2009

XXXII/168/2009 - wprowadzenia zmian do Uchwały Nr
XV/84/2007 Rady Gminy w zakrzewie z dnia
13.11.2007 roku w sprawie powołania Rady
Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Zakrzewie.
 Uchwała Nr XXXII 168 2009 qq.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-03 08:32:57.
XXXII/169/2009 - wprowadzenia zmian do uchwały Nr
III/VII/71/99 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia
06.10.1999r w sprawie zatwierdzenia Statutu
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Zakrzewie.
 Uchwała NrXXXII 169 2009 ww.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-03 08:35:50.
XXXII/170/2009 - Przyjęcia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania narkomanii i
innym Uzależnieniom w Gminie Zakrzew na rok 2009.
 Uchwała Nr XXXII 170 2009.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-03 08:42:05.
XXXII/171/2009 - wydzierżawienia części budynku
na działce Nr 3/5 w miejscowości Zakrzew.
 Uchwała Nr XXXII 171 2009.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-03 08:44:11.
XXXII/172/2009 - ustalenia prowizjii dla
sołtysów za pobór zobowiązań pieniężnych.
 Uchwała Nr XXXII 172 2009.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-03 08:45:29.
XXXII/173/2009 - ustalenia diety dla
Przewodniczącego Rady Gminy w Zakrzewie.
 Uchwała Nr XXXII 173 2009.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-03 08:46:27.
XXXII/174/2009 - przyznania dodatkowego
wynagrodzenia rocznego dla Wójta Gminy Zakrzew.
 Uchwała Nr XXXII 174 2009.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-03 08:47:50.
XXXII/175/2009 - udzielenia pomocy finansowej dla
Starostwa Powiatowego w Radomiu.
 Uchwała Nr XXXII 175 2009.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-03 08:48:54.
XXXIII/176/2009 - wprowadzenia do budżetu zmian.
 Uchwała nr XXXIII 176 2009.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-03 08:55:13.
XXXIII/177/2009 - udzielenia poręczenia kredytu
zaciągniętego przez instytucję kultury -
Gminną Bibliotekę Publiczną w Zakrzewie.
 Uchwała Nr XXXIII 177 2009.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-03 08:57:25.
XXXIII/178/2009 - nieodpłatnego przyjęcia
darowizny na rzecz Gminy Zakrzew zabudowanej
nieruchomości położonej w miejscowości
Taczów, stanowiącej własnośc Ochotniczej
Straży Pożarnej.
 Uchwała Nr XXXIII 178 09.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-03 09:00:48.
XXXIII/179/2009 - zatwierdzenia przez Gminę
Zakrzew w 2009 roku realizację projektu
systemowego pt. "Zdobywaj wiedzę a zdobędziesz
pracę", w ramach działania 7.1. Rozwój i
upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania
7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej
integracji przez ośrodki pomocy społecznej,
Priorytetu VII - Promocja integracji społecznej,
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 Uchwała Nr XXXIII 179 2009.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-03 09:05:27.
XXXIII/180/2009 - przyjecia i zatwierdzenia Planu
Odnowy Miejscowości Taczów.
 

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-03 09:09:09.
XXXIII/181/2009 - przyjęcia i zatwierdzenia Planu
Odnowy Miejscowości Cerekiew.
 Uchwała Nr XXXIII 181 2009.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-03 09:10:52.
XXXIII/182/2009 - wprowadzenia zmian w podziale
Gminy Zakrzew na obwody głosowania.
 UchwaLa Nr XXXIII 182 2009.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-03 09:12:28.
XXXIII/183/2009 - przyjęcia i zatwierdzenia Planu
Odnowy Miejscowości Zakrzew.
 Uchwała Nr XXXIII 183 2009.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-03 09:13:49.
XXXIV/184/2009 - zatwierdzenia taryf stanowiących
zestawienie cen za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i
zbiorowe odprowadzanie ścieków.
 Uchwała Nr XXXIV 184 2009

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-03 09:31:16.
XXXIV/185/2009 - uchwalenia regulaminu
wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w
szkołach i przedszkolach prowadzonych przez
Gminę Zakrzew.
 Uchwała Nr XXXIV 185 09.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-03 09:34:35.
XXXIV/186/2009 - przekazania działek w
miejscowości Zakrzew-Kolonia.
 Uchwała Nr XXXIV 186 2009.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-03 09:36:37.
XXXIV/187/2009 - przekazania działki w
miejscowości Golędzin.
 Uchwała Nr XXXIV 187 2009.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-03 09:37:31.
XXXIV/188/2009 - przystapienia Gminy Zakrzew do
projektów kluczowych realizowanych przez
samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach RPO
WM 2007-2013 pn. 1) Przyspieszenie wzrostu
konkurencyjności województwa mazowieckiego,
przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i
gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie
zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu, 2) Rozwój
elektronicznej administracji w samorządach
województwa mazowieckiego wspomagającej
niwelowanie dwudzielności potencjału
województwa.
 Uchwala Nr XXXIV 188 09.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-03 09:42:23.
XXXIV/189/2009 - wprowadzenia do budżetu zmian.
 Uchwała XXXIV 189 2009.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-03 09:43:45.
XXXIV/190/2009 - udzielenia dotacji dla Parafii
Rzymsko-Katolickiej św. Jana Chrzciciela w
zakrzewie na konserwację zabytkowego kościoła.
 UCHWAŁA NrZ XXXIV 190 2009.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-03 09:46:02.
XXXIV/191/2009 - udzielenia absolutorium Wójtowi
Gminy za 2008 rok.
 Uchwała Nr XXXIV 191 2009.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-03 09:47:18.
XXXV/192/2009 - wprowadzenia do budżetu zmian.
 UCHWAŁA Nr XXXV 192 2009.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-03 09:49:35.
XXXV/193/2009 - ustalenia opłat za ścieki.
 Uchwała Nr XXXV 193 09.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-03 09:50:35.
XXXV/194/2009 - wprowadzenia zmian do Uchwały Nr
XXI/116/2008 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia
30.04.2008 roku w sprawie wprowadzenia powszechnej
zryczałtowanej opłaty za odbiór, transport i
unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz
określenia poboru opłaty.
 Uchwała Nr XXXV 194 09.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-03 09:53:12.
XXXV/195/2009 - przyjęcia herbu i flagi Gminy
Zakrzew.
 Uchwała Nr XXXV 195 09.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-03 09:54:18.
XXXVI/196/2009 - wprowadzenia do budżetu zmian.
 UCHWAŁA Nr.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-03 09:56:37.
XXXVI/197/2009 - wyrażenia zgody na zawarcie
porozumienia pomiędzy Gminą Zakrzew a Powiatem
Radomskim w sprawie przyjęcia do realizacji
zadania powiatu pn. budowa kanalizacji
adwodnieniowej i oświetlenia drogi powiatowej w
miejscowości Cerekiew.
 uchwala - porozumienie z powiatem projekt.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-03 09:59:42.
XXXVI/198/2009 - zaciągnięcia długoterminowego
kredytu oraz ustanowienia zabezpieczenia tego
kredytu.
 Uchwała Nr XXXVI 198 2009 zx.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-03 10:03:51.
XXXVI/199/2009 - zaciągnięcia długoterminowej
pożyczki oraz ustanowienia zabezpieczenia tej
pożyczki.
 UCHWAŁA Nr XXXVI 199 2009 ws.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-03 10:05:22.
XXXVI/200/2009 - przekazania działki w
miejscowości Zakrzew - Kolonia.
 Uchwała Nr XXXVI 200 09.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-03 10:06:29.
XXXVI/201/2009 - zatwierdzenia taryf za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę.
 Uchwała Nr XXXVI 201 09

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-03 10:07:34.
XXXVII/202/2009 - wprowadzenia do budżetu zmian.
 Uchwała XXXVII 202 2009.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-03 10:08:44.
XXXVII/203/2009 - rozpatrzenia skargi na
działalność Wójta Gminy Zakrzew.
 Uchwała Nr XXXVII 203 09.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-03 10:11:26.
XXXVII/204/2009 - planu dofinansowania form
doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za
kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i
zakłady kształcenia nauczycieli oraz
specjalności i formy kształcenia, na które
dofinansowanie jest przeznaczone w roku 2009.
 Uchwała Nr XXXVII 204 09.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-03 10:20:08.
XXXVII/205/2009 - zmiany Planu Odnowy
Miejscowości Taczów.
 UCHWAŁA NR XXXVII 205 2009.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-03 10:24:25.
XXXVIII/206/2009 - wprowadzenia do budżetu zmian.
 Uchwała XXXVIII 206 2009.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-03 10:26:43.
XXXVIII/207/2009 - zaciągnięcia pożyczki
długoterminowej oraz ustanowienia zabezpieczenia
tej pożyczki.
 Uchwała XXXVIII 207 2009.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-03 10:29:35.
XXXVIII/208/2009 - zaciągnięcia długoterminowej
pożyczki oraz ustanowienia zabezpieczenia tej
pożyczki.
 Uchwała XXXVIII 208 2009.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-03 10:31:01.
XXXVIII/209/2009 - opłat za świadczenie
Przedszkola Samorządowego prowadzonego przez
Gminę Zakrzew.
 Uchwała Nr XXXVIII 209 09.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-03 10:32:37.
XXXIX/210/2009 - wprowadzenia do budżetu zmian.
 Uchwała XXXIX 210 2009 cf.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-03 10:36:52.
XXXIX/211/2009 - nieodpłatnego przejęcia
działki w miejscowości Bielicha.
 Uchwaa Nr XXXIX 211 09.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-03 10:41:30.
XXXIX/212/2009 - wprowadzenia zmian do Uchwały Nr
VIII/56/2003 z dnia 28.04.2003r.
 Uchwała Nr XXXIX 212 09.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-03 10:50:01.
XL/213/2009 wprowadzenia do budżetu zmian.
 UCHWAŁA XL2132009.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-03 10:51:53.
XL/214/2009 - wprowadzenia zmian do Statutu Gminy
Zakrzew przyjetego Uchwałą Nr XII/102/2003 z
dnia 14 października 2003 roku.
 Uchwała Nr XL 214 2009.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-03 10:53:33.
XL/215/2009 - ogłoszenia tekstu jednolitego
Statutu Gminy Zakrzew.
 Uchwała Nr XL NR 215 2009.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-03 10:54:48.
załącznik do Uchwały Nr XL/215/2009 - Statut
Gminy Zakrzew.
 Statut Gminy teks,jedn.2009 er.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-03 10:58:30.
XL/216/2009 - zabezpieczenia środków w budżecie
gminy na 2010 rok na zadanie inwestycyjne pn.
przebudowa drogi Dąbrówka Podłężna - Taczów
w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg
Lokalnych 2008 - 2011.
 Uchwała XL 216 09.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-03 11:00:48.
XLI/217/2009 - wprowadzenia do budżetu zmian.
 UCHWAŁA Nr XLI 217 2009.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-03 11:16:06.
XLI/218/2009 - nadania nazwy ulicy w miejscowości
Milejowice.
 Uchwała Nr XLI 218 09.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-03 11:17:05.
XLI/219/2009 - ceny skupu żyta do celów wymiaru
podatku rolnego.
 Uchwała Nr XLI_219_09 mj.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-03 11:22:07.
XLI/220/2009 - ustalenia wysokości stawek podatku
od środków transportowych na terenie Gminy
Zakrzew.
 Uchwała Nr XLI 220 09.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-03 11:23:07.
XLII/221/2009 - wprowadzenia do budżetu zmian.
 UCHWAŁA XLII 221 2009.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-03 11:25:08.
XLII/222/2009 - procedury uchwalenia budżetu
gminy oraz rodzajów i szczegółowości
materiałów informacyjnych towarzyszących
projektowi budżetu.
 UCHWAŁA XLII 222 09.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-03 11:27:47.
XLII/223/2009 - stawek podatku od nieruchomości.
 Uchwała Nr XLII 223 09.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-03 11:28:44.
XLII/224/2009 - uchylenia uchwały Nr XLI/219/2009
rady Gminy w Zakrzewie z dnia 09 listopada 2009
roku.
 Uchwała Nr XLII 224 09.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-03 11:29:49.
XLII/225/2009 - likwidacji zakładu budżetowego
"Przedszkole Samorządowe w zakrzewie" w celu jego
przekształcenia w jednostkę budżetową
"Przedszkole Samorządowe w Zakrzewie".
 Uchwała XLII 225 09.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-03 11:31:36.
załącznik do Uchwały Nr XLII/225/2009
 załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII 225 09.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-03 11:33:51.
XLII/226/2009 - utworzenia jednostki
organizacyjnej pod nazwą "Świetlica w
Zatopolicach" i nadaniu statutu tej jednostce
organizacyjnej.
 Uchwała Nr XLII 226 09.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-03 11:35:23.
załącznik do Uchwały Nr XLII/226/2009
 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII 226 09.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-03 11:37:30.
XLII/227/2009 - przyjęcia i zatwierdzenia Planu
Odnowy Miejscowości Dąbrówka Nagórna "W".
 UCHWAŁA NR rady.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-03 11:42:15.
załącznik do Uchwały Nr XLII/227/2009
 PRM Dąbrówka Nagórna.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-03 11:43:33.
XLII/228/2009 - zgody na oddanie do bezpłatnego
uzytkowania Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi
Opieki Zdrowotnej w Zakrzewie nieruchomości
zabudowanej położonej w Zakrzew-Kolonii na
działce Nr 22/4.
 Uchwała Nr XLII 228 2009.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-03 11:46:04.
XLII/229/2009 - zgody na oddanie w nieopłatne
uzytkowanie Radomskiej Stacji Pogotowia
ratunkowego w radomiu pomieszczeń o powierzchni
50m/2 w budynku komunalnym Gminy Zakrzew w Zakrzew
- Kolonii na działce Nr 22/4.
 Uchwała Nr XLII 229 09.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-03 11:48:35.
XLIII/230/2009 - wprowadzenia do budżetu zmian.
 Uchwała nr XLIII 230 2009.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-03 11:50:04.
XLIII/231/2009 - zmian w Statucie Związku Gmin
"Radomka".
 Uchwała Nr XLIII 231 09.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-03 11:52:48.
XLIII/232/2009 - uchwalenia Programu
określającego zasady współpracy gminy Zakrzew
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na 2010 rok.
 uchwała poż.publ.na 2010 r.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-03 11:55:42.
XLIII/233/2009 - przyjęcia i wdrożenia lokalnego
programu Pomocy Społecznej "Program Aktywności
Lokalnej dla Gminy Zakrzew" na lata 2010-2013.
 Uchwała Nr XLIII 233 09.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-03 11:59:46.
XLIII/234/2009 - przyjęcia Statutu Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie.
 Uchwała Nr XLIII 234 09 + zał. vb.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-03 12:04:05.
XLIII/235/2009 - prac nad projektem uchwały
budżetowej.
 UCHWAŁA Nr XLIII 235 09.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-03 12:05:17.
XLIII/236/2009 - uchwalenia budżetu gminy na rok
2010.
 Uchwała budżetowa nr XLIII 236 2009.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-03 12:06:41.
Data wprowadzenia: 2015-02-03 12:06:41
Opublikowane przez: Jolanta Głowacka