gminy w
Zakrzewie

image1961.pdf

 

Opublikowane przez: Patrycja Sułecka | Autor: Elżbieta Bilska | Data wprowadzenia: 2022-08-24 22:59:31 | Data modyfikacji: 2023-02-13 12:22:27.
Zarządzenie Nr 63/2022 w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Zakrzew

image1967.pdf

 

Opublikowane przez: Patrycja Sułecka | Autor: Agnieszka Świątkowska | Data wprowadzenia: 2022-08-24 22:59:43 | Data modyfikacji: 2023-02-13 12:28:48.
Zarzadzenie Nr 64/2022 w sprawie rozstrzygnięcia
konkursu ofert na realizację zadania z zakresu
zdrowia publicznego w 2022 roku

image1975.pdf

 

Opublikowane przez: Patrycja Sułecka | Autor: Agnieszka Popławska | Data wprowadzenia: 2022-08-24 22:59:52 | Data modyfikacji: 2023-02-13 12:34:28.
Zarządzenie Nr 65/2022 w sprawie terminów przerw
w funkcjonowaniu przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych w placówkach prowadzonych przez
Gminę Zakrzew w roku szkolnym 2021/2022

image1977.pdf

 

Opublikowane przez: Patrycja Sułecka | Autor: Małgorzata Musiałek | Data wprowadzenia: 2022-08-24 23:00:02 | Data modyfikacji: 2023-02-13 12:38:28.
Zarządzenie Nr 66/2022 w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Zakrzew na 2022 rok

image1978.pdf

 

Opublikowane przez: Patrycja Sułecka | Autor: Agnieszka Świątkowska | Data wprowadzenia: 2022-08-24 23:00:10 | Data modyfikacji: 2023-02-13 12:47:11.
Zarządzenie Nr 67/2022 w sprawie powołania
Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na
wolne stanowisko urzędnicze - podinspektora w
referacie Ochrony Środowiska i Gospodarki
Nieruchomościami w Urzędzie Gminy w Zakrzewie

image1987.pdf

 

Opublikowane przez: Patrycja Sułecka | Autor: Elżbieta Bilska | Data wprowadzenia: 2022-08-24 23:00:25 | Data modyfikacji: 2023-02-14 11:50:26.
Zarządzenie Nr 68/2022 w sprawie aktualizacji
podstawowej kwoty dotacji dla przedszkola, oraz
dotacji dla niepublicznego przedszkola
prowadzonego na terenie Gminy Zakrzew na 2022 rok
 image1197.pdf

Opublikowane przez: Patrycja Sułecka | Autor: Agnieszka Krzos | Data wprowadzenia: 2022-12-13 08:23:17.
Zarządzenie Nr 69/2022 w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Zakrzew na 2022
 image0755.pdf

Opublikowane przez: Patrycja Sułecka | Data wprowadzenia: 2022-08-24 23:00:49 | Data modyfikacji: 2022-11-22 15:06:02.
Zarządzenie Nr 70/2022 w sprawie określenia
terminów przeprowadzenia postepowania
rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,
w tym terminów składania dokumentów, na rok
szkolny 2022/2023 do nowo otwartego Punktu
Przedszkolnego w Gulinie
 image0754.pdf

Opublikowane przez: Patrycja Sułecka | Data wprowadzenia: 2022-08-24 23:00:58 | Data modyfikacji: 2022-11-22 14:54:32.
Zarządzenie Nr 71/2022 w sprawie Regulaminu
naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym
kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie
Gminy w Zakrzewie
 image0742.pdf

Opublikowane przez: Patrycja Sułecka | Data wprowadzenia: 2022-08-24 23:01:06 | Data modyfikacji: 2022-11-22 14:51:02.
Zarządzenie Nr 72/2022 w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Zakrzew na 2022 rok.
 image0729.pdf

Opublikowane przez: Patrycja Sułecka | Data wprowadzenia: 2022-08-24 23:01:15 | Data modyfikacji: 2022-11-22 14:43:32.
Zarządzenie Nr 73/2022 w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Zakrzew na 2022 rok
 image0723.pdf

Opublikowane przez: Patrycja Sułecka | Data wprowadzenia: 2022-08-24 23:01:24 | Data modyfikacji: 2022-11-22 14:39:37.
Zarządzenie Nr 74/2022 w sprawie zmiany
Zarządzenia nr 28/2021 Wójta Gminy Zakrzew z
dnia 29.04.2021 r. w sprawie regulaminu
dokonywania okresowych ocen pracowników
zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Zakrzewie.
 image0722.pdf

Opublikowane przez: Patrycja Sułecka | Data wprowadzenia: 2022-08-24 23:01:32 | Data modyfikacji: 2022-11-22 14:13:35.
Zarządzenie Nr 75/2022 w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy zakrzew na 2022 rok.
 image0715.pdf

Opublikowane przez: Patrycja Sułecka | Data wprowadzenia: 2022-08-24 23:01:42 | Data modyfikacji: 2022-11-22 14:09:10.
Zarządzenie Nr 76/2022 w sprawie nadania
regulaminu organizacyjnegoUrzędu Gminy w
Zakrzewie.

 image0712.pdf

 

Opublikowane przez: Andrzej Kosiec | Data wprowadzenia: 2022-08-24 23:01:50 | Data modyfikacji: 2022-12-16 12:38:10.
Zarządzenie Nr 77/2022 w sprawie powołania
komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia
postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela
mianowanego.

image0690.pdf

 

Opublikowane przez: Patrycja Sułecka | Data wprowadzenia: 2022-08-24 23:01:59 | Data modyfikacji: 2022-11-22 13:45:39.
Zarządzenie Nr 78/2022 w sprawie powołania
komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia
postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela
mianowanego.

image0689.pdf

 

Opublikowane przez: Patrycja Sułecka | Data wprowadzenia: 2022-08-24 23:02:20 | Data modyfikacji: 2022-11-22 13:42:23.
Zarządzenie Nr 79/2022 w sprawie powołania
komisji do odbioru końcowego robót dotyczących
inwestycji pn. „Rozbudowa budynku Publicznej
Szkoły Podstawowej w Cerekwi + prace
projektowe”.

Zarządzenie Nr 79.pdf

Zarządzenie Nr 79.docx

 

Opublikowane przez: Małgorzata Kuraś | Autor: Krzysztof Siek | Data wprowadzenia: 2022-08-24 23:10:54.
zarzadzenie Nr 80/2022 sprawie uchylenia
zarządzenia w sprawie upoważnienia Sekretarza i
innych pracowników Urzędu Gminy zakrzew do
prowadzenia spraw i podpisywania pism, decyzji i
zaświadczeń z zakresu administracji publicznej

Zarządzenie 80/2022

 Zarządzenie nr 80 2022.docx

Opublikowane przez: Małgorzata Kuraś | Data wprowadzenia: 2022-10-03 11:49:48.
Zarządzenie Nr 81/2022 w sprawie uchylenia
zarządzenia w sprawie upoważnienia Sekretarza i
innych pracowników Urzędu Gminy Zakrzew do
prowadzenia spraw i podpisywania pism, decyzji i
zaświadczeń z zakresu administracji publicznej

Zarządzenie 81

 Zarządzenie nr 81 2022.docx

Opublikowane przez: Małgorzata Kuraś | Data wprowadzenia: 2022-10-03 11:58:22.
Zarządzenie nr 82/2022 w sprawie aktualizacji
podstawowej kwoty dostacji dla przedszkola, oraz
dotacji dla niepublicznego przedszkola
prowadzonego na terenie Gminy Zakrzew
obowiązującej od dnia 1 września 2022 roku

image0063.pdf

 Zarządzenie nr 82 2022.docx

Opublikowane przez: Patrycja Sułecka | Data wprowadzenia: 2022-10-04 09:01:28.
Zarządzenie nr 83/2022 w sprawie przedłożenia
informacji wykonania budżetu Gminy zakrzew za I
półrocze 2022 roku i sorawozdań z wykonania
planów finansowych jednostek zaliczanych do
podsektora samorządowego oraz informacji o
kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy
Finansowej

image0065.pdf

 Zarządzenie nr 83 2022.docx

Opublikowane przez: Patrycja Sułecka | Data wprowadzenia: 2022-10-04 09:08:57.
Zarządzenie Nr 84/2022 w sprawie zmiany
Zarządzenia nr 9/2022 Wójta Gminy Zakrzew z dnia
01.02.2022 r. w sprawie powołania Zespołu
Redakcyjnego podmiotowej strony Biuletynu
Informacji Publicznej, uchwalenia Regulaminu
funkcjonowania Biuletynu Informacji Publicznej

image0108.pdf

 Zarządzenie nr 84 2022.docx

Opublikowane przez: Patrycja Sułecka | Data wprowadzenia: 2022-10-04 09:10:59 | Data modyfikacji: 2022-11-22 13:35:45.
Zarządzenie nr 85/2022 w sprawie wprowadzenia
,,Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego" dla
Urzędu Gminy w Zakrzewie

image0109.pdf

 Zarządzenie nr 85 2022.docx

Opublikowane przez: Patrycja Sułecka | Data wprowadzenia: 2022-10-04 09:18:31.
Zarządzenie nr 86/2022 w sprawie wprowadzenia
zasad (polityki) rachunkowości obowiązującej
przy realizacji projektu ,,Rozbudowa drogi gminnej
nr 351319W ul. Szafirowa, ul. Traktorzystów w
miejscowości Wacyn"

image0110.pdf

 Zarządzenie nr 86 2022.docx

Opublikowane przez: Patrycja Sułecka | Data wprowadzenia: 2022-10-04 09:24:43.
Zarządzenie nr 87/2022 w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Zakrzew na 2022 r.

image0113.pdf

 Zarządzenie nr 87 2022.docx

Opublikowane przez: Patrycja Sułecka | Data wprowadzenia: 2022-10-04 09:32:56.
Zarzadzenie nr 88/2022 w sprawie udzielenia
pełnomocnictwa dla Dyrektora Publicznej Szkoły
Podstawowej im. Orła Białego w Dąbrówce
Podłężnej

image0125.pdf

 Zarządzenie nr 88 2022.docx

Opublikowane przez: Patrycja Sułecka | Data wprowadzenia: 2022-10-04 09:38:23.
Zarządzenie nr 89/2022 w sprawie udzielenia
pełnomocnictwa dla Dyrektora Publicznej Szkoły
Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Zakrzewie

image0127.pdf

 Zarządzenie nr 89 2022.docx

Opublikowane przez: Patrycja Sułecka | Data wprowadzenia: 2022-10-04 09:45:54.
Zarzadzenie nr 90/2022 w sprawie ustalenia
Instrukcji korzystania i eksploatacji samochodów
służbowych w Urzędzie Gminy Zakrzew oraz
ustalenia norm zużycia paliwa.

image0348.pdf

Zarządzenie nr 90 2022.docx

 

Opublikowane przez: Patrycja Sułecka | Data wprowadzenia: 2022-10-31 13:38:32.
Zarządzenie nr 91/2022 w sprawieprzygotowania i
przeprowadzenia treningu pn. "Trening uruchamiania
i funkcjonowania Stałego Dyżuru Wójta Gminy
Zakrzew" na terenie Gminy Zakrzew.

image0362.pdf

 Zarządzenie nr 91 2022.docx

Opublikowane przez: Patrycja Sułecka | Data wprowadzenia: 2022-10-31 13:51:42.
Zarządzenie nr 92/2022 w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Zakrzew na 2022 rok

Zarządzenie nr 92 2022.docx

image0364.pdf

 

Opublikowane przez: Patrycja Sułecka | Data wprowadzenia: 2022-10-31 14:02:21.
Zarządzenie nr 93/2022 w sprawie zmian
Zarządzenia Wójta Gminy w zakrzewie Nr 30/2022 z
dnia 17.03.2022 w składzie Zespołu
Interdyscyplinarnego w Zakrzewie

Zarządzenie nr 93 2022.docx

 image0373.pdf

Opublikowane przez: Patrycja Sułecka | Data wprowadzenia: 2022-10-31 14:06:28 | Data modyfikacji: 2022-10-31 14:27:11.
Zarządzenie nr 94//2022 w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżeru
Gminy Zakrzew na 2022 rok

Zarządzenie nr 94 2022.docx

image0375.pdf

 

Opublikowane przez: Patrycja Sułecka | Data wprowadzenia: 2022-10-31 14:19:25.
Zarządzenie Nr 95/2022 w sprawie aktualizacji
podstawowej kwoty dotacji dla przedszkola, oraz
dotacji dla niepublicznego przedszkola
prowadzonego na terenie Gminy Zakrzew

Zarządzenie nr 95 2022.docx

 image0796.pdf

Opublikowane przez: Patrycja Sułecka | Autor: Agnieszka Krzos | Data wprowadzenia: 2022-11-29 10:09:07.
Zarządzenie Nr 96/2022 w sprawie przeprowadzenia
konsultacji projektu „Rocznego Programu
Współpracy Gminy Zakrzew z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu
przepisów ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na rok 2023 rok”

Zarządzenie nr 96 2022.docx

 image0885.pdf

Opublikowane przez: Patrycja Sułecka | Autor: Agnieszka Popławska | Data wprowadzenia: 2022-11-30 10:17:42 | Data modyfikacji: 2022-11-30 11:48:56.
Zarządzenie Nr 97/2022 w sprawie zatwierdzenia
dokumentów z zakresu ochrony informacji
niejawnych w Urzędzie Gminy w Zakrzewie
 image1193.pdf

Opublikowane przez: Patrycja Sułecka | Autor: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2022-12-13 07:55:26 | Data modyfikacji: 2022-12-13 07:58:58.
Zarządzenie Nr 98/2022 w srawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Zakrzew na 2022 rok
 image0892.pdf

Opublikowane przez: Patrycja Sułecka | Autor: Agnieszka Świątkowska | Data wprowadzenia: 2022-11-30 10:26:49 | Data modyfikacji: 2022-11-30 11:55:20.
Zarządzenie Nr 99/2022 w sprawie przeprowadzenia
kontroli przestrzegania zakazu spalania odpadów w
paleniskach domowych i przestrzegania przepisów
uchwały antysmogowej dla województwa
mazowieckiego na terenie Gminy Zakrzew

Zarządzenie nr 99 2022.docx

 image0898.pdf

Opublikowane przez: Patrycja Sułecka | Autor: Anna Kowalik | Data wprowadzenia: 2022-11-30 10:40:40 | Data modyfikacji: 2022-11-30 11:56:59.
Zarządzenie Nr 100/2022 w sprawie przeprowadzenia
kontroli dotyczących realizacji obowiązków
właścicieli nieruchomości w zakresie pozbywania
się nieczystości ciekłych oraz
przedsiębiorców posiadających zezwolenie na
prowadzenie działalności w zakresie
opróżniania zbiorników bezodpływowych i
transportu nieczystości ciekłych na terenie
Gminy Zakrzew

Zarządzenie nr 100 2022.docx

 image0908.pdf

Opublikowane przez: Patrycja Sułecka | Autor: Małgorzata Kuraś | Data wprowadzenia: 2022-11-29 10:52:17 | Data modyfikacji: 2022-11-30 11:59:38.
Zarzadzenie nr 101/2022 w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Zakrzew na 2022 rok

Zarządzenie nr 101 2022.docx

 image0923.pdf

Opublikowane przez: Patrycja Sułecka | Autor: Agnieszka Świątkowska | Data wprowadzenia: 2022-11-30 11:00:06 | Data modyfikacji: 2022-11-30 12:02:05.
Zarządzenie Nr 102/2022 w sprawie wprowadzenia
Regulaminu pracy komisji przetargowej

Zarządzenie nr 102 2022.docx

 image0944.pdf

Opublikowane przez: Patrycja Sułecka | Autor: Bernadeta Domińczak | Data wprowadzenia: 2022-11-30 11:09:52 | Data modyfikacji: 2022-11-30 12:08:39.
Zarządzenie Nr 103/2022 w sprawie zmiany
Zarządzenia nr 3/2020 Wójta Gminy Zakrzew z dnia
10 stycznia 2020 r. w sprawie wyznaczenia
nauczycieli zastępujhących dyrektora w
placówkach prowadzonych przez Gminę Zakrzew

Zarządzenie nr 103 2022.docx

 image1195.pdf

Opublikowane przez: Patrycja Sułecka | Autor: Małgorzata Musiałek | Data wprowadzenia: 2022-12-13 08:03:08.
Zarządzenie Nr 104/2022 w sprawie przedłożenia
projektu Budżetu Gminy Zakrzew na 2023 rok oraz
projektu Uchwały w sprawie WPF Gminy Zakrzew na
lata 2023 – 2029

image1435.pdf

 Zarządzenie nr 104 2022.docx

Opublikowane przez: Patrycja Sułecka | Autor: Agnieszka Świątkowska | Data wprowadzenia: 2022-12-20 10:50:17 | Data modyfikacji: 2022-12-20 10:52:45.
Zarządzenie Nr 105/2022 w sprawie powołania
doraźnej Komisji Przetargowej do przygotowania i
przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego i upoważnienia członków
Komisji Przetargowej do przetwarzania danych
osobowych
 image1196.pdf

Opublikowane przez: Patrycja Sułecka | Autor: Andrzej Kosiec | Data wprowadzenia: 2022-12-13 08:09:31.
Zarzadzenie nr 106/2022 w sprawie planu kontroli w
2022 roku dotyczącego realizacji obowiązków
właścicieli nieruchomości w zakresie pozbywania
się nieczystości ciekłych oraz
przedsiębiorców posiadających zezwolenie na
prowadzenie działalności w zakresie
opróżniania zbiorników bezodpływowych i
transportu nieczystości ciekłych na terenie
Gminy Zakrzew

Zarządzenie nr 106 2022.docx

 image0828.pdf

Opublikowane przez: Patrycja Sułecka | Autor: Małgorzata Kuraś | Data wprowadzenia: 2022-11-29 10:56:34.
Zarządzenie Nr 107/2022 w sprawie przeprowadzenia
inwentaryzacji w roku 2022

image1517.pdf

 Zarządzenie nr 107 2022.docx

Opublikowane przez: Patrycja Sułecka | Autor: Agnieszka Świątkowska | Data wprowadzenia: 2023-01-02 13:27:58.
Zarzadzenie Nr 108/2022 w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Zakrzew na 2022 rok

image1393.pdf

 Zarządzenie Nr 108 2022.doc

Opublikowane przez: Patrycja Sułecka | Autor: Agnieszka Świątkowska | Data wprowadzenia: 2023-01-02 13:30:04.
Zarządzenie Nr 109/2022 w sprawie wprowadzenia
Polityki Ochrony Danych Osobowych i Instrukcji
Zarządzania Systemem Informatycznym służącym
do przetwarzania danych osobowych wraz z
procedurami dotyczącymi cyberbezpieczeństwa i
bezpieczeństwa informacji

image1410.pdf

 Zarządzenie Nr 109 2022.doc

Opublikowane przez: Patrycja Sułecka | Autor: Bernadeta Domińczak | Data wprowadzenia: 2023-01-02 14:16:01.
Zarządzenie Nr 110/2022 w sprawie powołania
doraźnej Komisji Przetargowej do przygotowania i
przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego i upoważnienia członków
Komisji Przetargowej do przetwarzania danych
osobowych

image1411.pdf

 Zarządzenie nr 110 2022.docx

Opublikowane przez: Patrycja Sułecka | Autor: Edyta Hebda | Data wprowadzenia: 2023-01-02 14:22:45.
Zarządzenie Nr 111/2022 w sprawie powołania
doraźnej Komisji Przetargowej do przygotowania i
przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego i upoważnienia członków
Komisji Przetargowej do przetwarzania danych
osobowych

image1413.pdf

 Zarządzenie nr 111 2022.docx

Opublikowane przez: Patrycja Sułecka | Autor: Agnieszka Popławska | Data wprowadzenia: 2023-01-02 14:28:05 | Data modyfikacji: 2023-01-02 14:38:15.
Zarządzenie Nr 112/2022 w sprawie Regulaminu
kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Zakrzewie
oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Zakrzew
 image1414.pdf

Opublikowane przez: Patrycja Sułecka | Autor: Bernadeta Domińczak | Data wprowadzenia: 2023-01-02 14:36:32.
Zarządzenie Nr 113/2022 w sprawie procedury
zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy w
Zakrzewie
 image1415.pdf

Opublikowane przez: Patrycja Sułecka | Autor: Bernadeta Domińczak | Data wprowadzenia: 2023-01-02 14:42:32.
Zarządzenie Nr 114/2022 w sprawie wprowadzenia
dochodów i wydatków budżetu Gminy Zakrzew na
2022 rok

image1420.pdf

 Zarządzenie nr 114 2022.docx

Opublikowane przez: Patrycja Sułecka | Autor: Agnieszka Świątkowska | Data wprowadzenia: 2023-01-02 14:44:27.
Zarządzenie Nr 115 2022 w sprawie norm zużycia
paliw płynnych pojazdów pożarniczych i sprzętu
silnikowego eksploatowanych w jednostkach
Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Zakrzew

Zarządzenie Nr 115 2022.doc

 

Opublikowane przez: Patrycja Sułecka | Autor: Małgorzata Kuraś | Data wprowadzenia: 2023-01-13 07:58:22.
Zarządzenie Nr 116/2022 w sprawie planu kontroli
zarządczej na 2023 r.
 Zarzadzenie 116_2022.pdf

Opublikowane przez: Andrzej Kosiec | Autor: Bernadeta Domińczak | Data wprowadzenia: 2023-01-13 08:17:08 | Data modyfikacji: 2023-04-14 12:32:34.
Zarządzenie Nr 117/2022 w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Zakrzew na 2022 rok

image1601.pdf

 Zarządzenie Nr 117 2022.docx

Opublikowane przez: Patrycja Sułecka | Autor: Agnieszka Świątkowska | Data wprowadzenia: 2023-01-13 08:22:54.
Data wprowadzenia: 2023-01-13 08:22:54
Autor: Agnieszka Świątkowska
Opublikowane przez: Patrycja Sułecka