Zarządzenie nr 1/2015 w sprawie wysokości
pogotowia kasowego dla Urzędu Gminy w Zakrzewie
na 2015 rok
 ZARZĄDZENIE 1-2015.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Krystyna Kępka | Data wprowadzenia: 2015-01-07 14:18:00.
Zarządzenie Nr 2/2015 w sprawie upoważnienia
pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Zakrzewie do realizacji zadań wynikających z
ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej
Rodziny
 ZARZĄDZENIE 2-2015.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Krystyna Czerwonka | Data wprowadzenia: 2015-05-27 12:41:07.
Zarządzenie Nr 3/2015 w sprawie upoważnienia
pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Zakrzewie do realizacji zadań wynikających z
ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej
Rodziny
 ZARZĄDZENIE 3-2015.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Krystyna Czerwonka | Data wprowadzenia: 2015-05-27 12:43:34.
Zarządzenie Nr 4/2015 w sprawie przeprowadzenia
wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie
gminy Zakrzew
 ZARZĄDZENIE 4-2015.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marzenna Nosowska | Data wprowadzenia: 2015-05-27 12:49:03.
Zarządzenie Nr 5/2015 w sprawie upoważnienia
pracowników Urzędu do kierowania Akcją
Kurierską
 ZARZĄDZENIE 5-2015.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-05-27 12:56:06.
Zarządzenie Nr 6/2015 w sprawie wprowadzenia
zmian do Zarządzenia Nr 22/2010 Wójta Gminy
Zakrzew z dnia 19.04.2010 r.
 ZARZĄDZENIE 6-2015.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marzenna Nosowska | Data wprowadzenia: 2015-05-27 12:57:26.
Załącznik do Zarządzenia Nr 6/2015 Wójta Gminy
Zakrzew z dnia 2 lutego 2015 r.
 STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU - 6-2015.xls

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marzenna Nosowska | Data wprowadzenia: 2015-05-27 13:02:11.
Zarządzenie Nr 7/2015 w sprawie opracowania planu
finansowego zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych jst
odrębnymi ustawami
 ZARZĄDZENIE 7-2015.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Danuta Seweryn | Data wprowadzenia: 2015-06-01 14:19:30.
Zarządzenie Nr 8/2015 w sprawie wprowadzenia
zasad (polityki) rachunkowości obowiązujący
przy realizacji projektów
 ZARZĄDZENIE 8-2015.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Danuta Seweryn | Data wprowadzenia: 2015-06-01 13:15:10.
Zarządzenie Nr 9/2015 w sprawie zmian w planie
dochodów i wydatków zadan z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami, oraz na realizację
własnych zadań bieżących gmin oraz
przeniesienia wydatków wewnątrz działu w ramach
uprawnień otrzymanych od Rady Gminy
 ZARZĄDZENIE 9-2015.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Danuta Seweryn | Data wprowadzenia: 2015-06-01 13:17:38.
Zarządzenie Nr 10/2015 w sprawie sporządzania
skonsolidowanego bilnasu
 ZARZĄDZENIE 10-2015.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Danuta Seweryn | Data wprowadzenia: 2015-06-01 13:21:00.
Zarządzenie Nr 11/2015 w sprawie ogłoszenia
otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2015
roku zadania publicznego w zakresie wspierania i
upowszechniania kultury fizycznej
 ZARZĄDZENIE 11-2015.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Elżbieta Bilska | Data wprowadzenia: 2015-06-01 13:23:10.
Zarządzenie Nr 12/2015 w sprawie wprowadzenia
zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy
w Zakrzewie
 ZARZĄDZENIE 12-2015.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Danuta Seweryn | Data wprowadzenia: 2015-06-01 13:24:29.
Zarządzanie Nr 13/2015 w sprawie zmian w planie
dochodów i wydatków zadan z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustwami oraz na realizacje
włąsnych zadań bieżących gmin oraz
przeniesienia wydatków wewnątrz działu w ramach
uprawnień otrzymanych od Rady Gminy
 ZARZĄDZENIE 13-2015.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Danuta Seweryn | Data wprowadzenia: 2015-06-01 13:27:12.
Zarządzenie Nr 14/2015 w sprawie powołania
komisji konkursowej do rozstrzygnięcia zadania
publicznego w zakresie upowszechniania kultury
fizycznej i sportu
 ZARZĄDZENIE 14-2015.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Elżbieta Bilska | Data wprowadzenia: 2015-06-01 13:28:33.
Zarządzenie Nr 15/2015 w sprawie wprowadzenia
zasad (polityki) rachunkowości obowiązujący
przy realizacji projektów oraz wprowadzenia zmian
do Zarządzenia Nr 8/2015 z dnia 31 stycznia 2015
roku
 ZARZĄDZENIE 15-2015.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Danuta Seweryn | Data wprowadzenia: 2015-06-01 13:31:09.
Zarządzenie Nr 16/2015 w sprawie przedłożenia
sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy
Zakrzew za 2014 rok Regionalnej Izbie
Obrachunkowej oraz Radzie Gminy. Przedłożenia
sprawozdania finansowego za 2014 rok Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zakrzewie
oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakrzewie
(instytuvji kultury) Radzie Gminy
 ZARZĄDZENIE 16-2015.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Danuta Seweryn | Data wprowadzenia: 2015-06-01 13:34:12.
Zarządzenie Nr 17/2015 w sprawie powołania
Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na
stanowisko podinspektora ds. księgowości
budżetowej w Urzędzie Gminy w Zakrzewie
 ZARZĄDZENIE 17-2015.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Elżbieta Bilska | Data wprowadzenia: 2015-06-01 13:35:43.
Zarządzenie Nr 18/2015 w sprawie zmian w planie
dochodów i wydatków zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami oraz na realizację
własnych zadań bieżących gmin oraz
przeniesienia wydatków wewnątrz działu w ramach
uprawnień otrzymanych od Rady Gminy
 ZARZĄDZENIE 18-2015.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Danuta Seweryn | Data wprowadzenia: 2015-06-01 13:38:28.
Zarządzenie Nr 19/2015 w sprawie ogłoszenia
wyników otwartego konkursu ofert na realizacje
zadań publicznych z zakresu wspierania i
upowszechniania kultury fizycznej i sportu
 ZARZĄDZENIE 19-2015.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Elżbieta Bilska | Data wprowadzenia: 2015-06-01 13:40:19.
Zarządzenie Nr 21/2015 w sprawie powołania
komisji do spraw brakowania formularzy do
wydawania dowodów osobistych, które nie zostały
wykorzystane do dnia 28 lutego 2015 r.
 ZARZĄDZENIE 21-2015.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Renata Barszcz | Data wprowadzenia: 2015-06-01 13:41:57.
Zarządzenie Nr 22/2015 w sprawie powołania
obowodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia
wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 ZARZĄDZENIE 22-2015.docx

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marzenna Nosowska | Data wprowadzenia: 2015-06-01 14:13:23.
Zarządzenie Nr 23/2015 w sprawie wporwadzenia
dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Zakrzew
 ZARZĄDZENIE 23=2015.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Elżbieta Bilska | Data wprowadzenia: 2015-06-01 14:21:21.
Zarządzenie Nr 24/2015 w sprawie ogłoszenia
otwartego konkursu ofert na zorganizowanie
12-dniowych kolonii z programem profilaktycznym w
okresie wakacji letnich dla 35 dzieci z terenu
gminy Zakrzew
 ZARZĄDZENIE 24-2015.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Małgorzata Musiałek | Data wprowadzenia: 2015-06-01 14:23:19.
Zarządzenie Nr 25/2015 w sprawie zmian w planie
dochodów i wydatków zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami oraz na realizacje
własnych zadań bieżących gmin oraz
przeniesienia wydatków wewnątrz działu w ramach
uprawnień otrzymanych od Rady Gminy
 ZARZĄDZENIE 25-2015.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Danuta Seweryn | Data wprowadzenia: 2015-06-01 14:29:22.
Zarządzenie Nr 26-2015 wsprawie stwierdzenia
wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji
wyborczej
 ZARZĄDZENIE 26=2015.docx

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marzenna Nosowska | Data wprowadzenia: 2015-06-01 14:35:42.
Zarządzenie Nr 27/2015 w sprawie stwierdzenia
wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji
wyborczej
 ZARZĄDZENIE 27-2015.docx

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marzenna Nosowska | Data wprowadzenia: 2015-06-01 14:37:02.
Zarządzenie Nr 28/2015 w sprawie powołania
Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na
stanowisko informatyka w Urzędzie Gminy w
Zakrzewie
 ZARZĄDZENIE 28-2015.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Elżbieta Bilska | Data wprowadzenia: 2015-06-01 14:38:29.
Zarządzenie Nr 29/2015 w sprawie zmian w planie
dochodów i wydatków zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami oraz na realizacje
własnych zadań bieżących gmin oraz
przenieiseinia wydatków wewnątrz działu w
ramach uprawnień otrzmanych od Rady Gminy
 ZARZĄDZENIE 29-2015.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Danuta Seweryn | Data wprowadzenia: 2015-06-01 14:41:48.
Zarządzenie nr 30/2015 w sprawie powołania
komisji konkursowej do rozstrzygnięcia otwartego
konkursu ofert na zorganizowanie 12-dniowych
kolonii profilaktycznych w okresie wakacji letnich
dla 35 dzieci z terenu Gminy Zakrzew
 ZARZĄDZENIE 30-2015.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Małgorzata Musiałek | Data wprowadzenia: 2015-06-03 10:15:24.
Zarządzenie Nr 31/2015 w sprawie rozstrzygnięcia
otwartego konkursu ofert na zorganizowanie
12-dniowych kolonii profilaktycznych w okresie
wakacji letnich dla 35 dzieci z Gminy Zakrzew
 ZARZĄDZENIE 31-2015.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Małgorzata Musiałek | Data wprowadzenia: 2015-06-09 14:23:52.
Zarządzenie Nr 32/2015 w sprawie zmian w planie
dochodów i wydatków zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami oraz na realizację
własnych zadań bieżących gmin oraz
przeniesienia wydatków wewnątrz działu w ramach
uprawnień otrzymanych od Rady Gminy
 ZARZĄDZENIE 32-2015.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Danuta Seweryn | Data wprowadzenia: 2015-06-15 08:46:22.
Zarządzenie Nr 33/2015 w sprawie
otwartegokonkursu ofert na zorganizowanie
pozaszkolnych zajęć z programem profilaktycznym
dla dzieci z terenu Gminy Zakrzew
 ZARZĄDZENIE 33=2015.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Małgorzata Musiałek | Data wprowadzenia: 2015-07-07 08:16:19.
Zarządzenie Nr 34/2015 w sprawie wprowadzenia
Regulaminu wydawania i korzystania z Karty Dużej
Rodziny "ZAKRZEW PLUS" oraz określenia jej wzoru
 ZARZĄDZENIE 34-2015.docx

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Krystyna Czerwonka | Data wprowadzenia: 2015-07-07 08:18:29.
Zarządzenie Nr 35/2015 w sprawie zmian w planie
dochodów i wydatków zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami oraz na realizację
własnych zadań bieżących gmin oraz
przeniesienia wydatków wewnątrz działu w ramach
uprawnień otrzymanych od Rady Gminy
 ZARZĄDZENIE 35-2015.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Danuta Seweryn | Data wprowadzenia: 2015-07-07 08:21:02.
Zarządzenie Nr 36/2015 w sprawie wskazania
sposobów wykonywania czynności kancelaryjnych w
celu dokumentowania przebiegu załatwiania spraw w
Urzędzie Gminy w Zakrzewie
 ZARZĄDZENIE 36-2015.docx

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marzenna Nosowska | Data wprowadzenia: 2015-08-20 13:31:07 | Data modyfikacji: 2015-08-20 13:31:43.
Zarządzenie Nr 38/2015 w sprawie powołania
Komisji przeprowadzajacej konkurs na stanowisko
dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli
Taczowskiej
 ZARZĄDZENIE 38-2015.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marzenna Nosowska | Data wprowadzenia: 2015-08-20 13:33:20.
Zarządzenie Nr 39/2015 w sprawie powołania
komisji konkursowej do rozstrzygnięcia otwartego
konkursu ofert na organizacje pozaszkolnych
zajęć wraz z programem profilaktycznym dla
dzieci i młodzieży z terenu Gminy Zakrzew
 ZARZĄDZENIE 39-2015.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Małgorzata Musiałek | Data wprowadzenia: 2015-08-20 13:35:45.
Zarządzenie Nr 40/2015 w sprawie powołania
Komisji ds. szacowania szkód w budynkach
mieszkalnych i gospodarczych spowodowanych przez
huragan w dniu 19 lipca 32015 roku na terenie
gminy Zakrzew
 ZARZĄDZENIE 40=2015.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Joanna Skorupska | Data wprowadzenia: 2015-08-28 13:42:24.
Zarządzenie Nr 41/2015 w sprawie zmian w
składzie Zespłu Interdyscyplinarnego w Zakrzewie
 ZARZĄDZENIE 41-2015.docx

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Krystyna Czerwonka | Data wprowadzenia: 2015-11-20 15:13:12.
Zarządzenie Nr 42/2015 w sprawie wprowadzenia
zmian do Zarządzenia nr 31/2013 z dnia 12 lipca
2013 r. do "Regulaminu Zakładowego Funduszu
Świadczeń Socjlanych" w Urzędzie Gminy w
Zakrzewie
 ZARZĄDZENIE 42-2015.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Danuta Seweryn | Data wprowadzenia: 2015-08-20 13:40:17.
Zarządzenie Nr 43/2015 w sprawie rozstrzygnięcia
otwartego konkursu ofert na organizację
pozaszkolnych zajęć wraz z programem
profilaktycznym dla dzieci i młodzieży Gminy
Zakrzew
 ZARZĄDZENIE 43-2015.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Małgorzata Musiałek | Data wprowadzenia: 2015-08-20 13:47:19.
Zarządzenie Nr 44/2015 w sprawie zmian w planie
dochodów i wydatków zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami oraz na realizacje
własnych zadań bieżących gmin oraz
przeniesienia wydatków wewnątrz działu w ramach
uprawnień otrzymanych od Rady Gminy
 ZARZĄDZENIE 44-2015.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Danuta Seweryn | Data wprowadzenia: 2015-08-20 13:57:57.
Zarządzenie Nr 45/2015 w sprawie powierzenia
stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły
Podstawowej im. Jana Pawła II w Woli Taczowskiej
 ZARZĄDZENIE 45-2015.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marzenna Nosowska | Data wprowadzenia: 2015-08-20 14:05:58.
Zarządzenie Nr 46/2015 w sprawie zmian w planie
dochodów i wydatków zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami oraz na realizację
własnych zadań bieżących gmin oraz
przeniesienia wydatków wewnątrz działu w ramach
uprawnień otrzymanych od Rady Gminy
 ZARZĄDZENIE 46-2015.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Danuta Seweryn | Data wprowadzenia: 2015-08-20 14:14:57.
Zarządzenie Nr 47/2015 w sprawie powołania
Komisji Egzaminaycjnej do przeprowadzenia
postepowania egzaminacyjnego dla nauczyciela
kontraktowego ubiegającego sie o stopień
nauczyciela mianowanego
 ZARZĄDZENIE 47-2015.docx

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marzenna Nosowska | Data wprowadzenia: 2015-08-20 14:23:12.
Zarządzenie Nr 48/2015 w sprawie powowłania
Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia
postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela
mianowanego
 ZARZĄDZENIE 48-2015.docx

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marzenna Nosowska | Data wprowadzenia: 2015-08-20 14:25:30.
Zarządzenie Nr 49/2015 w sprawie powołania
Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia
postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela
kontraktowego ubiegającego sie o stopień
nauczyciela mianowanego
 ZARZĄDZENIE 49-2015.docx

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marzenna Nosowska | Data wprowadzenia: 2015-08-20 14:27:48.
Zarządzenie Nr 50/2015 w sprawie powołania
Komisji Egzaminacyjnej do prszeprowadzenia
postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela
kontraktowego ubiegającego sie o stopień
nauczyciela mianowanego
 ZARZĄDZENIE 50-2015.docx

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marzenna Nosowska | Data wprowadzenia: 2015-08-20 14:30:17.
Zarządzenie Nr 51/2015 w sprawie powołania
Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia
postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela
kontraktowego ubiegającego sie o stopień
nauczyciela mianowanego
 ZARZĄDZENIE 51-2015.docx

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marzenna Nosowska | Data wprowadzenia: 2015-08-20 14:35:42.
Zarządzenie Nr 52/2015 w sprawie powołania
obwodowych komisji do spraw referendum
ogólnokrajowego
 ZARZĄDZENIE 52-2015.docx

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marzenna Nosowska | Data wprowadzenia: 2015-08-20 14:37:25.
Zarządzenie Nr 53/2015 w sprawie przedłożenia
za I półrocze 2015 r., infomracji z wykonania
budżetu Gminy Zakrzew, informacji z przebiegu
wykonania planu finansowego Samorządowego
Instytucji Kultury, informacji z przebiegu
wykonania planu finansowego Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, informacji
o kształtowaniu sie Wieloletniej Prognizy
Finansowej
 ZARZĄDZENIE 53-2015.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Danuta Seweryn | Data wprowadzenia: 2015-11-20 15:16:36.
Zarządzenie Nr 54/2015 w sprawie zmian w planie
dochodów i wydatków zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami, oraz na realizację
władnych zadań bieżacych gmin oraz
przeniesienia wydatków wewnątrz działu w ramach
uprawnień otrzymanych od Rady Gminy
 ZARZĄDZENIE 54-2015.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Danuta Seweryn | Data wprowadzenia: 2015-11-20 15:20:44.
Zarządzenie Nr 55/2015 w sprawie stwierdzenia
wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji
wyborczej
 ZARZĄDZENIE 55=-2015.docx

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marzenna Nosowska | Data wprowadzenia: 2015-11-20 15:25:17.
Zarządzenie Nr 56/2015 w sprawie powołania
Komisji ds. szacowania szkód w budynkach
mieszkalnych i gospodarczych spowodowanych przez
huragan w dniu 19 lipca 2015 r. w miejscowości
Gulin 23 w Gminie Zakrzew
 ZARZĄDZENIE 56-2015.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Joanna Skorupska | Data wprowadzenia: 2015-11-23 08:04:01.
Zarządzenie Nr 57/2015 w sprawie zmian w planie
dochodów i wydatków zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustwami oraz na realizację
własnych zadan bieżących gmin oraz
przeniesienia wydatków wewnątrz działu w ramach
uprawnień otrzymanych od Rady Gminy
 ZARZĄDZENIE 57-2015.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Danuta Seweryn | Data wprowadzenia: 2015-11-23 08:06:13.
Zarządzenie Nr 58/2015 w sprawie zmian w planie
dochodów i wydatków zadań z zakresu
administracji rządowej orazinnych zadan zleconych
gminie ustawami oraz na realizację własnych
zadań bieżacych gmin oraz przeniesienia
wydatków wewnątrz działu w ramach uprawnień
otrzymanych od Rady Gminy
 ZARZĄDZENIE 58-2015.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Danuta Seweryn | Data wprowadzenia: 2015-11-23 08:11:27.
Zarządzenie Nr 59/2015 w sprawie powołania
obwodowych komisji do przeprowadzenia wyborów do
Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 ZARZĄDZENIE 59-2015.docx

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marzenna Nosowska | Data wprowadzenia: 2015-11-23 08:15:33.
Zarządzenie Nr 60/2015 w sprawie zmian w planie
dochodów i wydatków zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustwami oraz na realizację
własnych zadań bieżących gmin oraz
przeniesienia wydatków wewnątrz działu w ramach
uprawnień otrzymanych od Rady Gminy
 ZARZĄDZENIE 60-2015.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Danuta Seweryn | Data wprowadzenia: 2015-11-23 08:17:58.
Zarządzenie Nr 62/2015 w sprawie upoważnienia
pracowników Urzędu Gminy Zakrzew do podpisywania
zaświadczeń
 ZARZĄDZENIE 62-2015.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marzenna Nosowska | Data wprowadzenia: 2015-11-23 08:20:19.
Zarządzenie Nr 63/2015 w sprawie zmian w planie
dochodów i wydatków zadań z zakresu
administracjirządowej oraz innych zadań
zxleconych gminie ustwami oraz na realizację
własnych zadań bieżących gmin oraz
przeniesienia wydatków wewnątrz działu w ramach
uprawnień otrzymanych od Rady Gminy
 ZARZĄDZENIE 63-2015.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Danuta Seweryn | Data wprowadzenia: 2015-11-23 08:22:47.
Zarządzenie Nr 64/2015 w sprawie przedłożenia
projektu Budżetu Gminy Zakrzew na 2016 rok oraz
projektu Uchwaly w sprawie WPF Gminy Zakrzew na
lata 2016-2022
 ZARZĄDZENIE 64-2015.docx

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Danuta Seweryn | Data wprowadzenia: 2015-11-23 08:25:12.
Zarządzenie Nr 65/2015 w sprawie wprowadzenia
dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Zakrzew
 ZARZĄDZENIE 65=2015.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Elżbieta Bilska | Data wprowadzenia: 2015-11-23 09:02:16 | Data modyfikacji: 2015-11-23 09:27:57.
Zarządzenie Nr 66/2015 w sprawie udzielenia
pełnomocnictwa Pani Adeli Domańskiej dyrektorowi
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II
w Woli Taczowskiej
 ZARZĄDZENIE 66-2015.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marzenna Nosowska | Data wprowadzenia: 2015-12-03 08:47:38.
Zarządzenie Nr 67/2015 w sprawie zmian w planie
dochodów i wydatków zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami oraz na realizację
własnych zadań bieżących gmin oraz
przeniesienia wydatków wewnątrz działu w ramach
uprawnień otrzymanych od Rady Gminy
 ZARZĄDZENIE 67-2015.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Danuta Seweryn | Data wprowadzenia: 2015-12-29 12:25:11 | Data modyfikacji: 2015-12-29 12:39:01.
Zarządzenie Nr 68/2015 w sprawie zmian w planie
dochodów i wydatków zadań z administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
ustawami oraz na realizację własnych zadań
bieżących gmin oraz przeniesienia wydatków
wewnątrz działu w ramach uprawnień otrzymanych
od Rady Gminy (Uchwała nr IV /16/2014 z dnia 29
grudnia 2014 roku, § 5 pkt. 5)
 ZARZĄDZENIE 68-2015.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Danuta Seweryn | Data wprowadzenia: 2015-12-29 12:33:25.
Zarządzenie Nr 69/2015 w sprawie zmian w planie
dochodów i wydatków zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami, orazna realizację
własnych zadań bieżących gmin oraz
przeniesienia wydatków wewnątrz działu, w
ramach uprawnień otrzymanych od Rady (Uchwała nr
IV/16/14 z dnia 29 grudnia 2014 roku,§ 5 pkt.5
 ZARZĄDZENIE 69-2015.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Danuta Seweryn | Data wprowadzenia: 2016-01-08 09:15:05 | Data modyfikacji: 2016-01-08 09:21:13.
Zarządzenie Nr 70/2015 w sprawie zmian w planie
dochodów i wydatków zadań z zakresu
administracji
 ZARZĄDZENIE 70-2015.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Danuta Seweryn | Data wprowadzenia: 2016-01-11 13:10:33.
Zarządzenie nr 71/2015 w sprawie planu
kontrolizarządczej na 2016 rok w Urzędzie Gminy
Zakrzew i jednostkach organizacyjnych gminy.
 ZARZĄDZENIE.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2016-02-18 08:28:45.

Struktura organizacyjna Urzędu Gminy
 image5530.pdf

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marzenna Nosowska | Data wprowadzenia: 2016-12-16 09:33:51.
Data wprowadzenia: 2016-12-16 09:33:51
Autor: Marzenna Nosowska
ObowižEzuje od: 2015-06-30
Opublikowane przez: Marta Podgórska