2014

XXXXIV/244/2014 - wprowadzenia zmian do budżetu.
 Uchwała XXXXIV 244 2014 qw.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2014-02-10 14:52:39.
załącznik do uchwały Nr XXXXIV/244/2014 -
Tabela nr 1
 Tabela nr 1 plan dochodów vx.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2014-03-21 12:03:31.
załącznik do uchwały Nr XXXXIV/244/2014 -
Tabela nr 2
 Tabela nr 2 plan wydatków bd.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2014-03-21 12:04:40.
załącznik do uchwały Nr XXXXIV/244/2014 -
Tabela nr 3
 Załacznik inwestcyjny nh.xls

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2014-03-21 12:05:40.
XXXXIV/245/2014 - uchwalenia Gminnej Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata
2014 - 2020.
 Uchwała Nr XXXXIV 245 2014.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Czerwonka Krystyna | Data wprowadzenia: 2014-02-10 14:56:11.
załącznik do Uchwały XXXXIV/245/2014
 zał.do uchwały Nr XXXXIV 245 2014v.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2018-02-07 14:30:49.
XXXXIV/246/2014 - ustanowienia wieloletniego
programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc
gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014 2020.
 Uchwała Nr XXXXIV 246 2014.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Czerwonka Krystyna | Data wprowadzenia: 2014-02-10 15:02:34.
XXXXV/247/2014 - zaciągnięcia długoterminowego
kredytu
 Uchwała XXXXV 247 2014.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2014-03-21 10:41:31.
XXXXV/248/2014 - zaciągnięcia pożyczki z
budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie z
Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie.
 Uchwał a XXXXV 248 2014.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2014-03-21 10:44:30.
XXXXV/249/2014 - Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Zakrzew
 Uchwałą XXXXV 249 2014.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2014-03-21 10:47:30.
załącznik do uchwały Nr XXXXV/249/2014 - Tabela
Nr 1
 Tabela nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa qq.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2014-03-21 11:21:18.
załącznik do Uchwały Nr XXXXV/249/2014 - Tabela
nr 2
 Tabela nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPFww.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2014-03-21 11:54:04.
załącznik do Uchwały Nr XXXXV/249/2014 -
objasnienia do Uchwały
 Objaśnienia do Uchwały XXXXV 249 2014.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2014-03-21 11:56:55.
XXXXV/250/2014 - wprowadzenia zmian do budżetu
 Uchwała XXXXV 250 2014.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2014-03-21 10:50:22.
załącznik do uchwały Nr XXXXV/250/2014 - Tabela
nr 1
 Tabela nr 1 Plan dochodów ee.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2014-03-21 11:58:46.
załącznik do uchwały Nr XXXXV/250/2014 - Tabela
nr 2
 Tabela nr 2 Palan wydatków rr.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2014-03-21 11:59:55.
załącznik do Uchwały Nr XXXXV/250/2014 - Tabela
nr 3
 Tabela nr 3 Załacznik inwestcyjny rr.xls

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2014-03-21 12:01:08.
XXXXV/251/2014 - określenia zasad zwrotu
wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku
albo świadczenia finansowego dla osób objętych
wieloletnim programem wspierania finansowego gmin
w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie
dożywiania" na lata 2014 - 2020.
 Uchwała Nr XXXXV 251 2014.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Czerwonka Krystyna | Data wprowadzenia: 2014-03-21 10:53:27.
XXXXV/252/2014 - zatwierdzenia taryf stanowiących
zestawienie cen za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i
zbiorowe odprowadzanie ścieków.
 Uchwała Nr XXXXV 252 2014.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Głowacka Jolanta | Data wprowadzenia: 2014-03-21 10:55:14.
XXXXV/253/2014 - zatwierdzenia taryf za zbiorowe
odprowadzanie ścieków.
 Uchwała Nr XXXXV 253 2014.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Głowacka Jolanta | Data wprowadzenia: 2014-03-21 10:57:16.
XXXXV/254/2014 - programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Zakrzew
 Uchwała Nr XXXXV 254 2014.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Wencel Katarzyna | Data wprowadzenia: 2014-03-21 10:59:00.
Uchwała Nr XLVI/255/2014 - Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Zakrzew na lata 2014-2020
 Uchwała XLVI 255 2014.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2014-04-10 14:52:55.
załącznik do uchwały Nr XLVI/255/2014 - tabela
nr 1
 załącznik do Uchwały Nr XLVI 255 2014 ju.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2014-04-10 14:56:12.
XLVI/256/2014 - wprowadzenia zmian do budżetu
 Uchwała XLVI 256 2014 m.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2014-04-10 13:22:00.
załącznik do uchwały Nr XLVI/256/2014 - Tabela
Nr 1
 Tabela 1zx.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2014-04-10 13:26:53.
załącznik do uchwały Nr XLVI/256/2014 - Tabela
nr 2
 Tabela 2cx.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2014-04-10 13:27:55.
załącznik do uchwały Nr XLVI/256/2014 -
zał.inwestycyjny
 Załacznik inwestcyjny mj.xls

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2014-04-10 13:29:05.
załącznik do uchwały Nr XLVI/256/2014 - Tabela
nr 3
 Tabela 3 bg.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2014-04-10 13:30:12.
Uchwała Nr XLVI/257/2014 - zaciągnięcia
pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Warszawie
 Uchwała XLVI 257 2014.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2014-04-10 13:32:37.
Uchwała Nr XLVI/258/2014 - zmian w podziale Gminy
Zakrzew na okręgi wyborcze
 Uchwała Nr XLVI 258 2014 ji.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2014-04-10 13:37:45.
Uchwała Nr XLVI/259/2014 - zmian w podziale Gminy
Zakrzew na obwody głosowania
 Uchwała Nr XLVI 259 2014.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2014-04-10 13:39:07.
Uchwała Nr XLVI/260/2014 - nie wyrażenia zgody
na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na 2015 rok
 Uchwała Nr XLVI 260 2014.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Jolanta Glowacka | Data wprowadzenia: 2014-04-10 13:40:44.
Uchwała Nr XLVI/261/2014 - planu dofinansowania
form doskonalenia zawodowego nauczycieli,
ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat
za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i
zakłady kształcenia nauczycieli oraz
specjalności i formy kształcenia, na które
dofinansowanie jest przeznaczone w roku 2014.
 Uchwała Nr XLVI 261 2014.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Marzenna Nosowska | Data wprowadzenia: 2014-04-10 13:43:32.
Uchwała Nr XLVI/262/2014 - przedstawienia
Ministrowi Administracji i Cyfryzacji wniosku o
zmianę urzędowej nazwy wsi Jaszkowice na wieś
Jaszowice
 Uchwała Nr XLVI 262 2014.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Magdalena Radomska | Data wprowadzenia: 2014-04-10 13:45:15.
Uchwała Nr XLVI/263/2014 - miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennnego na obszarze
działki nr ewid. gruntu 319, położonej w
obrębie gruntów Milejowice, w miejscowości
Milejowice w gminie Zakrzew, powiat radomski,
województwo mazowieckie.
 Uchwała Nr XLVI 263 2014.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Skorupska Joanna | Data wprowadzenia: 2014-04-22 10:48:54.
Uchwała Nr XLVI/264/2014 - uchwalenia założeń
do planu zagospodarowania w ciepło, energię
elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Zakrzew na
lata 2014 - 2028
 Uchwała NR XLVI 264 2014.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Joanna Skorupska | Data wprowadzenia: 2014-04-10 13:47:40.
załącznik do uchwały Nr XLVI/264/2014

załącznik do Uchwały Nr XLVI 264 2014.pdf

 

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2016-02-17 14:32:15.
Uchwała Nr XLVII/265/2014 - wprowadzenia zmian do
budżetu.
 Uchwałą XLVII 265 2014.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2014-05-19 09:54:37.
załącznik do uchwały Nr XLVII/265/2014 - Tabela
nr 1
 Tabela nr 1 nb.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2014-05-19 09:56:14.
załącznik do uchwały Nr XLVII/265/2014 -
Tabela nr 2
 Tabela nr 2 mh.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2014-05-19 09:57:44.
załącznik do uchwały Nr XLVII/265/2014 - Tabela
nr 3
 

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2014-05-19 09:58:42.
Uchwała Nr XLVII/266/2014 - przejęcia
nieodplatnie działki w miejscowości Taczów.
 Uchwała Nr XLVII 266 2014.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Radomska Magdalena | Data wprowadzenia: 2014-05-19 10:00:26.
Uchwała Nr XLVII/267/2014 - uzupełnienia składu
Komisji Rewizyjnej.
 Uchwała Nr XLVII 267 2014.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Głowacka Jolanta | Data wprowadzenia: 2014-05-19 10:01:41.
Uchwała Nr XLVII/268/2014 - uzupełnienia składu
Komisji Rolnej.
 Uchwała Nr XLVII 268 2014.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Głowacka Jolanta | Data wprowadzenia: 2014-05-19 10:02:43.
Uchwała Nr XLVIII/269/2014 - wprowadzenia zmian
do budżetu.
 Uchwała XLVIII 269 2014.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2014-06-12 08:38:01.
załącznik do Uchwały Nr XLVIII/269/2014 -
tabela nr 1
 Tabela nr 1 mk.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2014-06-12 08:43:02.
załącznik do Uchwały nr XLVIII/269/2014 -
tabela nr 2
 Tabela nr 2 nj.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2014-06-12 08:44:35.
załącznik do Uchwały nr XLVIII/269/2014 -
tabela nr 3
 Tabela nr 3 bg.xls

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2014-06-12 08:47:02.
Uchwała Nr XLVIII/270/2014 - udzielania pomocy
finansowej dla Starostwa Powiatowego w Radomiu.
 Uchwała XLVIII 270 2014.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2014-06-12 08:50:06.
Uchwała Nr XLVIII/271/2014 - przejęcia
nieodpłatnie działki w miejscowości Kozinki
 Uchwała Nr XLVIII 271 2014.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Radomska Magdalena | Data wprowadzenia: 2014-06-12 09:08:59.
Uchwała Nr XLVIII/272/2014 - przekazania
nieodpłatnie działek w miejscowości Milejowice
 Uchwała Nr XLVIII 272 2014.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Radomska Magdalena | Data wprowadzenia: 2014-06-12 09:10:49.
Uchwała Nr XLVIII/273/2014 - rozpatrzenia i
zatwierdzenia sprawozdania Wójta Gminy w
Zakrzewie z wykonania budżetu za 2013 rok i
sprawozdania finansowego.
 Uchwała Nr XLVIII 273 2014 sj.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2014-06-12 09:18:59.
Uchwała Nr XLVIII/274/2014 - udzielenia Wójtowi
Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za
2013 rok.
 Uchwała Nr XLVIII 274 2014.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2014-06-12 09:20:16.
Uchwała Nr XLIX/275/2014 - Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Zakrzew na lata 2014 - 2020.
 Uchwała XLIX 275 2014.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2014-07-11 10:01:16.
załącznik do Uchwały Nr XLIX/275/2014 - tabela
nr 1
 Wieloletnia Prognoza Finansowa tab.1.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2014-07-11 10:03:07.
załącznik do Uchwały Nr XLIX/275/2014 - tabela
nr 2
 Wykaz przedsięwzięć do WPF tab.2.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2014-07-11 10:04:03.
Objaśnienia do uchwały Nr XLIX/275/2014
 Objaśnienia do uchwały XLIX 275 2014.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2014-07-11 10:04:55.
Uchwała Nr XLIX/276/2014 - wprowadzenia zmian do
budżetu.
 Uchwała XLIX 276 2014.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2014-07-11 10:06:18.
załącznik do uchwały Nr XLIX/276/2014 - tabela
nr 1
 Tabela nr 1iuu.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2014-07-11 10:12:19.
załącznik do Uchwały XLIX/276/2014 - tabela nr
2
 Tabela nr 2op.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2014-07-11 10:13:16.
załącznik do Uchwały XLIX/276/2014 tabela nr 3
 zał.inwe.tab.3ji.xls

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2014-07-11 10:14:15.
Uchwała Nr XLIX/277/2014 - zawarcia Porozumienia
Partnerskiego z Województwem Mazowieckim w
sprawie wspólnej realizacji projektu
"Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez
dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje
kluczowe - Moja przyszłość".
 Uchwała Nr XLIX 277 2014.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Nosowska Marzenna | Data wprowadzenia: 2014-07-11 10:17:55.
Uchwała Nr XLIX/278/2014 - przeprowadzenia
konsultacji z mieszkańcami w sprawie określenia
statutów sołectw w Gminie Zakrzew.
 Uchwała Nr XLIX 278 2014.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Głowacka Jolanta | Data wprowadzenia: 2014-07-11 10:19:40.
Uchwała Nr XLIX/279/2014 - zmian w podziale Gminy
Zakrzew na okręgi wyborcze.
 Uchwała Nr XLIX 279 2014.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Głowacka Jolanta | Data wprowadzenia: 2014-07-11 10:20:59.
Uchwała Nr XLIX/280/2014 - zmian w podziale Gminy
Zakrzew na obwody głosowania.
 Uchwała Nr XLIX 280 2014.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Głowacka Jolanta | Data wprowadzenia: 2014-07-11 10:22:15.
Uchwała Nr XLIX/281/2014 - zatwierdzenia taryf za
zbiorowe zaopatrzenie w wodę.
 Uchwała Nr XLIX 281 2014.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Głowacka Jolanta | Data wprowadzenia: 2014-07-11 10:23:25.
Uchwała Nr XLIX/282/2014 - przyjęcia i
zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości
Jaszowice.
 Uchwała Nr XLIX 282 2014.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Wencel Katarzyna | Data wprowadzenia: 2014-07-11 10:58:27.
załącznik do Uchwały XLIX/282/2014 POM
Jaszowice
 Załącznik do Uchwały Nr XLIX POM.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Wencel Katarzyna | Data wprowadzenia: 2014-07-11 11:01:34 | Data modyfikacji: 2014-07-11 11:07:05.
Uchwała Nr L/283/2014 - Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Zakrzew na lata 2014 - 2020.
 Uchwała Nr L 283 2014.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Danuta Seweryn | Data wprowadzenia: 2014-08-18 09:08:58 | Data modyfikacji: 2014-08-22 12:39:38.
załącznik do Uchwały Nr L/283/2014 - Tabela nr
1
 Tabela nr 1sr.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2014-08-22 12:41:57 | Data modyfikacji: 2014-08-22 12:39:38.
załącznik do uchwały Nr L/283/2014 - Tabela nr
2
 tabela nr 2 xh.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2014-08-22 12:43:10 | Data modyfikacji: 2014-08-22 12:39:38.
załącznik do Uchwały Nr L/283/2014 -
objaśnienia
 Objaśnienia.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2014-08-22 12:44:17 | Data modyfikacji: 2014-08-22 12:44:51.
Uchwała Nr L/284/2014 - wprowadzenia zmian do
budżetu
 Uchwała Nr L 284 2014.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2014-08-18 09:15:03 | Data modyfikacji: 2014-08-22 12:44:51.
załącznik do Uchwały Nr L/284/2014 - Tabela nr
1
 Tabela nr 1zz.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2014-08-18 09:17:00 | Data modyfikacji: 2014-08-22 12:44:51.
załącznik do Uchwały Nr L/284/2014 - Tabela nr
3
 Tabela nr 3jj.xls

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2014-08-18 09:19:37 | Data modyfikacji: 2014-08-18 09:20:08.
załącznik do uchwały Nr L/284/2014 - Tabela nr
2
 Tabela nr 2 ced.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2014-08-22 12:48:56 | Data modyfikacji: 2014-08-18 09:20:08.
Uchwała Nr L/285/2014 - zaciągnięcia
długoterminowego kredytu
 Uchwała L 285 2014.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2014-08-18 09:24:28 | Data modyfikacji: 2014-08-18 09:20:08.
Uchwała Nr L/286/2014 - organizacji wspólnej
obsługi finansowej szkół i przedszkola przez
Gminę Zakrzew
 Uchwała Nr L 286 2014.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2014-08-18 09:26:12 | Data modyfikacji: 2014-08-18 09:20:08.
Uchwała Nr L/287/2014 - wprowadzenia zmian do
Statutu Gminy w Zakrzewie przyjętego Uchwałą Nr
XII/102/2003 z dnia 14 października 2003 roku.
 Uchwała Nr L 287 2014.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Głowacka Jolanta | Data wprowadzenia: 2014-08-18 09:27:52 | Data modyfikacji: 2014-08-18 09:20:08.
Uchwała Nr L/288/2014 - opłat za świadczenia
udzielane przez Przedszkole Samorządowe, dla
ktorego organem prowadzącym jest Gmina Zakrzew.
 Uchwała Nr L 288 2014.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Nosowska Marzenna | Data wprowadzenia: 2014-08-18 09:38:14 | Data modyfikacji: 2014-08-18 09:20:08.
Uchwała Nr L/289/2014 - wprowadzenia zmian do
Uchwały Nr XLVIII/272/2014 z dnia 06 czerwca 2014
roku w sprawie przekazania nieodpłatnie działek
w miejscowości Milejowice.
 Uchwała Nr L 289 2014.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Radomska Magdalena | Data wprowadzenia: 2014-08-18 09:40:09 | Data modyfikacji: 2014-08-18 09:20:08.
Uchwała Nr LI/290/2014 - przyjęcia i
zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości
Jaszkowice
 Uchwała Nr LI 290 2014.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Wencel Katarzyna | Data wprowadzenia: 2014-09-12 08:20:23 | Data modyfikacji: 2014-08-18 09:20:08.
załącznik do Uchwały Nr LI/290/2014 -
przyjęcia i zatwierdzenia Planu Odnowy
Miejscowości Jaszkowice.
 zał. do Uchwały LI 290 2014.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Wencel Katarzyna | Data wprowadzenia: 2014-09-12 08:23:53 | Data modyfikacji: 2014-10-14 10:07:56.
Uchwała Nr LII 291 2014 - wprowadzenia zmian do
budżetu
 Uchwała Nr LII 291 2014 r.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn danuta | Data wprowadzenia: 2014-10-14 09:51:38 | Data modyfikacji: 2014-10-14 10:07:56.
załącznik do uchwały Nr LII 291 2014 - tabela
nr 1
 Tabela nr 1pp.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2014-10-14 09:54:46 | Data modyfikacji: 2014-10-14 10:07:56.
załącznik do uchwały Nr LII 291 2014 - tabela
nr 2
 Tabela nr 2ll.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2014-10-14 09:55:46 | Data modyfikacji: 2014-10-14 10:07:56.
załącznik do uchwały Nr LII 291 2014 - tabela
nr 3
 Tabela nr 3bb.xls

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2014-10-14 09:56:40 | Data modyfikacji: 2014-10-14 10:07:56.
Uchwała Nr LII 292 2014 - uchwalenia statutów
sołectw Gminy Zakrzew.
 Uchwała Nr LII 292 2014.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2014-10-14 09:58:41 | Data modyfikacji: 2014-10-14 10:07:56.
Uchwała Nr LII 293 2014 - przejęcia
nieodpłatnie działek w obrębie: Gulinek,
Łoniec.
 Uchwała Nr LII 293 2014r.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Radomska Magdalenia | Data wprowadzenia: 2014-10-14 10:02:56 | Data modyfikacji: 2014-10-14 10:07:56.
Uchwała Nr LIII/294/2014 - wprowadzenia zmian do
budżetu.
 Uchwała Nr LIII 294 2014 xx.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2014-11-28 12:36:56 | Data modyfikacji: 2014-11-28 12:38:54.
załącznik do uchwały Nr LIII/294/2014 - tabela
Nr 1
 Tabela nr 1 iom.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2014-11-28 13:06:39 | Data modyfikacji: 2014-11-28 12:38:54.
załącznik do Uchwały Nr LIII/294/2014 - tabela
Nr 2
 Tabela nr 2 bb.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2014-11-28 13:07:39 | Data modyfikacji: 2014-11-28 12:38:54.
załącznik do uchwały Nr LIII/294/2014 - tabela
Nr 3
 Tabela nr 3 ty.xls

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2014-11-28 13:08:56 | Data modyfikacji: 2014-11-28 12:38:54.
załącznik do uchwały Nr LIII/294/2014 - tabela
Nr 4
 Tabela nr 4qq.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2014-11-28 13:10:01 | Data modyfikacji: 2014-11-28 12:38:54.
Uchwała Nr LIII/295/2014 - Wieloletniej prognozy
Finansowej Gminy Zakrzew na lata 2014 - 2020
 Uchwała LIII 295 2014vv.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2014-11-28 12:43:12 | Data modyfikacji: 2014-11-28 12:38:54.
załącznik do uchwały Nr LIII/295/2014 - tabela
Nr 1
 Tabela Nr 1 ...pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2014-11-28 13:11:30 | Data modyfikacji: 2014-11-28 12:38:54.
załącznik do uchwały Nr LIII/295/2014 - tabela
Nr 2
 Tabela nr 2 ,,.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2014-11-28 13:12:44 | Data modyfikacji: 2014-11-28 12:38:54.
załącznik do uchwały Nr LIII/295/2014 -
objaśnienia.
 Objaśnienia zz.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2014-11-28 13:16:53 | Data modyfikacji: 2014-11-28 12:38:54.
Uchwała Nr LIII/296/2014 - obniżenia średniej
ceny skupu żyta, przyjmowana jako podstawa
obliczenia podatku rolnego na rok 2015 i
wprowadzenia ulgi w podatku rolnym.
 Uchwała Nr LIII 296 2014.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Chudziak Michał | Data wprowadzenia: 2014-11-28 12:52:10 | Data modyfikacji: 2014-11-28 12:38:54.
Uchwała Nr LIII 297 2014 - okreslenia wysokości
stawek podatku od nieruchomości na rok 2015
obowiązujących na terenie Gminy Zakrzew oraz
zwolnień w tym podatku.
 Uchwała Nr LIII 297 2014.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Chudziak Michał | Data wprowadzenia: 2014-11-28 12:54:11 | Data modyfikacji: 2014-11-28 12:38:54.
Uchwała Nr LIII/298/2014 - ustalenia stawek
podatku od środków transportowych na rok 2015
obowiązujących na terenie Gminy Zakrzew oraz
zwolnień w tym podatku.
 Uchwała Nr LIII 298 2014.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Kępka Krystyna | Data wprowadzenia: 2014-11-28 12:55:57 | Data modyfikacji: 2014-11-28 12:38:54.
Uchwała Nr LIII/299/2014 - nadania nazw ulicom
położonym we wsi Cerekiew w gminie Zakrzew.
 Uchwała Nr LIII 299 2014.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Radomska Magdalena | Data wprowadzenia: 2014-11-28 12:57:39 | Data modyfikacji: 2014-11-28 12:38:54.
Uchwała Nr LIII/300/2014 - zakupu działki w
obrębie: Ławki.
 Uchwała Nr LIII 300 2014.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Radomska Magdalena | Data wprowadzenia: 2014-11-28 12:58:53 | Data modyfikacji: 2014-11-28 12:38:54.
Uchwała Nr LIII/301/2014 - uchwalenia Programu
określającego zasady współpracy gminy Zakrzew
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2015.
 Uchwała Nr LIII 301 2014.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Bilska Elżbieta | Data wprowadzenia: 2014-11-28 13:00:48 | Data modyfikacji: 2014-11-28 12:38:54.
Uchwała Nr LIII/302/2014 - wprowadzenia zmian do
Statutu Gminy w Zakrzewie przyjetego Uchwałą Nr
XII/102/2003 z dnia 14 października 2003 roku.
 Uchwała Nr LIII 302 2014.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Głowacka Jolanta | Data wprowadzenia: 2014-11-28 13:02:31 | Data modyfikacji: 2014-11-28 12:38:54.
Uchwała Nr I/2014 - wyboru Przewodniczącego Rady
Gminy w Zakrzewie.
 Uchwała Nr I 1 2014.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2014-12-09 12:08:17 | Data modyfikacji: 2014-12-09 12:21:50.
Uchwała Nr I/2/2014 - wprowadzenia zmian do
budżetu.
 Uchwała I 2 2014 zs.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Danuta Seweryn | Data wprowadzenia: 2014-12-17 09:39:02 | Data modyfikacji: 2014-12-09 12:21:50.
załącznik do uchwały Nr I/2/2014 - tabela nr 1
 Tabela nr 1 yu.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Danuta Seweyn | Data wprowadzenia: 2014-12-17 09:40:22 | Data modyfikacji: 2014-12-09 12:21:50.
załącznik do uchwały Nr I/2/2014 - tabela Nr 2
 Tabela nr 2 ...pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Danuta Seweryn | Data wprowadzenia: 2014-12-17 09:43:11 | Data modyfikacji: 2014-12-17 09:45:52.
załącznik do uchwały Nr I/2/2014 - tabela Nr 3
 Tabela nr 3 ,,.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Danuta Seweryn | Data wprowadzenia: 2014-12-17 09:44:38 | Data modyfikacji: 2014-12-17 09:45:52.
Objaśnienia do Uchwały Nr I/2/2014
 Objaśnienia do uchwały I 2 2014.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Danuta Seweryn | Data wprowadzenia: 2014-12-17 09:48:10 | Data modyfikacji: 2014-12-17 09:45:52.
Uchwała Nr II/3/2014 - wyboru
Wiceprzewodniczących Rady Gminy w Zakrzewie.
 Uchwała Nr II 3 2014.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2014-12-17 09:50:02 | Data modyfikacji: 2014-12-17 09:51:01.
Uchwała Nr II/4/2014 - powołania i ustalenia
składu Komisji Rewizyjnej.
 Uchwała Nr II 4 2014 cc.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2014-12-17 09:56:30 | Data modyfikacji: 2014-12-17 09:51:01.
Uchwała Nr II/5/2014 - powołania i ustalenia
składu Komisji Finansowo-Budżetowej.
 Uchwała Nr II 5 2014.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2014-12-17 09:57:53 | Data modyfikacji: 2014-12-17 09:51:01.
Uchwała Nr II/6/2014 - powołania i ustalenia
składu Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i
Porządku Publicznego.
 Uchwała Nr II 6 2014.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2014-12-17 09:59:21 | Data modyfikacji: 2014-12-17 09:51:01.
Uchwała Nr II/7/2014 - powołania i ustalenia
składu Komisji Rolnej.
 Uchwała Nr II 7 2014.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2014-12-17 10:00:19 | Data modyfikacji: 2014-12-17 09:51:01.
Uchwała Nr III/8 2014 - wprowadzenia zmian do
budżetu.
 Uchwała Nr III 8 2014.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Danuta Seweryn | Data wprowadzenia: 2014-12-29 08:32:28 | Data modyfikacji: 2014-12-17 09:51:01.
załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/8/2014
 Załącznik nr 1.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Danuta Seweryn | Data wprowadzenia: 2014-12-29 08:34:21 | Data modyfikacji: 2014-12-17 09:51:01.
załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/8/2014
 Załącznik nr 2.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Danuta Seweryn | Data wprowadzenia: 2014-12-29 08:35:27 | Data modyfikacji: 2014-12-17 09:51:01.
Tabela Nr 3 do Uchwały Nr III/8/2014
 Tabela nr 3m.xls

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Danuta Seweryn | Data wprowadzenia: 2014-12-29 08:36:21 | Data modyfikacji: 2014-12-17 09:51:01.
Objaśnienia do Uchwały Nr III/8/2014
 Objaśnienia do uchwały Nr III 8 2014.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Danuta Seweryn | Data wprowadzenia: 2014-12-29 08:37:47 | Data modyfikacji: 2014-12-17 09:51:01.
Uchwała Nr III/9/2014 - trybu prac nad projektem
uchwały budżetowej.
 Uchwała III 9 2014.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Danuta Seweryn. | Data wprowadzenia: 2014-12-29 08:40:10 | Data modyfikacji: 2014-12-17 09:51:01.
Uchwała Nr III/10/2014 - przyjęcia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Gminie Zakrzew na rok 2015.
 Uchwała Nr III 10 2014.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Musiałek Małgorzata | Data wprowadzenia: 2014-12-29 08:42:27 | Data modyfikacji: 2014-12-17 09:51:01.
Preliminarz wydatków do Uchwały Nr III/10/2014
 Preliminarz wydatków.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Musiałek Małgorzata | Data wprowadzenia: 2014-12-29 08:44:19 | Data modyfikacji: 2014-12-17 09:51:01.
załącznik do Uchwały Nr III/10/2014
 Zał.1. do uchwały Nr III 10 2014.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Musiałek Małgorzata | Data wprowadzenia: 2014-12-29 08:47:13 | Data modyfikacji: 2014-12-17 09:51:01.
Uchwała Nr III/11/.2014 - ustalenia wynagrodzenia
dla Wójta Gminy w Zakrzewie.
 Uchwała Nr III 11 2014.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2014-12-29 08:48:27 | Data modyfikacji: 2014-12-17 09:51:01.
Uchwała Nr IV/12/2014 - Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Zakrzew na lata 2014 2020.
 Uchwała Nr Iv 12 2014.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Danuta Seweryn | Data wprowadzenia: 2015-01-20 09:21:37 | Data modyfikacji: 2014-12-17 09:51:01.
Objaśnienia do Uchwały Nr IV/12/2014
 Objaśnienie do uchwały Nr IV 12 2014.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Danuta Seweryn | Data wprowadzenia: 2015-01-20 09:22:48 | Data modyfikacji: 2014-12-17 09:51:01.
załącznik do Uchwały Nr IV/12/2014 - tabela nr
1
 Tabela nr 1 WPF mm.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-01-20 09:24:02 | Data modyfikacji: 2014-12-17 09:51:01.
załącznik do Uchwały Nr IV/12/2014 - tabela nr
2
 Tabela nr 2 WPF nn.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-01-20 09:25:06 | Data modyfikacji: 2014-12-17 09:51:01.
Uchwała Nr IV/13/2014 - wprowadzenia zmian do
budżetu.
 Uchwała Nr IV 13 2014.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Danuta Seweryn | Data wprowadzenia: 2015-01-20 09:26:49 | Data modyfikacji: 2014-12-17 09:51:01.
Objasnienia do Uchwały Nr IV/13/2014
 Objasnienia do Uchwały Nr IV 13 2014.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-01-20 09:27:49 | Data modyfikacji: 2014-12-17 09:51:01.
załącznik do Uchwały Nr IV/13/2014 - tabela nr
1
 Tabela Nr 1 hj.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-01-20 09:28:44 | Data modyfikacji: 2014-12-17 09:51:01.
załącznik do Uchwały Nr IV/13/2014 - tabela Nr
2
 Tabela nr 2 ii.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-01-20 09:30:05 | Data modyfikacji: 2015-01-20 09:32:11.
Uchwała Nr IV/14/2014 - likwidacji niektórych
gminnych jednostek organizacyjnych.
 Uchwała Nr IV 14 2014.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-01-20 09:38:32 | Data modyfikacji: 2015-01-20 09:32:11.
Uchwała Nr IV/15/2014 - Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Zakrzew na lata 2015-2021
 Uchwała Nr IV 15 2014.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2015-02-02 12:47:39 | Data modyfikacji: 2015-01-20 09:32:11.
załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/15/2014
 Wieloletnia Prognoza Finansowa xx.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-02 12:51:05 | Data modyfikacji: 2015-01-20 09:32:11.
załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/15/2014
 Wykaz przedsięwzięć do WPFdr.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-02 12:52:11 | Data modyfikacji: 2015-01-20 09:32:11.
Objaśnienia do Uchwały Nr IV/15/2014
 objasnienia do uchwały Nr IV 15 2014.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-02 12:53:21 | Data modyfikacji: 2015-01-20 09:32:11.
Uchwała Nr IV/16/2014 - Uchwała Budżetowa na
2015 rok
 Uchwała Nr IV 16 2014.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2015-02-02 12:57:01 | Data modyfikacji: 2015-01-20 09:32:11.
załącznik do uchwały Nr IV/16/2014 - tabela nr
1
 Dochody tabela - tabela nr 1.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-02 12:58:22 | Data modyfikacji: 2015-01-20 09:32:11.
załącznik do uchwały Nr IV/16/2014 - tabela nr
2
 Wydatki tabela - tabela nr 2.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-02 12:59:20 | Data modyfikacji: 2015-01-20 09:32:11.
załącznik do Uchwały Nr IV/16/2014 - tabela nr
3
 Załacznik inwestcyjny - tabela nr 3 bn.xls

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-02 13:02:34 | Data modyfikacji: 2015-01-20 09:32:11.
załącznik do Uchwały Nr IV/16/2014 -
załącznik nr 1
 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV 16 2014.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-02 13:03:48 | Data modyfikacji: 2015-01-20 09:32:11.
Data wprowadzenia: 2015-02-02 13:03:48
Opublikowane przez: Jolanta Głowacka