2012

wprowadzenia do budżetu zmian - XIX/91/2012
 Uchwała XIX 91 2012.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2012-03-01 09:01:04.
załączn.Nr.1 do Uchwały Nr XIX/91/2012
 Plan dochodów 1,2.xls

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2012-03-01 09:04:59.
załączn.Nr.2 do uchwały Nr XIX/91/2012
 Plan wydatków 1,3.xls

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2012-03-01 09:05:42.
Tabela Nr 3 do uchwały Nr XIX/91/2012
 Tabela 3 Limity wydatków.xls

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2012-03-01 09:06:22.
wydzierżawienia części dachu na budynku
Publicznej Szkoły Podstawowej w Dąbrówce
Podłężnej
 Uchwała Nr XIX 92 2012.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2012-03-01 09:07:25.
wydzierżawienia części budynku w miejscowości
Zakrzew
 Uchwała Nr XIX 93 2012.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2012-03-01 09:08:16.
zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły
Podstawowej w Gulinie w Szkołę Filialną
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana
Kochanowskiego w Zakrzewie w zakresie klas 0-III
 Uchwała Nr XIX 94 2012.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2012-03-01 09:09:36.
planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego
nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty
dofinansowania opłat za kształcenie pobierane
przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia
nauczycieli oraz specjalności i formy
kształcenia, na które dofinansowanie jest
przeznaczone w roku 2012.
 Uchwała Nr XIX 95 2012.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2012-03-01 09:11:47.
zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Zakrzew -
XX/96/2012
 Uchwała XX 96 2012.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2012-03-16 11:51:26.
załącznik do Uchwały Nr XX/96/2012
 studium_2011_uchwala_zal1_popr.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2013-04-22 09:11:41 | Data modyfikacji: 2013-11-08 10:30:36.
mapa graficzna zał. do uchwały Nr XX/96/2012
 zakrzew_uwarunkowania_zal3.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2013-11-14 15:27:06 | Data modyfikacji: 2013-11-15 14:05:33.
wprowadzenia zmian do budżetu - XX 97 2012
 Uchwała XX 97 2012.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2012-03-16 11:54:18 | Data modyfikacji: 2013-11-15 14:05:33.
załącznik Nr 1 do uchwały Nr XX/97/2012
 Plan wydatków 1111.xls

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2012-03-16 11:59:07 | Data modyfikacji: 2013-11-15 14:05:33.
tabela Nr 3 do uchwały Nr XX/97/2012
 Tabela 3 Limity wydatków 100.xls

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2012-03-16 12:01:19 | Data modyfikacji: 2013-11-15 14:05:33.
załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XX/97/2012
 Zadania inwestycyjne 101.xls

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2012-03-16 12:02:12 | Data modyfikacji: 2013-11-15 14:05:33.
zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Warszawie - XX/98/2012
 Uchwała XX 98 2012.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2012-03-16 12:04:16 | Data modyfikacji: 2013-11-15 14:05:33.
nieodpłatnego przejęcia działki w miejscowości
Milejowice - XX/99/2012
 Uchwała XX 99 2012.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2012-03-16 12:05:07 | Data modyfikacji: 2013-11-15 14:05:33.
nieodpłatnego przejęcia działek w miejscowości
Janiszew - XX/100/2012
 Uchwała XX 100 2012.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2012-03-16 12:05:56 | Data modyfikacji: 2013-11-15 14:05:33.
przedstawienia ministrowi właściwemu do spraw
administracji wniosku o zmianę urzędowej nazwy
miejscowości Dąbrówka Nagórna - Wieś - na
Dąbrówka Nagórna - XX/101/2012
 Uchwała XX 101 2012.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2012-03-16 12:07:28 | Data modyfikacji: 2013-11-15 14:05:33.
zał.do Uchwały Nr XX/101/2012
 załącznik do uchwały Nr XX 101 2012.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2012-10-24 10:59:10 | Data modyfikacji: 2013-11-15 14:05:33.
wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Zakrzew na lata 2012 - 2017
 Uchwała Nr XXI 102 2012.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2012-03-26 14:09:14 | Data modyfikacji: 2013-11-15 14:05:33.
załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXI/102/2012
 Wieloletnia Prognoza Finansowa XX.xls

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2012-03-26 14:12:26 | Data modyfikacji: 2013-11-15 14:05:33.
wprowadzenia do budżetu zmian - XXII/103/2012
 Uchwała Nr XXII 103 2012.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2012-04-27 09:20:57 | Data modyfikacji: 2013-11-15 14:05:33.
zał.Nr 1 do uchwały Nr XXII/103/2012
 Paln dochodów 10.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2012-04-27 09:22:18 | Data modyfikacji: 2013-11-15 14:05:33.
zał.Nr 2 do uchwały Nr XXII/103/2012
 Plan wydatków 13.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2012-04-27 09:23:25 | Data modyfikacji: 2013-11-15 14:05:33.
zał.Nr 3a do uchwały Nr XXII/103/2012
 Zadania inwestycyjne 15.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2012-04-27 09:24:39 | Data modyfikacji: 2013-11-15 14:05:33.
zał.Nr 3 do uchwały Nr XXII/103/2012
 Tabela 3 Limity wydatków 14.xls

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2012-04-27 09:25:58 | Data modyfikacji: 2013-11-15 14:05:33.
zaciągnięcia długoterminowego kredytu -
XXII/104/2012
 Uchwała XXII 104 2012.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2012-04-27 09:27:32 | Data modyfikacji: 2013-11-15 14:05:33.
wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Zakrzew na lata 2012 - 2017 - Nr
XXII/105/2012
 Uchwała Nr XXII 105 2012.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2012-04-27 09:31:23 | Data modyfikacji: 2013-11-15 14:05:33.
Zał.Nr 1 do uchwały Nr XXII/105/2012
 Wieloletnia Prognoza Finansowa 16.xls

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2012-04-27 09:32:41 | Data modyfikacji: 2013-11-15 14:05:33.
nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu
sołeckiego na 2013 rok - Nt XXII/106/2012
 Uchwała Nr XXII-106-2012.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2012-04-27 09:06:11 | Data modyfikacji: 2013-11-15 14:05:33.
przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w
Gulinie w Szkołę Filialną w Gulinie Publicznej
Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w
Zakrzewie - Nr XXII/107/2012
 Uchwała Nr XXII 107 2012.zipx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2012-04-27 09:08:09 | Data modyfikacji: 2013-11-15 14:05:33.
wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XVI/78/2011 z
dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie wyrażenia
zgody na sprzedaż lokali stanowiących
mieszkaniowy zasób Gminy Zakrzew oraz ustalenia
zasad ich sprzedaży - XXII/108/2012
 Uchwała Nr XXII 108 2012.zipx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2012-04-27 09:10:06 | Data modyfikacji: 2013-11-15 14:05:33.
wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXIII/134/2008 z
dnia 18 czerwca 2008 roku w sprawie ustalenia
sieci i obwodów szkół podstawowych i
gimnazjalnych dla których organem prowadzącym
jest Gmina Zakrzew - XXII/109/2012
 Uchwała Nr XXII 109 2012.zipx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2012-04-27 09:12:05 | Data modyfikacji: 2013-11-15 14:05:33.
ustalenia zryczałtowanej diety dla radnych Gminy
Zakrzew - XXII/110/2012
 Uchwała Nr XXII 110 2012.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2012-04-27 09:13:05 | Data modyfikacji: 2013-11-15 14:05:33.
ustalenia diet dla sołtysów z terenu Gminy
Zakrzew - XXII/111/2012
 Uchwała Nr XXII 111 2012.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2012-04-27 09:14:01 | Data modyfikacji: 2013-11-15 14:05:33.
przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie dla Gminy Zakrzew na lata 2012
- 2015 - XXIII/112/2012
 Uchwała Nr XXIII 112 2012.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2012-05-14 11:06:29 | Data modyfikacji: 2013-11-15 14:05:33.
nadania imienia "Orła Białego" Publicznej Szkole
Podstawowej w Dąbrówce Podłężnej -
XXIII/113/2012
 Uchwała Nr XXIII 113 2012.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2012-05-14 10:15:28 | Data modyfikacji: 2013-11-15 14:05:33.
XXIII/114/2012 - przejęcia nieodpłatnie działek
w miejscowości Zakrzew-Kolonia.
 Uchwała Nr XXIII 114 2012.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2012-10-24 10:55:29 | Data modyfikacji: 2013-11-15 14:05:33.
XXIII/115/2012 - wydzierżawienia części dachu
na budynku Publicznego Gimnazjum Nr 1 im.Henryka
Sienkiewicza w Zakrzewie oraz Publicznej Szkoły
Podstawowej im.Jana Pawła II w Woli Taczowskiej.
 Uchwała Nr XXIII 115 2012.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2012-10-24 10:54:25 | Data modyfikacji: 2013-11-15 14:05:33.
XXIV/116/2012 - wprowadzenia zmian do Uchwały Nr
III/VII/71/99 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 06
października 1999 roku w sprawie zatwierdzenia
Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Zakrzewie.
 Uchwała Nr XXIV-116-2012.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2012-10-24 10:51:56 | Data modyfikacji: 2013-11-15 14:05:33.
kontynuacji przez Gminę Zakrzew w 2012 roku
realizacji projektu systemowego pt. "Zdobywaj
wiedzę a zdobędziesz pracę" w ramach Priorytetu
VII Promocja integracji społecznej Działania 7.1
Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie
aktywnej integracji przez ośrodki pomocy
społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
- XXIV/117/2012
 Uchwała Nr XXIV 117 2012.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2012-05-31 09:19:12 | Data modyfikacji: 2013-11-15 14:05:33.
w sprawie zaciągnięcia pożyczki
długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie -
XXIV/118/2012
 Uchwała XXIV 118 2012.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2012-06-08 08:34:43 | Data modyfikacji: 2013-11-15 14:05:33.
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu
państwa na wyprzedzające finansowanie operacji
realizowanej z udziałem Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz rozwoju Obszarów Wiejskich w
latach 2007-2013 z Banku Gospodarstwa Krajowego w
Warszawie - XXIV/119/2012
 Uchwała XXIV 119 2012.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2012-06-08 08:36:59 | Data modyfikacji: 2013-11-15 14:05:33.
w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu
- XXIV/120/2012
 Uchwała XXIV 120 2012.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2012-06-08 08:38:06 | Data modyfikacji: 2013-11-15 14:05:33.
w sprawie zaciągnięcia pożyczki
długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie -
XXIV/121/2012
 Uchwała XXIV 121 2012.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2012-06-08 08:39:26 | Data modyfikacji: 2013-11-15 14:05:33.
w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu -
XXIV/122/2012
 Uchwała XXIV 122 2012.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2012-06-08 08:41:42 | Data modyfikacji: 2013-11-15 14:05:33.
zał. Nr 1 - Plan dochodów na 2012r
 Plan dochodów 111.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2012-06-08 08:49:01 | Data modyfikacji: 2013-11-15 14:05:33.
zał. Nr 2 - Plan wydatków na 2012r
 Plan wydatków 112.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2012-06-08 08:49:54 | Data modyfikacji: 2013-11-15 14:05:33.
załn. Nr 3 - wydatki inwestycyjne na 2012 r
 Tabela 3 Limity wydatków 113.xls

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2012-06-08 08:50:41 | Data modyfikacji: 2013-11-15 14:05:33.
zał. Nr 3 wydatki inwestycyjne na 2012 rok
 Zadania inwestycyjne 114.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2012-06-08 08:51:54 | Data modyfikacji: 2013-11-15 14:05:33.
przychody i rozchody budżetu w 2012r
 Przychody i rozchody 115.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2012-06-08 08:53:00 | Data modyfikacji: 2013-11-15 14:05:33.
w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Zakrzew na lata 2012 -
2017 - XXIV/123/2012
 Uchwała Nr XXIV 123 2012.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2012-06-08 08:54:39 | Data modyfikacji: 2013-11-15 14:05:33.
zał. Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa
 Wieloletnia Prognoza Finansowa11.xls

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2012-06-08 08:59:06 | Data modyfikacji: 2013-11-15 14:05:33.
w sprawie szczegółowych warunków przyznawanisa
i odpłatności za usługi opiekuńcze i
specjalistyczne usługi opiekuńcze z
wyłączeniem usług opiekuńczych dla osób z
zaburzeniami psychicznymi oraz zasady
szczegółowych warunków częsciowego lub
całkowitego zwolnienia z opłat, jak również
trybu ich pobierania - XXIV/124/2012
 Uchwała Nr XXIV 124 2012.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2012-06-08 09:03:19 | Data modyfikacji: 2013-11-15 14:05:33.
załączniki do uchwały Nr XXIV/124/2012
 zal do uchw nr XXIV 124 2012.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2012-06-08 09:04:23 | Data modyfikacji: 2013-11-15 14:05:33.
XXIV/125/2012 - przejęcia nieodpłatnie działek
w miejscowości Wacyn.
 Uchwała Nr XXIV-125-2012.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2012-10-24 10:48:46 | Data modyfikacji: 2013-11-15 14:05:33.
XXIV/126/2012 - przejęcia nieodpłatnie działek
w miejscowości Bielicha.
 Uchwała Nr XXIV-126-2012.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2012-10-24 10:47:42 | Data modyfikacji: 2013-11-15 14:05:33.
XXIV/127/2012 - rozpatrzenia skargi na
działalność Wójta Gminy Zakrzew.
 Uchwała Nr XXIV-127-2012.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2012-10-24 10:46:31 | Data modyfikacji: 2013-11-15 14:05:33.
XXIV/128/2012 - rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania Wójta Gminy w Zakrzewie z wykonania
budżetu za 2011 rok i sprawozdania finansowego.
 Uchwała Nr XXIV-128-2012.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2012-10-24 10:45:01 | Data modyfikacji: 2013-11-15 14:05:33.
XXIV/129/2012 - udzielenia Wójtowi Gminy
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011
rok.
 Uchwała Nr XXIV-129-2012.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2012-10-24 10:43:27 | Data modyfikacji: 2013-11-15 14:05:33.
w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu -
XXV/130/2012
 Uchwała XXV 130 2012.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2012-07-12 11:07:47 | Data modyfikacji: 2013-11-15 14:05:33.
zał. Nr 1 do Uchwały Nr XXV/130/2012
 Plan dochodów syt.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2012-07-12 11:12:20 | Data modyfikacji: 2013-11-15 14:05:33.
zał. Nr 2 do uchwały Nr XXV/130/2012
 Plan wydatków mny.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2012-07-12 11:13:15 | Data modyfikacji: 2013-11-15 14:05:33.
zał. Nr 3 do uchwały Nr XXV/130/2012
 Załącznik inwestycyjnyvfr.xls

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2012-07-12 11:14:01 | Data modyfikacji: 2013-11-15 14:05:33.
XXV/131/2012 - zatwierdzenia taryf za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę.
 Uchwała Nr XXV 131 2012.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2012-10-24 10:41:37 | Data modyfikacji: 2013-11-15 14:05:33.
XXV/132/2012 - zatwierdzenia taryf za zbiorowe
odprowadzanie ścieków.
 Uchwała Nr XXV 132 2012.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2012-10-24 10:40:20 | Data modyfikacji: 2013-11-15 14:05:33.
XXV/133/2012 - zlecenia Gminnemu Ośrodkowi Pomocy
Społecznej w Zakrzewie realizacji zadań
wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku
(Dz.U. z 2011r, Nr 149, poz. 887 z późn.zm.) o
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
 Uchwała Nr XXV 133 2012.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2012-10-24 10:39:00 | Data modyfikacji: 2013-11-15 14:05:33.
w sprawie przyjęcia "Programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy na lata 2012 - 2016" -
XXV/134/2012
 Uchwała Nr XXV-134-2012.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2012-07-12 11:23:50 | Data modyfikacji: 2013-11-15 14:05:33.
XXV/135/2012 - wprowadzenia zmian do Uchwały Nr
XXIV/116/2012 z dnia 28 maja 2012 roku.
 Uchwała Nr XXV 135 2012.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2012-10-24 10:36:21 | Data modyfikacji: 2013-11-15 14:05:33.
zaciągnięcia długoterminowego kredytu -
XXVI/136/2012
 Uchwała XXVI 136 2012.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2012-08-27 08:47:22 | Data modyfikacji: 2013-11-15 14:05:33.
zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Warszawie - XXVI/137/2012
 Uchwała XXVI 137 2012.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2012-08-27 08:49:07 | Data modyfikacji: 2013-11-15 14:05:33.
zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na
wyprzedzające finansowanie operacji realizowanej
z udziałem Europejskiego Funduszu rolnego na
rzecz rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2007 -
2013 z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie -
XXVI/138/2012
 Uchwała XXVI 138 2012.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2012-08-27 08:53:08 | Data modyfikacji: 2013-11-15 14:05:33.
zaciągnięcia długoterminowego kredytu -
XXVI/139/2012
 Uchwała XXVI 139 2012.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2012-08-27 08:54:08 | Data modyfikacji: 2013-11-15 14:05:33.
zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Warszawie - XXVI/140/2012
 Uchwała XXVI 140 2012.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2012-08-27 08:55:19 | Data modyfikacji: 2013-11-15 14:05:33.
wprowadzenia zmian do budżetu - XXVI/141/2012
 Uchwała XXVI 141 2012.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2012-08-27 09:00:35 | Data modyfikacji: 2013-11-15 14:05:33.
wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Zakrzew na lata 2012 - 2017 -
XXVI 142 2012
 Uchwała Nr XXVI 142 2012.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2012-08-27 09:13:40 | Data modyfikacji: 2013-11-15 14:05:33.
wprowadzenia zmian do Statutu Gminy w Zakrzewie
przyjetego Uchwałą Nr XII/102/2003 z dnia 14
października 2003 roku - XXVI/143/2012
 Uchwała Nr XXVI-143-2012.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2012-08-27 09:15:45 | Data modyfikacji: 2013-11-15 14:05:33.
XXVI/144/2012 - przejęcia nieodpłatnie działki
w miejscowości Janiszew
 Uchwała Nr XXVI-144-2012.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2012-10-24 10:32:58 | Data modyfikacji: 2013-11-15 14:05:33.
wprowadzenia zmian do budżetu - XXVII/145/2012
 Uchwała XXVII 145 2012.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2012-10-03 12:15:01 | Data modyfikacji: 2013-11-15 14:05:33.
przekazania nieodpłatnie działek w miejscowości
Zakrzew-Kolonia - XXVII/146/2012
 Uchwała Nr XXVII 146 2012.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2012-10-03 10:26:01 | Data modyfikacji: 2013-11-15 14:05:33.
XXVII/147/2012 - nadania nazwy ulicy w
miejscowości Milejowice.
 Uchwała Nr XXVII 147 2012.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2012-10-24 10:30:50 | Data modyfikacji: 2013-11-15 14:05:33.
ustalenia sieci publicznych przedszkoli i
oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych prowadzonych przez Gminę Zakrzew -
XXVII/148/2012
 Uchwała Nr XXVII 148 2012.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2012-10-09 10:11:57 | Data modyfikacji: 2013-11-15 14:05:33.
XXVII/149/2012 - podziału Gminy Zakrzew na
okręgi wyborcze oraz ustalenie ich granic,
numerów i liczby radnych wybieranych w każdym
okręgu.
 Uchwała Nr XXVII 149 2012.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2012-10-24 11:01:32 | Data modyfikacji: 2013-11-15 14:05:33.
XXVIII/150/2012 - wprowadzenia zmian do budżetu
 Uchwała XXVIII 150 2012.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2012-11-14 10:35:21 | Data modyfikacji: 2013-11-15 14:05:33.
XXVIII/151/2012 - obniżenia ceny skupu żyta do
celów wymiaru podatku rolnego.
 Uchwała Nr XXVIII 151 2012.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2012-11-14 10:39:22 | Data modyfikacji: 2013-11-15 14:05:33.
XXVIII/152/2012 - ustalenia stawek podatku od
nieruchomości.
 Uchwała Nr XXVIII 152 2012.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2012-11-14 10:40:47 | Data modyfikacji: 2013-11-15 14:05:33.
XXVIII/153/2012 - ustalenia wysokości stawek
podatku od środków transportowych na terenie
Gminy Zakrzew.
 Uchwała Nr XXVIII 153 2012.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2012-11-14 10:42:14 | Data modyfikacji: 2013-11-15 14:05:33.
XXVIII/154/2012 - przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
na obszarze działki nr ew. gruntu 319,
położonej w obrębie gruntów Milejowice w
miejscowości Milejowice w gminie Zakrzew, powiat
radomski, woj. mazowieckie.
 Uchwała Nr XXVIII 154 2012.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2012-11-14 10:45:45 | Data modyfikacji: 2013-11-15 14:05:33.
XXIX/155/.2012 - wprowadzenia zmian do budżetu.
 Uchwała XXIX 155 2012.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2012-12-12 13:04:53 | Data modyfikacji: 2013-11-15 14:05:33.
XXIX/156/2012 - uchwalenia Programu
określającego zasady współpracy Gminy Zakrzew
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na 2013 rok.
 Uchwała Nr XXIX 156 2012.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2012-12-12 13:13:07 | Data modyfikacji: 2013-11-15 14:05:33.
XXIX/157/2012 - podziału Gminy Zakrzew na stałe
obwody głosowania.
 Uchwała Nr XXIX 157 2012.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2012-12-12 13:14:27 | Data modyfikacji: 2013-11-15 14:05:33.
XXIX/158/2012 - nieodpłatnego przejęcia działek
na rzecz Gminy Zakrzew w miejscowości Bielicha.
 Uchwała Nr XXIX 158 2012.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2012-12-12 13:15:22 | Data modyfikacji: 2013-11-15 14:05:33.
XXX/159/2012 - przyjęcia regulaminu Utrzymania
Czystości i Porządku na terenie Gminy Zakrzew.
 Uchwała Nr XXX 159 2012.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2012-12-20 09:13:11 | Data modyfikacji: 2013-11-15 14:05:33.
załącznik do uchwały Nr XXX 159 2012
 zał.do Uchwały Nr XXX 159 2012 Regulamin.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2012-12-20 09:14:09 | Data modyfikacji: 2013-11-15 14:05:33.
XXX/160/2012 - wyboru metory obliczania, metody
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na
terenie nieruchomości oraz ustalenia wysokości
tej opłaty.
 Uchwała Nr XXX 160 2012.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2012-12-20 09:15:46 | Data modyfikacji: 2013-11-15 14:05:33.
XXX/161/2012 - terminu, częstotliwości i trybu
uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
 Uchwała Nr XXX 161 2012.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2012-12-20 09:20:31 | Data modyfikacji: 2013-11-15 14:05:33.
XXX/162/2012 - określenia wzoru deklaracji o
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właścicieli
nieruchomości.
 Uchwała Nr XXX 162 2012.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2012-12-20 09:21:58 | Data modyfikacji: 2013-11-15 14:05:33.
załącznik do uchwały Nr XXX/162/2012
 Zał do Uchwały Nr XXX 162 2012 deklaracja.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2012-12-20 09:24:30 | Data modyfikacji: 2013-11-15 14:05:33.
XXX/163/2012 - określenia szczegółowego sposobu
i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 Uchwała Nr XXX 163 2012.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2012-12-20 09:41:48 | Data modyfikacji: 2013-11-15 14:05:33.
XXX/164/2012 - nieodpłatnego przejęcia działki
na rzecz Gminy Zakrzew w miejscowości Milejowice.
 Uchwała Nr XXX 164 2012.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2012-12-20 09:42:54 | Data modyfikacji: 2013-11-15 14:05:33.
XXXI/165/2012 - wprowadzenia zmian do budżetu.
 Uchwała XXXI 165 2012.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2013-01-29 12:01:15 | Data modyfikacji: 2013-11-15 14:05:33.
XXXI/166/2012 - wprowadzenia zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Zakrzew na lata 2012 -
2017
 Uchwała XXXI 166 2012.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2013-01-29 12:02:30 | Data modyfikacji: 2013-11-15 14:05:33.
XXXI/167/2012 - nadania Statutu Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zakrzewie
 Uchwała Nr XXXI 167 2012.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2013-01-18 11:45:55 | Data modyfikacji: 2013-11-15 14:05:33.
załącznik do Uchwały Nr XXXI/167/2012
 zał. do uchwały Nr XXXI 167 2012.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2013-01-18 11:46:45 | Data modyfikacji: 2013-11-15 14:05:33.
XXXI/168/2012 - ustalenia sieci dróg gminnych -
18 odcinków
 Uchwała Nr XXXI 168 2012.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2013-01-18 11:47:42 | Data modyfikacji: 2013-11-15 14:05:33.
XXXI/169/2012 - ustalenia sieci dróg gminnych -
17 odcinków
 Uchwała Nr XXXI 169 2012.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2013-01-18 11:48:31 | Data modyfikacji: 2013-11-15 14:05:33.
XXXI/170/2012 - Uchwała Budżetowa na 2013 rok.
 Uchwała XXXI 170 2012.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2013-01-29 12:05:42 | Data modyfikacji: 2013-11-15 14:05:33.
zał. do uchwały XXXI/170/2012 wydatki budżetu
 Tabela wydatki.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2013-01-29 12:07:46 | Data modyfikacji: 2013-11-15 14:05:33.
zał. do uchwały XXXI/170/2012 dochody
 Tabela 1 Dochody.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2013-01-29 12:26:40 | Data modyfikacji: 2013-11-15 14:05:33.
zał. do uchwały XXXI/170/2012 - załącznik
inwestycyjny.
 Załacznik inwestcyjny.xls

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2013-01-29 12:29:06 | Data modyfikacji: 2013-11-15 14:05:33.
XXXI/171/2012 - Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Zakrzew na lata 2013 - 2018.
 Uchwała XXXI 171 2012.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2013-01-29 12:22:20 | Data modyfikacji: 2013-11-15 14:05:33.
zał. do uchwały Nr XXXI/171/2012 - Wieloletnia
Prognoza Finansowa
 Wieloletnia Prognoza Finansowa 111.xls

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2013-01-29 12:34:44 | Data modyfikacji: 2013-11-15 14:05:33.
XXXI/172/2012 - wyrażenia zgody na zamianę
nieruchomości.
 Uchwała Nr XXXI 172 2012.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2013-01-29 12:23:26 | Data modyfikacji: 2013-11-15 14:05:33.
Data wprowadzenia: 2013-01-29 12:23:26
Opublikowane przez: Jolanta Głowacka