``

Udostępnianie informacji publicznej

Ustawa z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej nakłada na organy administracji publicznej obowiązek udostępniania wszystkich informacji o sprawach publicznych, zwanych dalej informacjami publicznymi. Wyjątek stanowią informacje niejawne.

Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia:

- uzyskania informacji publicznej, w tym informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego,

- wglądu do dokumentów urzędowych,

- dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów

Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdej osobie.

Udostępnianie informacji publicznej następuje w drodze:

- ogłaszania w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej,

- udostępniania na wniosek osoby zainteresowanej,

- wyłożenia w powszechnie dostępnym miejscu,

- wstępu na posiedzenia organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej.

Wniosku o udostępnienie informacji publicznej nie trzeba uzasadniać.

Jeżeli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie musi składać wniosku pisemnego. 

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej odbywa się przez wykorzystanie informacji publicznej udostępnionej na stronie BIP, udostępnionej w sposób inny niż w BIP, udostępnionej w centralnym repozytorium lub przekazanej na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.

Przekazanie informacji publicznej w celu jej ponownego wykorzystywania następuje na wniosek, w przypadkach gdy:

- informacja publiczna nie została udostępniona w BIP lub w centralnym repozytorium, chyba że została udostępniona w inny sposób i zostały określone warunki jej ponownego wykorzystywania,

- wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację publiczną na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone.

W Urzędzie Gminy w Zakrzewie udostępnianie informacji do ponownego wykorzystywania opiera się na zasadach wskazanych w ustawie z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) Rozdział 2a.

Urząd Gminy nie ponosi odpowiedzialności za produkty i usługi wytworzone i wykonane na podstawie udostępnionej informacji publicznej. Ponosi odpowiedzialność tylko za treść przekazanej informacji publicznej.

Urząd może nałożyć opłatę za udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, jeżeli przygotowanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów
art. 23c w/w ustawy.

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17 stycznia 2012r. w sprawie wzoru wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej, ściśle określa wzór takiego wniosku. W celu ułatwienia dostępu do ponownego wykorzystywania informacji publicznej poniżej zamieszczony został wzór wniosku do pobrania.

 

 

 

 

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2013-03-28 14:20:36 | Data modyfikacji: 2013-09-20 14:01:18.
Data wprowadzenia: 2013-03-28 14:20:36
Data modyfikacji: 2013-09-20 14:01:18
Opublikowane przez: Marta Podgórska