Ogłoszenie o zamówieniu
 ogl_zp3_15.doc

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2015-01-29 13:38:57.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

siwz_zp3_15.zip

dokumentacja_zp3_15.zip

 

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2015-01-29 13:39:55.
Modyfikacja SIWZ

Niniejszym informujemy, że został zmodyfikowany punkt  5.1.2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Punkt ten otrzymuje brzmienie:


„5.1.2.  posiadania wiedzy i doświadczenia: Warunek zostanie uznany za spełniony  jeżeli Wykonawca wykaże, że  w okresie   ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli  okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,  wybudował lub przebudował  minimum dwie drogi o nawierzchni bitumicznej.  


Za najważniejsze roboty zamawiający uznaje   budowę lub przebudowę dróg.”


Jednocześnie informujemy , że zostały załączone do SWIZ wzory: wykaz robót budowlanych , wykaz osób, które będą uczestniczyć w  wykonywaniu zamówienia.

Wykaz_ robot.doc

Wykaz_osob.doc

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2015-02-06 12:00:48.
Modyfikacja SIWZ z dnia 10.02.2015r.

Uwaga: zmiana terminu składania ofert oraz przedmiaru robót. 

modyfikacja_zp3_15.pdf

przedmiar_zp3.pdf

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2015-02-10 10:18:09.
Zawiadomienie o wyborze oferty
 Zawiadomienie _zp3_15.pdf

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2015-03-09 13:18:15.

Zobacz:
 
Dostawa i montaż siłowni terenowych w ramach Projektów: Utworzenie terenu rekreacujnego w m. Zakrzewska Wola; Rozbudowa terenów rekreacyjnych w m. Zakrzew Kolonia FEIT.ZP.271.1.15
 .  
Rozwiązanie układu komunikacyjnego w rejonie szkoły Wola Taczowska -II etap FEIT.271.1.2.2015
 .  
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Natalin FEIT.271.1.3.2015
 .  
Budowę obiektów oświatowo –sportowych w m. Bielicha FEIT.ZP.271.1.4.2015
 .  
Park Historyczny Rycerze Bogurodzicy -Muzeum Rycerstwa (Ietap) FEIT.271.1.5.2015
 .  
Budowa dróg na terenie gminy Zakrzew FEIT.271.1.6.2015
 .  
Budowa obiektów oświatowo-sportowych w m. Bielicha - roboty rozbiórkowe FEIT271.1.7.15
 .  
Wykonanie dokumentacji projektowych FEIT.ZP.271.1.8.2015
 .  
Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w m. Cerekiew FEIT.ZP.271.1.9.2015
 .  
Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania- Budowa obiektów oświatowych w miejscowości Bielicha FEIT.ZP.2711.10.2015
.
 .  
Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2015/2016 FEIT.271.1.11.2015
 .  
Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2015/2016 FEIT.ZP.271.1.12.15
 .  
Przebudowa drogi gminnej Dąbrówka Nagórna - Kozinki FEIT.ZP.271.1.13.15
 .  
Budowa zbiornika wodnego w m. Mleczków FEIT.ZP.271.1.14.2015
 .  
Udzielenie kredytu w wysokości 3 000 000,00zł FEIT.271.1.15.15
 .  
Rozbudowa systemu wodociągowego w Gminie Zakrzew etap III FEIT.ZP.271.1.16.2015
 .  
Rozbudowa systemu kanalizacyjnego w Gminie Zakrzew etap III FEIT.ZP.271.1.17.15
 .  
Budowa zbiornika wodnego w m. Jaszowice FEIT.271.1.18.2015
 .  
Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Zakrzew - LICYTACJA ELEKTRONICZNA
 .  
Obsługa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zakrzew FEIT.ZP.271.1.20.15
 .  
Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Gminy Zakrzew FEIT.Zp.271.1.21.15
 .  
Dostawa oleju opałowego lekkiego w 2016 r. FEIT.ZP.1.22.2015
 . 
Data wprowadzenia: 2015-03-09 13:18:15
Opublikowane przez: Danuta Dziesińska