Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Gminy w Zakrzewie ZP.22.13

Ogłoszenie o zamówieniu
 ogl_zp22_13.doc

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2013-11-29 10:47:07.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 siwz_zp22_13.zip

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2013-11-29 10:48:26.
Modyfikacja SIWZ

pytania_zp22_13.doc

siwz_mod_zp_22_13.doc

umowa_zp22_13.docx

ogl_zm_zp22.13.doc

 

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2013-12-05 12:24:13.
Modyfikacja umowy i wyjaśnienia
Jednocześnie informujemy, ze termin składania ofert zostaje przesunięty na dzień 13.12.2013r godz. 09:55, otwarcie ofert 13.12.2013r. godz. 10:00.

Informujemy że do specyfikacji istotnych warunków zamówienia do punktu 6. C. dopisuje się pkt 7 o treści:
• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
a punkt 6 zastępuje się w następujący sposób:
• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

ogl_zm2zp22_13.doc

umowa_zp22_13_zm.docx

pytania2_zp22_13.doc

 

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2013-12-10 10:10:32 | Data modyfikacji: 2013-12-10 14:24:29.
Unieważnienie postępowania
 uniewaznienie_zp22.13.doc

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2013-12-13 10:13:15 | Data modyfikacji: 2013-12-10 14:24:29.

Zobacz:
 
Zakup Paliwa Samochodowego - Zapytanie o cenę
 .  
Budowa Centrum Wsi Dabrówka Nagórna W - II etap ZP.2.13
 .  
Remont dróg gminnych na terenie gminy Zakrzew ZP.3.13
 .  
Obsługa kanalizacji sanitarnej ZP.4.13
 .  
Centrum Wsi Zakrzew- III etap ZP.5.13
 .  
Budowa Centrum Wsi Zakrzew - II etap ZP.6.13
 .  
Budowa drogi gminnej Dąbrówka Nagórna Kolonia
 .  
Udzielenie kredytu w wysokości 3 713 476,00zł ZP.8.13
 .  
Budowa dróg w miejscowościach Bielicha i Jaszowice Kolonia ZP.9.13
 .  
Budowa Centrum Wsi Zakrzew- II etap ZP.10.13
 .  
Remont pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy Zakrzew ZP.11.13.
 .  
GOPS- Kopmleksowa realizacja usług szkoleniowych osób bezrobotnych w Gminie Zakrzew
 .  
Budowa Centrum Wsi Zatopolice ZP.13.13
 .  
Budowa drogi gminnej Milejowice ul. Zielona ZP.14.13
 .  
Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w gminie Zakrzew ZP.15.13
 .  
Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2013/2014 ZP.1613
 .  
GOPS - Przygotowywanie i dostarczanie gorących posiłków do siedmiu placówek oświatowych na terenie gminy Zakrzew w 2013/2014r.
 .  
Budowa Muzeum Pożarnictwa w Dąbrówce Podłężnej ZP.17.13
 .  
Budowa oswietlenia ulicznego ZP.18.13
 .  
Budowa wodociągów w m. Janiszew, Milejowice, Dąbrówka Nagórna, Gulin ZP.19.13 .  

Budowa Domu Ludowego w Dąbrówce Nagórnej W ZP.20.13
 .  
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych ZP.21.13
 .  
Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Gminy w Zakrzewie ZP.22.13
 .  
Opracowanie koncepcji architektonicznej budowy zespołu oświatowego w m-ci Bielicha Gmina Zakrzew ZP.23.13
 .  
Zimowe utrzymanie dróg gminnych, lokalnych na terenie gminy Zakrzew ZP.24.13
 .  
Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Gminy w Zakrzewie ZP.25.13
 .  
Dostawa oleju opałowego lekkiego w 2014 r. ZP.26.13
 . 
Data wprowadzenia: 2013-12-13 10:13:15
Opublikowane przez: Danuta Dziesińska