2005

XXVIII/199/2005 - zasady zwrotu wydatków na
świadczenia z pomocy społecznej w ramach zadań
własnych gminy w odniesieniu do dożywiania.
 Uchwała XXVIII 199 2005 c

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-09 14:00:40.
XXVIII/200/2005 - określenia szczegółowych
warunków przyznawania i odpłatności za usługi
opiekuńcze oraz zasady szczegółowych warunków
częściowego lub całkowitego zwolnienia od
opłat i określenia trybu ich pobierania.
 Uchwała Nr XXVIII 200 2005

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-09 14:03:13.
XXVIII/201/2005 - wprowadzenia do budżetu zmian.
 Uchwała Nr XXVIII 201 2005.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-09 14:04:17.
XXVIII/202/2005 - uchwalenia rocznego programu i
zasad współpracy gminy Zakrzew z organizacjami
pozarządowymi prowadzącymi działalność
pożytku publicznego.
 Uchwała Nr XXVIII 202 2005

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-09 14:05:51.
XXVIII/203/2005 - uchwalenia Regulaminu
wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w
szkołach i przedszkołach prowadzonych przez
Gminę Zakrzew.
 Uchwała Nr XXVIII 203 2005

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-09 14:07:15.
XXVIII/204/2005 - ustalenia sieci publicznych
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w
szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę
Zakrzew.
 Uchwała Nr XXVIII 204 2005

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-09 14:08:37.
XXVIII/205/2005 - przyjęcia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania problemów
Alkoholowych w Gminie Zakrzew na rok 2005.
 Uchwała Nr XXVIII 205 2005

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-09 14:10:23.
XXVIII/206/2005 - zasad usytuowania miejsc
sprzedaży napojów alkoholowych w gminie Zakrzew.
 Uchwała Nr XXVIII 206 2005.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-09 14:11:46.
XXVIII/207/2005 - zmiany Planu Rozwoju Lokalnego
Gminy Zakrzew.
 Uchwała Nr XXVIII 207 2005

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-09 14:12:59.
XXIX/208/2005 - wprowadzenia do budżetu zmian
oraz zmian w załączniku nr 3 do Uchwały Nr
XXVII/195/2004 Rady Gminy.
 UCHWAŁA Nr XXIX 208 2005.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-09 14:14:39.
XXIX/209/2005 - zatwierdzenia taryf stanowiących
zestawienie cen za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i
zbiorowe odprowadzanie ścieków.
 Uchwała Nr XXIX 209 2005

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-09 14:16:20.
XXIX/210/2005 - przyjęcia Regulaminu udzielania
pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla
uczniów zamieszkałych na terenie gminy.
 Uchwała Nr XXIX 210 2005.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-09 14:17:55.
XXIX/211/2005 - przystapienia do zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Zakrzew.
 Uchwała Nr XXIX 211 2005 - studium

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-09 14:19:59.
załącznik do Uchwały Nr XXIX/212/2005
 zał. do uchwały Nr XXIX 212 2005.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-09 15:08:55.
załącznik do Uchwały Nr XXIX/213/2005
 Zał. do Uchwały Nr XXIX 213 2005.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-09 15:10:06.
XXIX/214/2005 - zakupu działek w miejscowości
Cerekiew.
 Uchwała Nr XXIX 214 2005

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-09 15:11:07.
XXIX/215/2005 - nieodpłatnego przejęcia działek
położonych w miejscowości Bielicha.
 Uchwała Nr XXIX 215 2005.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-09 15:12:28.
XXIX/216/2005 - nieodpłatnego przejęcia działki
położonej w miejscowości Milejowice.
 Uchwała Nr XXIX 216 2005

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-09 15:13:29.
XXX/217/2005 - wprowadzenia do budżetu zmian oraz
zmian w załączniku Nr 3,9 do uchwały Nr
XXVII/195/2004 Rady Gminy.
 uchwała Nr XXX 217 2005 xx.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-11 08:38:39.
XXX/218/2005 - zatwierdzenia taryf stanowiących
zestawienie cen za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.
 Uchwała Nr XXX 218 2005 z

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-11 08:39:48.
załącznik do uchwały Nr XXX/218/2005
 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX 218 2005

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-11 08:41:10.
XXX/219/2005 - ustalenia opłat za ścieki.
 Uchwała Nr XXX 219 2005 vv

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-11 08:42:08.
załącznik do uchwały Nr XXX/219/2005
 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX 219 2005

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-11 08:42:57.
XXX/220/2005 - udzielenia absolutorium Wójtowi
Gminy za 2004 rok.
 Uchwała Nr XXX 220 2005 nn

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-11 08:44:02.
XXXI/221/2005 - wprowadzenia do budżetu zmian
oraz zmian w załączniku Nr 3,9 do Uchwały Nr
XXVII/195/2004 Rady Gminy.
 UCHWAŁA Nr XXXI 221 2005.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-11 08:45:36.
XXXI/222/2005 - przyjęcia i zatwierdzenia Planu
Rozwoju Miejscowości Janiszew.
 Uchwała Nr XXXI 222 2005 cc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-11 08:46:41.
XXXI/223/2005 - przyjęcia i zatwierdzenia Planu
Rozoju Miejscowości Taczów.
 Uchwała Nr XXXI 223 2005 vv

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-11 08:47:49.
XXXI/224/2005 - przyjęcia i zatwierdzenia Planu
Rozwoju Miejscowości Zakrzew.
 Uchwała Nr XXXI 224 2005 zz

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-11 08:48:59.
XXXI/225/2005 - przyjęcia i zatwierdzenia Planu
Rozwoju Miejscowości Cerekiew.
 Uchwała Nr XXXI 225 2005 nn

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-11 08:49:59.
XXXII/226/2005 - ustanowienia zabezpieczenia
prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie ze
środków EFRR w ramach ZPORR na realizację
projektu podniesienia standardu dróg gminnych w
Gminie Zakrzew, przebudowę drogi w Gulinie oraz
określenia kwot dofinansowania przypadających na
poszczególne wybrane formy zabezpieczeń.
 uchwała nr XXXII 226 2005 ii.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-11 08:53:27.
XXXII/227/2005 - ustanowienia zabezpieczenia
prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie ze
środków EFRR w ramach ZPORR na realizację
projektu podniesienia standardu dróg gminnych w
Gminie Zakrzew, przebudowę drogi w Wacynie oraz
określenie kwot dofinansowania przypadających na
poszczególne wybrane formy zabezpieczeń.
 uchwała nr XXXII 227 2005 dd.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-11 09:19:13.
XXXII/228/2005 - ustanowienia zabezpieczenia
prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie ze
środków EFRR w ramach ZPORR na realizacje
projektu podniesienia standardu dróg gminnych w
Gminie Zakrzew, przebudowę drogi Dąbrówka
Nagórna - Legęzów oraz określenia kwot
dofinansowania przypadających na poszczególne
wybrane formy zabezpieczeń.
 uchwała nr XXXII 228 2005 ll.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-11 09:23:34.
XXXII/229/2005 - wprowadzenia do budżetu zmian
oraz zmian w załączniku 3 i 9 do Uchwały Nr
XXVII/195/2004 Rady Gminy.
 UCHWAŁA Nr XXXII 229 2005 ww.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-11 09:25:18.
XXXII/230/2005 - zaciągnięcia pozyczki z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie
inwestycyjne "modernizacja kotłowni przy PSP
Zakrzew".
 UCHWAŁA nr XXXII 230 2005 ...doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-11 09:27:19.
XXXII/231/2005 - zaciągnięcia pożyczki z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w warszawie na zadanie
inwestycyjne "modernizacja kotłowni przy PSP
Cerekiew".
 uchwała nr XXXII 231 2005 ,,.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-11 09:29:02.
XXXII/232/2005 - nieodpłatnego przejęcia
działek położonych w miejscowości Milejowice.
 Uchwała Nr XXXII 232 2005 jj

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-11 09:30:24.
XXXIII/233/2005 - wprowadzenia do budżetu zmian
oraz zmian w załączniku Nr 3,4,9 do uchwały Nr
XXVII/195/2004 Rady Gminy.
 UCHWAŁA Nr XXXIII 233 2005 ww.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-11 09:32:05.
XXXIII/234/2005 - wprowadzenia zmian do Uchwały
Nr VIII/56/2003 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia
28.04.2005.
 Uchwała Nr XXXIII 234 2005 ee.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-11 09:33:46.
XXXIII/235/2005 - wyboru sposobu prowadzenia i
form gospodarki komunalnej.
 Uchwała Nr XXXIII 235 2005 tt.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-11 09:34:51.
XXXIII/236/2005 - uchwalenia Regulaminu
Odprowadzania Ścieków w Gminie Zakrzew.
 Uchwała Nr XXXIII 236 2005 rr

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-11 09:37:24.
XXXIV/237/2005 - wprowadzenia do budżetu zmian
oraz zmian w załączniku Nr 3 i 9 do uchwały Nr
XXVII/195/2004 Rady Gminy.
 UCHWAŁA XXXIV 237 2005 ,,.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-11 09:39:11.
XXXV/238/2005 - wprowadzenia do budżetu zmian
oraz zmian w załączniku Nr 3,4 i 9 do Uchwały
Nr XXVII/195/2004 Rady Gminy.
 UCHWAŁA NrXXXV 238 2005 ff.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-11 09:41:21.
XXXV/239/2005 - zaciągnięcia pozyczki z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie
inwestycyjne "budowa kanalizacji Cerekiew -
Zdziechów".
 UCHWAŁA Nr XXXV 239 2005 ss.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-11 09:44:17.
XXXV/240/2005 - nieodpłatnego przejęcia działki
połozonej w miejscowości Wacyn.
 Uchwała Nr XXXV 240 2005 l

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-11 09:45:22.
XXXV/241/2005 - przyjęcia Regulaminu specjalnego
funduszu nagród dla nauczycieli.
 Uchwała Nr XXXV 241 2005 k

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-11 09:47:05.
załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXV/241/2005
 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXV 241 2005 mm

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-11 09:48:19.
załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXV/241/2005
 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXV 241 2005 hh

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-11 09:49:25.
XXXVI/242/2005 - wprowadzenia do budżetu zmian
oraz zmian w załączniku Nr 3, 4 i 9 do uchwały
Nr XXVII/195/2004 Rady Gminy.
 Uchwała NrXXXVI 242 2005 gg.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-11 09:51:12.
XXXVII/243/2005 - stawek podatku od
nieruchomości.
 UCHWAŁA NR XXXVII24305 h.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-11 09:52:22.
XXXVII/244/2005 - ustalenia wysokości stawki
podatku od posiadania psów, zasad ustalania i
poboru, terminów płatności tego podatku oraz
wysokości wynagrodzenia za inkaso podatku.
 UCHWAŁA NR XXXVII24405 f.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-11 09:54:34.
XXXVII/245/2005 - ustalenia wysokości stawek
podatku od środków transportowych na terenie
Gminy Zakrzew.
 Uchwała Nr XXXVII 245 2005 '

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-11 09:56:01.
załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVII/245/2005
 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVII 245 2005;

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-11 09:56:59.
załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVII/245/2005
 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVII 245 2005

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-11 09:58:10.
załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVII/245/2005
 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVII 245 2005 lp

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-11 09:59:05.
XXXVII/246/2005 - wprowadzenia do budżetu zmian w
załączniku Nr 3,4 i 9 do uchwały Nr
XXVII/195/2004 Rady Gminy.
 UCHWAŁA Nr XXXVII 246 2005 d.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-11 10:36:22.
XXXVII/247/2005 - uchylenia Uchwały Nr
XXXII/230/2005 Rady Gminy z dnia 28.06.2005r
 Uchwała Nr XXXVII 247 2005 xs.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-11 10:38:28.
XXXVII/248/2005 - zaciągnięcia pożyczki z
WFOchŚiGW w Warszawie na zadanie inwestycyjne
"modernizacja kotłowni węglowej na olejową w
budynku PSP w Zakrzewie.
 Uchwała Nr XXXVII 248 2005 uu.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-11 10:40:12.
XXXVII/249/2005 - zatwierdzenia regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
 Uchwała Nr XXXVII 249 2005 d

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-11 10:41:39.
XXXVII/250/2005 - przyjęcia gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przciwdziałania Narkomanii i
innym Uzależnieniom w Gmine Zakrzew na rok 2006
 Uchwała Nr XXXVII 250 2005a

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-11 11:16:08.
załącznik do Uchwały Nr XXXVII/250/2005
 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVII 250 2005 y

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-11 11:31:21.
XXXVIII/251/2005 - wprowadzenia do budżetu zmian
oraz zmian w załączniku nr 3,4,9 do uchwały Nr
XXVII/195/2004 Rady Gminy.
 UCHWAŁA Nr XXXVIII 251 2005 e.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-11 11:17:49.
XXXVIII/252/2005 - uchylenia Uchwały Nr
XXXV/239/2005 rady Gminy w Zakrzewie z dnia
28.09.2005r.
 Uchwała XXXVIII 252 05 q.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-11 11:19:59.
XXXVIII/253/2005 - zaciągnięcia pozyczki z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie
inwestycyjne "budowa kanalizacji
Cerekiew-Zdziechów".
 Uchwała XXXVIII 253 05 y.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-11 11:22:01.
XXXVIII/254/2005 - uchwalenia regulaminu
wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w
szkołach i przedszkolach prowadzonych przez
Gminę Zakrzew.
 Uchwała Nr XXXVIII 254 2005 l

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-11 11:23:34.
XXXVIII/255/2005 - uchwalenia rocznego programu i
zasad współpracy gminy Zakrzew z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na 2006 rok.
 Uchwała Nr XXXVIII 255 2005 u.shs

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-11 11:25:30.
XXXVIII/256/2005 - nieodpłatnego przejęcia
działek położonych w miejscowości Bielicha.
 Uchwała Nr XXXVIII 256 2005 t

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-11 11:26:49.
XXXVIII/257/2005 - ustalenia opłaty za
korzystanie z urządzeń wodociągowych będących
własnością Gminy Zakrzew.
 Uchwała Nr XXXVIII 257 2005 d

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-11 11:28:29.
XXXVIII/258/2005 - uchwalenia budżetu gminy
Zakrzew na rok 2006
 Uchwała Nr XXXVIII 258 2005 s.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-11 11:29:31.
Data wprowadzenia: 2015-02-11 11:29:31
Opublikowane przez: Jolanta Głowacka