Doposażenie bazy dydaktycznej w ramach projektu pn.: Indywidualizacja nauczania uczniów klas I - III w Gminie Zakrzew ZP.21.11 /DUPLIKAT"

Ogłoszenie o zamówieniu
 ogl_zp_21_11.doc

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2011-11-25 11:40:11.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 siwz_zp21_11.zip

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2011-11-25 11:56:05.
Modyfikacja SIWZ

Informujemy, że

1.       Został zmieniony warunek udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia pkt 5.1.2. SIWZ.  

Warunek po zmianie brzmi następująco:

„Na potwierdzenie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia wykonawca musi wykazać,
 że w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizował minimum trzy dostawy pomocy dydaktycznych o wartości nie mniejszej niż 25 000,00 zł każda. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie wykazu wykonanych dostaw oraz dołączonych do wykazu dokumentów potwierdzających należyte wykonanie.

2.       W związku z niewłaściwym funkcjonowaniem strony internetowej i trudnościami w pobraniu materiałów  przetargowych przesuwa się termin   składnia ofert na dzień 02.12.2011r.  godz. 09:55, termin otwarcia ofert: 02.12.2011, godz: 10:00.

 

 

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 1

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2

 

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2011-11-25 12:19:03 | Data modyfikacji: 2011-11-25 12:34:35.
Unieważnienie postępwania
 uniewaznienie_zp21.11.doc

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2011-12-02 11:59:29 | Data modyfikacji: 2011-11-25 12:34:35.

Zobacz:
 
Przebudowa układu komunikacyjnego ciągu dróg obsługujących zespół szkolno – sportowy wraz z zabudową mieszkalno – usługową – relacji Cerekiew – Milejowice gm Zakrzew ZP/1/11
 .  
Park Historyczny Rycerze Bogurodzicy II Etap ZP.2.11
 .  
Budowa Przedszkola Samorządowego w Zakrzewie – Dostawa i montaż oczyszczalni ścieków ZP.3.11
 .  
Udzielenie kredytu na sfinansowanie inwestycji pn. Budowa Gminnego Centrum Informacji, Edukacji i Kultury w Zakrzewie
 .  
Prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów FEIT.271.2.15.2016
 .  
Budowa Centrum Wsi Dąbrówka Nagórna W ZP.7.11
 .  
Likwidacja przełomów na drogach Gminy Zakrzew o nawierzchni bitumicznej ZP.9.11
 .  
Przedszkole Samorządowe - wyposażenie obiektu ZP.8.11
 .  
Udzielenie kredytu na sfinansowanie inwestycji pn. Budowa Przedszkola Samorządowego w Zakrzewie; Przedszkole Samorządowe - wyposażenie obiektu ZP.10.11
.
 .  
Udzielenie kredytu na sfinansowanie inwestycji pn. Przebudowa układu komunikacyjnego ciągu dróg obsługujących zespół szkolno - sportowy wraz z zabudową mieszkalno - usługową relacji Cerekiew - Milejowice gm Zakrzew ZP.11.11
 .  
Odbiór odpadów komunalnych ZP.12.11
 .  
Budowa drogi gminnej Marianowice ZP.13.11
 .  
Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2011/2012 ZP.15.11
 .  
Udzielenie kredytu na sfinansowanie inwestycji pn. ”Rozwiązanie problemów sanitacji wsi w Gminie Zakrzew – Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” ZP.14.11
 .  
Udzielenie kredytu na sfinansowanie inwestycji pn. Budowa Centrum Wsi Dąbrówka Nagórna W ZP.17.11
 .  
Przygotowywanie i dostarczanie gorących posiłków do sześciu placówek oświatowych i jednej w formie kanapek na terenie gminy Zakrzew w 2011/2012r. ZP.16.11
 .  
Przygotowywanie i dostarczanie gorących posiłków do sześciu placówek oświatowych i jednej w formie kanapek na terenie gminy Zakrzew w 2011/2012r. ZP.18.11
 .  
Budowa wodociągów w miejscowościach: Bielicha, Cerekiew, Dąbrówka Nagórna, Golędzin , Gulinek , Janiszew, Milejowice, Wacyn, Zakrzew Kolonia, Zdziechów ZP.19.11
 .  
Udzielenie kredytu na sfinansowanie inwestycji pn. Budowa drogi gminnej Marianowice
 .  
Zimowe utrzymanie dróg gminnych , lokalnych na terenie gminy Zakrzew ZP.23.11 DUPLIKAT
 .  
Doposażenie bazy dydaktycznej w ramach projektu pn.: Indywidualizacja nauczania uczniów klas I - III w Gminie Zakrzew ZP.21.11 /DUPLIKAT"
 .  
Dostawa oleju opałowego lekkiego w 2012 r. ZP.25.11
 .  
Świadczenie usług edukacyjnych w ramach projektu pn.: Indywidualizacja nauczania uczniów klas I - III w gminie Zakrzew ZP.24.11
 . 
Data wprowadzenia: 2011-12-02 11:59:29
Opublikowane przez: Danuta Dziesińska