Zarządzenie nr 1/2012 w sprawie wysokości
pogotowia kasowego dla Urzędu Gminy Zakrzew na
rok 2012
 ZARZĄDZENIE 1-2012.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2012-01-16 08:24:12.
Zarządzenie nr 2/2012 w sprawie opracowania planu
finansowego zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych jst.
odrębnymi ustawami
 ZARZĄDZENIE 2-2012.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Danuta Seweryn | Data wprowadzenia: 2012-01-25 14:38:02.
Zarządzenie nr 3/2012 w sprawie przeprowadzenia
konsultacji z mieszkańcami miejscowości gminy, w
sprawie zmiany lub zniesienia urzędowych nazw
miejscowości
 ZARZĄDZENIE 3-2012.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Magdalena Radomska | Data wprowadzenia: 2012-02-03 15:27:10.
Zarządzenie nr 4/2012 w sprawie zatwierdzenia
Planu Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie
Gminy Zakrzew
 ZARZĄDZENIE 4-2012.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2012-02-03 15:11:13.
Zarządzenie nr 5/2012 w sprawie ustanowienia
pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika
wyborczego
 ZARZĄDZENIE 5-2012.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marzenna Nosowska | Data wprowadzenia: 2012-01-27 08:55:28.
Zarządzenie nr 6/2012 w sprawie wprowadzenia
zasad (polityki) rachunkowości obowiązujący
przy realizacji projektu pn. "Centrum wsi Zakrzew
II etap"
 ZARZĄDZENIE 6-2012.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Danuta Seweryn | Data wprowadzenia: 2012-07-18 08:36:25.
Zarządzenie nr 7/2012 w sprawie zatwierdzenia
instrukcji dotyczącej sposobu i trybu
przetwarzania informacji niejwanych oznaczonych
klauzulą "zastrzeżone" oraz zakresu i warunków
stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w
celu ich ochrony w Urzędzie Gminy Zakrzew
 ZARZĄDZENIE 7-2012.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2012-02-03 15:20:59.
Zarządzenie nr 8/2012 w sprawie ogłoszenia
otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2012
roku zadania publicznego w zakresie wspierania i
upowszechniania kultury fizycznej
 ZARZĄDZENIE 8-2012.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Elżbieta Bilska | Data wprowadzenia: 2012-03-26 13:40:22.
Zarządzenie nr 9/2012 w sprawie otwartego
konkursu ofert na zorganizowanie dla dzieci i
młodzieży z terenu Gminy Zakrzew pozaszkolnych
zajęć profilaktycznych mających wyraźne
odniesienie w zakresie rozwiązywania problemów
alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii
 ZARZĄDZENIE 9-2012.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Ilona Jaworska | Data wprowadzenia: 2012-03-26 13:42:28.
Zarządzenie nr 10/2012 w sprawie planu kontroli
zarządczej na 2012 rok w Urzędzie Gminy Zakrzew
i jednostkach podległych
 ZARZĄDZENIE 10=2012.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marzenna Nosowska | Data wprowadzenia: 2012-03-26 13:43:55 | Data modyfikacji: 2014-03-11 13:30:17.
Zarządzenie nr 11/2012 w sprawie powołania
Zespołu Redakcyjnego podmiotowej strony Biuletynu
Informacji Publicznej, uchwalenia Regulaminu
funkcjonowania Biuletynu Informacji Publicznej
 ZARZĄDZENIE 11-2012.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marzenna Nosowska | Data wprowadzenia: 2012-03-26 13:46:24.
Zarządzenie nr 12/2012 w sprawie powołania
komisji konkursowej do rozstrzygnięcia zadania
publicznego w zakresie upowszechniania kultury
fizycznej i sportu
 ZARZĄDZENIE 12-2012.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Elżbieta Bilska | Data wprowadzenia: 2012-03-26 14:11:53.
Zarządzenie nr 13/2012 w sprawie zmiany do
Zarządzenia Wójta Gminy Nr 43/2011 z dnia
01.07.2011 roku dotyczącego określenia godzin
pracy poszczególnych świetlic z terenu gminy
 ZARZĄDZENIE 13-2012.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Elżbieta Bilska | Data wprowadzenia: 2012-03-26 14:14:29.
Zarządzenie nr 14/2012 w sprawie zmian w planie
dochodów i wydatków zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami oraz na realizację
własnych zadań bieżących gmin oraz
przeniesienia wydatków wewnątrz działu w ramach
uprawnień otrzymanych od Rady Gminy
 ZARZĄDZENIE 14-2012.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Danuta Seweryn | Data wprowadzenia: 2012-04-25 12:24:38.
Zarządzenie nr 15/2012 w sprawie przedłożenia
sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy
Zakrzew za 2011 rok Regionalnej Izbie
Obrachunkowej oraz Radzie Gminy, przedłożenia
sprawozdania finansowego za 2011 rok Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zakrzewie
oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakrzewie
(instytucji kultury) Radzie Gminy
 ZARZĄDZENIE 15-2012.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Danuta Seweryn | Data wprowadzenia: 2012-04-25 12:28:32.
Zarządzenie nr 16/2012 w sprawie zmian w planie
dochodów i wydatków zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami oraz na realizację
własnych zadań bieżących gmin oraz
przeniesienia wydatków wewnątrz działu w ramach
uprawnień otrzymanych od Rady Gminy
 ZARZĄDZENIE 16-2012.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Danuta Seweryn | Data wprowadzenia: 2012-04-25 12:32:16.
Zarządzenie nr 17/2012 w sprawie zmiany
załacznika do Zarządzenia Nr 22/2010 Wójta
Gminy Zakrzew z dnia 19.04.2010r.
 ZARZĄDZENIE 17-2012.docx

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marzenna Nosowska | Data wprowadzenia: 2012-07-18 08:11:53.
Zarządzenie nr 18/2012 w sprawie powołania oraz
przygotowania do działania na terenie gminy
Zakrzew formacji obrony cywilnej
 ZARZĄDZENIE 18-2012.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Elżbieta Bilska | Data wprowadzenia: 2012-07-18 08:13:01.
Zarządzenie nr 19/2012 w sprawie zmian w planie
dochodów i wydatków zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami oraz na realizację
własnych zadań bieżących gmin oraz
przeniesienia wydatków wewnątrz działu w ramach
uprawnień otrzymanych od Rady Gminy
 ZARZĄDZENIE 19-2012.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Danuta Seweryn | Data wprowadzenia: 2012-07-18 08:39:15.
Zarządzenie nr 20/2012 w sprawie wprowadzenia
zmian w Zarządzeniu Nr 20/2011 Wójta Gminy
Zakrzew z dnia 01.03.2011r.
 ZARZĄDZENIE 20-2012.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marzenna Nosowska | Data wprowadzenia: 2012-07-18 08:40:13.
Zarządzenie nr 21/2012 w sprawie powołania
komisji przeprowadzającej konkurs na stanowisko
dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w
Janiszewie
 ZARZĄDZENIE 21-2012.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marzenna Nosowska | Data wprowadzenia: 2012-07-18 08:41:17.
Zarządzenie nr 22/2012 w sprawie zmian w planie
dochodów i wydatków zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami oraz na realizację
własnych zadań bieżących gmin oraz
przeniesienia wydatków wewnątrz działu w ramach
uprawnień otrzymanych od Rady Gminy
 ZARZĄDZENIE 22-2012.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Danuta Seweryn | Data wprowadzenia: 2012-07-18 08:44:43.
Zarządzenie nr 23/2012 w sprawie zmian w planie
dochodów i wydatków zadań z zakrtesu
administracji rzawoej oraz innych zadań zleconych
gminie ustawami oraz na realizację własnych
zadań bieżących gmin oraz przeniesienia
wydatków wewnątrz działu w ramach uprawnień
otrzymanych od Rady Gminy
 ZARZĄDZENIE 23-2012.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Danuta Seweryn | Data wprowadzenia: 2012-07-18 08:46:46.
Zarządzenie nr 24/2012 w sprawie wprowadzenia
zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy
w Zakrzewie
 ZARZĄDZENIE 24-2012.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Danuta Seweryn | Data wprowadzenia: 2012-12-03 14:55:39.
Zarządzenie nr 25/2012 w sprawie wprowadzenia
zasad (polityki) rachunkowości obowiązujących
przy realizacji projektu pn. "Rycerze Bogurodzicy
II etap"
 ZARZĄDZENIE 25-2012.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Danuta Seweryn | Data wprowadzenia: 2012-08-07 14:24:17.
Zarządzenie nr 26/2012 w sprawie wprowadzenia
zmian w Zarządzeniu Nr 22/2010 Wójta Gminy
Zakrzew z dnia 19.04.2010r.
 ZARZĄDZENIE 26 2012.docx

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Danuta Seweryn | Data wprowadzenia: 2012-08-07 14:27:19.
Zarządzenie nr 27/2012 w sprawie przedłużenia
powierzania stanowiska dyrektora Publicznego
Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Zakrzewie
Pani Krystynie Smolińskiej
 ZARZĄDZENIE 27-2012.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marzenna Nosowska | Data wprowadzenia: 2012-08-07 14:31:26.
Zarządzenie nr 28/2012 w sprawie przedłużenia
powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkole
Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Zakrzewie
Pani Ewie Bartel
 ZARZĄDZENIE 28-2012.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marzenna Nosowska | Data wprowadzenia: 2012-08-07 14:32:32.
Zarządzenie nr 29/2012 w sprawie przedłużenia
powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej
Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Podłężnej Panu
Mirosławowi Kowalikowi
 ZARZĄDZENIE 29-2012.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marzenna Nosowska | Data wprowadzenia: 2012-08-07 14:34:37.
Zarządzenie nr 30/2012 w sprawie powierzenia
stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły
Podstawowej w Janiszewie
 ZARZĄDZENIE 30-2012.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marzenna Nosowska | Data wprowadzenia: 2012-08-07 14:35:34.
Zarządzenie nr 31/2012 w sprawie powołania
Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia
postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela
kontraktowego ubiegającego się o stopień
nauczyciela mianowanego
 ZARZĄDZENIE 31-2012.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marzenna Nosowska | Data wprowadzenia: 2012-08-07 14:37:38 | Data modyfikacji: 2012-08-22 14:44:44.
Zarządzenie nr 32/2012 w sprawie powołania
Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia
postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela
kontraktowego ubiegającego się o stopień
nauczyciela mianowanego
 ZARZĄDZENIE 32-2012.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marzenna Nosowska | Data wprowadzenia: 2012-08-07 14:41:07.
Zarządzenie nr 33/2012 w sprawie powołania
Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia
postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela
kontraktowego ubiegającego się o stopień
nauczyciela mianowanego
 ZARZĄDZENIE 33-2012.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marzenna Nosowska | Data wprowadzenia: 2012-08-07 14:42:53.
Zarządzenie nr 34/2012 w sprawie powołania
Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia
postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela
kotraktowego ubiegającego się o stopień
nauczyciela mianowanego
 ZARZĄDZENIE 34-2012.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marzenna Nosowska | Data wprowadzenia: 2012-08-07 14:45:31.
Zarządzenie nr 35/2012 w sprawie zmiany
Zarządzenia Nr 28/2011 z dnia 29.03.2011r.
 ZARZĄDZENIE 35-2012.docx

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marzenna Nosowska | Data wprowadzenia: 2012-08-07 14:46:44.
Zarządzenie nr 36/2012 w sprawie zmian w planie
dochodów i wydatków zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami oraz na realizację
własnych zadań biezących gmin oraz
przeniesienia wydatków wewnątrz działu w ramach
uprawnień otrzymanych od Rady Gminy
 ZARZĄDZENIE 36-2012.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Danuta Seweryn | Data wprowadzenia: 2012-08-22 14:36:44 | Data modyfikacji: 2012-08-22 14:43:08.
Zarządzenie nr 37/2012 w sprawie przedłożenia
informacji z wykonania budżetu Gminy Zakrzew oraz
informacji z przebiegu wykonania planu finansowego
samorządowej instytucji kultury oraz
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej za I półrocze roku budżetowego
Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej
 ZARZĄDZENIE 37-2012.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Danuta Seweryn | Data wprowadzenia: 2012-08-22 14:41:10 | Data modyfikacji: 2012-08-22 14:43:37.
Zarządzenie nr 38/2012 w sprawie ustalenia
czynszu za lokale mieszkalne stanowiące
mieszkaniowy zasób gminy
 ZARZĄDZENIE 38-2012.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marzenna Nosowska | Data wprowadzenia: 2012-12-03 13:19:44.
Zarządzenie nr 39/2012 w sprawie zmian w planie
dochodów i wydatków zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami oraz na realizację
własnych zadań bieżących gmin oraz
przeniesienia wydatków wewnątrz działu w ramach
uprawnień otrzymanych od Rady Gminy
 ZARZĄDZENIE 39-2012.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Danuta Seweryn | Data wprowadzenia: 2012-12-03 13:34:33.
Zarządzenie nr 40/2012 w sprawie zmian w planie
dochodów i wydatków zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami oraz na realizację
własnych zadań bieżących gmin oraz
przeniesienia wydatków wewnątrz działu w ramach
uprawnień otrzymanych od Rady Gminy
 ZARZĄDZENIE 40-2012.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Danuta Seweryn | Data wprowadzenia: 2012-12-03 13:42:06.
Zarządzenie nr 41/2012 w sprawie wprowadzenia
zasad (polityki) rachunkowości obowiązujący
przy realizacji projektu pn. "Modernizacja
świetlicy Zakrzewska Wola"
 ZARZĄDZENIE 41-2012.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Danuta Seweryn | Data wprowadzenia: 2012-12-03 13:43:42.
Zarządzenie nr 42/2012 w sprawie ustalenia
terminu rozpoczęcia sezonu grzewczego 2012/2013
 ZARZĄDZENIE 42-2012.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marzenna Nosowska | Data wprowadzenia: 2012-12-03 13:52:32.
Zarządzenie nr 43/2012 w sprawie zmian w planie
dochodów i wydatków zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami oraz na realizację
własnych zadań bieżących gmin oraz
przeniesienia wydatków wewnątrz działu w ramach
uprawnień otrzymanych od Rady Gminy
 ZARZĄDZENIE 43-2012.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Danuta Seweryn | Data wprowadzenia: 2012-12-03 13:57:45.
Zarządzenie nr 44/2012 w sprawie zmian w planie
dochodów i wydatków zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami oraz na realizację
własnych zadań bieżących gmin oraz
przeniesienia wydatków wewnątrz działu w ramach
uprawnień otrzymanych od Rady Gminy
 ZARZĄDZENIE 44-2012.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Danuta Seweryn | Data wprowadzenia: 2012-12-03 14:01:34.
Zarządzenie nr 45/2012 w sprawie przedłożenia
projektu Budżetu Gminy Zakrzew na 2013 rok oraz
projektu Uchwały w sprawie WPF Gminy Zakrzew na
lata 2013 - 2018
 ZARZĄDZENIE 45-2012.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Danuta Seweryn | Data wprowadzenia: 2012-12-03 14:03:58.
Zarządzenie nr 46/2012 w sprawie powołania w
Urzędzie Gminy w Zakrzewie "Inspektora
Bezpieczeństwa Teleinformatycznego" oraz
"Administratora Systemu Telefonicznego"
 ZARZĄDZENIE 46-2012.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2012-12-03 14:07:37.
Zarządzenie nr 47/2012 w sprawie zmian w planie
dochodów i wydatków zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami oraz na realizację
własnych zadań bieżących gmin oraz
przeniesienia wydatków wewnątrz działu w ramach
uprawnień otrzymanych od Rady Gminy
 ZARZĄDZENIE 47-2012.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Danuta Seweryn | Data wprowadzenia: 2012-12-03 14:12:40.
Zarządzenie nr 48/2012 w sprawie zmian w planie
dochodów i wydatków zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami oraz na realizację
własnych zadań bieżących gmin oraz
przeniesienia wydatków wewnątrz działu w ramach
uprawnień otrzymanych od Rady Gminy
 ZARZĄDZENIE 48-2012.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Danuta Seweryn | Data wprowadzenia: 2012-12-07 13:46:26.
Zarządzenie nr 48/2012 w sprawie nadania
Regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze
w Urzędzie Gminy w Zakrzewie
 ZARZĄDZENIE 49-2012.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Elżbieta Bilska | Data wprowadzenia: 2012-12-19 11:04:54.
Zarządzenie nr 50/2012 w sprawie powołania
Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na
stanowisko pełnomocnika Wójta Gminy Zakrzew ds.
rozwiązywania problemów alkoholowych w Urzędzie
Gminy w Zakrzewie
 ZARZĄDZENIE 50-2012.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Elżbieta Bilska | Data wprowadzenia: 2012-12-19 11:06:25.
Zarządzenie nr 51/2012 w sprawie zmian w planie
dochodów i wydatkow zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami oraz na realizację
własnych zadań bieżących gmin oraz
przeniesienia wydatków wewnątrz działu w ramach
uprawnień otrzymanych od Rady Gminy
 ZARZĄDZENIE 51-2012.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Danuta Seweryn | Data wprowadzenia: 2012-12-19 11:11:45.
Zarządzenie nr 52/2012 w sprawie zmian w planie
dochodów i wydatków zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami oraz na realizacje
własnych zadań bieżących gmin oraz
przeniesienia wydatków wewnątrz działu w ramach
uprawnień otrzymanych od Rady Gminy
 ZARZĄDZENIE 52-2012.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Danuta Seweryn | Data wprowadzenia: 2013-02-13 14:15:46.
Zarządzenie nr 53/2012 w sprawie ustalenia
wysokości opłat za udostepnienie informacji
publicznej
 ZARZĄDZENIE 53-2012.docx

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marzenna Nosowska | Data wprowadzenia: 2013-02-13 14:17:38 | Data modyfikacji: 2013-02-13 14:18:46.
Zarządzenie nr 54/2012 w sprawie wprowadzenia
"Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego" do
stosowania na terenie budynku Urzędu Gminy w
Zakrzewie
 ZARZĄDZENIE 54-2012.docx

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marzenna Nosowska | Data wprowadzenia: 2013-02-13 14:20:53.
Zarządzenie nr 55/2012 w sprawie planu kontroli
zarządczej na 2013 rok w Urzędzie Gminy Zakrzew
i jednostkach ogranizacyjnych gminy
 ZARZĄDZENIE 55=2012.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marzenna Nosowska | Data wprowadzenia: 2013-02-13 14:22:31 | Data modyfikacji: 2014-03-11 13:29:46.
Data wprowadzenia: 2013-02-13 14:22:31
Data modyfikacji: 2014-03-11 13:29:46
Autor: Marzenna Nosowska
Opublikowane przez: Marta Podgórska