Dostawa sprzętu elektronicznego do Gminnego Centrum Informacji Edukacji i Kultury w Zakrzewie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 siwz_zo1_12.zip

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2012-02-10 11:50:26.
Modyfikacja SIWZ

1. W załączeniu do pobrania wzór zestawienia cenowego. W rubryce "parametry" należy opisać parametry oferowanych urządzeń zgodnie z opisem przedstawionym w SIWZ.


2. Zwracamy uwagę na zapis paragrafu 1 wzoru umowy , który mówi , że przedmiotem umowy jest dostawa i montaż urządzeń. Jako montaż należy rozumieć: zamontowanie, uruchomienie, zainstalowanie oprogramowania, uruchomienie urządzeń. W momencie odbioru urządzenia muszą być gotowe do użytku.


3. Wszystkie instrukcje muszą być sporządzone w języku polskim

 zestawienie cenowe_zo1_12.doc

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2012-02-15 11:20:37.
Zawiadomienie o wyniku postępowania.
 zawiadomienie_zp_zo1.12.doc

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2012-03-02 11:17:27.

Zobacz:
 
Świadczenie usług edukacyjnych w ramach projektu pn.:Indywidualizacja nauczania uczniów klas I – III w gminie Zakrzew ZP.2.12
 .  
Przebudowa układu komunikacyjnego Mleczków - Natalin ZP.3.12
 .  
Zakup paliwa samochodowego - zapytanie o cenę ZP.5.12
 .  
Wyposażenie Gminnego Centrum Informacji Edukacji i Kultury w ramach projektu pn: Budowa Centrum Wsi Zakrzew - II etap ZP.4.12
 .  
Dostawa sprzętu elektronicznego do Gminnego Centrum Informacji Edukacji i Kultury w Zakrzewie
 .  
Świadczenie usług geodezyjnych - Zapytanie o cenę
 .  
Budowa studni głębinowej Dąbrówka Nagórna ZP.7.12
 .  
Park Historyczny - Rycerze Bogurodzicy -II etap ZP.8.12
 .  
Udzielenie kredytu na sfinansowanie inwestycji pn. Przebudowa układu komunikacyjnego Mleczków -Natalin ZP.9.12
 .  
Budowa drogi gminnej w m. Nieczatów ZP.10.12,
 .  
Park Historyczny - Rycerze Bogurodzicy -II etap ZP.11.12
 .  
Przygotowywanie i dostarczanie gorących posiłków do sześciu placówek oświatowych i jednej w formie kanapek na terenie gminy Zakrzew w 2012/2013r ZP.12.12
 .  
Modernizacja Świetlicy Zakrzewska Wola" ZP.13.12
 .  
Udzielenie kredytu na sfinansowanie inwestycji pn. ”Park Historyczny Rycerze Bogurodzicy II etap ZP.14.12
 .  
Odbudowa zbiornika wodnego na działce nr ewid. 852 w m. Gulin ZP.16.12
 .  
Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2012/2013 ZP.15.12
 .  
Zakup samochodu – średniego bojowego dla OSP w Dąbrówce Podłężnej ZP.17.12
 .  
Udzielenie kredytu w wysokości 593 896,00zł ZP.18.12
 .  
Zakup samochodu – średniego bojowego dla OSP w Dąbrówce Podłężnej ZP.19.12"
 .  
Modernizacja Świetlicy Zakrzewsjka Wola -wykonanie instalacji ZP.21.12
 .  
Budowa wodociągów w m. Milejowice, Natalin, Zakrzew, Janiszew ZP.20.12
 .  
Budowa oświetlenia ulicznego Dąbrówka Nagórna , Dąbrówka Podłężna ZP.22.12
 .  
Dostawa oleju opałowego lekkiego w 2013 r.
 .  Odbiór odpadów komunalnych ZP.24.12
 . 
Data wprowadzenia: 2012-03-02 11:17:27
Opublikowane przez: Danuta Dziesińska