Zarządzenie nr 1/2014 w sprawie wysokości
pogotowia kasowego dla Urzędu Gminy w Zakrzewie
na 2014 rok
 ZARZĄDZENIE 1-2014.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Danuta Seweryn | Data wprowadzenia: 2014-01-16 08:14:31.
Zarządzenie nr 2/2014 w sprawie opracowania planu
finansowego zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych jst
odrębnymi ustawami
 ZARZĄDZENIE 2-2014.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Danuta Seweryn | Data wprowadzenia: 2014-01-16 08:17:50.
Zarządzenie nr 3/2014 w sprawie wprowadzenia
zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2014-2020
 ZARZĄDZENIE 3-2014.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Danuta Seweryn | Data wprowadzenia: 2014-03-11 14:16:14.
Zarządzenie nr 4/2014 w sprawie zmian w planie
dochodów i wydatków zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
bieżących gmin oraz przeniesienia wydatków
wewnątrz działu w ramach uprawnień otrzymanych
od Rady Gminy
 ZARZĄDZENIE 4-2014.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Danuta Seweryn | Data wprowadzenia: 2014-03-11 14:20:05.
Zarządzenie nr 5/2014 w sprawie przeprowadzenia
konsultacji z mieszkańcami miejscowości gminy w
sprawie zmiany lub zniesienia urzędowych nazw
miejscowości
 ZARZĄDZENIE 5=2014.docx

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Magdalena Radomska | Data wprowadzenia: 2014-03-11 14:29:43.
Zarządzenie nr 6/2014 w sprawie zmian w
Regulamienie Pracy Urzędu Gminy w Zakrzewie
 ZARZĄDZENIE 6-2014.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Elżbieta Bilska | Data wprowadzenia: 2014-03-11 14:26:42 | Data modyfikacji: 2014-03-11 14:27:41.
Zarządzenie nr 7/2014 w sprawie powołania
osobowego składu Gminnej Komisji
Urbanistyczno-Architektonicznej
 ZARZĄDZENIE 7-2014.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Joanna Skorupska | Data wprowadzenia: 2014-03-11 14:30:57.
Zarządzenie nr 8/2014 w sprawie zmian w planie
dochodów i wydatków zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami oraz na realizację
własnych zadań bieżących gmin oraz
przeniesienia wydatków wewnątrz działu w ramach
uprawnień otrzymanych od Rady Gminy
 ZARZĄDZENIE 8-2014.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Danuta Seweryn | Data wprowadzenia: 2014-03-11 14:33:46.
Zarządzenie nr 9/2014 w sprawie powołania
komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na
stanowisko dyrektora Samdzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zakrzewie
 ZARZĄDZENIE 9=2014.docx

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marzenna Nosowska | Data wprowadzenia: 2014-03-19 15:16:28.
Zarządzenie nr 10/2014 w sprawie ogłoszenia
otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2014
roku zadania publicznego w zakresie wspierania i
upowszechniania kultury fizycznej
 ZARZĄDZENIE 10-2014.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Elżbieta Bilska | Data wprowadzenia: 2014-04-07 13:13:19.
Zarządzenie nr 11/2014 w sprawie przedłożenia
sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy
Zakrzew za 2013 rok Regionalnej Izbie
Obrachunkowej oraz Radzie Gminy. Przedłożenia
sprawozdania finansowego za 2013 rok Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zakrzewie
oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakrzewie
(instytucji kultury) Radzie Gminy
 ZARZĄDZENIE 11-2014.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Danuta Seweryn | Data wprowadzenia: 2014-04-07 13:18:28.
Zarządzenie nr 12/2014 w sprawie zmian w planie
dochodów i wydatkówzadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami oraz na realizację
własnych zadań bieżących gmin oraz
przeniesienia wydatków wewnątrz działu w ramach
uprawnień otrzymanych od Rady Gminy
 ZARZĄDZENIE 12-2014.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Danuta Seweryn | Data wprowadzenia: 2014-04-07 14:04:59.
Zarządzenie nr 13/2014 w sprawie otwartego
konkursu ofert na zorganizowanie 12-dniowych
kolonii profilaktycznych w okresie wakacji letnich
dla 35 dzieci z terenu Gminy Zakrzew
 ZARZĄDZENIE 13=2014.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Małgorzata Musiałek | Data wprowadzenia: 2014-04-07 14:14:44 | Data modyfikacji: 2014-04-07 14:16:18.
Zarządzenie nr 14/2014 w sprawie udzielenia
pełnomocnictwa Pani Ewie Bartel dyrektorowi
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana
Kochanowskiego w Zakrzewie, Szkoły Filialnej w
Mleczkowie Publicznej Szkoły Podstawowej w
Zakrzewie i Szkoły Filialnej w Gulinie Publicznej
Szkoły Podstawowej w Zakrzewie
 ZARZĄDZENIE 14-2014.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marzenna Nosowska | Data wprowadzenia: 2014-04-07 14:19:02.
Zarządzenie nr 15/2014 w sprawie udzielenia
pełnomocnictwa Pani Małgorzacie Jakubiak
dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej w
Wacynie
 ZARZĄDZENIE 15-2014.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marzenna Nosowska | Data wprowadzenia: 2014-04-07 14:21:51.
AZarządzenie nr 16/2014 w sprawie powowłania
komisji konkursowej do rozstrzygnięcia zadania
publicznego w zakresie upowszechniania kultury
fizycznej i sportu
 ZARZĄDZENIE 16-2014.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Elżbieta Bilska | Data wprowadzenia: 2014-05-07 11:05:13.
Zarządzenie nr 17/2014 w sprawie wprowadzenia
dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Zakrzew
 ZARZĄDZENIE 17-2014.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Elżbieta Bilska | Data wprowadzenia: 2014-05-07 11:07:34.
Zarządzenie nr 18/2014 w sprawie rozstrzygnięcia
otwartego konkursu ofert na realizację zadań
publicznych w zakresie upowszechnianiakultury
fizycznej i sportu
 ZARZĄDZENIE 18-2014.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Elżbieta Bilska | Data wprowadzenia: 2014-04-30 15:22:50 | Data modyfikacji: 2014-04-30 15:25:15.
Zarządzenie nr 19/2014 w sprawie zmian w planie
dochodów i wydatków zadan z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadan
zleconych gminie ustawami, oraz na realizację
własnych zadań biezących gmin oraz
przeniesienia wydatków wewnątrz działu w ramach
uprawnień otrzymanych od Rady Gminy
 ZARZĄDZENIE 19-2014.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Danuta Seweryn | Data wprowadzenia: 2014-05-07 11:32:25.
Zarządzenie nr 20/2014 w sprawie powołania
obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia
wyborów do Parlmentu Europejskiego
 ZARZĄDZENIE 20=2014.docx

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marzenna Nosowska | Data wprowadzenia: 2014-05-07 11:36:36.
Zarządzenie nr 21/2014 w sprawie zmian w
Regulaminie Pracy Urzędu Gminy w Zakrzewie
 ZARZĄDZENIE 21-2014.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Elżbieta Bilska | Data wprowadzenia: 2014-05-07 11:46:18.
Zarządzenie nr 22/2014 w sprawie upoważnienia
Pani Krystyny Czerwonki - kierownika Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie do
prowadzenia postępowania w sprawach o zasiłki
dla opiekunów, a także do wydawania w tych
sprawach decyzji administracyjnych
 ZARZĄDZENIE 22-2014.docx

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Krystyna Czerwonka | Data wprowadzenia: 2014-05-30 14:26:31 | Data modyfikacji: 2014-05-30 14:33:41.
Zarządzenie nr 23/2014 w sprawie rozstrzygnięcia
otwartego konkursu ofert na zorganizowanie
12-dniowych kolonii profilaktycznych w okresie
wakacji letnich dla 35 dzieci z Gminy Zakrzew
 ZARZĄDZENIE 23-2014.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Małgorzata Musiałek | Data wprowadzenia: 2014-05-30 14:29:04.
Zarządzenie nr 24/2014 w sprawie zmian w planie
dochodów i wydatków zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustwami oraz na realizację
własnych zadań bieżących gmin oraz
przeniesienia wydatków wewnątrz działu w ramach
uprawnień otrzymanych od Rady Gminy
 ZARZĄDZENIE 24-2014.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Danuta Seweryn | Data wprowadzenia: 2014-05-30 14:31:17.
Zarządzenie nr 25/2014 w sprawie wprowadzenia
zasad (polityki) rachunkowości obowiązujący
przy realizacji projektów
 ZARZĄDZENIE 25-2014.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Danuta Seweryn | Data wprowadzenia: 2014-06-16 09:34:46.
Zarządzenie nr 26/2014 w sprawie odwołania z
funkcji dyrektora Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zakrzewie
 ZARZĄDZENIE 26-2014.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Elżbieta Bilska | Data wprowadzenia: 2014-06-16 09:38:40.
Zarządzenie nr 27/2014 w sprawie powierzenia
funkcji dyrektora Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zakrzewie
 ZARZĄDZENIE 27-2014.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Elżbieta Bilska | Data wprowadzenia: 2014-06-16 09:41:18 | Data modyfikacji: 2014-06-16 09:44:40.
Zarządzenie nr 28/2014 w sprawie upoważnienia do
przyznawania Karty Dużej Rodziny
 ZARZĄDZENIE 28-2014.docx

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marzenna Nosowska | Data wprowadzenia: 2014-06-16 09:42:22.
Zarządzenie nr 29/2014 w sprawie otwartego
konkursu ofert na zorganizowanie pozaszkolnych
zajęć profilaktycznych dla dzieci z terenu Gminy
Zakrzew
 ZARZĄDZENIE 29-2014.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Małgorzata Musiałek | Data wprowadzenia: 2014-06-16 10:05:32.
Zarządzenie nr 30/2014 w sprawie zmian w planie
dochodów i wydatków zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami oraz na realizację
własnych zadań bieżących gmin oraz
przeniesienia wydatków wewnątrz działu w ramach
uprawnień otrzymanych od Rady Gminy
 ZARZĄDZENIE 30-2014.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Danuta Seweryn | Data wprowadzenia: 2014-07-24 15:02:04.
Zarządzenie nr 31/2014 w sprawie zmian w planie
dochodów i wydatków zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami oraz na realizację
własnych zadań bieżących gmin oraz
przeniesienia wydatków wewnątrz działu w ramach
uprawnień otrzymanych od Rady Gminy
 ZARZĄDZENIE 31-2014.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Danuta Seweryn | Data wprowadzenia: 2014-07-24 15:05:02 | Data modyfikacji: 2014-07-24 15:09:22.
Zarządzenie nr 32/2014 w sprawie wprowadzenia
zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w
Zakrzewie
 ZARZĄDZENIE 32-2014.docx

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marzenna Nosowska | Data wprowadzenia: 2014-08-11 13:59:49.
Zarządzenie nr 33/2014 w sprawie zmian w planie
dochodów i wydatków zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustwami, oraz na realizację
własnych zadań bieżących gmin oraz
przeniesienia wydatków wewnątrz działu w ramach
uprawnień otrzymanych od Rady Gminy
 ZARZĄDZENIE 33-2014.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Danuta Seweryn | Data wprowadzenia: 2014-08-11 14:02:23.
Zarządzenie nr 34/2014 w sprawie powołania
Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia
postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela
kontraktowego ubiegającego się o stopień
nauczyciela mianowanego
 ZARZĄDZENIE 34-2014.docx

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marzenna Nosowska | Data wprowadzenia: 2014-08-11 14:04:56.
Zarządzenie nr 35/2014 w sprawie powołania
Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia
postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela
kontraktowego ubiegającego się o stopień
nauczyciela mianowanego
 ZARZĄDZENIE 35-2014.docx

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marzenna Nosowska | Data wprowadzenia: 2014-08-11 14:07:33.
Zarządzenie nr 36/2014 w sprawie powołania
Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia
postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela
kontraktowego ubiegającego się o stopień
nauczyciela mianowanego
 ZARZĄDZENIE 36-2014.docx

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marzenna Nosowska | Data wprowadzenia: 2014-08-11 14:09:21.
Zarządzenie nr 37/2014 w sprawie powołania
Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia
postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela
kotraktowego ubiegającego się o stopień
nauczyciela mianowanego
 ZARZĄDZENIE 37-2014.docx

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marzenna Nosowska | Data wprowadzenia: 2014-08-11 14:10:57.
Zarządzenie nr 38/2014 w sprawie powołania
Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia
postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela
kontraktowego ubiegającego sie o stopień
nauczyciela mianowanego
 ZARZĄDZENIE 38-2014.docx

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marzenna Nosowska | Data wprowadzenia: 2014-08-11 14:12:45.
Zarządzenie nr 39/2014 w sprawie powołania
Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia
postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela
mianowanego
 ZARZĄDZENIE 39-2014.docx

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marzenna Nosowska | Data wprowadzenia: 2014-08-11 14:19:46.
Zarządzenie nr 40/2014 w sprawie powołania
Komisji ds. szacowania szkód w budynkach
mieszkalnych spowodowanych przez deszcz nawalny
oraz powódź w gminie Zakrzeww w dniu 8 sierpnia
2014r.
 ZARZĄDZENIE 40-2014.docx

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marzenna Nosowska | Data wprowadzenia: 2014-08-11 14:47:42.
Zarządzenie nr 41/2014 w sprawie powołania
Komisji ds. szacowania zakresu i wysokości strat
poniesionych w infrastrukturze gminy dotkniętej
podtopieniem i powodzią w dniu 8 sierpnia 2014r.
 ZARZĄDZENIE 41-2014.docx

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marzenna Nosowska | Data wprowadzenia: 2014-08-11 14:51:12.
Zarządzenie nr 42/2014 w sprawie zmian w planie
dochodów i wydatków zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami oraz na realizację
własnych zadań bieżących gmin oraz
przeniesienia wydatków wewnątrz działu w ramach
uprawnień otrzymanych od Rady Gminy
 ZARZĄDZENIE 42-2014.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Danuta Seweryn | Data wprowadzenia: 2014-08-14 14:41:14.
Zarządzenie nr 43/2014 w sprawie przedłożenia
za I półrocze 2014 r. informacji z wykonania
budżetu Gminy Zakrzew, informacji z przebiegu
wykonania planu finansowego Samorządowej
Instytucji Kultury, informacji z przebiegu
wykonania finansowego Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej, informacji o
kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy
Finansowej
 ZARZĄDZENIE 43-2014.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Danuta Seweryn | Data wprowadzenia: 2014-11-24 10:52:38.
Zarządzenie nr 44/2014 w sprawie
rozstrzygnięcuia otwartego konkursu ofert na
zorganizowanie pozaszkolnych zajęć z programem
profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z terenu
Gminy Zakrzew
 ZARZĄDZENIE 44=2014.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Małgorzata Musiałek | Data wprowadzenia: 2014-11-24 11:06:14.
Zarządzenie nr 45/2014 w sprawie zmian w planie
dochodów i wydatków zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami oraz na realizację
własnych zadań bieżących gmin oraz
przeniesienia wydatków wewnątrz działu w ramach
uprawnień otrzymanych od Rady Gminy
 ZARZĄDZENIE 45-2014.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Danuta Seweryn | Data wprowadzenia: 2014-11-24 11:43:56.
Zarządzenie 46/2014 w sprawie zmiany maksymalnego
wynagrodzenia zasadniczego w załączniku nr 1 do
Regulaminu Wynagradzania pracowników Urzędu
Gminy wprowadzonego Zarządzeniem Nr 23/2009
Wójta Gminy Zakrzew z dnia 18 maja 2009 roku
 ZARZĄDZENIE 46=2014.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Elżbieta Bilska | Data wprowadzenia: 2014-11-24 11:51:23.
Zarządzenie nr 47/2014 w sprawie ustalenia
terminu składania wniosków o dofinansowanie
zakupu podręczników
 ZARZĄDZENIE 47-2014.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Anna Świątkowska | Data wprowadzenia: 2014-11-24 11:52:46.
Zarządzenie nr 48/2014 w sprawie powołania
komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na
stanowisko zastępcy dyrektora Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zakrzewie
 ZARZĄDZENIE 48-2014.docx

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marzenna Nosowska | Data wprowadzenia: 2014-11-24 11:54:48.
Zarządzenie nr 49/2014 w sprawie zmian w planie
dochodów i wydatków zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami oraz na realizację
własnych zadań bieżących gmin oraz
przeniesienia wydatków wewnatrz działu w ramach
uprawnień otrzymanych od Rady Gminy
 ZARZĄDZENIE 49-2014.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Danuta Seweryn | Data wprowadzenia: 2014-11-24 11:56:53.
Zarządzenie nr 50/2014 w sprawie zmian w planie
dochodów i wydatków zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami oraz na realiację
własnych zadań bieżących gmin oraz
przeniesienia wydatków wewnątrz działu w ramach
uprawnień otrzymanych od Rady Gminy
 ZARZĄDZENIE 50-2014.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Danuta Seweryn | Data wprowadzenia: 2014-11-24 11:59:34.
Zarządzenie nr 51/2014 w sprawie zmiany
Zarądzenia Nr 8/2002 Wójta Gminy Zakrzew z dnia
10.12.2002 rpoku w sprawie ustalenia norm
przydziału odzieży roboczej i obuwia roboczego
 ZARZĄDZENIE 51-2014.pdf

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Elżbieta Bilska | Data wprowadzenia: 2014-11-24 12:02:34.
Zarządzenie nr 52/2014 w sprawie wprowadzenia
zasad (polityki) rachunkowości obowiązujący
przy realizacji projektów
 ZARZĄDZENIE 52-2014.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Danuta Seweryn | Data wprowadzenia: 2014-11-24 12:04:02.
Zarządzenie nr 53/2014 w sprawie zmian w
składzie Zespołu Interdyscyplinarnego w
Zakrzewie
 ZARZĄDZENIE 53=2014.docx

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Krystyna Czerwonka | Data wprowadzenia: 2014-11-24 12:07:29.
Zarządzenie nr 54/2014 w sprawie wprowadzenia
zmian do Zarządzenia Nr 22/2010 Wójta Gminy
Zakrzew z dnia 19.04.2010 r.
 ZARZĄDZENIE 54=2014.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marzenna Nosowska | Data wprowadzenia: 2014-12-05 14:45:52 | Data modyfikacji: 2015-01-13 08:33:36.
Załacznik do Zarządzenia Nr 54/2014
 Załacznik do zarządzenia Nr 54-2014.pdf

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marzenna Nosowska | Data wprowadzenia: 2014-12-30 10:10:57.
Zarządzenie nr 55/2014 w sprawie zmian w planie
dochodów i wydatków zadań z zakresu
cadministracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami oraz na realizację
własnych zadań bieżących gmin oraz
przeniesienia wydatków wewnątrz dziłąu w
ramach uprawnień otrzymanych od Rady Gminy
 ZARZĄDZENIE 55-2014.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Danuta Seweryn | Data wprowadzenia: 2014-11-24 12:09:52.
Zarządzenie nr 56/2014 w sprawie zmian w planie
dochodów i wydatków zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami oraz na realizację
własnych zadań bieżących gmin oraz
przeniesienia wydatków wewnątrz działu w ramach
uprawnień otrzymanych od Rady Gminy
 ZARZĄDZENIE 56-2014.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Danuta Seweryn | Data wprowadzenia: 2014-11-24 12:13:00.
Zarządzenie nr 57/2014 w sprawie wprowadzenia
zasad (polityki) rachunkowości obowiązujący
przy realizacji projektów
 ZARZĄDZENIE 57-2014.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Danuta Seweryn | Data wprowadzenia: 2014-11-24 12:16:30.
Zarządzenie nr 58/2014 w sprawie przedłożenia
projektu Budżetu Gminy Zakrzew na 2015 rok oraz
projektu Uchwały w sprawie WPF Gminy Zakrzew na
lata 2015-2021
 ZARZĄDZENIE 58-2014.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Danuta Seweryn | Data wprowadzenia: 2014-11-24 12:18:11.
Zarządzenie nr 59/2014 w sprawie zmiany
Zarządzenia Nr 48/2014 z dnia 25.09.2014 r. w
sprawie powołania komisji konkursowej do
przeprowadzenia konkursu na stanowisko zastępcy
dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Zakrzewie
 ZARZĄDZENIE 59-2014.docx

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marzenna Nosowska | Data wprowadzenia: 2015-01-07 11:29:13.
Zarządzenie nr 60/2014 w sprawie przeprowadzenia
inwentaryzacji w roku 2014
 ZARZĄDZENIE 60-2014.docx

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Danuta Seweryn | Data wprowadzenia: 2015-01-07 13:00:54.
Zarządzenie nr 61/2014 w sprawie zmian w planie
dochodów i wydatków zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami oraz na realizację
własnych zadań bieżących gmin oraz
przeniesienia wydatków wewnątrz działu w ramach
uprawnień otrzymanych od Rady Gminy
 ZARZĄDZENIE 61-2014.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Danuta Seweryn | Data wprowadzenia: 2015-01-07 13:04:05.
Zarządzenie nr 62/2014 w sprawie zmiany w
Regulaminie Pracu Urzędu Gminy Zakrzew
 ZARZĄDZENIE 62-2014.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Elżbieta Bilska | Data wprowadzenia: 2015-01-07 13:13:00.
Zarządzenie 63/2014 w sprawie wprowadzenia
Regulaminu Wynagradzania pracowników Urzędu
Gminy w Zakrzewie
 ZARZĄDZENIE 63-2014.pdf

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Elżbieta Bilska | Data wprowadzenia: 2015-01-07 13:30:37.
Zarządzenie 64/2014 w sprawie zmian w planie
dochodów i wydatków zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami oraz na realizację
własnych zadań bieżących gmin
orazprzeniesienia wydatków wewnątrz działu w
ramach uprawnień otrzymanych od Rady Gminy
 ZARZĄDZENIE 64-2014.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Danuta Seweryn | Data wprowadzenia: 2015-01-07 13:37:49.
Zarządzenie nr 65/2014 w sprawie zmian w planie
dochodów i wydatków zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami oraz na realizację
działu w ramach uprawnień otrzymanych od Rady
Gminy
 ZARZĄDZENIE 65-2014.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Danuta Seweryn | Data wprowadzenia: 2015-01-07 13:39:40.
Zarządzenie nr 66/2014 w sprawie planu kontroli
zarządczej na 2015 rok w Urzędzie Gminy Zakrzew
i jednostkach organizacyjnych gminy
 ZARZĄDZENIE 66-2014.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marzenna Nosowska | Data wprowadzenia: 2015-01-07 13:41:08.
Zarządzenie nr 67/2014 w sprawie zmian w planie
dochodów i wydatków zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami oraz na realizację
własnych zadań bieżących gmin oraz
przeniesienia wydatków wewnątrz działu w ramach
uprawnień otrzymanych od Rady Gminy
 ZARZĄDZENIE 67-2014.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Danuta Seweryn | Data wprowadzenia: 2015-01-08 12:51:47.
Zarządzenie nr 68/2014 w sprawie upoważnienia
pracowników Urzędu Gminy Zakrzew do podpisywania
upomnień
 ZARZĄDZENIE 68-2014.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marzenna Nosowska | Data wprowadzenia: 2015-01-09 10:26:35.
Zarządzenie nr 69/2014 w sprawie wprowadzenia
zmian do Zarządzenia Nr 22/2010 Wójta Gminy
Zakrzew z dnia 19.04.2010 r.
 ZARZĄDZENIE 69=2014.docx

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marzenna Nosowska | Data wprowadzenia: 2015-01-09 10:28:01 | Data modyfikacji: 2015-01-12 13:04:53.
Załącznik do Zarządzenia nr 69/2014
 STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU - 2.xls

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marzenna Nosowska | Data wprowadzenia: 2015-01-13 08:41:06.
Data wprowadzenia: 2015-01-13 08:41:06
Autor: Marzenna Nosowska
Opublikowane przez: Marta Podgórska