2003

V/37/2003 - ogloszenia tekstu jednolitego uchwały
Nr III/IX/67/02 w sprawie zwolnienia i ulg w
podatku od nieruchomości dla podmiotów
prowadzących działalność gospodarczą na
terenie Gminy Zakrzew.
 Uchwała Nr V 37 2003.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-17 11:00:38.
V/38/2003 - ustalenia najniższego wynagrodzenia
pracowników zatrudnionych w jednostkach
budżetowych i zakładach budżetowych gminy
Zakrzew.
 Uchwała Nr V 38 2003.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-17 11:02:11.
V/39/2003 - nieodpłatnego przejęcia działek
położonych w miejscowości Bielicha.
 Uchwała Nr V 39 2003.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-17 11:03:20.
V/40/2003 - miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego na obszarze działek Nr geod. 200/2
i 200/3 położonych w sołectwie Wacyn.
 Uchwała Nr V 40 2003.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-17 11:05:00.
V/40/2003 - miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennnego na obszarze działek Nr geod.
200/2 i 200/3 połozonych w sołectwie Wacyn.
 Uchwała Nr V 40 2003 xx.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-17 11:31:37.
V/41/2003 - miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego na obszarze połozonym w sołectwie
Nieczatów.
 Uchwała Nr V 41 2003 ,,.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-17 11:32:50.
V/42/2003 - zatwierdzenia Gminnego programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2003 rok.
 Uchwała Nr V 42 2003.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-17 11:34:29.
załącznik do Uchwały Nr V/42/2003
 Załącznik Nr 1 do uch.Nr V 42 2003.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-17 11:42:57.
VI/43/2003 - przeniesienia wydatków między
poszczególnymi podziałkami klasyfikacji.
 Uchwała Nr VI 43 2003.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-17 11:35:43.
VI/44/2003 - zmiany w planie przychodów i
rozchodów budżetu w 2003 roku stanowiących
zał.Nr 3 do uchwały Nr V/36/2003 uchwalenia
budżetu gminy na 2003 rok.
 Uchwała Nr VI 44 2003 vv.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-17 11:37:25.
VI/45/2003 - zmian w planie zadań inwestycyjnych
w roku 2003 stanowiących zał.Nr 9 do Uchwały Nr
V/36/2003 Rady Gminy na rok 2003.
 Uchwała Nr VI 45 2003 k.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-17 11:39:05.
VI/46/2003 - wprowadzenia do budżetu zmian.
 Uchwała Nr VI 46 2003 hh.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-17 11:39:59.
VI/47/2003 - podjęcie uchwały w sprawie
uchwalenia regulaminu dostarczania wody z
wodociągu komunalnego Gminy Zakrzew.
 Uchwała Nr VI 47 2003.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-17 11:41:13.
VII/48/2003 - wprowadzenia do budżetu lub zmiany
na zadania zlecone i powierzone, dotacji celowej
na dofinansowanie zadań własnych.
 Uchwała Nr VII 48 2003 e.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-17 12:09:39.
VII/49/2003 - wprowadzenia zmian do budżetu.
 Uchwała Nr VII 49 2003 h.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-17 12:10:37.
VII/50/2003 - przeniesienia wydatków między
poszczególnymi podziałkami klasyfikacji.
 Uchwała Nr VII 50 2003 y.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-17 12:11:39.
VII/51/2003 - zmian w planie zadań inwestycyjnych
w roku 2003 stanowiących załącznik Nr 9 do
uchwały Nr V/36/2003 Rady Gminy na 2003 rok.
 Uchwała Nr VII 51 2003 t.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-17 12:13:09.
VIII/52/2003 - wprowadzenia do budżetu lub zmiany
na zadania zlecone i powierzone, dotacji celowej
na dofinansowanie zadań własnych.
 Uchwała Nr VIII 52 2003.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-17 12:14:20.
VIII/53/2003 - przeniesienia wydatków między
poszczególnymi podziałkami klasyfikacji
budżetowej.
 Uchwała Nr VIII 53 2003 w.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-17 12:15:47.
VIII/54/2003 - wprowadzenia do budżetu zmian.
 Uchwała Nr VIII 54 2003 l.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-17 12:16:40.
VIII/55/2003 - zmian w planie zadań
inwestycyjnych w 2003 roku stanowiących zał.Nr 9
do Uchwały Nr V/36/2003 Rady Gminy na rok 2003.
 Uchwała Nr VIII 55 2003 l.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-17 12:17:59.
VIII/56/2003 - okreslenia zasad rozliczania i
obniżenia togodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć nauczycieli w szkołach i
placówkach oświatowych.
 

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-17 12:20:50.
VIII/57/2003 - wyznaczenia terminu płatności dla
inkasentów podatków od nieruchomości, rolnego i
leśnego.
 Uchwała Nr VIII 57 2003 o.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-17 12:22:25.
VIII/58/2003 - wprowadzenia zmian do uchwały rady
Gminy Nr V/38/2003 z dnia 17.02.2003r.
 

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-17 12:24:27.
VIII/59/2003 - zatwierdzenia taryf stanowiących
zestawienie cen za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i
zbiorowe odprowadzanie ścieków.
 Uchwała Nr VIII 59 2003.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-17 12:25:35.
VIII/60/2003 - nieodpłatnego przejęcia działki
połozonej w miejscowości Milejowice.
 Uchwała Nr VIII 60 2003.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-17 12:26:42.
VIII/61/2003 - udzielenia absolutorium Wójtowi
Gminy za 2002 rok.
 Uchwała Nr VIII 61 2003.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-17 12:28:26.
IX/62/2003 - zaciągnięcia pożyczki pomostowej z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2003 roku.
 Uchwała Nr IX 62 2003 h.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-17 12:29:48.
IX/63/2003 - ustanowienia zabezpieczenia
zaciągniętej pożyczki pomostowej z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Warszawie.
 Uchwała Nr IX 63 2003 ....doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-17 12:31:11.
IX/64/2003 - zaciągnięcia kredytu pomostowego ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi
Polskiej w Warszawie.
 Uchwała Nr IX 64 2003 r.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-17 12:33:03.
IX/65/2003 - ustanowienia zabezpieczenia
zaciągnietego kredytu pomostowego ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej.
 Uchwała Nr IX 65 2003 ko.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-17 12:34:32.
IX/66/2003 - zmian subwencji ogólnej.
 Uchwała Nr IX 66 2003 n.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-17 12:35:19.
IX/67/2003 - wprowadzenia do budżetu lub zmiany
na zadania zlecone i powierzone, dotacji celowej
na dofinansowanie zadań własnych.
 Uchwała Nr IX 67 2003 '''.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-17 12:37:06.
IX/68/2003 - wprowadzenia pozostałych zmian w
budżecie.
 Uchwała Nr IX 68 2003 gt.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-17 12:38:02.
IX/69/2003 - zmian w planie zadań inwestycyjnych
w roku 2003 stanowiących załącznik Nr 9 do
uchwały Nr V/36/2003 RG na rok 2003.
 Uchwała Nr IX 69 2003 ji.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-17 12:39:17.
IX/70/2003 - zmian w planie przychodów i
wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i
gospodarki wodnej stanowiących zał. Nr 10 do
uchwały Nr V/36/2003 Rady Gminy na rok 2003.
 Uchwała Nr IX 70 2003 uy.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-18 09:26:22.
IX/71/2003 - ustalenia pensji dla Wójta Gminy w
Zakrzewie.
 Uchwała Nr IX 71 2003 mm.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-18 09:30:09.
IX/72/2003 - ustalenia sieci dróg gminnych.
 Uchwała Nr IX 72 2003 cf.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-18 09:31:02.
IX/73/2003 - wyrażenia zgody na zmianę działek
w Zakrzewie w związku z budową chodnika.
 Uchwała Nr IX 73 2003 ty.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-18 09:33:28.
IX/74/2003 - zakupu działki w miejscowości
Zakrzew.
 Uchwała Nr IX 74 2003 gf.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-18 09:34:23.
IX/75/2003 - miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego na obszarze położonym w
sołectwie Nieczatów gm.Zakrzew.
 Uchwała Nr IX 75 2003 lo.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-18 09:40:05.
IX/76/2003 - miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego na obszarze działek Nr geod. 200/2
i 200/3 położonych w sołectwie Wacyn.
 Uchwała Nr IX 76 2003 fr.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-18 09:42:16.
X/77/2003 - zaciągnięcia pożyczki z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Warszawie na "termoizolację
budynku szkoły w Gulinie".
 uchwała X 77 2003nj.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-18 09:54:56.
X/78/2003 - ustanowienia zabezpieczenia
zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Warszawie na termoizolację budynku szkoły w
Gulinie.
 uchwała X 78 2003 nh.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-18 09:56:53.
X/79/2003 - zaciągnięcia pożyczki z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Warszawie na remont budynku
UG.
 uchwała X 79 2003 cv.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-18 09:59:10.
X/80/2003 - ustanowienia zabezpieczenia
zaciągnietej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Warszawie na remont budynku UG.
 uchwała X 80 2003 ss.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-18 10:00:55.
X/81/2003 - wprowadzenia do budżetu zmian.
 uchwała X 81 2003 zz.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-18 10:01:42.
X/82/2003 - zmian w planie zadań inwestycyjnych w
roku 2003 stanowiących zał..Nr 9 do Uchwały Nr
V/36/2003 RG na rok 2003.
 uchwała X 82 2003 aa.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-18 11:33:56.
X/83/2003 - wprowadzenia do budżetu lub zmiany na
zadania zlecone i powierzone, dotacji celowej na
dofinansowanie zadań własnych.
 uchwała X 83 2003 mm.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-18 11:35:43.
X/84/2003 - nieodpłatnego przejęcia działek
położonych w miejscowości Milejowice.
 Uchwała Nr X 84 2003 ll.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-18 11:36:58.
XI/85/2003 - wprowadzenia do budżetu lub zmiany
na zadania zlecone i powierzone dotacji celowej na
dofinansowanie zadań własnych.
 Uchwała Nr XI 85 2003''.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-18 11:38:21.
XI/86/2003 - finansowania wydatków budżetowych
pożyczką.
 U C H W A Ł A Nr XI 86 2003 iu.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-18 11:39:12.
XI/87/2003 - wprowadzenia do budżetu zmian.
 Uchwała Nr IX 87 2003 tt.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-18 11:40:48.
XI/88/2003 - zmian w planie zadań inwestycyjnych
w roku 2003 stanowiących zał.Nr 9 do Uchwały Nr
V/35/2003 Rady Gminy na rok 2003
 U C H W A Ł A Nr XI 88 2003 bb.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-18 11:44:35.
XI/89/2003 - nieodpłatnego przejęcia działek
położonych w miejscowości Bielicha.
 Uchwala Nr XI 89 2003 ff.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-18 11:45:33.
XI/90/2003 - zakupu działek pod boisko piłki
nożnej w miejscowości Golędzin.
 Uchwała Nr XI 90 2003 zz.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-18 11:46:53.
XII/91/2003 - przyjęcia darowizny nieruchomości
położonej w Zakrzewie.
 uchwała Nr XII 91 2003 cc.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-18 11:48:16.
XII/92/2003 - przekazania działki w miejscowości
Zakrzew.
 uchwała Nr XII 92 2003 kk.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-18 11:49:07.
XII/93/2003 - wyrażenia zgody na zakup działek
Nr 32/6 i 32/8 położonych w sołectwie Janiszew.
 uchwała Nr XII 93 2003 .....doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-18 11:50:25.
XII/94/2003 - wprowadzenia do budżetu lub zmiany
na zadania zlecone i powierzone dotacji celowej na
dofinansowanie zadań własnych.
 Uchwała Nr XII 94 2003 ji

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-18 11:51:37.
XII/95/2003 - wprowadzenia pozostałych zmian w
budżecie.
 uchwała Nr XII 95 2003 pp.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-18 11:54:15.
XII/96/2003 - zmian w planie zadań inwestycyjnych
w roku 2003 stanowiących załącznik Nr 9 do
Uchwały Nr V/36/2003 Rady Gminy na rok 2003.
 Uchwała Nr XII 96 2003 ee

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-18 11:59:02.
XII/97 2003 - wprowadzenia zmian do uchwały Nr
III/VI/45/00 rady Gminy w Zakrzewie z dnia
29.09.2000r.
 UCHWAŁA Nr XII 97 03 sx.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-18 12:04:32.
XII/98/2003 - powołania zespołu ds.
zaopiniowania kandydatów na ławników.
 uchwała Nr XII 98 2003 ,,.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-18 12:05:57.
XII/99/2003 - wyboru ławników do Sądu
Rejonowego w Radomiu.
 uchwała Nr XII 99 2003 ff.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-18 12:06:55.
XII/100/2003 - powołania Rady Społecznej
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Zakrzewie.
 uchwała Nr XII 100 2003 cc.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-18 12:08:12.
XII/101/2003 - uchwalenia częściowej zmiany
planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego
gminy Zakrzew obejmującej obszar o powierzchni
1.9756 ha w granicy działki nr ew. 199/1 w
sołectwie Wacyn.
 Uchwała Nr XII 101 2003 oo.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-18 12:10:04.
XII/102/2003 - uchwalenia statutu Gminy Zakrzew.
 UCHWAŁA NR XII 102 2003.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-18 12:10:58.
załącznik do Uchwały Nr XII/102/2003
 załącznik do uchwały Nr XII 102 2003.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-18 12:11:53.
XII/103/2003 - uchwalenia Programu Ochrony Wód
Gruntowych przed zanieczyszczeniami pochodzącymi
z indywidualnych gospodarstw rolnych.
 Uchwała Nr XII 103 2003 kk.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-18 12:13:21.
XII/104/2003 - zmian w planie przychodów i
wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i
gospodarki wodnej stanowiących zał.Nr 10 do
Uchwały Nr V/36/2003 Rady Gminy na rok 2003.
 Uchwała Nr XII 104 2003 aa

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-18 12:15:06.
XII/105/2003 - wprowadzenia do budżetu zmian.
 Uchwała Nr XII 105 2003 gg

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-18 12:15:50.
XIII/106/2003 - wprowadzenia do budżetu zmiany na
zadania zlecone i powierzone dotacji celowej na
dofinansowanie zadań własnych.
 Uchwała nr XIII 106 2003.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-18 12:17:32.
XIII/107/2003 - wprowadzenia do budżetu zmian.
 Uchwała Nr XIII 107 2003.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-18 12:18:29.
XIII/108/2003 - zmian w załączniku Nr 3 do
Uchwały Nr V/36/2003 z dnia 17.02.2003 do
Uchwały budżetowej.
 Uchwała nr XIII 108 2003.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-18 12:19:56.
XIII/109/2003 - planowanych w 2004 roku remontów
placówek oświatowych.
 Uchwała Nr XIII 109 2003.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-18 12:21:49.
XIII/110/2003 - zasad wynajmowania lokali
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
 Uchwała Nr 110 2003

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-18 12:23:12.
XIV/111/2003 - ustalenia cen urzędowych za
usługi przewozowe w komunikacji miejskiej w
granicach administracyjnych gminy Zakrzew na
liniach 6,8,26
 Uchwała Nr XIV 111 2003 oo.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-18 12:26:56.
XIV/112/2003 - powołania Rady Społecznej
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Zakrzewie.
 Uchwała Nr XIV112 2003 zz..doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-18 12:29:53.
XIV/113/2003 - ustalenia ceny żyta dla wyliczneia
podatku rolnego.
 Uchwała Nr XIV 113 2003 pp.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-18 12:31:04.
XIV/114/2003 - stawek podatku od nieruchomości.
 Uchwała Nr XIV 114 2003 bb.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-18 12:33:15.
XIV/115/2003 - ustalenia wysokości stawki podatku
od posiadania psów, zasad ustalania i poboru,
terminów płatności tego podatku oraz wysokości
wynagrodzenia za inkaso podatku.
 Uchwała Nr XIV 115 2003 ...doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-18 12:35:12.
XIV/116/2003 - ustalenia wysokości stawek od
środków transportowych na terenie Gminy Zakrzew.
 

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-18 12:52:24.
XV/117/2003 - wprowadzenia zmian do Uchwały Nr
XIV/111/2003 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia
11.12.2003
 

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-18 12:54:53.
XV/118/2003 - wprowadzenia do budżetu zmian.
 

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-18 12:55:21.
XV/119/2003 - finansowania wydatków budżetowych
pożyczką lub kredytem oraz zmian w załączniku
Nr 3 i Nr 4 do uchwały Nr V/36/2003 z dnia
17.02.2003 do Uchwały budżetowej.
 Uchwała nr XV 119 2003 vv.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-18 12:57:29.
XV/120/2003 - wprowadzenia zmian w uchwale Nr
XIV/116/2003 RG w Zakrzewie z dnia 11.12.2003 -
ustalenia wysokości stawek podatku od środkówq
transportowych na terenie Gminy Zakrzew.
 Uchwała nr XV 120 2003...doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-18 12:59:06.
Data wprowadzenia: 2015-02-18 12:59:06
Opublikowane przez: Jolanta Głowacka