Rejestr Instytucji Kultury

Rejestr Instytucji Kultury

 

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest gmina Zakrzew, prowadzony jest na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012r. poz. 189).

 

Dane zawarte w rejestrze udostępnia się poprzez:
otwarty dostęp do rejestru,
wydanie odpisu z rejestru lub księgi rejestrowej.
Każdy na prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.
Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.
Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru. Odpis może być przesłany również w postaci dokumentu elektronicznego.
 

Osoba do kontaktu:

Agnieszka Popławska

Urząd Gminy w Zakrzewie, pok. 20, tel. 48 610-51-22 wew. 22

 

 

 

 Rejestr instutycji kultury

Opublikowane przez: Andrzej Kosiec | Data wprowadzenia: 2015-08-21 12:33:47 | Data modyfikacji: 2022-03-31 09:33:27.
Data wprowadzenia: 2015-08-21 12:33:47
Data modyfikacji: 2022-03-31 09:33:27
Opublikowane przez: Andrzej Kosiec