Ogłoszenie o zamówieniu
 Ogl_zp10_15.docx

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2015-06-18 12:36:14.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

SIWZ

Projekt wykonawczy

Projekt budowlany

 

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2015-06-18 12:40:16.
Pytanie do SIWZ - modyfikacja druku oferty

Pytania dotyczące SIWZ oraz treści umowy.


Pytanie 1.


Proszę o wskazanie gdzie w treści oferty (załączonym wzorze) należy podać – wpisać warunki określające czas reakcji - dojazdu na budowę. Nadmieniam, że określenie czasu dojazdu jest punktowanym przez komisje elementem oceny oferty podobnie jak jej wartość.


Odpowiedź: druk oferty został zmieniony.


Pytanie 2.


W paragrafie 7  umowy proszę o wskazanie z imienia i nazwiska osób, które są odpowiedzialne po stronie ZAMAWIAJĄCEGO za podpisanie protokołu odbioru częściowego/końcowego  OPISANEGO JAKO WARUNEK PŁATNOŚCI W PARAGRFAIE 6 PUNKT 8.


Odpowiedż: W paragrafie 7 podano nazwiska osób wykonujących czynności po stronie zamawiajacego.

 druk oferty zp10_15 .docx

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2015-06-23 09:45:51.
Modyfikacja wzoru umowy

Informujemy że  Paragraf 11 punkt 3 otrzymuje brzmienie:


3.Za niewywiązywanie się z obowiązków o których mowa w § 4 Umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu tytułem kary umownej kwotę w wysokości 100 złotych - za każdą nie wykonaną czynność lub za każde  nie przekazanie dokumentów Zamawiającemu o ile wynikło to z jego winy oraz  za każde  nieterminowe  (niezgodne z umową) przybycie , lub nieprzybycie na wezwanie.

 

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2015-06-23 13:18:08.
Modyfikacja SIWZ

Informujemy, że zmieniony został wzór umowy oraz przedłużony termin składnia ofert  na dzień    29.06.2015r. godz. 09:55, otwarcie ofert odbędzie się w tym samym dniu o godzinie 10:00.


Jednocześnie informujemy, że zabezpieczenie należytego wykonania umowy powinno być wniesione na okres realizacji umowy zgodnie z punktem 4SIWZ, tj. okres 21 miesięcy.  W przypadku wydłużenia terminu wykonania usługi, Wykonawca będzie zobowiązany przedłużyć zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Kwota pozostawiona  na zabezpieczenie  roszczeń  z tytułu rękojmi za wady wynosić będzie 30 % wartości zabezpieczenia.


W załączeniu wzór umowy oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Wzór umowy

 

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2015-06-24 13:29:17 | Data modyfikacji: 2015-06-24 13:31:33.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 Zaw_zp10_15.pdf

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2015-07-10 14:32:44.

Zobacz:
 
Dostawa i montaż siłowni terenowych w ramach Projektów: Utworzenie terenu rekreacujnego w m. Zakrzewska Wola; Rozbudowa terenów rekreacyjnych w m. Zakrzew Kolonia FEIT.ZP.271.1.15
 .  
Rozwiązanie układu komunikacyjnego w rejonie szkoły Wola Taczowska -II etap FEIT.271.1.2.2015
 .  
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Natalin FEIT.271.1.3.2015
 .  
Budowę obiektów oświatowo –sportowych w m. Bielicha FEIT.ZP.271.1.4.2015
 .  
Park Historyczny Rycerze Bogurodzicy -Muzeum Rycerstwa (Ietap) FEIT.271.1.5.2015
 .  
Budowa dróg na terenie gminy Zakrzew FEIT.271.1.6.2015
 .  
Budowa obiektów oświatowo-sportowych w m. Bielicha - roboty rozbiórkowe FEIT271.1.7.15
 .  
Wykonanie dokumentacji projektowych FEIT.ZP.271.1.8.2015
 .  
Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w m. Cerekiew FEIT.ZP.271.1.9.2015
 .  
Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania- Budowa obiektów oświatowych w miejscowości Bielicha FEIT.ZP.2711.10.2015
.
 .  
Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2015/2016 FEIT.271.1.11.2015
 .  
Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2015/2016 FEIT.ZP.271.1.12.15
 .  
Przebudowa drogi gminnej Dąbrówka Nagórna - Kozinki FEIT.ZP.271.1.13.15
 .  
Budowa zbiornika wodnego w m. Mleczków FEIT.ZP.271.1.14.2015
 .  
Udzielenie kredytu w wysokości 3 000 000,00zł FEIT.271.1.15.15
 .  
Rozbudowa systemu wodociągowego w Gminie Zakrzew etap III FEIT.ZP.271.1.16.2015
 .  
Rozbudowa systemu kanalizacyjnego w Gminie Zakrzew etap III FEIT.ZP.271.1.17.15
 .  
Budowa zbiornika wodnego w m. Jaszowice FEIT.271.1.18.2015
 .  
Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Zakrzew - LICYTACJA ELEKTRONICZNA
 .  
Obsługa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zakrzew FEIT.ZP.271.1.20.15
 .  
Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Gminy Zakrzew FEIT.Zp.271.1.21.15
 .  
Dostawa oleju opałowego lekkiego w 2016 r. FEIT.ZP.1.22.2015
 . 
Data wprowadzenia: 2015-07-10 14:32:44
Opublikowane przez: Danuta Dziesińska