2008

XVIII/95/2008 - wprowadzenia do budżetu zmian.
 UCHWAŁA Nr XVIII 95 2008.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-05 09:33:22.
XVIII/96/2008 - zakupu działki połozonej w
miejscowości Wola Taczowska.
 Uchwała Nr XVIII 96 2008

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-05 09:35:12.
XVIII/97/2008 - ustalenia wynagrodzenia dla Wójta
Gminy Zakrzew.
 Uchwała Nr XVIII 97 2008.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-05 09:36:15.
XVIII/98/2008 - przyjęcia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i
innym Uzależnieniom w Gminie Zakrzew na 2008 rok.
 UCHWAŁA Nr XVIII 98 2008 cc.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-05 09:43:24.
XVIII/99/2008 - zamiaru przekształcenia
Publicznej Szkoły Podstawowej w Mleczkowie w
Szkołę Filialną w Mleczkowie Publicznej Szkoły
Podstawowej w Zakrzewie.
 Uchwała Nr XVIII 99 2008 xz.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-05 09:48:25.
XVIII/100/2008 - ustalenia najniższego
wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w
jednostkach budżetowych i zakładach budżetowych
Gminy Zakrzew.
 Uchwała Nr XVIII 100 2008

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-05 09:50:12.
XIX/101/2008 - wprowadzenia zmian do Uchwały Nr
III/VII/71/99 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 6
października 1999 roku w sprawie zatwierdzenia
Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Zakrzewie.
 Uchwała Nr XIX 101 2008.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-05 09:57:24.
XIX/102/2008 - zmiany Uchwały Nr XV/79/2007 Rady
Gminy w Zakrzewie z dnia 13.11.2007 roku w sprawie
udzielenia pomocy w formie zwolnienia z podatku od
nieruchomości (pomoc de minimis).
 Uchwała Nr XIX 102 2008.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-05 09:59:13.
XIX/103/2008 - ustalenia zasad korzystania ze
stołówek w szkołach prowadzonych przez Gminę
Zakrzew.
 Uchwała Nr XIX 103 2008.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-05 10:00:24.
XIX/104/2008 - dodatkowego wynagrodzenia rocznego
dla Wójta Gminy Zakrzew.
 Uchwała Nr XIX 104 2008.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-05 10:01:20.
XIX/105/2008 - ustalenia diety dla
Przewodniczącego Rady Gminy w Zakrzewie.
 Uchwała Nr XIX 105 2008.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-05 10:02:33.
XIX/106/2008 - zakupu działki położonej w
miejscowości Dąbrówka Podłężna.
 Uchwała Nr XIX 106 2008.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-05 10:03:35.
XIX/107/2008 - nieodpłatnego przejęcia działek
położonych w miejscowości Zakrzew-Las.
 Uchwała Nr XIX 107 2008.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-05 10:04:40.
XX/108/2008 - wprowadzenia do budżetu zmian.
 Uchwała XX 108 2008.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-05 12:04:13.
XX/109/2008 - uchwalenia regulaminu wynagradzania
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i
przedszkolach prowadzonych przez Gminę Zakrzew.
 Uchwała Nr XX 109 2008

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-05 12:07:38.
załącznik do Uchwały Nr XX/109/2008
 Załącznik Nr 1 do Uch.Nr XX 109 08

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-05 12:09:12.
XX/110/2008 - zakupu działki położonej w
miejscowości Zakrzew.
 Uchwała Nr XX 110 2008.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-05 12:10:27.
XXI/111/2008 - wprowadzenia do budżetu zmian.
 Uchwała XXI 111 2008.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-05 12:13:30.
XXI/112/2008 - nieodpłatnego przejęcia działek
położonych w miejscowości Bielicha.
 Uchwała Nr XXI 112 2008.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-05 12:16:37.
XXI/113/2008 - zatwierdzenia taryf stanowiących
zestawienie cen za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i
zbiorowe odprowadzanie ścieków.
 Uchwała Nr XXI 113 2008

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-05 12:19:12.
załącznik do uchwały Nr XXI/113/2008
 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI 113 2008

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-05 12:20:17.
XXI/114/2008 - przystąpienia do realizacji
projektów w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu
operacyjnego Kapitał Ludzki przez Ośrodek Pomocy
Społecznej.
 Uchwała nr XXI 114 2008.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-05 12:28:07.
XXI/115/2008 - przystąpienia Gminy Zakrzew do
projektu współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013.
 Uchwała Nr XXI 115 2008.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-05 12:30:26.
XXI/116/2008 - wprowadzenia powszechnej
zryczałtowanej opłaty za odbiór, transport i
unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz
określenia terminów poboru opłaty.
 UCHWAŁA Nr XXI 116 2008.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-05 12:33:17.
załącznik do Uchwały Nr XXI/116/2008
 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI 116 08.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-05 12:35:34.
XXI/117/2008 - wprowadzenia zmian do Uchwały Nr
XX/109/2008 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia
31.03.2008 w sprawie uchwalenia regulaminu
wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w
szkołach i przedszkolach prowadzonych przez
Gminę Zakrzew.
 Uchwała Nr XXI 117 2008.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-05 12:39:50.
XXI/118/2008 - udzielenia absolutorium Wójtowi
Gminy za 2007 rok.
 Uchwała Nr XXI 118 2008.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-05 12:41:02.
XXII/119/2008 - wprowadzenia do budżetu zmian.
 UCHWAŁA Nr XXII 119 2008.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-05 12:46:02.
XXII/120/2008 - przyjęcia i zatwierdzenia Planu
Rozwoju Miejscowości Cerekiew.
 

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-05 12:54:05.
XXII/121/2008 - przyjęcia i zatwierdzenia Planu
Rozwoju Miejscowości Taczów.
 Plan Rozwoju Miejscowości Taczów.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-05 12:57:08.
XXII/122/2008 - przyjęcia i zatwierdzenia Planu
Rozwoju Miejscowości Zakrzew.
 Zał.Nr 1 do uchwały Nr XXII 122 2008.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-05 12:59:14.
XXII/123/2008 - określenia zasad i trybu
udzielania dotacji na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy obiekcie
wpisanym do rejestru zabytków.
 Uchwała Nr XXII 123 2008 + zał.Nr 1..doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-05 13:02:37.
XXII/124/2008 - przyjęcia zmiany Regulaminu
Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy
Zakrzew.
 UCHWAŁA NR zm. regu..doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-05 13:06:54.
załącznik do Uchwały Nr XXII/124/2008
 załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII 124 2008.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-05 13:20:40.
załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXII/124/2008
 załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXII 124 2008.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-05 13:21:40.
XXII/125/2008 - ogłoszenia tekstu jednolitego
Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Zakrzewie.
 Uchwała Nr XXII 125 2008.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-05 13:14:50.
załącznik do uchwały Nr XXII/125/2008
 załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII 125 2008.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-05 13:16:58.
XXIII/126/2008 - rozpatrzenia skarg na
działalność Wójta Gminy Zakrzew.
 Uchwała Nr XXIII 126 2008.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-05 13:34:30.
XXIII/127/2009 - wprowadzenia do budżetu zmian,
 Uchwała XXIII 127 2008.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-05 13:36:07.
XXIII/128/2008 - zaciągnięcia pozyczki oraz
ustanowienia zabezpieczenia tej piozyczki na
zadanie inwestycyjne pn. Budowa kanalizacji II
Etap Cerekiew.
 Uchwala Nr XXIII 128 2008 ds.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-05 13:39:45.
XXIII/129/2008 - ustanowienia zabezpieczenia
przyznanych środków ze środków Funduszu
Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania
inwestycyjnego pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego
przy PSP w Mleczkowie.
 Uchwała Nr XXIII 129 2008.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-05 13:41:35.
XXIII/130/2008 - zaciągnięcia pożyczki oraz
ustanowienia zabezpieczenia tej pożyczki na
zadanie inwestycyjne pn. Budowa wodociągów
Cerekiew, Mleczków, Janiszew, Gulin - Patyjołek.
 Uchwala XXIII 130 2008.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-05 13:43:31.
XXIII/131/2008 - sprzedaży nieruchomości
gminnych niezabudowanych w miejscowości
Milejowice.
 Uchwała Nr XXIII 131 2008.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-05 13:44:48.
XXIII/132/2008 - sprzedaży nieruchomości gminnej
niezabudowanej w miejscowości Dąbrówka
Nagórna.
 Uchwała Nr XXIII 132 2008 mk.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-05 13:47:41.
XXIII/133/2008 - przekształcenia PSP w Mleczkowie
w Szkołę Filialną w Mleczkowie PSP im. Jana
Kochanowskiego w Zakrzewie.
 Uchwała Nr XXIII 133 2008.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-05 13:48:51.
XXIII/.134/2008 - ustalenia sieci i obwodów
szkół podstawowych i gimnazjalnych dla których
organem prowadzącym jest Gmina Zakrzew.
 Uchwała Nr XXIII 134 2008 mk.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-05 13:52:06.
XXIII/135/2008 - zatwierdzenia taryf za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę.
 Uchwała Nr XXIII 135 2008

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-05 13:56:08.
załącznik do uchwały Nr XXIII/135/2008
 Zał.Nr 1do Uchwały Nr XXIII 135 2008 dg

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-05 13:58:24.
XXIV/136/2008 - wprowadzenia do budżetu zmian.
 Uchwała XXIV 136 2008.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-05 14:00:02.
XXIV/137/2008 - nieodpłatnego przejęcia działki
położonej w miejscowości Golędzin.
 Uchwała Nr XXIV 137 08.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-05 14:02:15.
XXIV/138/2008 - nieodpłatnego przejęcia działek
położonych w miejscowości Zakrzew-Kolonia
 Uchwała Nr XXIV 138 08.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-05 14:03:27.
XXIV/139/2008 - wprowadzenia zmian do Uchwały Nr
XXII/123/2008 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia
27.05.2008 w sprawie określenia zasad i trybu
udzielania dotacji na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy obiekcie
wpisanym do rejestru zabytków.
 Uchwała NR XXIV 139 08.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-05 14:06:11.
XXV/140/2008 - wprowadzenia do budżetu zmian.
 Uchwała nr XXV 140 2008.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-05 14:09:03.
XXV/141/2008 - zaciągnięcia długoterminowej
pożyczki oraz ustanowienia zabezpieczenia tej
pożyczki.
 Uchwała XXV 141 2008.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-05 14:10:23.
XXV/142/2008 - zaciągnięcia długoterminowej
pożyczki oraz ustanowienia zabezpieczenia tej
pożyczki.
 Uchwała nr XXV 142 2008.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-05 14:14:11.
XXV/143/2008 - wprowadzenia zmian do Uchwały Nr
XXIX/210/2005 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia
14.04.2005 roku.
 Uchwała Nr XXV 143 2008.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-05 14:15:50.
XXVI/144/2008 - wprowadzenia zmian do budżetu.
 Uchwała XVI 144 2008mn.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-05 14:31:05.
XXVI/145/2008 - zatwierdzenia do realizacji
projektu systemowego w ramach Poddziałania 7.1.1
"Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
przez Ośrodki Pomocy Społecznej" Działania 7.1
"Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji",
Priorytetu VII - Promocja integracji społecznej,
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 Uchwała Nr XXVI 145 2008 yt.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-05 14:42:59.
XXVI/146/2008 - rozpatrzenia skargi na
działalność Wójta Gminy Zakrzew.
 Uchwała Nr XXVI 146 2008 pp.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-05 14:45:25.
XXVI/147/2008 - rozpatrzenia skargi na
działalność Wójta Gminy Zakrzew.
 Uchwała Nr XXVI 147 2008 qq.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-05 14:46:38.
XXVI/148/2008 - zakupu działki położonej w
miejscowości Cerekiew.
 Uchwała Nr XXVI 148 2008.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-05 14:47:34.
XXVII/149/2008 - wprowadzenia do budżetu zmian.
 Uchwała XXVII 149 2008.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-06 08:14:31.
XXVII/150/2008 - obniżenia ceny skupu żyta do
celów wymiaru podatku rolnego.
 Uchwała Nr XXVII 150 08 - podatek rolny.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-06 08:16:45.
XXVII/151/2008 - stawek podatku od nieruchomości.
 Uchwała Nr XXVII 151 2008 nieruchomość.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-06 08:17:39.
XXVII/152/2008 - ustalenia wysokości stawek
podatku od środków transportowych na terenie
Gminy Zakrzew.
 Uchwała Nr XXVII 152 2008.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-06 08:18:53.
XXVII/153/2008 - ustalenia wysokości ekwiwalentu
pieniężnego za udział członków Ochotniczych
Straży Pożarnych w działaniach ratowniczych lub
szkoleniach pożarniczych.
 Uchwała Nr XXVII 153 2008.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-06 08:20:41.
XXVII/154/2008 - nadania nazw ulicom położonym
we wsi Mleczków w gminie Zakrzew.
 Uchwała Nr XXVII 154 2008.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-06 08:22:02.
XXVII/155/2008 - zabezpieczenia środków w
budżecie gminy na 2009 rok na zadanie pn.
Przebudowa drogi powiatowej Nr 3503W Młódnice -
Jarosławice - Cerekiew - radom w miejscowości
Cerekiew.
 Uchwała Nr XXVII 155 2008.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-06 08:23:54.
XXVIII/156/2008 - zabezpieczenia środków w
budżecie gminy na 2009 rok na zadanie
inwestycyjne pn. Przebudowa drogi gminnej Nr
351340W w miejscowości janiszew w ramach
Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych
2008 - 2011.
 Uchwała Nr XXVIII 156 08.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-06 08:26:59.
XXIX/157/2008 - wprowadzenia do budżetu zmian.
 Uchwała nr XXIX 157 2008.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-06 08:30:32.
XXIX/158/2008 - utworzenia jednostki
organizacyjnej pod nazwą Dom Ludowy w Gulinku i
nadania statutu tej jednostce.
 Uchwała Nr XXIX 158 2008.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-06 08:33:41.
XXX/159/2008 - wprowadzenia do budżetu zmian.
 Uchwała XXX 159 2008.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-06 08:35:15.
XXX?160/2008 - przystąpienia do Stowarzyszenia
"Razem dla Radomki" z siedzibą w Radomiu.
 Uchwała Nr XXX 160 2008.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-06 08:36:33.
XXX/161/2008 - ustalenia kierunków rozwoju
gospodarki ściekowej w gminie Zakrzew.
 Uchwała NrXXX 161 2008.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-06 08:37:36.
XXXI/162/2008 - wprowadzenia do budżetu zmian.
 UCHWAŁA XXXI 162 2008.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-06 08:40:09.
XXXI/164/2008 - ustalenia diet dla sołtysów z
terenu Gminy Zakrzew.
 Uchwała Nr XXXI 164 2008.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-06 09:12:40.
XXXI/165/2008 - wydzierżawienia działki Nr 65/2
na okres dłuższy niż 3 lata.
 Uchwała Nr XXXI 165 2008.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-06 09:14:38.
XXXI/166/2008 - ustalenia wynagrodzenia dla Wójta
Gminy Zakrzew.
 Uchwała Nr XXXI 166 2008.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-06 09:15:28.
XXXI/167/2008 - uchwalenia budżetu gminy na 2009
rok.
 Uchwała Nr XXXI 167 2008.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-06 09:17:38.
Data wprowadzenia: 2015-02-06 09:17:38
Opublikowane przez: Jolanta Głowacka