Zarządzenie nr 1/2013 w sprawie wysokości
pogotowia kasowego dla Urzędu Gminy w Zakrzewie
na rok 2013
 ZARZĄDZENIE 1=2013.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Danuta Seweryn | Data wprowadzenia: 2013-02-13 14:27:04 | Data modyfikacji: 2013-03-21 14:30:32.
Zarządzenie nr 1a/2013 w sprawie opracowania
planu finansowego zadań z zakresu administracji
rządwoej oraz innych zadań zleconych jst
odrębnymi ustawami
 ZARZĄDZENIE 1a-2013.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Danuta Seweryn | Data wprowadzenia: 2013-03-21 14:29:18.
Zarządzenie nr 2/2013 w sprawie udzielenia
pełnomocnictwa Pani Krystynie Czerwonce
Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zakrzewie
 ZARZĄDZENIE 2-2013.docx

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marzenna Nosowska | Data wprowadzenia: 2013-02-13 14:29:05.
Zarządzenie nr 3/2013 w sprawie szczegółowych
zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej
dyrektorowi samorządowej instytucji kultury w
Zakrzewie
 ZARZĄDZENIE 3-2013.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Elżbieta Bilska | Data wprowadzenia: 2013-02-13 14:52:08.
Zarządzenie nr 4/2013 w sprawie maksymalnego
miesięcznego wynagrodzenia kierowników jednostek
organizacyjnych Gminy Zakrzew
 ZARZĄDZENIE 4-2013.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Elżbieta Bilska | Data wprowadzenia: 2013-02-15 11:23:00.
Zarządzenie nr 5/2013 w sprawie ogłoszenia
otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2013
roku zadania publicznego w zakresie wspierania i
upowszechniania kultury fizycznej
 ZARZĄDZENIE 5-2013.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Elżbieta Bilska | Data wprowadzenia: 2013-02-15 11:24:45.
Zarządzenie nr 6/2013 w sprawieustalenia zasad
powoływania członków Rady Sportu oraz ustalenia
jej działania
 ZARZĄDZENIE 6-2013.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Elżbieta Bilska | Data wprowadzenia: 2013-02-15 11:26:58.
Zarządzenie nr 7/2013 w sprawie pworwadzenia
Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Zakrzewie
 ZARZĄDZENIE 7-2013.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Krystyna Czerwonka | Data wprowadzenia: 2013-03-18 13:46:15 | Data modyfikacji: 2013-03-18 13:47:30.
Zarządzenie nr 8/2013 w sprawie zmian w planie
dochodów i wydatków zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami oraz na realizację
własnych zadań bieżących gmin oraz
przeniesienia wydatków wewnątrz działu w ramach
uprawnień otrzymanych od Rady Gminy
 ZARZĄDZENIE 8-2013.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Danuta Seweryn | Data wprowadzenia: 2013-03-18 13:50:54.
Zarządzenie nr 9/2013 w sprawie powołania
komisji w celu dokonania przeglądu wytworzonych
materiałów zawierających informacje niejawne w
Urzędzie Gminy Zakrzew
 ZARZĄDZENIE 9-2013.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2013-03-18 13:52:25.
Zarządzenie nr 10/2013 w sprawie powołania
komisji konkursowej do rozstrzygnięcia zadania
publicznego w zakresie upowszechnienia kultury
fizycznej i sportu
 ZARZĄDZENIE 10-2013.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Elżbieta Bilska | Data wprowadzenia: 2013-03-18 14:11:56.
Zarządzenie nr 11/2013 w sprawie otwartego
konkursu ofert na zorganizowanie dla dzieci i
młodzieży z terenu Gminy Zakrzew pozaszkolnych
zajęć profilaktycznych mających wyraźne
odniesienie w zakresie rozwiązywania problemów
alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii
 ZARZĄDZENIE 11-2013.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Małgorzata Musiałek | Data wprowadzenia: 2013-03-18 14:14:03.
Zarządzenie nr 12/2013 w sprawie odwołania
członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds.
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie ZARZĄDZENIE 12-2013.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Krystyna Czerwonka | Data wprowadzenia: 2013-03-28 10:09:32 | Data modyfikacji: 2013-05-07 15:02:31.
Zarządzenie nr 13/2013 w sprawie wprowadzenia
zmian do Zarządzenia Nr 27/2009 Wójta Gminy
Zakrzew z 30 czerwca 2009r. w sprawie zmiany
szczegółowego sposobu przeprowadzenia służby
przygotowawczej i organizowania egzaminu
kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy w
Zakrzewie


 ZARZĄDZENIE 13=2013.docx

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marzenna Nosowska | Data wprowadzenia: 2013-03-28 10:16:33.
Zarządzenie nr 14/2013 w sprawie przedłożenia
sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy
Zakrzew za 2012 rok Regionalnej Izbie
Obrachunkowej oraz Radzie Gminy. Przedłożenia
sprawozdania finansowego za 2012 rok Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zakrzewie
oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakrzewie
(instytucji kultury) Radzie Gminy


 ZARZĄDZENIE 14-2013.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Danuta Seweryn | Data wprowadzenia: 2013-05-07 14:39:19.
Zarządzenie nr 15/2013 w sprawie zatwierdzenia do
realizacji Planu Obrony Cywilnej Gminy Zakrzew


 ZARZĄDZENIE 15-2013.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Elżbieta Bilska | Data wprowadzenia: 2013-05-07 14:40:37.
Zarządzenie nr 16/2013 w sprawie rozstrzygnięcia
otwartego konkursu ofert na realizację zadań
publicznych w zakresie upowszechniania kultury
fizycznej i sportu


 ZARZĄDZENIE 16-2013.pdf

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Elżbieta Bilska | Data wprowadzenia: 2013-05-07 14:42:00.
Zarządzenie nr 17/2013 w sprawie określenia
warunków ponownego wykorzystywania informacji
publicznej


 ZARZĄDZENIE 17-2013.docx

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marzenna Nosowska | Data wprowadzenia: 2013-05-07 14:42:57.
Zarządzenie nr 18/2013 w sprawie ustalenia stawek
za 1 kilometr przebiegu pojazdu niebędącego
własnością pracodawcy uzywanego do celów
służbowych ZARZĄDZENIE 18-2013.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marzenna Nosowska | Data wprowadzenia: 2013-05-07 14:47:33 | Data modyfikacji: 2013-05-07 14:48:27.
Zarządzenie nr 19/2013 w sprawie zmian w planie
dochodów i wydatków zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami oraz na realizację
własnych zadań bieżących gmin oraz
przeniesienia wydatkówwewnątrz działu w ramach
uprawnień otrzymanych od Rady Gminy


 ZARZĄDZENIE 19-2013.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Danuta Seweryn | Data wprowadzenia: 2013-05-07 14:50:50.
Zarządzenie nr 20/2013 w sprawie wprowadzenia
dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Zakrzew


 ZARZĄDZENIE 20-2013.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Elżbieta Bilska | Data wprowadzenia: 2013-05-07 14:51:44.
Zarządzenie nr 21/2013 w sprawie powołania
Komisji polubownego szacowania szkody łowieckiej


 ZARZĄDZENIE 21-2013.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Katarzyna Wencel | Data wprowadzenia: 2013-05-07 14:52:37.
Zarządzenie nr 22/2013 w sprawie zmian w planie
dochodów i wydatków zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami oraz na realizację
własnych zadań bieżących gmin oraz
przeniesienia wydatków wewnątrz działu w ramach
uprawnień otrzymanych od Rady Gminy


 ZARZĄDZENIE 22-2013.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Danuta Seweryn | Data wprowadzenia: 2013-05-07 14:55:49.
Zarządzenie nr 23/2013 w sprawie otwartego
konkursu ofert na zorganizowanie 12-dniowych
kolonii socjoterpeutycznych lub profilaktycznych w
okresie wakacji letnich dla 35 dzieci z terenu
Gminy Zakrzew


 ZARZĄDZENIE 23-2013.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Małgorzata Musiałek | Data wprowadzenia: 2013-05-07 14:57:15 | Data modyfikacji: 2013-05-07 14:57:57.
Zarządzenie nr 24/2013 w sprawie wyznaczenia
nauczyciela do zastepowania dyrektora Publicznej
Szkoły Podstawowej w Wacynie w razie jego
nieobecności


 ZARZĄDZENIE 24-2013.docx

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marzenna Nosowska | Data wprowadzenia: 2013-05-07 14:59:08.
Zarządzenie nr 25/2013 w sprawie zmian w planie
dochodów i wydatków zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami oraz na realizację
własnych zadań bieżących gmin oraz
przeniesienia wydatków wewnątrz działu w ramach
uprawnień otrzymanych od Rady Gminy


 ZARZĄDZENIE 25-2013.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Danuta Seweryn | Data wprowadzenia: 2013-07-15 13:17:05.
Zarządzenie nr 26/2013 w sprawie wprowadzenia
zasad (polityki) rachunkowości obowiązujący
przy realizacji projektów


 ZARZĄDZENIE 26-2013.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Danuta Seweryn | Data wprowadzenia: 2013-07-15 13:18:38.
Zarządzenie nr 27/2013 w sprawie wprowadzenia
zmian do Zarządzenia Nr 9/2013 w sprawie
powołania komisji w celu dokonania przeglądu
wytworzonych materiałów zawierających
informacje niejawne w Urzędzie Gminy w Zakrzewie ZARZĄDZENIE 27-2013.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2013-07-15 13:20:04 | Data modyfikacji: 2013-07-15 13:27:23.
Zarządzenie nr 28/2013 w sprawie zmian w planie
dochodów i wydatków zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami oraz na realizację
własnych zadań bieżących gmin oraz
przeniesienia wydatków wewnątrz działu w ramach
uprawnień otrzymanych od Rady Gminy


 ZARZĄDZENIE 28-2013.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Danuta Seweryn | Data wprowadzenia: 2013-07-15 13:22:27.
Zarządzenie nr 29/2013 w sprawie dokonania
przeglądu ankiet bezpieczeństwa osobowego


 ZARZĄDZENIE 29-2013.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2013-07-15 13:23:14.
Zarządzenie nr 30/2013 w sprawie przedłużenia
powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej
Szkoły Podstawowej w Cerekwi Pani Elżbiecie
Kumiędze


 ZARZĄDZENIE 30-2013.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marzenna Nosowska | Data wprowadzenia: 2013-07-15 13:24:22.
Zarządzenie nr 31/2013 w sprawie wprowadzenia
zasad (polityki) rachunkowości obowiązujący
przy realizacji projektów


 ZARZĄDZENIE 31-2013.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Danuta Seweryn | Data wprowadzenia: 2013-10-29 10:52:24.
Zarządzenie nr 32/2013 w sprawie powołania
Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia
postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela
kontraktowego ubiegającego się o stopień
nauczyciela mianowanego


 ZARZĄDZENIE 32-2013.docx

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marzenna Nosowska | Data wprowadzenia: 2013-10-29 11:01:05.
Zarządzenie nr 33/2013 w sprawie powołania
Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia
postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela
kontraktowego ubiegajacego się o stopień
nauczyciela mianowanego


 ZARZĄDZENIE 33-2013.docx

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marzenna Nosowska | Data wprowadzenia: 2013-10-29 11:05:05.
Zarządzenie nr 34/2013 w sprawie powołania
Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia
postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela
kontraktowego ubiegającego się o stopień
nauczyciela mianowanego


 ZARZĄDZENIE 34-2013.docx

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marzenna Nosowska | Data wprowadzenia: 2013-10-29 11:09:09.
Zarządzenie nr 35/2013 w sprawie powołania
Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia
postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela
kontraktowego ubiegającego się o stopień
nauczyciela mianowanego


 ZARZĄDZENIE 35-2013.docx

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marzenna Nosowska | Data wprowadzenia: 2013-10-29 11:15:46.
Zarządzenie nr 36/2013 w sprawie powołania
Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia
postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela
kontraktowego ubiegającego sie o stopień
nauczyciela mianowanego


 ZARZĄDZENIE 36-2013.docx

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marzenna Nosowska | Data wprowadzenia: 2013-10-29 11:18:00.
Zarządzenie nr 37/2013 w sprawie powołania
Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia
postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela
kontraktowego ubiegającego się o stopień
nauczyciela mianowanego


 ZARZĄDZENIE 37-2013.docx

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marzenna Nosowska | Data wprowadzenia: 2013-10-29 11:20:12.
Zarządzenie nr 38/2013 w sprawie powołania
Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia
postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela
kotraktowego ubiegającego się o stopień
nauczyciela mianowanego


 ZARZĄDZENIE 38-2013.docx

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marzenna Nosowska | Data wprowadzenia: 2013-10-29 11:56:59.
Zarządzenie nr 39/2013 w sprawie zmian w planie
dochodów i wydatków zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami oraz na realizację
własnych zadań bieżących gmin oraz
przeniesienia wydatków wewnątrz działu w ramach
uprawnień otrzymanych od Rady Gminy


 ZARZĄDZENIE 39-2013.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Danuta Seweryn | Data wprowadzenia: 2013-10-29 12:54:34.
Zarządzenie nr 40/2013 w sprawie zmiany do
Zarządzenia Wójta Gminy Nr 34/2013 z dnia
26.07.2013r. dotyczącego powołania Komisji
Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania
egzaminacyjnego dla nauczyciela kontraktowego
ubiegającego się o stopień nauczyciela
mianowanego


 ZARZĄDZENIE 40-2013.docx

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marzenna Nosowska | Data wprowadzenia: 2013-10-29 13:04:25.
Zarządzenie nr 41/2013 w sprawie przedłożenia
za I półrocze 2013r. informacji z wykonania
budżetu Gminy Zakrzew =, informacji z przebiegu
wykonania planu finansowego Samorządowej
Instytucji Kultury, informacji z przebiegu
wykonania planu finansowego Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, informacji
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy
Finansowej


 ZARZĄDZENIE 41-2013.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Danuta Seweryn | Data wprowadzenia: 2013-10-29 13:48:52.
Zarządzenie nr 42/2013 w sprawie zmiany do
Zarządzenia Wójta Gminy Nr 35/2013 z dnia
26.07.2013r. dotyczącego powołania Komisji
Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania
egzaminacyjnego dla nauczyciela kontraktowego
ubiegającego się o stopień nauczyciela
mianowanego


 ZARZĄDZENIE 42-2013.docx

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marzenna Nosowska | Data wprowadzenia: 2013-10-29 13:52:54.
Zarządzenie nr 43/2013 w sprawie zmiany do
Zarządzenia Wójta Gminy Nr 38/2013 z dnia
26.07.2013r. dotyczącego powołania Komisji
Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania
egzaminacyjnego dla nauczyciela kontraktowego
ubiegającego się o stopień nauczyciela
mianowanego


 ZARZĄDZENIE 43-2013.docx

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marzenna Nosowska | Data wprowadzenia: 2013-10-29 13:56:59.
Zarządzenie nr 44/2013 w sprawie zmiany do
Zarządzenia Wójta Gminy Nr 36/2013 z dnia
26.07.2013r. dotyczącego powołania Komisji
Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania
egzaminacyjnego dla nauczyciela kontraktowego
ubiegającego sie o stopień nauczyciela
mianowanego


 ZARZĄDZENIE 44-2013.docx

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marzenna Nosowska | Data wprowadzenia: 2013-10-29 14:00:09.
Zarządzenie nr 45/2013 w sprawie odwołania z
funkcji kierownika zakładu opieki zdrowotnej -
dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Zakrzewie


 ZARZĄDZENIE 45-2013.docx

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marzenna Nosowska | Data wprowadzenia: 2013-10-29 14:04:56.
Zarządzenie nr 46/2013 w sprawie powołania Pana
Witolda Kępki na pełniącego obowiązki
dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Zakrzewie ZARZĄDZENIE 46=2013.docx

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marzenna Nosowska | Data wprowadzenia: 2013-10-29 14:06:27 | Data modyfikacji: 2013-11-16 10:41:25.
Zarządzenie nr 47/2013 w sprawie powołania
osobowego składu Gminnej Komisji
Urbanistyczno-Architektonicznej


 ZARZĄDZENIE 47-2013.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Joanna Skorupska | Data wprowadzenia: 2013-10-29 14:19:05.
Zarządzenie nr 48/2013 w sprawie zmiany
Regulaminu Pracy Gminnej Komisji
Urbanistyczno-Architektonicznej


 ZARZĄDZENIE 48-2013.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Joanna Skorupska | Data wprowadzenia: 2013-10-29 14:22:20.
Zarządzenie nr 49/2013 w sprawie zmian w planie
dochodów i wydatków zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadan
zleconych gminie ustawami oraz na realizację
własnych zadań bieżących gmin oraz
przeniesienia wydatków wewnątrz działu w ramach
uprawnień otrzymanych od Rady Gminy


 ZARZĄDZENIE 49-2013.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Danuta Seweryn | Data wprowadzenia: 2013-10-29 14:43:28.
Zarządzenie nr 50/2013 w sprawie powołania
komisji konkursowej do przeprowadznia konkursu na
stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zakrzewie ZARZĄDZENIE 50=2013.docx

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marzenna Nosowska | Data wprowadzenia: 2013-11-05 11:56:28 | Data modyfikacji: 2013-11-05 12:00:50.
Zarządzenie nr 51/2013 w sprawie zmian w planie
dochodów i wydatków zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami oraz na realizację
własnych zadań bieżących gmin oraz
przeniesienia wydatków wewnątrz działu w ramach
uprawnień otrzymanych od Rady Gminy


 ZARZĄDZENIE 51-2013.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Danuta Seweryn | Data wprowadzenia: 2013-11-12 12:40:16.
Zarządzenie nr 52/2013 w sprawie wprowadzenia
dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Zakrzew

 ZARZĄDZENIE 52-2013.docx

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Elżbieta Bilska | Data wprowadzenia: 2013-11-12 12:41:16 | Data modyfikacji: 2014-01-02 08:49:21.
Zarządzenie nr 53/2013 w sprawie zmian w planie
dochodów i wydatków zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami oraz na realizację
własnych zadań bieżących gmin oraz
przeniesienia wydatków wewnątrz działu w ramach
uprawnień otrzymanych od Rady Gminy
 ZARZĄDZENIE 53-2013.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Danuta Seweryn | Data wprowadzenia: 2014-01-02 10:20:10.
Zarządzenie nr 53/2013 w sprawie przedłożenia
projektu Budżetu Gminy Zakrzew na 2014 rok oraz
projektu Uchwały w sprawie WPF Gminy Zakrzew na
lata 2014-2020
 ZARZĄDZENIE 53=2013.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Danuta Seweryn | Data wprowadzenia: 2014-01-15 15:19:18.
Zarządzenie nr 54/2013 w sprawie zatwierdzenia
dokumentacji bezpieczeństwa systemu
teleinformatycznego w Urzędzie Gminy w Zakrzewie
i udzielenia akredytacji bezpieczeństwa
teleinformatycznego dla systemu informatycznego
przeznaczonego do przetwarzania informacji
niejawnych o klauzuli "zastrzeżone"
 ZARZĄDZENIE 54-2013.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2014-01-02 10:25:11.
Zarządzenie nr 55/2013 w sprawie zmian w planie
dochodów i wydatków zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami oraz na realizację
własnych zadań bieżących gmin oraz
przeniesienia wydatków wewnątrz działu w ramach
uprawnień otrzymanych od Rady Gminy
 ZARZĄDZENIE 55-2013.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Danuta Seweryn | Data wprowadzenia: 2014-01-02 10:36:33 | Data modyfikacji: 2014-01-03 13:16:17.
Zarządzenie nr 55a/2013 w sprawie wprowadzenia
zasad (polityki) rachunkowości obowiązujący
przy realizacji projektów
 ZARZĄDZENIE 55a-2013.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Danuta Seweryn | Data wprowadzenia: 2014-01-15 15:20:48.
Zarządzenie nr 56/2013 w sprawie zmian w planie
dochodów i wydatków zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami oraz na realizację
własnych zadań bieżących gmin oraz
przeniesienia wydatków wewnątrz działu w ramach
uprawnień otrzymanych od Rady Gminy
 ZARZĄDZENIE 56-2013.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Danuta Seweryn | Data wprowadzenia: 2014-01-03 13:19:06.
Zarządzenie nr 57/2013 w sprawie zmian w planie
dochodów i wydtaków zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań na
realizację własnych zadań bieżących gmin oraz
przeniesienia wydatków wewnątrz działu w ramach
uprawnień otrzymanych od Rady Gminy
 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Danuta Seweryn | Data wprowadzenia: 2014-01-15 15:24:58.
Zarządzenie nr 58/2013 w sprawie powołania
komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji
(kontroli) stanu kasy oraz druków ścisłego
zarachowania
 ZARZĄDZENIE 58-2013.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Danuta Seweryn | Data wprowadzenia: 2014-01-15 15:26:15.
Zarządzenie nr 59/2013 w sprawie planu kontroli
zarządczej na 2014 rok w Urzędzie Gminy Zakrzew
i jednostkach organizacyjnych gminy
 ZARZĄDZENIE 59-2013.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marzenna Nosowska | Data wprowadzenia: 2014-03-11 13:19:41.
Data wprowadzenia: 2014-03-11 13:19:41
Autor: Marzenna Nosowska
ObowižEzuje od: 2013-12-31
Opublikowane przez: Marta Podgórska